Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek nr 25
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25
z dnia 01.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UMOWY CYWILNOPRAWNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Umowy zlecenia w 2021 r.
Powszechną formą świadczenia pracy na rzecz danego podmiotu (zasadniczo zakładu pracy) jest stosunek pracy, nawiązany na podstawie umowy o pracę. Nie należy również do rzadkości (...)
str. 3
1.1.
Regulacje kodeksowe dotyczące umowy zlecenia
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego (...)
str. 3
1.2.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia a podatek dochodowy
Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia Wynagrodzenie z umowy zlecenia stanowi u zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 (...)
str. 3
1.3.
Umowa zlecenia a składki ZUS
Generalnie zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)
str. 7
1.4.
Ewidencja księgowa wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia
Podstawą ujmowania w księgach rachunkowych kosztów dotyczących umów zlecenia może być umowa cywilnoprawna oraz wystawiony do niej rachunek, a także sporządzona lista płac dotycząca umów (...)
str. 9
2.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców
Niekiedy podmioty gospodarcze, zlecając wykonanie usług, oprócz wypłaty wynagrodzenia za te usługi, zapewniają zleceniobiorcom możliwość korzystania z artykułów spożywczych (np. wody, kawy, herbaty, mleka, cukru, (...)
str. 11
2.1.
PIT i ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców
Przychody dla celów PIT Dla celów PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych (...)
str. 11
2.2.
Wydatki na świadczenia dla zleceniobiorców w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 12
2.3.
VAT naliczony/należny w związku z nieodpłatnymi świadczeniami dla zleceniobiorców
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 13
2.4.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców (tu: do ponoszenia których zleceniodawca nie jest zobligowany żadnymi przepisami) obciążają koszty jego działalności operacyjnej. Wydatki te mogą (...)
str. 14
3.
Umowy o dzieło w 2021 r.
W praktyce dość częstą formą wykonania określonego rodzaju świadczenia o jednorazowym, "dokonanym" charakterze, jest umowa o dzieło. Strony takiej umowy dość chętnie ją zawierają z (...)
str. 15
3.1.
Regulacje kodeksowe
Regulacje dotyczące umowy o dzieło zostały zapisane w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a (...)
str. 15
3.2.
Umowa o dzieło a obowiązki wobec ZUS
Samodzielna umowa o dzieło Osoba wykonująca samodzielną umowę o dzieło (wykonawca) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zlecający wykonanie (...)
str. 16
3.3.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło a podatek dochodowy
Wynagrodzenie z umowy o dzieło (uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej) zalicza (...)
str. 17
3.4.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło - ujęcie księgowe
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło są ujmowane w księgach rachunkowych na podobnych zasadach, jak wynagrodzenia pracownicze. Takie wynagrodzenia, co do zasady, obciążają koszty działalności (...)
str. 19
4.
Kontrakt menedżerski
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach Kodeksu cywilnego. Ponieważ jednak - ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron - jest on zaliczany do (...)
str. 21
4.1.
Opodatkowanie przychodów menedżera
Zasady opodatkowania wynagrodzenia menedżera Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o (...)
str. 21
4.2.
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Kontrakt menedżerski stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS na zasadach dotyczących umów zleceń. Oznacza to, że menedżer z tytułu kontraktu podlega ubezpieczeniom w ZUS (...)
str. 24
4.3.
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera w kosztach podatkowych
Wydatki związane z zatrudnieniem menedżera podlegają ujęciu w firmowych kosztach podatkowych zgodnie z ogólną zasadą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, uregulowaną w art. 15 (...)
str. 26
4.4.
Usługi świadczone przez menedżera a VAT
Menedżer jako podatnik VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko wówczas, gdy jest wykonywane przez podatnika. Podatnikami są natomiast osoby prawne, jednostki (...)
str. 26
II.
UMOWY CYWILNOPRAWNE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy - przyszłego studenta
Na okres od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z tegorocznym absolwentem szkoły średniej (w wieku 19 lat). Z oświadczenia przedłożonego (...)
str. 28
2.
Składki na FP, FS i FGŚP z umowy zlecenia niewykonywanej na rzecz pracodawcy
W styczniu br. zawarłem umowę zlecenia z osobą, która - jak się okazało - jest też zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (...)
str. 29
3.
Ubezpieczenia i składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą mającą ustalone prawo do emerytury powszechnej. Umowa ta stanowi dla niej jedyne zatrudnienie. Czy musimy zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (...)
str. 30
4.
ZUS osoby wykonującej nieodpłatną umowę zlecenia
W sierpniu br. zawarłem umowę zlecenia z żoną (z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe), od dwóch miesięcy przebywającą na emeryturze. Zawarłem z nią nieodpłatną umowę (...)
str. 31
5.
Późniejszy termin wypłaty wynagrodzenia z etatu nie wpływa na zakres ubezpieczeń ze zlecenia
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zatrudnienie w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy zwalnia go z objęcia (...)
str. 32
6.
Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów studiów
Zleceniobiorca naszej firmy rozpoczął studia podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. Studia te są istotne dla naszego przedsiębiorstwa. Czy sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów tych studiów powoduje u niego (...)
str. 33
7.
Nie każda umowa o dzieło podlega zgłoszeniu w ZUS
Jesteśmy spółką z o.o. Nie jesteśmy płatnikiem składek, ponieważ nie zgłaszamy żadnych osób do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Czy mamy obowiązek informować ZUS (...)
str. 35
III.
UMOWY CYWILNOPRAWNE - ORZECZNICTWO I WYJAŚNIENIA RESORTOWE
1.
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy zawarta z innym podmiotem - wyrok TK
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16 orzekł, że art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uznający (...)
str. 36
2.
Nieodpłatne zakwaterowanie i transport zleceniobiorców a PIT
(wyrok NSA z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2904/17) "(...) spółka jest agencją pracy tymczasowej, która zawiera z osobami fizycznymi, będącymi cudzoziemcami, (...)
str. 37
3.
Czynności zarządcze wykonywane przez menedżera zatrudnionego w spółce na podstawie kontraktu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.120.2021.2.MŻ) "(...) Czy (...) w zakresie czynności zarządczych wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego (...)
str. 39
4.
Ubezpieczenia w ZUS małoletniej osoby wykonującej umowę zlecenia - interpretacja ZUS
Z obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS wyłączeni są nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, ale także dzieci do (...)
str. 42
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.