Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 13 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 1 marca 2021 r.
Dodatek nr 11
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9
z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526; ostatnia zmiana w Dz. U. poz. 2320) - tekst ujednolicony przez redakcję - Uwaga od redakcji: W tekście (...)
str. 3
Tytuł I Przepisy ogólne
Dział I Przepisy wspólne
Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, (...)
str. 3
Dział II Spółki osobowe
Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być (...)
str. 7
Dział III Spółki kapitałowe
Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym (...)
str. 7
Tytuł II Spółki osobowe
Dział I Spółka jawna
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. § 2. Każdy wspólnik (...)
str. 10
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich
Art. 28. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma (...)
str. 11
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
Art. 37. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. § 2. Umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć przepisów (...)
str. 12
Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
Art. 58. § 1. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć wspólnika (...)
str. 14
Rozdział 5 Likwidacja
Art. 67. § 1. W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. § 2. (...)
str. 15
Dział II Spółka partnerska
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 86. § 1. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. (...)
str. 17
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich Zarząd spółki
Art. 95. § 1. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również (...)
str. 18
Rozdział 3 Rozwiązanie spółki
Art. 98. § 1. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) utrata przez (...)
str. 19
Dział III Spółka komandytowa
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden (...)
str. 19
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich
Art. 111. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 112. § 1. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w (...)
str. 21
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
Art. 120. § 1. Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. § 2. (...)
str. 22
Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden (...)
str. 22
Rozdział 2 Powstanie spółki
Art. 129. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 1) firmę i (...)
str. 23
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich
Art. 135. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Art. 136. § 1. Jeżeli statut dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status (...)
str. 24
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki
Art. 140. § 1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. § 2. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się (...)
str. 25
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki Wystąpienie wspólnika
Art. 148. § 1. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie; 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć, (...)
str. 26
Tytuł III Spółki kapitałowe
Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 151. § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi (...)
str. 27
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
Art. 174. § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. § 2. Jeżeli umowa spółki (...)
str. 31
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd
Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do (...)
str. 36
Oddział 2 Nadzór
Art. 212. § 1. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać (...)
str. 38
Oddział 3 Zgromadzenie wspólników
Art. 227. § 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. § 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą (...)
str. 41
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki
Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 (...)
str. 46
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika
Art. 266. § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników (...)
str. 48
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona (...)
str. 48
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 291. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub (...)
str. 51
Dział Ia Prosta spółka akcyjna
Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 300 1. § 1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi (...)
str. 52
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Oddział 1 Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza
Art. 300 15. § 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania (...)
str. 55
Oddział 2 Forma akcji
Art. 300 29. § 1. Akcje nie mają formy dokumentu. § 2. Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych i innych tytułów uczestnictwa (...)
str. 57
Oddział 3 Rozporządzanie akcją
Art. 300 36. § 1. Akcje są zbywalne. § 2. Akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie (...)
str. 59
Oddział 4 Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych
Art. 300 44. § 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). § 2. Umorzenie akcji stanowi (...)
str. 60
Oddział 5 Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji
Art. 300 49. § 1. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących więcej niż połowę ogólnej liczby głosów sąd, z ważnych przyczyn dotyczących danego akcjonariusza, może (...)
str. 61
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Przepisy ogólne
Art. 300 52. § 1. W spółce ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów. § 2. Umowa spółki może przewidywać, że oprócz ustanowienia zarządu w spółce (...)
str. 62
Oddział 2 Zarząd
Art. 300 62. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. (...)
str. 64
Oddział 3 Rada nadzorcza
Art. 300 68. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy. § 2. Umowa spółki może przewidywać (...)
str. 65
Oddział 4 Rada dyrektorów
Art. 300 73. § 1. Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. § 2. Rada dyrektorów składa się (...)
str. 66
Oddział 5 Walne zgromadzenie
Art. 300 80. § 1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § (...)
str. 67
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki i emisja akcji
Oddział 1 Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji
Art. 300 102. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. § 2. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do rejestru. (...)
str. 72
Oddział 2 Upoważnienie zarządu do emisji akcji
Art. 300 110. § 1. Umowa spółki może upoważnić zarząd, na okres nie dłuższy niż pięć lat, do emisji akcji na zasadach określonych w niniejszym (...)
str. 73
Oddział 3 Warunkowa emisja akcji
Art. 300 114. § 1. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o emisji akcji, z zastrzeżeniem że osoby, którym przyznano prawa do objęcia akcji, wykonają je (...)
str. 74
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 300 120. § 1. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby (...)
str. 75
Rozdział 6 Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 300 123. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 300 12 § 3 pkt (...)
str. 77
Dział II Spółka akcyjna
Rozdział 1 Powstanie spółki
Art. 301. § 1. Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. (...)
str. 78
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Art. 328. § 1. Akcje nie mają formy dokumentu. § 2. Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i (...)
str. 84
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd
Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do (...)
str. 97
Oddział 2 Nadzór
Art. 381. W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. Art. 382. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej (...)
str. 100
Oddział 3 Walne zgromadzenie
Art. 393. Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki (...)
str. 102
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
Oddział 1 Przepisy ogólne
Art. 430. § 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. § 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany (...)
str. 117
Oddział 2 Subskrypcja akcji
Art. 434. § 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. § 2. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) datę (...)
str. 119
Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
Art. 442. § 1. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte (...)
str. 112
Rozdział 5 Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Art. 444. § 1. Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. (...)
str. 123
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego
Art. 455. § 1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz (...)
str. 126
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 459 . Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie; 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę; (...)
str. 127
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 479. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 320 § 1 pkt 3 i (...)
str. 130
Tytuł IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek
Dział I Łączenie się spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 491. § 1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką (...)
str. 131
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych
Art. 498. Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. Art. 499. § 1. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę (...)
str. 133
Rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
Art. 516 1 . Połączenie transgraniczne spółek kapitałowych podlega przepisom rozdziału 2, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 516 2 . W połączeniu (...)
str. 138
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
Art. 516 19 . Do transgranicznego łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy oddziału 1 oraz art. 522, 525 i 526.
str. 142
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych
Art. 517. § 1. Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2. Przygotowanie planu połączenia spółek osobowych przez zawiązanie nowej spółki (...)
str. 142
Dział II Podział spółek
Art. 528. § 1. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został (...)
str. 143
Dział III Przekształcenia spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną (...)
str. 150
Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
Art. 571. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli (...)
str. 153
Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
Art. 575. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową (...)
str. 154
Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
Art. 577. § 1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1: 1) za przekształceniem spółki (...)
str. 154
Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
Art. 581. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy (...)
str. 155
Rozdział 6  Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Art. 584 1 . Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Art. 584 2 . § 1. Spółce przekształconej (...)
str. 156
Tytuł V Przepisy karne
Art. 585. (uchylony) Art. 586. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów (...)
str. 158
Tytuł VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
str. 160
Dział II Przepisy przejściowe
Art. 610. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc przepisy dotyczące spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Art. 611. Pozostają (...)
str. 160
Dział III Przepisy końcowe
Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. (...)
str. 162
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.