Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
20 maja 2021 r. upływa termin wpłaty zaliczek na PIT pobranych w październiku 2020 r.
20 maja br. upływa termin wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku pobranych przez płatników (PIT) w październiku 2020 r. Termin wpłaty ww. zaliczek/zryczałtowanego podatku (...)
str. 4
2.
Do 31 maja 2021 r. pracodawcy przekazują pierwszą ratę odpisu na ZFŚS
Do 31 maja br. pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są zobowiązani przekazać pierwszą ratę odpisów na ten Fundusz. Wpłaty tej dokonują na (...)
str. 4
3.
Umorzenie subwencji z tarczy finansowej 1.0 - informacja PFR
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono wyjaśnienie w sprawie rozliczenia oraz umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W (...)
str. 4
3.1.
Otrzymanie propozycji PFR
Z wyjaśnienia PFR wynika, że procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia przedsiębiorcy (...)
str. 5
3.2.
Sprawdzenie treści oświadczenia
PFR skazał, że przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej przedsiębiorca powinien zweryfikować jego treść. Powinien zatem m.in. sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia (...)
str. 5
3.3.
Uzupełnienie brakujących danych
Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej, PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS, czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola przedsiębiorca będzie jednak musiał (...)
str. 6
3.4.
Podpisanie oświadczenia i jego weryfikacja przez PFR
Jak wskazał PFR, oświadczenie o rozliczeniu subwencji musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie, za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Podpisane oświadczenie o (...)
str. 6
3.5.
Postępowanie wyjaśniające
PFR wskazał, że w postępowaniu wyjaśniającym przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się do PFR, za pośrednictwem banku, z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej w (...)
str. 7
3.6.
Umorzenie subwencji a przychód podatkowy
Umorzenie subwencji stanowi przychód podatkowy. Jednak m.in. z pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 1 grudnia 2020 r., nr DD6.054.12.2020 wynika, że trwają prace (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Konieczność informowania ZUS o kodzie wykonywanego zawodu
W Dzienniku Ustaw z 5 maja 2021 r., pod poz. 846, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające (...)
str. 8
2.
Zmiany w zakresie importu towarów
W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2021 r., pod poz. 802, opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne (...)
str. 9
3.
Zmiany w zwolnieniach z PIT
3.1.
Kwoty otrzymane w wyniku realizacji programów dofinansowań związanych z poprawą efektywności energetycznej
W Dzienniku Ustaw z 7 maja 2021 r., pod poz. 868, opublikowano ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (...)
str. 11
3.2.
Świadczenia przyznawane osobom zesłanym lub deportowanym
W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2021 r., pod poz. 794, opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji (...)
str. 11
4.
Od 1 czerwca 2021 r. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych
Z dniem 1 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem (...)
str. 12
5.
Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem
Z dniem 1 maja 2021 r. weszła w życie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Jerozolimie dnia 22 listopada (...)
str. 12
6.
Nowy wzór deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika
W Dzienniku Ustaw z 4 maja 2021 r., pod poz. 841, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
I.
Import towarów - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Odprawa celna (wprowadzenie towarów na terytorium UE) nie musi być jednak dokonana (...)
str. 14
1.1.
Import towarów - rozliczenie VAT
Rozliczenie według zasady ogólnej Import towarów jest czynnością opodatkowaną VAT. Generalnie VAT od importu jest wykazywany w zgłoszeniu celnym. Podatnik jest natomiast obowiązany w terminie (...)
str. 14
1.2.
Wydatki na zakup importowanych towarów - CIT/PIT
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów W obu ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które określałyby szczególny sposób ujmowania w kosztach (...)
str. 17
1.3.
Import towarów w ewidencji księgowej
Wydatki na zakup towarów handlowych - w ramach importu - rozliczane są dla celów bilansowych na podobnych zasadach, jak zakupy krajowe, tj. obciążają one koszty (...)
str. 19
2.
Upominki okolicznościowe dla pracowników - wybrane zagadnienia
Pracodawcy przekazują niekiedy swoim pracownikom upominki rzeczowe z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, np. z okazji ślubu, narodzin dziecka, itd. W artykule przedstawiamy, jak (...)
str. 20
2.1.
Otrzymanie upominku przez pracownika a PIT i składki ZUS
Przychód pracownika ze stosunku pracy Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty (...)
str. 20
2.2.
Przekazanie upominków okolicznościowych pracownikom a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do (...)
str. 21
2.3.
Wydatki na zakup upominków okolicznościowych dla pracowników - ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 22
2.4.
Zakup upominków i ich przekazanie pracownikom - w ewidencji księgowej
Wydatki na zakup upominków okolicznościowych dla pracowników, sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup tych upominków może zostać ujęta (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
SLIM VAT - objaśnienia podatkowe
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wiele zmian w VAT, w tym wprowadzonych w ramach tzw. pakietu "Slim VAT". Na temat tych zmian pisaliśmy szczegółowo (...)
str. 24
1.1.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus"
Na temat rozliczania faktur korygujących "in minus" pisaliśmy w BI nr 4 z 1 lutego 2021 r. i nr 7 z 1 marca 2021 r. (...)
str. 24
1.2.
Wydłużenie terminu odliczania VAT przez podatników stosujących rozliczenie miesięczne
Co do zasady, prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek (...)
str. 28
1.3.
MPP a potrącenia wzajemne
Do końca 2020 r. w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego (tj. potrącenia jednostronnego), nie stosowało się przepisów zobowiązujących nabywcę (...)
str. 28
1.4.
Wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania prawa do stawki 0% do zaliczek z tytułu eksportu towarów
Od 1 stycznia 2021 r. podatnik otrzymujący zaliczkę (całość lub część zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów - w ramach eksportu towarów - ma prawo zastosować (...)
str. 29
2.
Czy sprzedaż bonów MPV można udokumentować fakturą? - interpretacja KIS
W przypadku emisji/sprzedaży bonu różnego przeznaczenia, podatnik nie może wydać nabywcy faktury zaliczkowej na 100% ceny (ze stawką VAT odpowiadającą przeważającej części oferowanych usług), a (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dodatkowe badanie techniczne do leasingowanego samochodu
Zamierzam wziąć w leasing operacyjny samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z oddzielną paką do przewozu towarów. Chciałbym odliczać 100% VAT od wydatków (...)
str. 31
3.2.
Usługa zarządzania nieruchomością - stawka VAT
Świadczymy usługę zarządzania najmem. Do naszych obowiązków należy m.in. reprezentowanie właściciela przed najemcami, nadzór nad mieszkaniem, rozliczanie należności, itp. Za usługę wystawiamy fakturę na wynajmującego. (...)
str. 32
3.3.
Faktura VAT-RR a dane identyfikujące rolnika
Jestem rolnikiem ryczałtowym, ale oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą. Czy na fakturach VAT-RR powinien być wskazany mój NIP, czy PESEL? Przez rolnika ryczałtowego rozumie się (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przekazanie na kapitał rezerwowy zysku przeznaczonego wcześniej na wypłatę dywidendy a CIT - interpretacja KIS
W przypadku zmiany przeznaczenia zysku z wypłaty dywidendy na przekazanie zysku na kapitał rezerwowy, nie powstanie dla spółki z o.o. przychód podatkowy z tytułu umorzonego (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach dobrowolnego MPP oraz poprzez kompensatę a koszty podatkowe
Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta krajowego, będącego czynnym podatnikiem VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka dokonała zapłaty za ww. towar częściowo poprzez (...)
str. 37
2.2.
Usługi niematerialne po Brexicie a podatek u źródła
Spółka z o. o. kupuje od mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii spółki matki usługi doradcze oraz licencję do korzystania z komputerowego programu produkcyjnego (dostęp do (...)
str. 39
2.3.
Rozliczenie w CIT-8 za 2020 r. zaliczek na podatek opłacanych w uproszczonej formie
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, opłacała w 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie (w wysokości 1/12 (...)
str. 42
2.4.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym od kwoty VAT
Spółka z o.o. dokonuje zapłaty za faktury zakupowe na rzecz kontrahenta krajowego w walucie obcej, płacąc z rachunku walutowego. Czy ustalając różnice kursowe od własnych (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, zamieszczono objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego (...)
str. 44
1.1.
Zakres obowiązku podatkowego w Polsce
Nieograniczony obowiązek podatkowy Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od (...)
str. 44
1.2.
Definicja miejsca zamieszkania
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która (art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF): 1) posiada na terytorium Polski (...)
str. 45
1.3.
Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
W myśl art. 4a ustawy o PDOF, przepisy dotyczące rezydencji podatkowej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W (...)
str. 47
2.
Wpłata ryczałtu po terminie a skuteczny wybór tej formy opodatkowania - wyjaśnienie Min. Fin.
Pierwszą w danym roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego dokonaną po terminie, jednak jeszcze w trakcie trwania tego roku (...)
str. 48
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ustalenie daty powstania niepełnosprawności na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej
Osoba uzyskała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane w dniu 07.12.2020 r. W orzeczeniu tym wpisano, że niepełnosprawność istnieje od lutego 2018 r., natomiast ustalony (...)
str. 49
3.2.
Działy specjalne produkcji rolnej rozliczane przy zastosowaniu norm szacunkowych a zeznanie podatkowe
Podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, które rozlicza przy zastosowaniu norm szacunkowych. Jak powinno zostać sporządzone zeznanie podatkowe w celu rozliczenia dochodów z tych działów? (...)
str. 51
3.3.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło otrzymane po rozpoczęciu działalności gospodarczej
Osoba fizyczna na początku 2021 r. zawarła umowę o dzieło na wykonanie oprogramowania, które miało zostać ukończone i przekazane zleceniodawcy (firmie) w kwietniu br. Dzieło (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej lokalu w oparciu o wycenę według cen rynkowych - interpretacja KIS
Podatnik jest uprawniony do ustalenia wartości początkowej środka trwałego (lokalu mieszkalnego nabytego pierwotnie do majątku prywatnego) według cen rynkowych, jeżeli w lokalu tym wykonano prace (...)
str. 54
2.
Rozbudowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu
Posiadamy zestaw urządzeń chłodniczych użytkowany na podstawie umowy leasingu klasyfikowanego dla celów podatkowych jako operacyjny, natomiast dla celów bilansowych jako finansowy. Zestaw ten zostanie ulepszony. (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obowiązek informowania KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2020 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266), rolnik lub (...)
str. 58
2.
Zwolnienie ze składek ZUS odprawy przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
Pracodawca wypowiedział pełnoetatowemu pracownikowi umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy pracownika). Rozwiąże się ona z dniem 31 maja 2021 (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS w ustawowych terminach
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą 19 pracowników i od kilku lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zawsze odprowadzaliśmy odpis na ZFŚS w terminach wynikających z ustawy (...)
str. 60
2.
Udzielanie zwolnień od pracy na udział w szczepieniu przeciwko COVID-19
Wielu naszych pracowników ma wyznaczone terminy szczepienia przeciwko COVID-19. Czy przysługuje im na to szczepienie zwolnienie od pracy (albo dzień wolny od pracy)? Jeżeli tak, (...)
str. 61
3.
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Pracownikowi został skrócony okres wypowiedzenia - z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Ile dni wolnych na poszukiwanie pracy przysługuje w takiej sytuacji oraz jak ustalić (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Pokrycie straty za 2020 r. oraz jednoczesna wypłata dywidendy z kapitału utworzonego z zysków lat ubiegłych
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. wykazała stratę. Organ zatwierdzający zamierza podjąć uchwałę o pokryciu straty z kapitału zapasowego utworzonego w 2020 (...)
str. 65
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisu na ZFŚS za 2021 r.
Spółka jest zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jakie zasady należy stosować w tym zakresie w 2021 r.? Jaka jest wysokość odpisu podstawowego i (...)
str. 70
2.1.
Tworzenie Funduszu
Zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 (...)
str. 70
2.2.
Ujęcie w księgach rachunkowych
Fundusz tworzony jest w oparciu o odpis podstawowy (ewentualnie zwiększony), ustalany na podstawie ww. zasad wynikających z ustawy o ZFŚS. W księgach rachunkowych utworzenie funduszu (...)
str. 71
3.
Roczne sprawozdanie finansowe spółki cywilnej - obowiązek przekazania do Szefa KAS
Trzy osoby fizyczne są wspólnikami spółki cywilnej, której ewidencja jest prowadzona w postaci ksiąg rachunkowych. Wspólnicy złożyli zeznania podatkowe do końca kwietnia br. Czy sprawozdanie (...)
str. 72
4.
Zerowe raporty kasowe - czy należy je sporządzać?
Spółka prowadzi w swojej siedzibie wyodrębnioną kasę gotówkową. Na potwierdzenie dokonywanych operacji kasowych wystawiane są dowody wpłat i wypłat oraz sporządzane są miesięczne raporty kasowe. (...)
str. 73
5.
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. a rozliczenie wyniku finansowego w 2021 r.
Czy w przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. jednostki (w związku z pandemią), osiągnięty w roku poprzednim przez jednostkę wynik powinien pozostać na (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.