Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Transakcje zagraniczne - VAT, podatek dochodowy i ujęcie bilansowe
Dodatek nr 20
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
SPRZEDAŻ TOWARU NA RZECZ KONTRAHENTA Z UE
1.1.
Rozliczenie WDT dla celów VAT
Opodatkowanie WDT WDT to - w uproszczeniu - wywóz towarów (w ramach ich dostawy) z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (...)
str. 3
1.2.
Przychód z tytułu sprzedaży towarów w ramach WDT
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie ustalania przychodu ze sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego w ramach WDT. Stosuje się (...)
str. 7
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach WDT
Także w ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ustalania przychodu ze sprzedaży towarów w ramach WDT. Stosuje się tu zatem podobne (...)
str. 9
2.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z (...)
str. 9
II.
NABYCIE/PRZEMIESZCZENIE TOWARU Z UE
1.1.
Rozliczenie WNT na potrzeby ustawy o VAT
Kiedy ma miejsce WNT dla celów VAT? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane (...)
str. 11
1.2.
Wydatki na nabycie towarów w ramach WNT a CIT/PIT
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Wydatki na zakup towarów od kontrahenta z innego kraju UE (w ramach WNT) ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów nabywcy (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Również dla celów bilansowych zakup towarów handlowych w ramach WNT rozlicza się podobnie jak zakup krajowy. Jeśli faktura od kontrahenta zagranicznego wystawiona jest w walucie (...)
str. 15
2.
Nabycie towaru w UE przez podatnika zwolnionego z VAT
Co do zasady, dokonywanie zakupów od podatników z innych krajów UE zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. WNT występuje jednak z (...)
str. 17
3.
Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
Nietransakcyjne przemieszczenie towaru jako WNT Co do zasady, WNT występuje w przypadku zakupu towaru od kontrahenta zagranicznego i jego przywozu na terytorium Polski. Niekiedy jednak (...)
str. 17
III.
str. 19
1.
Eksport towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
1.1. Kiedy transakcja sprzedaży towarów stanowi eksport dla celów VAT? Dla celów VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium (...)
str. 19
1.1.
Kiedy transakcja sprzedaży towarów stanowi eksport dla celów VAT?
Dla celów VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez: a) dostawcę lub na jego (...)
str. 19
1.2.
Obowiązek podatkowy
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu eksportu towarów. Stosuje (...)
str. 20
1.3.
Stawka VAT w eksporcie towarów
Wysokość i warunki stosowania Zasadniczo w eksporcie towarów stawka VAT wynosi 0%, przy czym stosuje się ją pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do (...)
str. 20
1.4.
Dokumentowanie eksportu towarów
Eksport towarów dokumentuje się fakturą. Wystawia się ją w analogicznych terminach, jak w przypadku transakcji krajowych (ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych szczególnych regulacji w tym (...)
str. 21
1.5.
Podstawa opodatkowania
W eksporcie towarów podstawa opodatkowania VAT ustalana jest w oparciu o zasadę ogólną, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest - w skrócie - wszystko to, (...)
str. 22
2.
Przychód podatkowy z tytułu eksportu
2.1. Moment powstania przychodu Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów w (...)
str. 22
2.1.
Moment powstania przychodu
Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów w ramach eksportu. Moment ten (...)
str. 22
2.2.
Przychód w walucie obcej - wycena
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. art. 12 (...)
str. 23
3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach eksportu
3.1. Moment powstania przychodu bilansowego Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się wprost do momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów, w tym w ramach eksportu. (...)
str. 23
3.1.
Moment powstania przychodu bilansowego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się wprost do momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów, w tym w ramach eksportu. Zatem w praktyce jednostki również (...)
str. 23
3.2.
Wycena przychodu w walucie obcej
W przypadku, gdy przychód z tytułu sprzedaży towarów w ramach eksportu jest wyrażony w walucie obcej, to dla celów bilansowych przelicza się go na złote (...)
str. 24
IV.
IMPORT TOWARÓW
Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Odprawa celna (wprowadzenie towarów na terytorium UE) nie musi być jednak dokonana (...)
str. 25
1.
Import towarów - rozliczenie VAT
1.1. Rozliczenie według zasady ogólnej Import towarów jest czynnością opodatkowaną VAT. Generalnie VAT od importu jest wykazywany w zgłoszeniu celnym. Podatnik jest natomiast obowiązany w (...)
str. 25
1.1.
Rozliczenie według zasady ogólnej
Import towarów jest czynnością opodatkowaną VAT. Generalnie VAT od importu jest wykazywany w zgłoszeniu celnym. Podatnik jest natomiast obowiązany w terminie 10 dni, licząc od (...)
str. 25
1.2.
Rozliczenie importu towarów w deklaracji VAT
W niektórych przypadkach podatnik może skorzystać z uproszczenia polegającego na wykazywaniu VAT należnego od importu towarów w deklaracji VAT. Ten sposób rozliczenia wymaga jednak spełnienia (...)
str. 25
1.3.
Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje - co do zasady - w momencie powstania długu celnego, tj. z chwilą dopuszczenia towaru do wolnego obrotu (...)
str. 27
1.4.
Podstawa opodatkowania VAT
Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość (...)
str. 27
1.5.
Odliczanie VAT od importu towaru
VAT należny od importu towaru jest jednocześnie VAT naliczonym podlegającym odliczeniu na zasadach ogólnych, tj. prawo do odliczenia przysługuje, jeżeli towar będzie służył czynnościom opodatkowanym. (...)
str. 28
1.6.
Import towarów - ujęcie w JPK_VAT
Podstawą zapisu importu towarów w JPK_VAT jest zgłoszenie celne (lub deklaracja importowa). Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, w JPK_VAT należy wskazać numer i datę dokumentu celnego (...)
str. 29
2.
Wydatki na zakup importowanych towarów - CIT/PIT
2.1. Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów W obu ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które określałyby szczególny sposób ujmowania w (...)
str. 29
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów
W obu ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które określałyby szczególny sposób ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na zakup importowanych towarów. Stosuje się tu (...)
str. 29
2.2.
Cena importowanego towaru w walucie obcej - wycena kosztu
Koszty poniesione w walucie obcej przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W praktyce ustalając kurs (...)
str. 29
2.3.
Cło a koszt uzyskania przychodu
Sposób rozliczenia w kosztach podatkowych cła od importu uzależniony jest od tego, który podmiot je opłaca. Jeśli cło płaci nabywca, to wartość tego cła może (...)
str. 30
3.
Import towarów w ewidencji księgowej
Wydatki na zakup towarów handlowych - w ramach importu - rozliczane są dla celów bilansowych na podobnych zasadach, jak zakupy krajowe, tj. obciążają one koszty (...)
str. 30
V.
str. 32
1.
Zasady rozliczania VAT
Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca. Polscy podatnicy (nabywcy usług) rozliczają import usług, gdy: tzw. miejsce (...)
str. 32
2.
Import usług a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, jeśli celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto (...)
str. 33
3.
Import usług w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa importu usług przebiega na podobnych zasadach do zakupu usług krajowych. Zatem faktura dokumentująca import usług może podlegać ewidencji zapisem: • zarachowanie zobowiązania: - (...)
str. 35
VI.
TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE
1.
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
Warunki uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną Jeżeli w transakcji łańcuchowej uczestniczą trzy podmioty z różnych krajów UE, możemy mieć do czynienia z tzw. wewnątrzwspólnotową (...)
str. 35
2.1.
Transakcja łańcuchowa - informacje podstawowe
W przypadku, gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, mamy (...)
str. 37
2.2.
Miejsce opodatkowania dostawy ruchomej i nieruchomej
Dostawę ruchomą należy opodatkować w kraju, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt (...)
str. 38
2.3.
Przypisanie transportu (wysyłki) do dostawy towaru
Transakcje unijne Przepisy nie precyzują, do której dostawy przyporządkować transport (wysyłkę) towaru w transakcji trójstronnej, gdy transport (wysyłkę) organizuje pierwszy podmiot. Ponieważ jednak podmiot ten (...)
str. 38
VII.
PAKIET VAT E-COMMERCE - USZCZELNIENIE VAT W MIĘDZYNARODOWYM E-HANDLU
W dniu 20 maja 2021 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca (...)
str. 43
1.
Nowe obowiązki nałożone na platformy internetowe
Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE (zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych z państw trzecich) (...)
str. 44
2.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej wprowadzono w ustawie o VAT uregulowania dotyczące sprzedaży wysyłkowej (w podziale na sprzedaż dokonywaną z/na terytorium kraju). W (...)
str. 45
3.
Procedura szczególna OSS
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące MOSS umożliwiają podatnikom rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (dalej: TBE) na rzecz konsumentów w państwach (...)
str. 45
VIII.
TAX FREE - PROCEDURA ZWROTU VAT PODRÓŻNYM
Co do zasady, podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej - ustalanego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) mają (...)
str. 46
1.
Zasady funkcjonowania systemu TAX FREE
1.1. Warunki dotyczące sprzedawców Podróżnemu przysługuje zwrot podatku w przypadku zakupu towarów u podatników (sprzedawców), którzy: są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję sprzedaży (...)
str. 46
1.1.
Warunki dotyczące sprzedawców
Podróżnemu przysługuje zwrot podatku w przypadku zakupu towarów u podatników (sprzedawców), którzy: są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, (...)
str. 46
1.2.
Warunki dotyczące innych podmiotów dokonujących zwrotu VAT podróżnym
Podmioty niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu VAT podróżnym pod warunkiem, że podmioty te: 1) są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie (...)
str. 47
1.3.
Zasady zwrotu podatku
Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, (...)
str. 48
1.4.
Zastosowanie stawki 0% VAT
Sprzedawca ma prawo opodatkować dostawę towarów, od których podróżny otrzymał zwrot VAT, stawką 0% VAT, pod warunkiem, że: 1) poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, (...)
str. 48
2.
Zmiany w zakresie TAX FREE
Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie procedury zwrotu VAT podróżnym (wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
str. 48
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.