Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.577 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1113) z dnia 01.12.2021
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna 1. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku (...)
str. 3
II.
WYBÓR AUDYTORA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
W ostatnim kwartale roku jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne za 2021 r. Jeżeli ich sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, to przed rozpoczęciem (...)
str. 5
1.
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (...)
str. 5
2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
O tym, która firma będzie badała sprawozdanie finansowe, decyduje organ zatwierdzający jednostki. Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wybór firmy audytorskiej (...)
str. 6
3.
Podpisanie umowy o badanie
Choć, jak już wskazano, wyboru audytora dokonuje organ zatwierdzający, podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską dokonuje kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać (...)
str. 8
4.
Współpraca biegłego rewidenta z badaną jednostką
Należy pamiętać, że na podstawie art. 67 ustawy o rachunkowości, kierownik badanej jednostki jest zobowiązany zapewnić biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg (...)
str. 9
5.
Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych
Kwestie związane z sankcjami za niedopełnienie obowiązków w zakresie podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych zostały określone w art. 79 ustawy o rachunkowości. W myśl (...)
str. 9
III.
INWENTARYZACJA ZA 2021 R.
Jak już wspomnieliśmy na wstępie rozdziału II tego dodatku, od 1 października 2021 r. jednostki mogły rozpocząć roczne prace inwentaryzacyjne dotyczące zapasów (w drodze spisu (...)
str. 10
1.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane w ostatnim kwartale do 15 stycznia roku następnego
Podstawowym terminem rocznej inwentaryzacji jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak w odniesieniu do określonych grup składników, ustawa (...)
str. 10
2.
Czynności służące przygotowaniu inwentaryzacji
W skład czynności związanych z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury wchodzi: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów (...)
str. 11
3.
Cel inwentaryzacji (zapasów i rozrachunków) oraz rozliczenie jej wyników
Celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest: ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku (...)
str. 12
4.
Odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki
Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Co istotne, nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki (...)
str. 13
IV.
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
1.
Wybór wersji rocznego sprawozdania finansowego
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 13
1.1.
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Dobór elementów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego uzależniony jest od typu jednostki, jej statusu w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. czy mamy do czynienia (...)
str. 14
1.2.
Termin podjęcia decyzji o wyborze uproszczeń
Choć ustawa o rachunkowości nie precyzuje terminu podjęcia decyzji o zakresie stosowanych uproszczeń w sprawozdawczości, z praktycznego punktu widzenia należy uznać, że decyzja taka musi (...)
str. 17
2.
Wartości niematerialne i prawne - definicja, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania programów komputerowych. Czasami mogą być one bezpłatne, a w innym przypadku, aby z nich (...)
str. 18
2.1.
Co należy rozumieć przez wartości niematerialne i prawne?
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne (dalej: wnip), to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do (...)
str. 18
2.2.
Wycena bilansowa wnip
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, wnip wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów (...)
str. 18
2.3.
Prezentacja wnip w bilansie
W bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się wnip z podziałem na: A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne (...)
str. 19
3.
Wycena rzeczowych aktywów trwałych
Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na zakup środków trwałych albo elementów niezbędnych do ich budowy. Na (...)
str. 21
3.1.
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Zgodnie z ogólną definicją aktywów wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe (...)
str. 21
3.2.
Wycena bilansowa
Środki trwałe Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów (...)
str. 23
3.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie jako składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika (...)
str. 25
4.
Wycena, prezentacja i ujawnienia dotyczące zapasów
Na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się stosownej wyceny składników zapasów (w tym m.in.: materiałów, towarów czy wyrobów). Co do zasady, ich wartość nie może (...)
str. 26
4.1.
Bilansowe pojęcie zapasów
Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie definiuje pojęcia zapasów. Ze wzoru bilansu (sporządzanego według załącznika nr 1 - pozycja B.I.) wynika, że zapasy stanowią jeden z (...)
str. 26
4.2.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Zasady wyceny Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy, co do zasady, według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od (...)
str. 26
4.3.
Prezentacja zapasów w bilansie
Prezentacja zapasów, w jednostce sporządzającej bilans według załącznika nr 1 ww. ustawy, następuje w pozycji B "Aktywa obrotowe" I. "Zapasy" z dalszym podziałem na: 1. (...)
str. 29
5.
Należności krótkoterminowe - wycena i prezentacja w bilansie
Należności krótkoterminowe występują w każdej jednostce dokonującej sprzedaży swoich towarów, wyrobów czy usług z odroczonym terminem płatności. Przed wykazaniem należności w bilansie należy je zinwentaryzować (...)
str. 30
5.1.
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Należności krótkoterminowe stanowią element aktywów obrotowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) ustawy o rachunkowości, należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z (...)
str. 30
5.2.
Zasady wyceny bilansowej
Odpowiednio zinwentaryzowane należności krótkoterminowe, w celu wykazania w bilansie, podlegają wycenie. Dokonuje się jej na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Zgodnie (...)
str. 31
5.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Należności krótkoterminowe stanowiące składniki aktywów obrotowych wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika nr 1 (do ustawy o rachunkowości), po dokonaniu stosownych wycen, w następujący (...)
str. 32
6.
Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Nieuregulowane rozrachunki (figurujące w księgach rachunkowych w postaci należności i zobowiązań) wyrażone w walucie obcej dla celów prezentacji w bilansie muszą zostać wycenione przy zastosowaniu (...)
str. 33
6.1.
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia (...)
str. 34
6.2.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Rozliczenie różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny bilansowej może następować: a) wynikowo - poprzez zwiększenie odpowiednio przychodów lub kosztów finansowych (art. 30 ust. 4 ustawy (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.