Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA BIULETYNU INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r. | 06.02.2023
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u niektórych przedsiębiorców ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, u innych zależy od wysokości osiąganych przychodów z takiej (...)  »
Warto złożyć PIT-2 w celu zmniejszenia zaliczki na podatek - komunikat Min. Fin. | 06.02.2023
Ministerstwo Finansów w dniu 25 stycznia 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację pt. "Złóż PIT-2 i otrzymuj wyższą wypłatę na rękę". Jak (...)  »
Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. | 06.02.2023
W dniu 31 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za (...)  »
Slim VAT 3 - projekt ustawy nowelizującej przyjęty przez Radę Ministrów | 06.02.2023
W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mocą (...)  »
Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników | 06.02.2023
W dniu 27 stycznia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)  »
Przedłużenie preferencji w CIT/PIT w zakresie rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy | 06.02.2023
W Dzienniku Ustaw z 27 stycznia 2023 r., pod poz. 185, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)  »
Wyższe stawki dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2023 r. | 06.02.2023
W dniu 25 stycznia 2023 r. weszły w życie (z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.) przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. (...)  »
Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn znów będą wyższe - ustawa uchwalona przez Sejm trafiła do Senatu | 06.02.2023
W dniu 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza zmiany m.in. w (...)  »
Kolejne usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym | 06.02.2023
Od 1 grudnia 2022 r. w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) funkcjonuje konto komornika. Zasady posługiwania się nim określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada (...)  »
Rozliczanie przejazdów służbowych pojazdami nienależącymi do pracodawcy - w świetle zmian przepisów | 06.02.2023
Przejazdy podjęte w celu wykonania obowiązków służbowych, odbywane pojazdem nienależącym do pracodawcy w granicach miejscowości siedziby pracodawcy lub miejsca pracy określonego w umowie o pracę, (...)  »
Czy od niezrealizowanych bonów różnego przeznaczenia trzeba zapłacić VAT? - wyrok WSA | 06.02.2023
Podatnik, który jako pośrednik sprzedaje bony różnego przeznaczenia, do podstawy opodatkowania usług pośrednictwa nie powinien wliczać wartości niezrealizowanych bonów. Tak orzekł WSA w Warszawie w (...)  »
Warunek wzrostu przychodów na potrzeby ulgi na ekspansję - odpowiedź na interpelację poselską | 06.02.2023
Warunek wzrostu przychodów – na potrzeby ulgi na ekspansję – będzie spełniony, jeśli przyrost przychodów względem dnia odniesienia (tj. ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok (...)  »
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej | 06.02.2023
Przekazanie pracownikom za ich zgodą informacji PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnej z obowiązującym wzorem, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania (...)  »
Przyjęcie od nowego roku indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji | 06.02.2023
Jeżeli przed rozpoczęciem amortyzacji środków trwałych podatnik dokonał wyboru liniowej metody amortyzacji, to w trakcie ich amortyzowania metody tej nie może zmienić na inną, w (...)  »
Raport o składkach ZUS za 2022 r. | 06.02.2023
Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje zawarte w raportach imiennych, które przekazał za nich do ZUS za poprzedni rok kalendarzowy. Stanowi o tym art. (...)  »
Zbliża się termin podjęcia decyzji w sprawie PPK | 03.02.2023
Kwestie uczestnictwa w PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), dalej: ustawa (...)  »
Gdy płatnik nie założył profilu PUE ZUS | 26.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (pisaliśmy o tym w BI nr 31 (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców i innych osób w 2023 r. | 24.01.2023
Na stronie internetowej GUS zostało ogłoszone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wyniosło ono 6.965,94 (...)  »
Kolejność składania podpisów pod sprawozdaniem finansowym – wyjaśnienie Min. Fin. | 24.01.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, w zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczono konsultację dotyczącą zachowania odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z uproszczeń przy podpisywaniu (...)  »
Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w drukach ZUS – informacja ZUS | 24.01.2023
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zamieszczono informację z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczącą zasad korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i rocznym rozliczeniu. (...)  »
Zmiany w sposobie przesyłania i podpisywania deklaracji i podań | 24.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2023 r., pod poz. 67, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Faktury korygujące na przełomie lat - rozliczenie u nabywcy | 24.01.2023
W praktyce nabywcy towarów/usług często po zakończeniu roku, w którym kupili towary/usługi, otrzymują od sprzedawców faktury korygujące, dotyczące tych zakupów, np. w związku z otrzymaniem (...)  »
Udokumentowanie transakcji trójstronnych a uproszczona procedura rozliczania VAT - wyrok TSUE | 24.01.2023
Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację "odwrotne obciążenie". Braku takiego oznaczenia faktury nie można później skorygować. (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupu sprzętu zainstalowanego w domu prezesa spółki | 24.01.2023
Zainstalowanie sprzętu w domu prezesa spółki nie daje pewności, że będzie on wykorzystywany tylko do czynności związanych z prowadzeniem opodatkowanej działalności gospodarczej. Powoduje to brak (...)  »
Wybór estońskiego CIT a korzystanie z różnych form wsparcia | 24.01.2023
Korzystanie z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, dofinansowań oraz dotacji, w tym traktowanych jako pomoc de minimis, nie wyłącza możliwości opodatkowania w formie estońskiego CIT (...)  »
Uczestnictwo w spółce cywilnej - czy wyklucza wybór estońskiego CIT? | 24.01.2023
Status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w jej zysku nie uniemożliwi spółce z o.o. wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT. Tak wyjaśnił Dyrektor Krajowej (...)  »
Ulga dla młodych - objaśnienia podatkowe Min. Fin. | 24.01.2023
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny przy opodatkowaniu estońskim CIT | 24.01.2023
Spółka opodatkowana estońskim CIT przyjmując górną granicę wartości początkowej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, jak i okres amortyzacji środków trwałych, powinna kierować się przepisami ustawy o (...)  »
Składka wypadkowa dla podmiotu przejmującego inny podmiot | 24.01.2023
Firma przejmująca inny podmiot nie ma podstaw prawnych do sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą stosował przejęty płatnik. Obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej i terminy przekazania ewentualnych korekt - informacja ZUS | 19.01.2023
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zamieszczono informację z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczącą dokumentów rozliczeniowych za 2022 r. niezbędnych do obliczenia składki zdrowotnej oraz (...)  »
Ważne terminy w PIT/CIT przypadające na koniec stycznia 2023 r. | 16.01.2023
Koniec stycznia 2023 r. wiąże się z koniecznością wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie PIT/CIT, związanych z zakończeniem poprzedniego roku oraz z rozpoczęciem następnego. W tym (...)  »
Komunikaty Min. Fin. dotyczące podatników PIT | 16.01.2023
1) Zmiana terminu rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie z dnia 29 grudnia 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl przypomniało o zmianie (...)  »
Oświadczenia i wnioski wpływające na zaliczki PIT obliczane przez płatników w 2023 r. - objaśnienia podatkowe Min. Fin. | 16.01.2023
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od (...)  »
Podwyższono stawki w ryczałcie i kilometrówce za używanie prywatnych pojazdów w celach służbowych | 16.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2023 r., pod poz. 5, opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
ZUS IWA za 2022 r. trzeba przekazać do 31 stycznia 2023 r. | 16.01.2023
Określona grupa płatników składek, w terminie do 31 stycznia 2023 r., jest zobowiązana przekazać do organu rentowego informację ZUS IWA za 2022 r. Na podstawie (...)  »
Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy | 16.01.2023
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na rządowej stronie internetowej (www.gov.pl): (...)  »
Zmiany w JPK_VAT | 16.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2022 r., pod poz. 2810, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Formy opłacania VAT i zaliczek na CIT/PIT w 2023 r. | 16.01.2023
Podmioty gospodarcze mogą opłacać VAT i zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne lub kwartalne. Dodatkowo zaliczki na podatek dochodowy mogą być opłacane w formie (...)  »
Ograniczone do 50% odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami - decyzja UE | 16.01.2023
Zgodnie z generalną zasadą podatnicy mają ograniczone prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dotyczy to pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o (...)  »
Limit podmiotowego zwolnienia z VAT pozostanie bez zmian | 16.01.2023
Z ustawy o VAT wynika, że z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku (...)  »
Opłacanie w 2023 r. składki zdrowotnej ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku | 16.01.2023
W Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 10 stycznia 2023 r. pisaliśmy o składce zdrowotnej za 2022 r. osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśniliśmy, (...)  »
Faktury korygujące na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy | 16.01.2023
Częstą praktyką jest, że sprzedawca na początku danego roku wystawia faktury korygujące do sprzedaży dokonanej w poprzednim roku, np. w związku z popełnionym błędem na (...)  »
Informacja o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2022 r. - komunikat ZUS | 10.01.2023
Od 7 stycznia 2023 r. organ rentowy rozpoczął przekazywanie płatnikom składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za 2022 r. Wskazana informacja będzie zamieszczona (...)  »
Urząd skarbowy obliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika - informacja Min. Fin. | 02.01.2023
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację, w której wskazało, że rozliczając PIT za 2022 r. podatnicy nie będą samodzielnie obliczać ewentualnej różnicy (...)  »
Przedsiębiorcy opłacający ryczałt mogą mieć spore niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 r. | 02.01.2023
Ogólne zasady dotyczące opłacania składki zdrowotnej przez ryczałtowca w 2022 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, za każdy miesiąc podlegania (...)  »
Preferencje podatkowe w CIT/PIT w związku z COVID-19 - w 2023 r. | 02.01.2023
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podatnicy CIT/PIT uzyskali w 2020 r. określone preferencje podatkowe, przy czym okres obowiązywania niektórych z nich uzależniony był (jest) (...)  »
Przedłużono zaniechanie poboru CIT/PIT od niektórych dochodów/przychodów | 02.01.2023
1) Umorzona subwencja z PFR W Dzienniku Ustaw z 21 grudnia 2022 r., pod poz. 2706, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 (...)  »
Zmiany w CIT/PIT związane z ulgą na robotyzację | 02.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2745, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów | 02.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2754, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych (...)  »
Opublikowano ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. | 02.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 20 grudnia 2022 r., pod poz. 2687, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw (...)  »
Kontrakt menedżerski w 2023 r. - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT | 02.01.2023
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)  »
Brak prawa do podatkowej amortyzacji budynków/lokali mieszkalnych - wpływ na rozliczanie VAT | 02.01.2023
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. – w związku ze zmianą przepisów wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu 1.0 – (...)  »
Zbiorczy przelew z zastosowaniem MPP z pominięciem niektórych faktur | 02.01.2023
Jeżeli w zbiorczym przelewie dokonanym w ramach MPP niektóre faktury zostały pominięte (np. gdy podatnik ich nie otrzymał), nie ma podstaw do kwestionowania tego przelewu. (...)  »
Darowizna przekazana na rzecz fundacji nie podlega odliczeniu od dochodu w podatku liniowym - wyrok NSA | 02.01.2023
Podatnik – wybierając opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym – nie ma możliwości odliczenia od tych dochodów darowizny przekazanej na rzecz fundacji będącej organizacją, (...)  »
Inwestycja spółki cywilnej na gruncie stanowiącym własność wspólnika | 02.01.2023
Koszty inwestycji prowadzonej przez spółkę cywilną na gruncie należącym do jednego ze wspólników jako pozostające w pośrednim związku z przychodami prowadzonej działalności, stanowią koszty uzyskania (...)  »
Zbliża się termin wpłaty podatku dochodowego za ostatni miesiąc/kwartał 2022 r. | 22.12.2022
W Biuletynie Informacyjnym nr 36 z 20 grudnia 2022 r. przypomnieliśmy podatnikom opłacającym kartę podatkową – na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (...)  »
Limit składki zdrowotnej do rozliczenia podatkowego przez liniowców w 2023 r. | 22.12.2022
W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r., pod. poz. 1238, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty (...)  »
Informacja Min. Fin. dotycząca wysyłki PIT-11, PIT-40A/PIT-11A za 2022 r. | 22.12.2022
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację dla płatników dotyczącą warunków wysyłania PIT-11, PIT-40-A/PIT-11-A za 2022 r. Jak czytamy w tej informacji: "(...) (...)  »
Wybór formy opodatkowania dochodów/przychodów na 2023 r. | 22.12.2022
W 2022 r. nastąpiło wiele zmian w podatku PIT. Pierwsze zmiany nastąpiły od 1 stycznia 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu 1.0, kolejne – od (...)  »
Jakie preferencyjne stawki VAT obowiązują w 2023 r.? | 22.12.2022
Do końca 2022 r. obowiązywały preferencyjne stawki VAT na niektóre towary w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, tj.: 1) stawka 0% VAT dla: a) podstawowych produktów (...)  »
Zmiany w korzystaniu z KSeF | 22.12.2022
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2022 r., pod poz. 2667, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Limit przychodów dla działalności nierejestrowej w 2023 r. | 22.12.2022
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy nr 2628). W projekcie tym proponuje (...)  »
Nieruchomości mieszkalne w firmie w 2023 r. - wybrane zagadnienia | 22.12.2022
Niekiedy podmioty gospodarcze posiadają nieruchomości mieszkalne (środki trwałe), które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W artykule zamieszczonym w Biuletynie Informacyjnym nr 1 z (...)  »
Umowy zlecenia w 2023 r. - podatki, składki ZUS, ewidencja księgowa | 22.12.2022
Umowy zlecenia stanowią dość popularną formę zatrudniania osób w celu wykonania określonych czynności. Wynika to głównie z elastyczności takiej umowy, a nierzadko z braku obowiązków, (...)  »
Amortyzacja podatkowa i bilansowa w 2023 r. | 22.12.2022
Jak co roku przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego, podatnicy muszą uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji przepisów podatkowych, a ponadto uwzględnić reguły dotyczące stosowania określonych zasad (...)  »
Wybór uproszczeń dotyczących sprawozdań finansowych za 2022 r. | 22.12.2022
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe na koniec kolejnych lat obrotowych sporządzają roczne sprawozdania finansowe. W praktyce w większości podmiotów rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. (...)  »
Świadczenie usług przez centrum rozrywki z wykorzystaniem bonów a VAT | 22.12.2022
Karty służące do zapłaty za usługi/towary oferowane przez centrum rozrywki (opodatkowane różnymi stawkami VAT) należy uznać za bony różnego przeznaczenia. Podlegają one opodatkowaniu VAT w (...)  »
Ważność certyfikatu rezydencji | 22.12.2022
Certyfikat rezydencji posiadający datę wystawienia i potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego na dzień wystawienia jest ważny przez kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wystawienia, o (...)  »
Stawka ryczałtu dla usług złożonych | 22.12.2022
W przypadku świadczenia usługi złożonej, na którą składają się poszczególne czynności opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego, a podatnik nie jest w stanie określić przychodu przypadającego (...)  »
Ważne terminy w CIT/PIT upływające w grudniu 2022 r. | 13.12.2022
1) Informacja CIT-15J składana przez spółki jawne w celu uniknięcia statusu podatnika CIT w 2023 r. Informacja CIT-15J składana jest przez spółki jawne (mające siedzibę (...)  »
Wynagrodzenia pracownicze za grudzień 2022 r. wypłacone w styczniu 2023 r. - podatki i ewidencja księgowa | 13.12.2022
W praktyce niektórzy pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym. Dotyczy to także przełomu lat, tj. wynagrodzenie należne za grudzień danego roku (...)  »
Zakończenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - ostatni odpis w grudniu 2022 r. | 13.12.2022
W grudniu 2022 r. jednostki posiadające niezamortyzowane nieruchomości oraz prawa mieszkalne dokonają od ich wartości początkowych ostatnich odpisów amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2023 r. podatkowa (...)  »
Preferencyjne stawki VAT w 2023 r. | 13.12.2022
W Dzienniku Ustaw z 2 grudnia 2022 r., pod poz. 2488, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Zmiany w VAT i podatku od sprzedaży detalicznej | 13.12.2022
W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Mocą ww. ustawy dokonano zmian m.in. (...)  »
Planowane zmiany w JPK_VAT i w zakresie korzystania z KSeF | 13.12.2022
Zmiany w JPK Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2023 r. | 13.12.2022
W 2023 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosić 208.050 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest (...)  »
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzonej subwencji z PFR ma zostać przedłużone | 13.12.2022
Przypomnijmy, że podatnicy CIT/PIT, którzy otrzymali w ramach tarczy finansowej subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie wykazywali z tego tytułu przychodu podatkowego, jednakże przychód (...)  »
Limity dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2023 r. | 13.12.2022
W dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez (...)  »
E-Urząd Skarbowy - nowe uprawnienia dla komorników | 13.12.2022
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2022 r., pod poz. 2465, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z (...)  »
Opłata cukrowa od napojów - wyjaśnienie Min. Fin. | 13.12.2022
W dniu 7 listopada 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało informację pt. "Opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) zawartych w napojach". Jak wyjaśniono odnosząc się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.