Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (1089) z dnia 01.04.2021
Używanie firmowych samochodów w 2021 r.
Dodatek nr 12
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10
z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W działalności gospodarczej podatnicy bardzo często wykorzystują różne samochody, tj. osobowe, ciężarowe itd. W publikacji tej przedstawiamy sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a (...)
str. 4
I.
ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY
1.
Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT
W 2021 r. zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe nie uległy zmianie. Są one określone głównie w art. 86a ustawy o VAT. Ogólnie (...)
str. 4
2.
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
Samochody, od wydatków na które przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami), w uproszczeniu można podzielić na dwie grupy: 1) samochody osobowe i (...)
str. 6
2.1.
Samochody osobowe
Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne - o tym, czy (...)
str. 6
2.2.
Pojazdy o szczególnej konstrukcji
A. Samochody z dodatkowym badaniem technicznym Niektóre pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza bowiem ich użycie do celów (...)
str. 11
2.3.
Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu
Podatnicy mogą odliczać także cały VAT od wydatków dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli (...)
str. 16
2.4.
Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody w ujęciu tabelarycznym
Warunki odliczania całego VAT od wydatków na poszczególne pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej przedstawiamy w tabeli. Rodzaj pojazdu Warunki odliczania 100% kwoty (...)
str. 16
3.1.
Leasing operacyjny jako usługa
Obecnie umowa leasingu operacyjnego jest dla celów VAT traktowana jako świadczenie usług. Przypomnijmy, że z wyroku TSUE z 4 października 2017 r. w sprawie C-164/16 (...)
str. 17
3.2.
Prawo do odliczania VAT
W 2021 r. zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, używanym na podstawie umowy leasingu/najmu nie uległy zmianie. Podatnicy mogą zatem odliczać VAT (...)
str. 18
3.3.
Najem samochodu za granicą
W sytuacji, gdy polski podatnik najmuje samochód za granicą (od podmiotu zagranicznego), to należy ustalić, czy najem taki nie wiąże się z obowiązkiem wykazania przez (...)
str. 19
3.4.
Wykup samochodu z leasingu (operacyjnego) do majątku firmowego
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od nabycia (wykupu) samochodu (będącego przedmiotem leasingu), po (...)
str. 24
3.5.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochód zastępczy
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu zastępczego. Podatnicy odliczają zatem VAT naliczony (...)
str. 25
4.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki
Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT (z wyjątkami). Przyjmuje się bowiem, że (...)
str. 26
5.
Samochody używane przez pracowników a VAT
5.1.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód wykorzystywany w podróży służbowej
W ustawie o VAT nie zawarto przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników. Stosuje (...)
str. 26
5.2.
Wynajem auta pracownikowi
Prawo do odliczenia VAT Kwestia odliczania VAT od wydatków na samochody wynajmowane (odpłatnie) pracownikom w praktyce nie jest unormowana. Istnieją bowiem spory, jak traktować jazdy (...)
str. 27
5.3.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a VAT należny
Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (w (...)
str. 31
6.
Naprawa firmowego samochodu - rozliczenie VAT
Naprawa samochodu w kraju Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę samochodu firmowego w kraju, może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli (...)
str. 32
7.
Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego
Na mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność (...)
str. 35
8.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany celu wykorzystywania pojazdu samochodowego, tj. z wykorzystywania go do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) na wykorzystywanie wyłącznie (...)
str. 36
9.
Samochody używane przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT określane jest potocznie jako "wykonywanie czynności mieszanych" lub "prowadzenie działalności mieszanej". Nie należy tych określeń mylić z "wykorzystywaniem (...)
str. 38
10.
Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - rozliczenie VAT
W ustawie o VAT nie było - i nadal nie ma - regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego). Rozliczając (...)
str. 40
11.
Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów
11.1.
Samochody demonstracyjne/testowe a pełne prawo do odliczania VAT
Przejściowe wykorzystywanie samochodów zakupionych do dalszej odsprzedaży (m.in. w celach demonstracyjnych i testowych) nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z (...)
str. 42
11.2.
Zakup samochodów stanowiących towar handlowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.110.2018.1.ICz) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą, której (...)
str. 44
11.3.
VAT od wydatków na samochody przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.550.2020.1.OS) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku (...)
str. 46
11.4.
Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT
Parkowanie pojazdu samochodowego w miejscu zamieszkania tzw. pracownika mobilnego (np. przedstawiciela handlowego) w celu realizacji zadań służbowych - w tym m.in. przejazdów do klientów oraz (...)
str. 48
11.5.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów
Nie da się uniknąć prywatnego użytku auta (uznanego przez przedsiębiorcę za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej), w sytuacji, gdy drugie auto (przeznaczone do celów mieszanych) (...)
str. 51
11.6.
Zmiana przeznaczenia leasingowanego samochodu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.145.2018.1.JK) "(…) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w trzecim lub (...)
str. 52
11.7.
Aktualizacja informacji VAT-26
Co do zasady, od wydatków na samochody osobowe i inne pojazdy podatnicy mogą odliczać 100% kwoty VAT, jeżeli pojazdy te służą wyłącznie celom firmowym. Rzeczywisty (...)
str. 53
11.8.
Przeznaczenie części eksploatacyjnych (towarów handlowych) do naprawy samochodów firmowych
Jeżeli podatnik kupił materiały eksploatacyjne do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając te materiały do naprawy samochodów firmowych (...)
str. 56
11.9.
Oklejenie samochodu informacjami o firmie a prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków z nim związanych
Oklejenie samochodu informacjami o firmie nie daje pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków z nim związanych, jeżeli podatnik nie ustali zasad jego używania oraz (...)
str. 58
11.10.
Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne i jego późniejsza sprzedaż a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.419.2020.1.WN) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych na własny (...)
str. 60
11.11.
Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
Jeżeli od zakupu (leasingu) samochodu podatnikowi przysługiwało (przysługuje) ograniczone prawo do odliczenia VAT, generalnie nieodpłatne wykorzystywanie tego pojazdu do celów prywatnych przez podatnika (jego pracowników (...)
str. 62
11.12.
Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT
Wypłata odszkodowania i przeniesienie prawa własności skradzionego samochodu na rzecz ubezpieczyciela nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik nie ma też obowiązku korygowania VAT odliczonego od wydatków (...)
str. 64
II.
ROZLICZANIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Jak wynika z definicji samochodu osobowego, zawartej w art. 4a pkt 9a ustawy o PDOP oraz art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, samochód osobowy (...)
str. 65
2.
Nabycie samochodów (środków trwałych), ich amortyzacja i sprzedaż
2.1.
Wartość początkowa samochodów
W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, do podlegających amortyzacji środków trwałych zalicza się (...)
str. 66
2.2.
Metody amortyzacji samochodów
Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego (tu: samochodu) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji (...)
str. 70
2.3.
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz częściowo do celów prywatnych może stanowić środek trwały
Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 31 października 2017 r. wyjaśniło: "(…) w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego (...)
str. 74
2.4.
Limit stosowany od 1 stycznia 2019 r. przy amortyzacji samochodów osobowych
Jak już pisaliśmy, samochody osobowe mogą być amortyzowane według: a) metody liniowej z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej: z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, podwyższonej o współczynnik nie (...)
str. 74
2.5.
Współwłasność samochodu osobowego a limit odpisów amortyzacyjnych
Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku nabycia samochodu osobowego na zasadzie współwłasności przez np. dwóch przedsiębiorców i (...)
str. 76
2.6.
Amortyzacja samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego
Jeśli podatnik ujmie w kosztach podatkowych wartość opłat leasingowych w kwocie 150.000 zł (225.000 - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym), a następnie wykupi (...)
str. 77
2.7.
Sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego) w 2021 r.
Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) ustalany jest w oparciu o zasady ogólne. Przychodem jest zatem cena określona w (...)
str. 78
3.
Opłaty z tytułu leasingu (najmu, dzierżawy) w kosztach uzyskania przychodów
Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania dla celów CIT i PIT wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, w tym związane (...)
str. 82
4.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego
Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje (...)
str. 87
5.
Koszty używania samochodu osobowego
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika (...)
str. 89
6.1.
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika
Przychód z tytułu korzystania ze służbowego samochodu W przypadku, gdy pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Do tego (...)
str. 95
6.2.
Składki ZUS od prywatnych jazd pracowników służbowym samochodem
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika generalnie stanowi przychód ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach taki przychód nie podlega oskładkowaniu, nie dotyczy to jednak (...)
str. 97
7.1.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Przychód wspólnika Wykorzystywanie firmowych samochodów przez wspólników spółki niebędącej osobą prawną, np. spółki jawnej (dalej: spółki osobowej) do celów prywatnych tych osób powoduje u nich (...)
str. 98
7.2.
Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej
W praktyce zdarza się, że samochody służbowe są wykorzystywane przez członków zarządu spółki kapitałowej, pełniących swoje funkcje na podstawie powołania, w celach prywatnych. O tym, (...)
str. 99
8.
Przychód w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego
W sytuacji, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (tj. generalnie, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT), podatnik może (...)
str. 102
III.
SAMOCHODY PRYWATNE WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.
Koszty używania prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy
Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz składek na ubezpieczenie takiego (...)
str. 103
2.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki a podatek dochodowy
Wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe. Samochody te mogą być wykorzystywane np. w celu dojazdów (...)
str. 104
3.
Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu członka zarządu spółki kapitałowej
Wydatki związane z używaniem do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych członków zarządu ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów spółki kapitałowej z uwzględnieniem regulacji zawartych w (...)
str. 107
4.1.
Zasady zwrotu należności z tytułu podróży służbowych
Pojęcie podróży służbowej wyjaśnia art. 77 5 Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje (...)
str. 109
4.2.
Świadczenia z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
Co do zasady, należności z tytułu podróży służbowej (krajowej czy zagranicznej) stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 (...)
str. 110
4.3.
Wydatki na samochód związane z podróżą służbową pracownika w kosztach pracodawcy
Generalnie wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników należą do wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie ma przeszkód, (...)
str. 110
4.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika
Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników, zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Dla celów bilansowych ujmowanie w kosztach wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników (...)
str. 112
5.1.
Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych
Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (...)
str. 113
5.2.
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych a przychód pracownika
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PDOF, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów (...)
str. 114
5.3.
Jazdy lokalne pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy (...)
str. 115
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.