Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE - DEFINICJE, WARTOŚĆ POCZĄTKOWA, AMORTYZACJA
1.1.
Środki trwałe
Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP, dla celów podatku dochodowego, za środki trwałe (...)
str. 3
1.2.
Wartości niematerialne i prawne
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP, za wartości niematerialne i prawne (dalej: wnip) (...)
str. 3
1.3.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22c ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16c ustawy o PDOP, amortyzacji nie podlegają : 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, (...)
str. 4
2.
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
2.1.
Odpłatne nabycie środka trwałego
W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych), ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty (...)
str. 5
2.2.
Wytworzenie środka trwałego
Za wartość początkową środków trwałych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt ich wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, (...)
str. 6
2.3.
Otrzymanie środka trwałego w spadku lub w darowiźnie
Za wartość początkową środka trwałego otrzymanego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa (...)
str. 6
2.4.
Otrzymanie środka trwałego aportem
Aport do spółki niebędącej osobą prawną Wartość początkową środka trwałego nabytego w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną stanowi: a) wartość początkowa, (...)
str. 7
2.5.
Otrzymanie środka trwałego w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki
Nabycie w drodze likwidacji spółki będącej podatnikiem CIT Jeżeli środek trwały został nabyty w wyniku likwidacji spółki będącej podatnikiem CIT, wówczas wartość początkową takiego środka (...)
str. 7
2.6.
Inne sposoby nabycia środka trwałego
Środek trwały nabyty w ramach zakupu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa W przypadku zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (dalej: zcp), wartość początkową składników majątku wchodzących w (...)
str. 8
3.1.
Metoda liniowa
Stosując metodę liniową amortyzacji środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw o (...)
str. 9
3.2.
Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, (...)
str. 10
3.3.
Amortyzacja jednorazowa
Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro Prawo do jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 50.000 euro - co do zasady, mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (...)
str. 11
3.4.
Indywidualne stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji (...)
str. 15
3.5.
Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (oraz odpowiednio art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP). (...)
str. 16
4.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z art. 22m ust. 1 ustawy o PDOF (art. 16m ust. (...)
str. 17
II.
PYTANIA CZYTELNIKÓW DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.
Ulepszenie środka trwałego w roku jego zamortyzowania jednorazowym odpisem
W lipcu 2021 r. zakupiliśmy środek trwały, który w tym samym miesiącu został wprowadzony do ewidencji i zamortyzowany jednorazowym odpisem w ramach limitu 100.000 zł. (...)
str. 18
2.
Usługi doradcze związane z uzyskaniem dotacji na zakup środka trwałego a jego wartość początkowa
Zamierzamy nabyć środek trwały o znacznej wartości. W celu sfinansowania jego zakupu ubiegamy się o pozyskanie dotacji. Czy wydatki na zakup usług doradczych związanych z (...)
str. 19
3.
Montaż zespołu klimatyzacyjnego w wynajmowanym obiekcie
W wynajmowanych (od innego podmiotu) pomieszczeniach biurowych zainstalowaliśmy zestaw klimatyzacyjny składający się z jednostki zewnętrznej (kompresora) oraz trzech jednostek wewnętrznych (nawiewów). Przewody doprowadzające czynnik chłodzący (...)
str. 20
4.
Zakup używanego środka trwałego a "duży" jednorazowy odpis amortyzacyjny
Czy przy zakupie używanego środka trwałego o wartości znacznie przekraczającej 10.000 zł istnieje możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Czy odpisu tego można dokonać już w (...)
str. 22
5.
Wydatki związane z instalacją leasingowanej maszyny
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo-operacyjnego, której przedmiotem jest specjalistyczna maszyna. W celu jej przetransportowania na miejsce stałego wykorzystania poniesiono wydatki związane z opuszczeniem (...)
str. 23
6.
Amortyzacja środka trwałego nabytego z zamiarem sezonowego wykorzystania
Podatnik zakupił środek trwały z zamiarem jego użytkowania przez cztery miesiące w roku. W jaki sposób należy ustalić odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego środka (...)
str. 24
7.
Samochód nabyty na współwłasność przez małżonka jako środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej
Rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której zamierzam wykorzystywać samochód osobowy, zakupiony przez męża (po ślubie) na zasadzie współwłasności ze swoim ojcem. Czy pojazd ten (...)
str. 26
7.1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Z art. 22g ust. 11 ustawy o PDOF wynika, że w razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w (...)
str. 26
7.2.
Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego
Zaliczając do kosztów podatkowych wydatki dotyczące używania samochodów osobowych, zarówno wpisanych do ewidencji środków trwałych, jak i używanych np. na podstawie umowy leasingu, najmu czy (...)
str. 27
8.
Amortyzacja degresywna w kolejnym roku podatkowym
W 2021 r. rozpoczęliśmy amortyzację maszyny produkcyjnej, stosując metodę degresywną. Czy w kolejnym roku będziemy mogli kontynuować odpisy amortyzacyjne w tych samych miesięcznych kwotach, co (...)
str. 27
III.
ŚRODKI TRWAŁE W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Amortyzacja środków trwałych tworzących farmę fotowoltaiczną
Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, poszczególne elementy farmy fotowoltaicznej stanowią odrębne środki trwałe i jako takie powinny być amortyzowane (...)
str. 29
2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego przez podatnika
Różnica pomiędzy wartością wynikającą z ceny nabycia środka trwałego a jego wartością rynkową aktualną na moment jego wprowadzenia do ewidencji nie stanowi przesłanki umożliwiającej ustalenie (...)
str. 30
3.
Podstawa naliczania odpisu amortyzacyjnego w przypadku ulepszenia środka trwałego
Ulepszenie składnika majątku uprawnia do naliczania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej powiększonej o kwotę dokonanego ulepszenia. Suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych - tych sprzed ulepszenia (...)
str. 32
4.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych a moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji
Jeżeli środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji (jednostki korzystającej ze zwolnienia z podatku dochodowego) przed 1 stycznia 2021 r., to niezależnie od faktu ich późniejszego (...)
str. 33
5.
Podatkowe ujęcie kosztów remontu rozliczanych w czasie dla celów bilansowych
Podatnik ma prawo ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące remontu środka trwałego pomimo rozliczania ich dla celów bilansowych w czasie. (interpretacja indywidualna Dyrektor (...)
str. 35
6.
Amortyzacja miejsca parkingowego uznanego za środek trwały
Wydatek na zakup miejsca parkingowego spełniającego definicję środka trwałego może zostać rozliczony za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. Rozpoczęcie ich naliczania może nastąpić jednak nie wcześniej niż (...)
str. 36
7.
Limit 150.000 zł obowiązujący dla opłat leasingowych samochodu osobowego oraz jego wykupu
Limit w wysokości 150.000 zł dotyczy opłat (wstępnej oraz rat kapitałowych) wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Natomiast odrębny limit, w tej samej wysokości, dotyczy odpisów (...)
str. 37
8.
Remont nabytej nieruchomości przed jej oddaniem do używania a wartość początkowa środka trwałego
Jeżeli zakupione składniki majątku wymagają remontu oraz przystosowania do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki dotyczące wykonania przedmiotowych prac, co do zasady, mogą być rozliczane (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.