Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Objaśnienia podatkowe dotyczące kas rejestrujących
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono objaśnienia podatkowe z 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania i (...)
str. 4
1.1.
Ulga na zakup kas wirtualnych
Kasa wirtualna to kasa fiskalna w postaci aplikacji, instalowana na tablecie, smartfonie lub laptopie. Kasą jest zatem oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ona (...)
str. 4
1.2.
Zasady ewidencjonowania sprzedaży, gdy płatność następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na rachunek podatnika
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy: 1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Pakiet SLIM VAT 2 - wybrane zagadnienia
W dniu 11 sierpnia 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Na dzień oddania (...)
str. 8
1.1.
WNT oraz import usług - rozliczanie korekt "in minus"
Obecnie brak jest regulacji dotyczących rozliczania korekty obniżającej podstawę opodatkowania w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich (...)
str. 9
1.2.
Zmiany w zakresie rachunku VAT
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku zaległości Obecnie naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku (...)
str. 9
1.3.
Rozszerzenie katalogu towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
Obecnie w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, pod pozycją 60, wskazano "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria (...)
str. 10
1.4.
Transakcje łańcuchowe w przypadku eksportu towarów i WDT
W przypadku, gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę (...)
str. 11
1.5.
Terytorium Unii Europejskiej - skutki Brexitu
Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej. W konsekwencji dostawy i przemieszczenia towarów między Polską (...)
str. 11
2.
Polski Ład - nowe ulgi dla firm
Projekt Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych funkcjonujących obecnie ulg podatkowych oraz wprowadzenie nowych. Miałyby one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Ulga (...)
str. 12
3.
Projektowane zmiany w rachunkowości - przyjęte przez Radę Ministrów
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego (...)
str. 15
4.
Zmiany w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS - uchwalone
Na dzień oddania tego numeru BI do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 16
5.
W 2022 r. przedsiębiorcy zapłacą składki do ZUS od wyższej podstawy wymiaru
Od 1 stycznia 2022 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ma wynieść 5.922 zł. Tak (...)
str. 17
6.
Robocza wersja nowego JPK_VAT już dostępna
Począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 r. i styczeń 2022 r. weszły/wejdą w życie zmiany w zakresie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK_VAT. Wprowadziło je (...)
str. 18
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wykup samochodu z leasingu - podatki i ewidencja księgowa
W artykule odnosimy się do wybranych zagadnień - na gruncie VAT oraz podatku dochodowego - związanych z wykupem samochodu z leasingu podatkowo operacyjnego, zarówno do (...)
str. 18
1.1.
Odliczanie VAT od wykupu samochodu z leasingu
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że dla celów VAT wykup samochodu z leasingu podatkowo operacyjnego jest czynnością odrębną od samej umowy leasingu. Uznaje się, że (...)
str. 18
1.2.
Rozliczanie dla celów CIT/PIT wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
Dla celów podatku dochodowego samochód wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu podatkowo operacyjnego, nie stanowi środka trwałego leasingobiorcy. Jest on środkiem (...)
str. 20
1.3.
Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Wykup z leasingu bilansowo finansowego W sytuacji, gdy umowa leasingu stanowi dla celów bilansowych leasing finansowy, to przedmiot takiej umowy (tu: samochód) stanowi środek trwały (...)
str. 23
2.
Zakup bonów (voucherów) i ich nieodpłatne przekazanie kontrahentom - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy - w celu nieodpłatnego przekazania klientom - bony/vouchery, uprawniające do ich wymiany na usługi świadczone przez inne firmy. Z reguły to (...)
str. 24
2.1.
Rozliczenie zakupu bonów oraz ich nieodpłatnego przekazania klientom - dla celów VAT
Definicja bonów Dla celów VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów (...)
str. 24
2.2.
Wydatki na zakup bonów dla kontrahentów a CIT/PIT
Zakup bonów a koszty uzyskania przychodów W obu ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które odnosiłyby się wprost do rozliczania bonów - zarówno ich (...)
str. 27
2.3.
Podatkowe rozliczenie zakupu bonów i ich nieodpłatnego przekazania klientom - zestawienie tabelaryczne
Rozliczenie dla celów podatkowych zakupu bonów uprawniających do wymiany na usługę oraz ich nieodpłatnego przekazania klientom w ramach akcji reklamowych/marketingowych prezentujemy w poniższej tabeli. Rozliczenie (...)
str. 28
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu bonów i ich nieodpłatnego przekazania klientom
Zakup bonów uprawniających do wymiany na usługi realizowane przez inne podmioty oraz nieodpłatne przekazanie tych bonów klientom, może zostać ujęte w księgach rachunkowych zapisem (na (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż gotowego posiłku w sklepach a obowiązek stosowania kas on-line - interpretacja KIS
Sprzedaż gotowego posiłku w sklepach detalicznych - bez możliwości jego podgrzania i konsumpcji na terenie sklepów - jest działalnością polegającą na świadczeniu usług związanych z (...)
str. 29
2.
Unikanie opodatkowania a VAT - wyrok TSUE
Wynagrodzenia, którego usługodawca nie zadeklarował organom podatkowym nie trzeba powiększać o VAT nawet, jeśli chodzi o uniknięcie opodatkowania. Inaczej może być jednak wówczas, gdy niezależnie (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Refaktura kosztów rozmów telefonicznych na pracownika a JPK_VAT
Pracownicy korzystają z telefonów służbowych do celów prywatnych. Obciążamy ich kosztami rozmów prywatnych (wystawiamy refaktury). Czy w JPK_VAT refaktury te należy oznaczać w sposób szczególny? (...)
str. 32
3.2.
Stawka 0% VAT dla eksportu towarów w przypadku zbiorczego potwierdzenia IE-599
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam eksportować towar do Rosji. W tym celu podpiszę umowę z firmą kurierską, która dokona odprawy celnej i dostarczy towar do (...)
str. 33
3.3.
Usługa transportu osób - wybrane zagadnienia na gruncie VAT
Świadczę usługi przewozu osób. W którym miesiącu powinienem wykazać w JPK_VAT sprzedaż tych usług, jeżeli zapłata za usługę uiszczana jest przed jej wykonaniem? Przykładowo, w (...)
str. 34
3.4.
Umorzenie odsetek w zamian za wykonanie usługi - skutki w VAT
Podatnik (A) wykonał roboty budowlane na rzecz inwestora (B) (opodatkowane stawką 23% VAT). Zamierzają oni zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym B, w zamian za odsetki (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Grupowa dokumentacja cen transferowych - odpowiedź na interpelację poselską
Podmioty powiązane, konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Skutki przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. będąca w 2021 r. małym podatnikiem dla celów CIT, opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki CIT. Spółka przewiduje, że (...)
str. 39
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki
Spółka z o.o. udzieliła pożyczki jednemu z jej kontrahentów (podmiotowi niepowiązanemu), z okresem spłaty wynoszącym 2 lata. Prowizja od ww. pożyczki będzie spłacana co miesiąc, (...)
str. 40
2.3.
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej - rozliczenie CIT i VAT
Spółka akcyjna (czynny podatnik VAT) uzyskuje wyłącznie dochody z działalności gospodarczej (nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych). Spółka zamierza dodatkowo rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej. Jak (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot kosztów używania prywatnego auta w celach służbowych a przychód pracownika - wyrok WSA
Kwoty wypłacane pracownikom tytułem zwrotu ponoszonych przez nich kosztów używania prywatnych samochodów w celu wypełnienia obowiązków służbowych, nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy. (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata zaległych składek ZUS za byłego pracownika a przychód w PIT
Pracodawca dokonał wpłaty zaległych składek do ZUS w związku z nieuwzględnieniem w ubiegłych latach w podstawie wymiaru składek dodatkowego składnika wynagrodzenia wypłacanego pracownicy, z którą (...)
str. 47
2.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego
Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych. W działalności wykorzystuję samochód osobowy, którego jestem współwłaścicielem (drugim jest żona). Samochód ten (...)
str. 49
2.3.
Rozliczenie zakupu i sprzedaży dokonywanej przez internet, gdy koszty przesyłki pokrywa portal internetowy
Prowadzę sklep internetowy w zakresie sprzedaży kosmetyków. Część towarów kupuję i sprzedaję przez portal Allegro. Ponieważ wykupiłem usługę Allegro Smart, to mogę korzystać z darmowych (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa środków trwałych nabytych za dożywotnią rentę - interpretacja KIS
W przypadku nabycia nieruchomości za dożywotnią rentę ich wartość początkowa powinna być ustalona na podstawie ceny nabycia, wynikającej z aktu notarialnego. Przy czym określenie wartości (...)
str. 53
2.
Nabycie używanego środka trwałego a zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Zakupiliśmy używaną maszynę specjalistyczną. Nie została ona ulepszona. Czy istnieje możliwość zastosowania do jej amortyzacji indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej? Jeżeli tak, to w jaki sposób (...)
str. 54
3.
Budowa budynku biurowego siłami własnymi i obcymi
Rozpoczęliśmy budowę budynku biurowego na własne potrzeby. Głównym wykonawcą są firmy zewnętrzne. Niektóre prace wykonujemy jednak we własnym zakresie przez wyznaczonych pracowników. Wówczas na potrzeby (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki od premii i nagrody uznaniowej wypłaconej w okresie pobierania świadczeń chorobowych - interpretacja ZUS
W przypadku, gdy prawo pracownika do premii i nagrody m.in. za okres pobierania świadczeń chorobowych nie wynika z obowiązujących u pracodawcy przepisów zakładowych, wtedy konieczne (...)
str. 59
2.
Korekta składek niesłusznie pobranych od zapomogi
W zeszłym roku pracownikowi, u którego stwierdzono chorobę nowotworową wypłaciliśmy dwie zapomogi, przy czym jedna została pokryta ze środków funduszu socjalnego, a druga ze środków (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego kierowcy
Firma świadczy usługi transportowe na terenie Niemiec, Francji i Belgii. Kierowcy za pracę na terenie tych państw mają wypłacane dodatkowe wynagrodzenie, oprócz tego wynagrodzenia, które (...)
str. 62
2.
Rozliczenie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 8 września 2021 r. rozwiązał umowę o pracę w trybie porozumienia stron. Świadczył on pracę w podstawowej organizacji (...)
str. 63
3.
Zachorowanie dziecka pracownika - co z trwającym urlopem oraz wypłaconym świadczeniem urlopowym?
Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym poinformował, że dość poważnie zachorowało jego małoletnie dziecko, w związku z czym chciałby przerwać urlop i skorzystać z zasiłku opiekuńczego. (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
KSR nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności"
Jak już informowaliśmy w BI nr 24 z 20 sierpnia br., w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 sierpnia 2021 r. (...)
str. 66
1.1.
Ocena założenia kontynuacji działalności
Jak wskazano w Standardzie, kontynuacja działalności stanowi podstawowe założenie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zgodnie z tym założeniem przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej (...)
str. 66
1.2.
Wycena aktywów i zobowiązań oraz prezentacja w sprawozdaniu przy założeniu braku kontynuowania działalności
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na pierwszy dzień bilansowy w sytuacji braku kontynuowania działalności, jak i w każdym kolejnym sprawozdaniu sporządzonym w takiej sytuacji, co do (...)
str. 68
1.3.
Pozostałe wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności
Standard wskazuje, uwzględniając przepisy K.s.h., iż jednostki zamykają księgi rachunkowe, w szczególności: a) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości (art. (...)
str. 69
1.4.
Ujawnianie informacji o kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym
Zgodnie ze Standardem, jeżeli na datę sporządzenia sprawozdania finansowego kierownik jednostki nie zidentyfikował zdarzeń lub okoliczności, które mogą wskazywać na niepewność co do zdolności jednostki (...)
str. 70
2.
Rozliczenie zaliczki przekazanej pracownikowi na firmowe zakupy
Z kasy jednostki przekazujemy pracownikom zaliczki na firmowe zakupy. W jaki sposób należy ewidencjonować taką wypłatę, zakupy oraz ewentualny zwrot środków do kasy? Wypłata pracownikowi (...)
str. 71
3.
Nota księgowa dotycząca odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań
Otrzymaliśmy notę księgową dotyczącą odsetek naliczonych w związku z brakiem zapłaty zobowiązania. Czy koszt takich odsetek powinien zwiększyć cenę nabycia towarów, których zobowiązanie dotyczy, czy (...)
str. 73
4.
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie ich zakupu w przypadku usług budowlanych
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych z własnymi materiałami, jako podwykonawca. Jednocześnie prowadzi kilka budów. Koszty materiałów nabywane do montażu księgowane są (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.