Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 21 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.634 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami CIT
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, generalnie od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały status podatnika (...)
str. 4
2.
Pomoc dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w związku z COVID-19 a PIT - wyjaśnienie resortowe
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w (...)
str. 4
3.
Status zwrotu podatku - nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Serwis e-Urząd Skarbowy został uruchomiony 1 lutego 2021 r. Serwis ten ma być budowany etapami do września 2022 r. Od 1 lutego 2021 r. e-Urząd (...)
str. 5
4.
Ulga termomodernizacyjna, gdy wydatki poniesiono przed nabyciem budynku - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Pomoc dla firm z tarczy branżowej przedłużona na kolejny okres
W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2021 r., pod poz. 713, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu (...)
str. 7
2.
Przedłużenie terminów wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2021 r., pod poz. 694, opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 10
2.1.
Wydłużenie terminu złożenia CIT-8 za 2020 r. oraz CIT/KW
Zasadą jest, że podatnicy CIT są zobowiązani składać urzędom skarbowym roczne zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8) - do końca (...)
str. 10
2.2.
Ważność certyfikatu rezydencji
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek (...)
str. 10
2.3.
Termin składania informacji/oświadczenia dotyczących cen transferowych
Podmioty zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych/oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych mają obowiązek to zrobić w terminie do końca dziewiątego miesiąca po (...)
str. 11
3.
Opłata "cukrowa" i "małpkowa" we właściwości resortu finansów
Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492 ze zm.), od (...)
str. 11
4.
Wykaz podatków i opłat wpłacanych na mikrorachunek podatkowy
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2021 r., pod poz. 690, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (...)
str. 12
5.
Zmiany w podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2021 r., pod poz. 694, opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 13
6.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2021 r., pod poz. 685, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie samochodu firmowego - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody, są zobowiązani do ponoszenia wydatków m.in. na ubezpieczenie tych pojazdów. W praktyce zdarza się, że w (...)
str. 14
1.1.
Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej
Składki na ubezpieczenie samochodu - zaliczanie do kosztów podatkowych Wydatki ponoszone na ubezpieczenie firmowego samochodu (środka trwałego) spełniają ustawowe warunki do uznania ich za koszty (...)
str. 14
1.2.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody w samochodzie
Przychód podatkowy z tytułu otrzymanego odszkodowania Zasadą jest, że odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie (środku trwałym) stanowi przychód podatkowy. Przychód ten (...)
str. 18
1.3.
Sprzedaż samochodu przed końcem okresu ubezpieczenia - rozliczenie kosztów ubezpieczenia
Rozliczenie podatkowe W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto regulacji, które wprost odnosiłyby się do rozliczania składek na ubezpieczenie OC czy AC samochodu "obejmujących" okres (...)
str. 20
2.
Zapłata za towar/usługę w walucie obcej - wybrane zagadnienia
Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze wystawiają/otrzymują faktury w walucie obcej i otrzymują zapłatę/płacą za nabyte towary lub usługi również w walucie obcej, także w (...)
str. 22
2.1.
Rozliczenie zapłaty w walucie obcej dla celów CIT
Otrzymanie zapłaty w walucie obcej za towar/usługę a przychód podatkowy Za datę powstania przychodu uważa się (z zastrzeżeniem) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub (...)
str. 22
2.2.
Zapłata w walucie obcej a VAT
Ustalając wpływ zapłaty w walucie obcej na rozliczenie dla celów VAT, należy uwzględnić regulacje określające moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie z zasadą ogólną, (...)
str. 25
2.3.
Wycena zapłaty w walucie obcej dla celów bilansowych
Zapłata w walucie obcej a przychód/koszt bilansowy Przyjmuje się, że dla celów bilansowych przychód ze sprzedaży towaru/usługi powstaje - u sprzedawcy - generalnie w dacie (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowe zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących "in minus" - zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Uregulowania ustawowe Zgodnie (...)
str. 27
2.
Nienależnie wykazany VAT można skorygować także po kontroli podatkowej - wyrok TSUE
Polskie przepisy pozbawiające podatnika - działającego w dobrej wierze - możliwości korekty faktur po wszczęciu kontroli podatkowej, są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z (...)
str. 29
3.
Podstawa opodatkowania VAT dla nieodpłatnego przekazania towaru - interpretacja KIS
W przypadku nieodpłatnego przekazania wspólnikom towaru (tu: mieszkań), podstawą opodatkowania VAT jest cena, jaką spółka uzyskałaby w dniu ich nieodpłatnego przekazania, a nie koszt wytworzenia. (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sprzedaż budynku przeznaczonego do rozbiórki a VAT
Zamierzam sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem. Budynek ten nie przedstawia żadnej wartości dla mnie i dla nabywcy. Nabywca kupi nieruchomość, jeżeli uzyskam pozwolenie na jego rozbiórkę. (...)
str. 32
4.2.
Kiedy należy stosować oznaczenia TP w nowym JPK_VAT?
Nowa struktura JPK_VAT - składająca się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej - obowiązuje od 1 października 2020 r. Nowe rozwiązania przyniosły za sobą nowe obowiązki, (...)
str. 34
4.3.
Czy import usług medycznych jest zwolniony z VAT?
Jako podmiot leczniczy świadczymy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi są zwolnione z VAT. Czy to zwolnienie (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS finansowanych przez pracowników - interpretacja KIS
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części przez nich finansowanej, stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach określonych dla wynagrodzeń pracowniczych. Nie ma tu znaczenia (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o., której rok podatkowy/obrotowy jest równy kalendarzowemu, wykonała w 2020 r. usługę, wykazując z tego tytułu przychód. Część kosztów bezpośrednio związanych z ww. (...)
str. 40
2.2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej
W którym momencie wykazuje się przychód podatkowy z tytułu usług budowlanych sprzedanych częściowo w 2020 r. (gdy strony nie ustaliły okresów rozliczeniowych)? Czy ma tu (...)
str. 42
2.3.
Zakup polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zabezpieczającej kredyt
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym. Jako zabezpieczenie kredytu podała prywatne nieruchomości wspólnika. Czy mogą być kosztem spółki wydatki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS
Zapomogi wypłacane pracownikom medycznym z tytułu zarażenia się koronawirusem mogą korzystać ze zwolnienia z PIT jako zapomogi otrzymane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym. (interpretacja (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na złe długi w podatku dochodowym na przełomie roku
Chcemy skorzystać z ulgi na złe długi dla celów PIT. Nieuregulowana należność wynika z faktury dotyczącej sprzedaży dokonanej w 2020 r. 90 dni od upływu (...)
str. 46
2.2.
Odszkodowanie za usunięcie roślinności a PIT
Osoba fizyczna otrzymała odszkodowanie za wycięcie roślinności od firmy, która wykonuje zadania związane m.in. z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem sieci operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej (odszkodowanie (...)
str. 47
2.3.
Przychody ze sprzedaży złomu z majątku prywatnego
Osoba fizyczna, która jest wspólnikiem w spółce jawnej, dokonała sprzedaży złomu z majątku prywatnego. Czy przychód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu i wykazaniu w (...)
str. 48
2.4.
Rozliczenie podatku dochodowego po śmierci wspólnika spółki cywilnej oraz spółki jawnej
Zmarła osoba będąca wspólnikiem w spółce cywilnej oraz w spółce jawnej. W miejsce zmarłego wspólnika do spółek wejdą jego spadkobiercy. Każda z tych spółek będzie (...)
str. 49
2.5.
Towary otrzymane w darowiźnie a koszty podatkowe
Od niedawna prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Otrzymałem od mojego szwagra towary handlowe. Zostały one przekazane w formie darowizny. Czy wartość tych towarów mogę ująć w (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja budynku nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - interpretacja KIS
Nabyty budynek, w którym będą produkowane towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może zostać zamortyzowany jednorazowo w miesiącu jego nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. (...)
str. 54
2.
Koszty delegacji związane z zakupem środka trwałego a jego wartość początkowa
W celu zakupu i sprowadzenia środka trwałego pracownik odbył podróż służbową, wykorzystując do tego celu swój prywatny samochód. Czy koszty takiej delegacji (w tym: zwrot (...)
str. 55
2.1.
Rozliczenie podatkowe
Jak wskazano w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), za wartość początkową (...)
str. 55
2.2.
Rozliczenie dla celów bilansowych
W analogiczny sposób, jak dla celów podatkowych, powinno nastąpić bilansowe rozliczenie takiego zakupu. W myśl bowiem art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wartością początkową (...)
str. 56
3.
Uporządkowanie gruntu stanowiącego środek trwały
Spółka zakupiła grunt, na którym znajdowały się ruiny zdewastowanych budynków. Grunt został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Obecnie, w celu zwiększenia jego użyteczności, zostaną przeprowadzone (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki na FP i FS za zatrudnioną osobę wyrejestrowaną z rejestru bezrobotnych
W dniu 26 kwietnia 2021 r. pracę w ramach stosunku pracy (w niepełnym wymiarze czasu pracy) podjęła w naszej firmie 53-letnia kobieta. Jak wynika z (...)
str. 57
2.
Zgłoszenie w ZUS umowy o dzieło zawartej przez osoby fizyczne prowadzące działalność
Jestem emerytką. Razem z mężem prowadzę działalność gospodarczą. Nie zatrudniamy pracowników (ani żadnych innych osób, które mielibyśmy obowiązek zgłosić do ubezpieczeń w ZUS). Czy opłacając (...)
str. 59
3.
Ubezpieczenie w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., będącego jednocześnie wspólnikiem w innej spółce
W bieżącym roku została założona jednoosobowa spółka z o.o. Osoba będąca wspólnikiem tej spółki jest już wspólnikiem w spółce cywilnej i z tego tytułu opłaca (...)
str. 60
4.
Świadczenia chorobowe dla pracownika po wypadku przy wykonywaniu umowy zlecenia
Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w innej firmie wykonuje umowę zlecenia, podlegając z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podczas wykonywania umowy zlecenia uległ (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za pracę i badania kontrolne pracowników objętych kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19
1) Kilkunastu pracowników jest nieobecnych w pracy z powodu COVID-19, w tym 12 jest objętych izolacją, a dwóch przebywa na kwarantannie (jedna kwarantanna została wprowadzona (...)
str. 62
2.
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające 1 maja 2021 r.
Pracownicy w firmie są zatrudnieni w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku, a wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy mają soboty. Obowiązują (...)
str. 64
3.
Powierzenie pieczy nad magazynkiem biurowym - czy wymagana będzie umowa o odpowiedzialności materialnej?
Jednemu z pracowników chcemy powierzyć pieczę nad magazynkiem zakładowym, w którym składowane będą materiały biurowe wykorzystywane w firmie. Czy w takiej sytuacji powinniśmy podpisać umowę (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
BILANS 2020 - Rozliczanie w kolejnym roku obrotowym różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
Skutki wyceny bilansowej rozrachunków mogą zostać wystornowane pod datą 1 stycznia następnego roku lub datą uregulowania zobowiązania/należności. Mogą również zostać uwzględnione (bez dokonywania storna) w (...)
str. 67
1.1.
Wycena bilansowa
Aktywa lub pasywa w walucie obcej, w tym należności i zobowiązania, podlegają wycenie na dzień bilansowy - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym (...)
str. 67
1.2.
Rozliczenie skutków wyceny w kolejnym roku
Powstałe na skutek wyceny bilansowej różnice kursowe podlegają rozliczeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych. Choć zagadnienia tego nie reguluje bezpośrednio ustawa o rachunkowości, w praktyce przyjmuje (...)
str. 67
2.
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przed 31 marca 2021 r. a przesunięcie terminu jego zatwierdzenia
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2020 r. (której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym) zostało sporządzone przed 31 marca 2021 r. Czy pomimo, że (...)
str. 70
3.
Sposoby pokrycia straty bilansowej w firmie osoby fizycznej
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi księgi rachunkowe. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, w 2020 r. została poniesiona strata bilansowa. Jak można ją pokryć i zaewidencjonować takie (...)
str. 71
4.
Odpisanie wierzytelności w koszty w związku z brakiem możliwości kontaktu z dłużnikiem
Posiadamy niezapłaconą należność od kontrahenta, z którym nie ma możliwości nawiązania kontaktu. Sprawa została skierowana do sądu, który wydał nakaz w postępowaniu upominawczym, jednak ze (...)
str. 72
5.
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe na zakończenie działalności
Jesteśmy spółką z o.o. w likwidacji. Chcielibyśmy zakończyć działalność tej spółki. Nie posiada ona żadnego majątku. W księgach rachunkowych ujęty jest: kapitał zakładowy, pożyczki udzielone (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.