Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (1089) z dnia 01.04.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Badania kontrolne pracownika po odbyciu przez niego kwarantanny lub izolacji - stanowisko MRPiT
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)
str. 4
2.
Modyfikacja umowy leasingu oraz sprzedaż przedmiotu leasingu a CIT/PIT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: MF) wydał interpretację ogólną - nr DD6.8202.4.2020 z 15 lutego 2021 r. - w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji (...)
str. 5
3.
Spółka jawna jako podatnik CIT - wyjaśnienia Min. Fin.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika CIT. Dotyczy to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd (...)
str. 7
3.1.
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej - złożenie informacji o podatnikach CIT/PIT
Regulacje w zakresie składania informacji CIT-15J dotyczą także nowopowstających spółek jawnych oraz spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego (np. spółki komandytowej), (...)
str. 8
3.2.
Sposób przekazywania informacji CIT-15J oraz właściwość miejscowa organów podatkowych
Jak już wskazano, informacja CIT-15J jest składana przez spółkę jawną do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. jednak dla większej grupy jednostek
W dniu 22 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, zamieszczono informację w zakresie zmian terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r. (...)
str. 9
2.
Planowane zmiany w JPK_VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w (...)
str. 10
3.
Projekt nowego standardu rachunkowości dotyczącego kontynuacji działalności lub jej braku - konsultacje publiczne
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o następującej treści: "Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazuje do publicznej dyskusji projekt standardu "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość (...)
str. 11
4.
Zmiany w zwolnieniu z PIT świadczeń przysługujących w związku z wykonywaniem zadań służby zagranicznej
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2021 r., pod poz. 464, opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Ustawa ta określa (...)
str. 11
5.
Nowy wzór CIT-ST - opublikowany
W Dzienniku Ustaw z 12 marca 2021 r., pod poz. 454, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. (...)
str. 12
6.
Nowe robocze wersje struktur logicznych dla informacji TPR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o udostępnieniu nowych, roboczych wersji struktur logicznych (schem) dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C. (...)
str. 13
7.
14. emerytura - dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów
W Dzienniku Ustaw z 10 marca 2021 r., pod poz. 432, opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Duplikat faktury kosztowej w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy towaru/usługi
Podmioty gospodarcze otrzymują często duplikaty faktur. W którym momencie podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury - wystawionego w 2021 r. - oraz kiedy ująć (...)
str. 14
1.1.
Prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury
Zasady odliczania VAT - zasada ogólna Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 14
1.2.
Zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów na podstawie duplikatu faktury
Dokumentowanie kosztu podatkowego Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 16
1.3.
Ujęcie duplikatu faktury w księgach rachunkowych nabywcy
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (dowody źródłowe), m.in. zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów. Podstawą zapisów mogą być (...)
str. 18
2.
Premia pieniężna - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u otrzymującego
W praktyce niejednokrotnie podmioty gospodarcze otrzymują od swoich kontrahentów premie pieniężne. Premie takie mogą mieć charakter rabatów (np. gdy są przyznawane za wielkość zrealizowanych przez (...)
str. 19
2.1.
Rozliczanie premii pieniężnej dla celów VAT
Premia jako wynagrodzenie za usługę Dla celów VAT pojęcie usługi definiowane jest szeroko. Za usługę uznaje się bowiem każde zachowanie, zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), (...)
str. 20
2.2.
Przychód podatkowy z tytułu otrzymanej premii pieniężnej
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do sposobu rozliczania premii pieniężnych otrzymanych przez podatnika za określone zachowanie, np. za (...)
str. 22
2.3.
Ujęcie otrzymanej premii w księgach rachunkowych
Otrzymanie premii za określone zachowanie wobec podmiotu przyznającego premię stanowi dla celów bilansowych przychód związany pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Ujmując taką premię w księgach (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż nieruchomości a oznaczenie GTU_10 w świetle wyjaśnień Min. Fin.
W nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba wskazać oznaczenia dla niektórych towarów/usług (GTU_01 - GTU_13). Obowiązek ten wynika z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, (...)
str. 24
2.
Zwrot używanych towarów a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT - interpretacja KIS
Nie można obniżyć podstawy opodatkowania VAT w przypadku zwrotu używanych towarów. Z uwagi na upływ czasu i stopień zużycia nie są to już bowiem te (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem komputery. Otrzymałem fakturę zakupu na kwotę brutto 17.000 zł. (...)
str. 27
3.2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek składania JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sezonową działalność gospodarczą. W okresie bezczynności zawieszam działalność. Czy plik JPK_VAT mam składać także za miesiące, w których działalność jest (...)
str. 29
3.3.
Import usług - zasady rozliczania VAT i planowane zmiany
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem importu usługi. W jaki sposób rozliczyć VAT należny i naliczony z tytułu tej transakcji? Import usług to świadczenie usług, z (...)
str. 30
3.4.
Zasady rozdysponowania nadwyżki VAT - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W marcu 2021 r. wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy mam prawo wskazać część tej nadwyżki na (...)
str. 31
3.5.
Wystawianie faktur w formie elektronicznej i papierowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem program do wystawiania faktur z aplikacji mobilnej i będę wystawiał oraz przesyłał faktury w formie elektronicznej. Część faktur będzie jednak (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Obniżenie kapitału zakładowego bez wynagrodzenia a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Obniżenie kapitału zakładowego w trybie dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie spółki. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat na PPK od wynagrodzeń członków rady nadzorczej
Spółka z o.o. dokonuje wpłat do PPK od wynagrodzeń członków rady nadzorczej, powołanych na podstawie przepisów K.s.h. W którym momencie wpłaty te spółka może zaliczyć (...)
str. 35
2.2.
Kiedy spółka jest spółką nieruchomościową dla celów CIT?
Spółka posiada w Polsce nieruchomości, których wartość bilansowa na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowi mniej niż 50% wartości bilansowej aktywów, natomiast przychody podatkowe (...)
str. 37
2.3.
Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego a CIT
Spółka z o.o. (deweloper) ponosi wydatki na otwarcie i utrzymanie rachunku powierniczego na realizowane przedsięwzięcie deweloperskie, na kontrolę zakończenia poszczególnych etapów przedsięwzięcia przez bank związanych (...)
str. 38
2.4.
Przychody i koszty partnera programu unijnego
Szpital zawarł umowę z uczelnią państwową dotyczącą praktyk studenckich. Z zapisów umowy wynika, że program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a szpital jest (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Podatek od nieruchomości rozłożony na raty - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W przypadku, gdy podatnik nie ujmował w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, a na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty płatności zaległości w tym (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Montaż fotowoltaiki i pompy ciepła w nowo budowanym domu a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Jestem w trakcie budowy domu. Czy montując ogniwa fotowoltaiczne oraz pompę ciepła w nowo budowanym domu można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje (...)
str. 43
2.2.
Wydatki związane z używaniem mikrosamochodu a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Osoba niepełnosprawna w 2020 r. poniosła wydatki z tytułu używania pojazdu typu "Microcar" (na cele rehabilitacyjne). Jest to pojazd o mocy 4 kW, pojemności 49,9 (...)
str. 45
2.3.
Koszty studiów podyplomowych prezesa zarządu sfinansowane przez spółkę a PIT i ZUS
Prezes spółki zapłacił z firmowego konta za swoje studia podyplomowe. Studia są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością. Czy koszty ww. studiów pokryte przez (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Niewykorzystany projekt budowlany jako zaniechana inwestycja - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup projektu budowlanego mogą zostać uznane za wydatki inwestycyjne. W momencie likwidacji takiej inwestycji mogą one stanowić koszty zaniechanych inwestycji, potrącalne wraz (...)
str. 48
2.
Przeznaczenie części modernizowanego budynku na sprzedaż oraz na własne potrzeby
Jednostka zakupiła nieruchomość, w skład której wchodził grunt oraz budynek w stanie surowym. Część budynku zostanie przeznaczona na mieszkania, które zostaną sprzedane, a pozostała część (...)
str. 50
3.
Zakup środków trwałych sfinansowany z ZFRON - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Jako ZPChr nabyliśmy maszyny, przy czym zakup ten został sfinansowany ze środków ZFRON. Jednostkowa wartość ww. maszyn nie przekracza 10.000 zł. W jaki sposób zaksięgować (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Podatek handlowy zgodny z przepisami unijnymi - wyrok TSUE
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) przedstawiono informację dotyczącą orzeczenia TSUE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Jak wskazano: " Podatek od sprzedaży detalicznej nie (...)
str. 53
2.
Wyjaśnienie Min. Fin. w zakresie wypełnienia informacji CUK-1 dotyczącej opłaty cukrowej
Z początkiem tego roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły w Polsce nową opłatę - tzw. "podatek cukrowy". Jest to opłata od napoi z dodatkiem (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2021/2022
Stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana dla danego płatnika indywidualnie, na dany rok składkowy. Niektórym płatnikom wysokość stopy procentowej tej składki wyznaczy organ rentowy (za (...)
str. 55
2.
Składki na FP, FS i FGŚP od pensji członka rodziny pracującego w firmie
Do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudniłem (w niepełnym wymiarze czasu pracy) synową. W zawartej z nią umowie ustaliłem jej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.750 (...)
str. 58
3.
Podstawa wymiaru zasiłków po obniżeniu etatu w związku z COVID-19
1) Pracodawca na podstawie art. 15g specustawy, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. zawarł porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy i (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
1) Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy musieliśmy dokonać przeglądu stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych w firmie. Po sprawdzeniu ustaliliśmy, że niektóre urlopy zaległe dotyczą wielu lat (...)
str. 61
2.
Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzenie
Musimy wypłacić ekwiwalent urlopowy pracownikowi, któremu w roku ubiegłym na mocy specustawy obniżyliśmy obowiązujący go wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. Jak w takiej sytuacji obliczyć (...)
str. 63
3.
Zwolnienie lekarskie po wypłacie - co z nadpłaconym wynagrodzeniem i ryczałtem na jazdy lokalne?
W dniu wypłaty pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące kilka ostatnich dni tego miesiąca. Jak ustalić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia oraz ryczałtu na jazdy lokalne i czy (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilans 2020 - zdarzenia po dniu bilansowym - w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe podlega sporządzeniu w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada (...)
str. 67
1.1.
Rodzaje zdarzeń występujących po dniu bilansowym
Jak wskazano w KSR nr 7, do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia (...)
str. 67
1.2.
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym
• Grupa 1 - informacje potwierdzające istnienie określonego stanu na dzień bilansowy Jak wynika z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w sytuacji, gdy (...)
str. 68
1.3.
Informacje uzyskane po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Jak wynika z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach, zarówno nieistotnych, jak i (...)
str. 69
2.
Prowizja za terminal płatniczy opłacona w ramach wsparcia obrotu bezgotówkowego
Jednostka w lutym 2021 r. otrzymała fakturę za listopad 2020 r., za prowizję dotyczącą obsługi terminala płatniczego (zwolnioną z VAT). Faktura została opłacona przez fundację (...)
str. 69
3.
Zwrot dofinansowania otrzymanego z WUP na ochronę miejsc pracy - ujęcie w księgach oraz wykazanie w sprawozdaniu
Spółka w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na ochronę miejsc pracy za okres lipiec-wrzesień. Po zakończeniu dofinansowania spółka złożyła rozliczenie i w listopadzie (...)
str. 71
4.
Historia operacji bankowych jako dowód księgowy
Czy można zamiast wyciągu bankowego ujmować operacje w księgach rachunkowych na podstawie historii rachunku/operacji bankowych za dany okres? W naszej ocenie, generalnie historia operacji bankowych (...)
str. 73
5.
Czy koszty nieinwestycyjne rozbudowy firmy można aktywować bilansowo?
Spółka z o.o. działająca i produkująca wyroby od kilkunastu lat rozbudowuje się w nowej lokalizacji i chce uruchomić produkcję oraz sprzedaż nowego produktu. W tym (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.