Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (1098) z dnia 01.07.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (1098) z dnia 01.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wydatki na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców a koszty podatkowe - kolejna zmiana stanowiska KIS
Czego dotyczy problem? Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Zmiany w JPK_VAT
Od 1 lipca 2021 r. mają obowiązywać zmiany w JPK_VAT (na dzień oddania tego numeru BI do druku prace legislacyjne w tym zakresie nie zostały (...)
str. 5
1.2.
Pakiet VAT e-commerce
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2021 r. mają obowiązywać zmiany w rozliczaniu VAT od handlu zagranicznego. Zmiany wprowadza tzw. (...)
str. 5
1.3.
Bilety jednorazowe jako faktury
W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca 2021 r., pod poz. 1105, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. (...)
str. 6
2.
Termin stosowania przepisów o poborze podatku u źródła po raz kolejny ma zostać przesunięty
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z niektórych tytułów (wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, tj. m.in. z (...)
str. 6
3.
Kolejne zapowiedzi zmian w ramach Polskiego Ładu
3.1.
Uproszczenia podatkowe dla firm
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne informacje w sprawie planowanych działań w ramach Polskiego Ładu. Planuje się mianowicie: wprowadzenie "jednego okienka" dla wielkich (...)
str. 7
3.2.
Konsultacje dotyczące reformy rynku pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji dotyczących reformy rynku pracy. Celem nowych rozwiązań ma być (...)
str. 7
4.
Rada Ministrów przyjęła propozycję zmian w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z propozycją: (...)
str. 8
5.
Nowe rozwiązania dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych
W dniu 8 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Projekt ustawy obejmuje regulacje dotyczące zasad tworzenia, organizowania i działania kas (...)
str. 9
6.
Elektronizacja postępowania przed KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpiła elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawiła się także możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA), (...)
str. 9
7.
Zmiany w podatku akcyzowym - od 1 lipca 2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują niektóre zmiany w podatku akcyzowym. Akcyzą opodatkowane są nowe czynności (pisaliśmy na ten temat w Biuletynie Informacyjnym nr 13 (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie z ZFŚS do wakacji pracowników i ich rodzin - wybrane zagadnienia
W okresie wakacyjnym pracownicy otrzymują dofinansowanie do różnych form wypoczynku własnego oraz członków rodziny, ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W (...)
str. 16
1.1.
Otrzymanie dofinansowania z ZFŚS a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania Otrzymane przez pracownika dofinansowanie do letniego wypoczynku, pochodzące ze środków ZFŚS, stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. Przychód (...)
str. 17
1.2.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS - VAT należny i koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczenie dofinansowania dla celów VAT W sytuacji, gdy pracodawca przekazuje pracownikom dofinansowanie ze środków ZFŚS, to czynność ta pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Opodatkowaniu (...)
str. 21
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika (członków jego rodziny) może zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki w następujący sposób: 1. Kwota przyznanego dofinansowania z ZFŚS: - (...)
str. 21
2.
Kontrakt menedżerski - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach Kodeksu cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)
str. 22
2.1.
Opodatkowanie przychodów menedżera
Zasady opodatkowania wynagrodzenia menedżera Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o (...)
str. 22
2.2.
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS na zasadach dotyczących umów zleceń. Oznacza to, że menedżer z tytułu kontraktu podlega ubezpieczeniom w ZUS (...)
str. 25
2.3.
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera w kosztach podatkowych
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera podlegają ujęciu w firmowych kosztach podatkowych zgodnie z ogólną zasadą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, uregulowaną w art. 15 (...)
str. 27
2.4.
Usługi świadczone przez menedżera a VAT
Menedżer jako podatnik VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko wówczas, gdy jest wykonywane przez podatnika. Podatnikami są natomiast osoby prawne, jednostki (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Skutki w VAT błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej - interpretacja KIS
Podatnik korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego, wynikającego z paragonów fiskalnych wygenerowanych z błędnie zaprogramowaną stawką VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż towaru poddanego obróbce a MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahent zamówił u mnie przerobiony towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, tj. rury na których wykonam usługę gięcia. (...)
str. 31
2.2.
Leasing operacyjny samochodu typu VAN - zasady odliczania VAT
Zamierzam wziąć w leasing operacyjny samochód typu VAN (z jednym rzędem siedzeń i przestrzenią do przewozu ładunku) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przeprowadzę (...)
str. 32
2.3.
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokumentowana paragonem i fakturą - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę m.in. usługi zwolnione z VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuję je w kasie rejestrującej. Na żądanie (...)
str. 34
2.4.
Świadczenie różnych usług a podmiotowe zwolnienie z VAT
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych (zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT) oraz usług (...)
str. 35
2.5.
Czy od otrzymanego napiwku trzeba wykazać VAT?
Prowadzę działalność gastronomiczną. Sprzedaję posiłki za pośrednictwem portali internetowych. Niekiedy klienci wpłacają napiwki (dobrowolnie), wraz z zamówieniem. Napiwki są kierowane do restauracji (nie do konkretnego (...)
str. 36
2.6.
Świadczenie usług przechowywania i utylizacji opon a oznaczenia GTU
Prowadzę warsztat samochodowy. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dla niektórych klientów świadczę usługę przechowywania opon lub usługę utylizacji opon. Czy usługi te podlegają oznaczeniu w JPK_VAT (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowej usługi naprawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Nie ma tu znaczenia okoliczność, czy odpowiedzialność za szkodę jest oparta o (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wartość leasingowanego samochodu osobowego na potrzeby CIT, gdy VAT jest rozliczany za pomocą wskaźnika proporcji
Spółka z o.o. wykorzystuje leasingowany samochód osobowy do tzw. celów mieszanych (tj. firmowych i innych). Dodatkowo pojazd ten jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych (...)
str. 40
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatku opłaconego na rachunek spoza białej listy
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku biurowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Spółka dokonuje (...)
str. 42
2.3.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów cła dotyczącego importowanych towarów
Spółka z o.o. nabywa towary handlowe od kontrahentów zagranicznych, z krajów spoza UE. W związku z tym, poniosła wydatki na cło. Czy wartość tego cła (...)
str. 43
2.4.
Podatek od sprzedaży detalicznej w kosztach podatkowych
Czy zapłacony podatek od sprzedaży detalicznej podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? Podatek od sprzedaży detalicznej może zostać zaliczony do kosztów podatkowych. Od 1 stycznia (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na specjalistyczną odzież do jazdy motocyklem mogą obciążać firmowe koszty podatkowe - wyrok NSA
Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy firmowym motocyklem, w celu świadczenia usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (wyrok (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne świadczenie sfinansowane przez pracodawcę a pobór zaliczki na PIT
Zakład pracy finansuje pracownikom ze środków obrotowych grupowe ubezpieczenie na życie, płatne co miesiąc. Jest ono finansowane wszystkim pracownikom, bez względu na to, czy pracownik (...)
str. 47
2.2.
Stawka ryczałtu ewidencjonowanego - wybrane zagadnienia
Zasady opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)
str. 48
2.3.
Zakup posiłków dla osób współpracujących prowadzących działalność - skutki na gruncie PIT i ZUS
Spółka świadczy usługi medyczne. Zawarła umowy o współpracę z lekarzami prowadzącymi działalności gospodarcze. Zdarza się, że lekarze świadczą usługi "po godzinach". Spółka kupuje wówczas dla (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Podstawa naliczania odpisu amortyzacyjnego w przypadku ulepszenia środka trwałego - interpretacja KIS
Ulepszenie składnika majątku uprawnia do naliczania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej powiększonej o kwotę dokonanego ulepszenia. Suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych - tych sprzed ulepszenia (...)
str. 52
2.
Zakup używanego środka trwałego a "duży" jednorazowy odpis amortyzacyjny
Czy przy zakupie używanego środka trwałego o wartości znacznie przekraczającej 10.000 zł istnieje możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Czy odpisu tego można dokonać już w (...)
str. 53
3.
Środki otrzymane na wyburzenie części nieprzydatnych gospodarczo budynków
Otrzymaliśmy środki pieniężne na przeprowadzenie procesu wyburzenia nieprzydatnej części budynku. Czy w wyniku wyburzenia należy zmniejszyć wartość początkową budynku i częściowo zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS w 2022 r. po wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę
Rząd na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Proponuje się, aby jego wysokość w (...)
str. 56
2.
Ubezpieczenie w ZUS syna prowadzącego odrębne gospodarstwo domowe zatrudnionego w firmie rodzinnej
Zatrudniłem w swojej firmie syna, na podstawie umowy o pracę. Syn wprawdzie zamieszkuje ze mną pod tym samym adresem, jednak oboje prowadzimy odrębne gospodarstwa domowe. (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Pracownikowi w czerwcu 2021 r. urodziło się dziecko i z tego tytułu skorzystał w tym miesiącu z 2 dni urlopu okolicznościowego. Świadczy on pracę w (...)
str. 58
2.
Zatrudnienie byłego pracownika młodocianego na czas określony a limity 33 i 3
Kilka lat temu zatrudnialiśmy pracownika młodocianego na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Po zakończeniu nauki o 3-letnim cyklu kształcenia, młodociany rozwiązał tę umowę w (...)
str. 60
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Pracownik administracyjny zatrudniony w instytucji kultury na 3/4 etatu w lipcu 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Jak obliczyć jej (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
W 2020 r. wystawiliśmy fakturę dotyczącą sprzedaży usługi. Ponieważ należność ta była kwestionowana przez dłużnika, o rozstrzygniecie sprawy wystąpiliśmy do sądu. Nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego. (...)
str. 63
1.1.
Ewidencja przekazania roszczenia na drogę sądową oraz koszty sądowe
Wierzytelności sporne skierowane na drogę sądową (podobnie jak wierzytelności bezsporne, których skierowanie na drogę sądową służy przerwaniu biegu przedawnienia lub uzyskania prawa do egzekucji) podlegają (...)
str. 64
1.2.
Utworzenie odpisu aktualizującego
Zgodnie z bilansową zasadą ostrożności wartość należności, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, powinna podlegać aktualizacji poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych. (...)
str. 64
1.3.
Niekorzystne rozstrzygnięcie sądowe
Po zakończeniu sprawy sądowej dochodzoną należność przenosi się powrotnie na konta rozrachunków z odbiorcami lub pozostałych rozrachunków, zapisem: Wn konto 20 lub 24 , Ma (...)
str. 65
2.
Zwrot składki PPK pracownikowi na skutek jego rezygnacji z uczestnictwa w programie
Potrąciliśmy z wynagrodzenia pracownika składkę na PPK, ale pracownik przed jej przekazaniem do instytucji finansowej złożył rezygnację z dokonywania wpłat (na PPK). Składka ta w (...)
str. 68
3.
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Jednostka nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Po kilku latach ustanowiono odrębną własność lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu. W dokumentach nie podano odrębnej (...)
str. 71
4.
Połączenie spółek na ostatni dzień roku obrotowego a sprawozdanie finansowe i jego badanie
W praktyce często występuje sytuacja, w której dniem połączenia związanym z przejęciem jednostki przez inną jednostkę (dzień wpisu do rejestru sądowego tego połączenia) jest ostatni (...)
str. 73
5.
Obowiązki sprawozdawcze w związku z zakończeniem likwidacji spółki z o.o.
Spółka z o.o. znajduje się w stanie likwidacji. Proces ten dobiega końca i w związku z tym prosimy o podanie informacji dotyczącej obowiązku sporządzenia sprawozdania (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.