Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. i GIP na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Skorzystanie z ulgi podatkowej przez emeryta/rencistę po terminie złożenia zeznania podatkowego
Organy rentowe - w myśl art. 34 ust. 7 ustawy o PDOF - są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku (PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód (...)
str. 4
1.2.
Zapewnienie dodatkowego monitora, klawiatury i myszy przy pracy zdalnej
Generalnie za wyposażenie stanowiska pracy, zgodnie z wymogami bhp, odpowiada pracodawca. To on powinien zaopatrzyć dane stanowisko, w tym komputerowe, w wymagane prawem akcesoria. Co (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory dokumentów elektronicznych dla rozliczania VAT w procedurze OSS/IOSS
W dniu 14 maja 2024 r. na stronie internetowej Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (www.gov.pl) zamieszczono nowe wzory dokumentów elektronicznych właściwych dla rozliczania VAT w (...)
str. 6
2.
Wyższa kwota zmniejszająca podatek od 2025 r. - projekt ustawy zmieniającej
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 322), którego celem jest podwyższenie kwoty (...)
str. 6
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 23 maja 2024 r., pod poz. 776, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Firmowe mieszkanie udostępnione oddelegowanym pracownikom - podatki, ZUS, ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze nabywają lokale mieszkalne w miejscowości, do której oddelegowują swoich pracowników. Mieszkania te są następnie nieodpłatnie udostępniane oddelegowanym pracownikom, (...)
str. 7
1.1.
Nieodpłatne korzystanie z firmowego mieszkania a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu bezpłatnego korzystania z mieszkania pracodawcy Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz (...)
str. 7
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT nieodpłatnego udostępnienia mieszkania oddelegowanemu pracownikowi
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania a VAT należny Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu VAT) uznaje się również: (...)
str. 10
1.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z mieszkaniem udostępnionym pracownikom
Wydatki na zakup mieszkania Jeżeli pracodawca nabył lokal mieszkalny będący odrębną własnością (mieszkanie), z zamiarem wykorzystywania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez okres dłuższy (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z firmowym mieszkaniem udostępnionym pracownikom oddelegowanym
Na gruncie ustawy o rachunkowości wydatki na zakup lokalu mieszkalnego, z zamiarem nieodpłatnego udostępnienia tego lokalu oddelegowanym pracownikom, są rozliczane analogicznie jak zakup dokonany na (...)
str. 13
2.
Pomoc związana ze wzrostami cen gazu/prądu - podatki i ewidencja księgowa
Niektóre podmioty gospodarcze otrzymały bezzwrotną pomoc w związku ze wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej - w ramach programu rządowego "Pomoc dla sektorów energochłonnych (...)
str. 14
2.1.
Otrzymanie pomocy w związku ze wzrostem cen gazu i prądu a podstawa opodatkowania VAT
W ustawie o VAT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do skutków otrzymania ww. pomocy. Należy zatem rozstrzygnąć, czy taka pomoc wpływa (...)
str. 14
2.2.
Rozliczenie pomocy dla sektorów energochłonnych dla celów PIT/CIT
Skutki u podatnika CIT Na gruncie CIT otrzymanie środków pieniężnych w ramach pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych (w związku ze wzrostami cen gazu ziemnego i energii (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa pomocy otrzymanej w związku ze wzrostami cen gazu i prądu
Przedsiębiorca, który otrzymał pomoc w związku ze wzrostami cen gazu i energii elektrycznej, powinien wykazać z tego tytułu przychód bilansowy. Będzie to pozostały przychód operacyjny. (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu wykorzystywanego częściowo w działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Fakt wystawienia faktury za zakup lokalu bez NIP nabywcy nie może przesądzać o tym, że dla tego zakupu nabywca działał w charakterze konsumenta. (interpretacja indywidualna (...)
str. 20
2.
Usługi kształcenia świadczone przez podatników na rzecz uczelni a zwolnienie z VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
W celu jednolitego stosowania przepisów prawa Minister Finansów (dalej: MF) wydał 20 maja 2024 r. interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2024 dotyczącą zwolnienia z VAT świadczeń polegających (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Właściwe udokumentowanie transakcji w przypadku częściowej zaliczki
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem umowę na świadczenie usługi (wartość brutto 15.000 zł). Kontrahent wystawił fakturę zaliczkową (5.000 zł brutto). Następnie wystawił fakturę na (...)
str. 25
3.2.
Opłata pobierana za opakowania z tworzyw sztucznych a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Towary te sprzedaję w sklepie i przez internet - zarówno dla konsumentów, jak i (...)
str. 27
3.3.
Najem miejsca parkingowego na potrzeby klientów podatnika - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę kancelarię notarialną. Zamierzam wynająć 2 miejsca parkingowe w podziemiu budynku, w którym jest moje biuro. Z miejsc będą korzystali klienci (...)
str. 29
3.4.
Zapłata zaliczki innemu podmiotowi niż sprzedawca towaru - rozliczenie VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) produkuje maszynę dla polskiego kontrahenta. Umowa została rozszerzona o podwykonawcę z Czech, który dostarczy jeden z elementów maszyny w (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Skutki w CIT wypłaty wynagrodzenia za pracę członków zarządu fundacji rodzinnej - interpretacja KIS
Wynagrodzenie za pracę wypłacane członkom zarządu, będącym jednocześnie fundatorami i beneficjentami fundacji rodzinnej, nie stanowi świadczenia w postaci ukrytych zysków. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dodatkowe opłaty związane z umową leasingu operacyjnego samochodu osobowego - ujęcie w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Oprócz "typowych" opłat leasingowych na fakturze wystawionej przez leasingodawcę wyszczególnione są opłaty dodatkowe, (...)
str. 34
2.2.
Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. nabywa towary od kontrahenta zagranicznego i otrzymuje od niego fakturę w walucie obcej (euro). Ze względu na to, że spółka nie posiada (...)
str. 36
2.3.
"Korekta" zapłaty dokonanej pierwotnie z pominięciem MPP - skutki w CIT
Spółka z o.o. dokonała zakupu towarów od kontrahenta krajowego; wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Spółka była zobowiązana zapłacić za fakturę dokumentującą ww. zakup z zastosowaniem (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Organ podatkowy nie może żądać podania symbolu PKWiU w celu określenia właściwej stawki ryczałtu - wyrok NSA
Podanie przez podatnika symbolu PKWiU świadczonej przez niego usługi nie może być uznane za element stanu faktycznego wymagany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w (...)
str. 40
2.
Czy przychody z najmu kilkudziesięciu garaży mogą być opodatkowane ryczałtem? - interpretacja KIS
Przychody uzyskiwane z najmu kilkudziesięciu garaży, które należą do majątku prywatnego podatnika, i które nie są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Koszty transportu towaru handlowego w PKPiR
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (PKPiR) w zakresie handlu samochodami osobowymi. W czerwcu 2024 r. zakupił kilka samochodów osobowych (towarów handlowych), które zostały przywiezione do siedziby (...)
str. 45
3.2.
Sprzedaż części gruntu wykorzystywanego w działalności spółki cywilnej
Wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) są w posiadaniu gruntu, na którym wybudowali budynek stanowiący środek trwały. Część tego gruntu (niezabudowanego) sprzedali firmie sąsiadującej. Czy wspólnicy (...)
str. 46
3.3.
Zakup samochodu osobowego zaliczonego do wyposażenia - podatek dochodowy i VAT
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą planuje zakupić samochód osobowy (o wartości poniżej 150.000 zł), który zamierza użytkować w firmie. Nie będzie jednak wprowadzał go na (...)
str. 47
3.4.
Sprzedaż po śmierci małżonka nieruchomości, która stanowiła wspólność majątkową a PIT
Małżeństwo nabyło 15 lat temu do majątku wspólnego nieruchomość. W 2023 r. żona po śmierci męża, w wyniku umowy działu spadku sporządzonej między nią a (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa programu komputerowego a wynagrodzenia wdrażających go pracowników - interpretacja KIS
Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania polegające na wdrożeniu, instalacji i uruchomieniu programu komputerowego (systemu SAP), poniesione przez spółkę przed przyjęciem do używania licencji na ten (...)
str. 51
2.
Amortyzacja podatkowa i bilansowa - zasady ustalania
W praktyce występują przypadki, gdy przyjmowany do używania środek trwały ma inny okres użytkowania dla celów podatkowych niż okres ekonomicznej użyteczności dla celów bilansowych. W (...)
str. 52
2.1.
Amortyzacja podatkowa
Przede wszystkim należy podkreślić, że odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych mogą być naliczane wyłącznie na podstawie przepisów ustaw o podatku dochodowym (odpowiednio PDOP i PDOF). (...)
str. 53
2.2.
Amortyzacja bilansowa
Inaczej niż dla celów podatkowych, dla potrzeb bilansowych przy ustalaniu okresu amortyzacji oraz rocznych stawek amortyzacyjnych, uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na jego (...)
str. 53
2.3.
Jeden sposób amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
Zauważmy, że przepisy podatkowe (art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22n ust. 1 ustawy o PDOF) wskazują na obowiązek prowadzenia ewidencji (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy po przejściu z KRUS do ZUS - interpretacja ZUS
Do okresu prowadzenia działalności, który jest konieczny do ustalenia m.in. rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie wlicza się okresów, w których przedsiębiorca nie (...)
str. 55
2.
Jednorazowe wsparcie dla pracowników bez składek ZUS
Przedsiębiorca w uzgodnieniu z organizacją związkową wypłaci wszystkim pracownikom zatrudnionym w jego firmie jednorazowe świadczenie socjalne z przeznaczeniem na ich bieżące wydatki. Będzie ono wypłacone (...)
str. 56
3.
Umowa zlecenia z absolwentem szkoły średniej a ubezpieczenia w ZUS
Firma z dniem 1 czerwca 2024 r. zawarła umowę zlecenia z tegorocznym absolwentem szkoły średniej, tj. liceum ogólnokształcącego (w wieku 19 lat). Czy mamy obowiązek (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Sposób ustalenia wysokości odprawy ekonomicznej dla zwalnianego pracownika
Ze względu na reorganizację firmy z powodów ekonomicznych pracodawca wypowiedział umowy o pracę kilku pracownikom (zatrudnia 25 pracowników). Jeden z nich był zatrudniony w firmie (...)
str. 59
2.
Czy pracownikom sezonowym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
W 2023 r. zatrudnialiśmy na podstawie kilkumiesięcznych umów o pracę na czas określony kilku pracowników sezonowych. Czy osobom tym także przysługiwały trzynastki (nie otrzymali oni (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. - ewidencja kosztów wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej
Na początku czerwca 2024 r. otrzymaliśmy fakturę za zakończone badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. Zaliczkę na poczet wykonania usługi wpłaciliśmy w 2023 r., co (...)
str. 62
1.1.
Jednostki podlegające obowiązkowi poddania swoich rocznych sprawozdań finansowych za 2023 r. badaniu
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu za 2023 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - (...)
str. 63
1.2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz podpisanie umowy o badanie
Wprawdzie wyboru podmiotu uprawnionego do badania oraz podpisania umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. należało dokonać w 2023 r. (zapewniając biegłemu rewidentowi (...)
str. 64
1.3.
Wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi
Jeżeli zgodnie z podpisaną umową, wymagana była wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi badania za 2023 r. realizowanej w 2024 r., to wpłatę taką - (...)
str. 65
1.4.
Wykonanie usługi i faktura końcowa
Usługa badania sprawozdania (tu: za 2023 r.) wykonywana jest w kolejnym roku obrotowym (tu: 2024 r.), tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego - co w konsekwencji (...)
str. 65
1.5.
Koszty podatkowe z tytułu zakończenia usługi audytu
W analogiczny sposób do rozliczenia bilansowego należy zakwalifikować wydatki na badanie sprawozdania finansowego dla celów podatku dochodowego. Otóż wydatki za badanie jako wydatki niezwiązane z (...)
str. 67
2.
Rozliczenie w kolejnym roku obrotowym odpisów aktualizujących należności dokonanych na koniec 2023 r.
W jaki sposób rozliczać w 2024 r. po zatwierdzeniu sprawozdania za 2023 r. spłatę należności lub jej ewentualne umorzenie w przypadku, gdy na taką należność (...)
str. 68
2.1.
Zasady ogólne dotyczące tworzenia odpisów
Kwestie dotyczące tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności reguluje art. 35b ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa jej (...)
str. 68
2.2.
Spłata należności
W myśl art. 35c ustawy o rachunkowości, w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej (...)
str. 68
2.3.
Umorzenie należności
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Z kolei należności, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano (...)
str. 69
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku ze zbycia środka trwałego w budowie
Jednostka sprzedała w 2023 r. środek trwały w budowie. W jaki sposób należy wykazać przychody i koszty związane z tą transakcją w rachunku zysków i (...)
str. 69
4.
Ewidencja obrotu materiałami odniesionymi w momencie nabycia w ciężar kosztów
W ramach uproszczeń zamierzamy odstąpić od prowadzenia ewidencji magazynowej zapasów materiałów, które po zakupie będziemy odnosić w koszty, a następnie na koniec miesiąca na podstawie (...)
str. 71
5.
Kwalifikacja kosztów u dewelopera - w ujęciu księgowym
Spółka z o.o. zajmuje się budową budynków/lokali mieszkalnych. Dokumenty dotyczące poszczególnych przedsięwzięć są szczegółowo opisane w rozdzieleniu na każde przedsięwzięcie. Do jakich kosztów zakwalifikować poszczególne (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.