Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (1203) z dnia 01.06.2024
Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Dodatek nr 19
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ ROZLICZENIA WYNIKU FINANSOWEGO
W większości jednostek, pod koniec czerwca kolejnych lat obrotowych mija termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Następnie dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego. (...)
str. 3
1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdania finansowe za 2023 r. jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2023 (...)
str. 3
2.
Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku
Rozliczenia wyniku finansowego netto jednostki dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów stanowiących o jej powstaniu, np. Kodeksu spółek handlowych. Dla Prenumeratorów (...)
str. 3
3.1.
Obowiązki wobec KRS
W związku z terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego powstają obowiązki m.in. wobec KRS. Otóż w myśl art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości - w ciągu (...)
str. 4
3.2.
Złożenie sprawozdań do MSiG
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, która nie podlega wpisowi do właściwego rejestru sądowego, której roczne sprawozdanie finansowe na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości podlegało obowiązkowemu (...)
str. 4
3.3.
Przekazanie sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów do Szefa KAS
W myśl art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi (...)
str. 5
4.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dokonanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rodzi obowiązek ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie (...)
str. 5
II.
PODZIAŁ W 2024 R. WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2023 R. W WYBRANYCH JEDNOSTKACH
1.
Rozliczenie wyniku spółki z o.o.
Zapisów dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz rozliczenia wyniku finansowego za ten rok dokonuje się w księgach rachunkowych 2024 r. Jak już wskazano (...)
str. 6
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jako podstawa dokonania podziału wyniku
W art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości wskazano wymogi, jakie muszą zostać spełnione, aby dokonanie podziału wyniku finansowego było dopuszczalne. I tak, (...)
str. 6
1.2.
Podział zysku
Dokonując podziału zysku wspólnicy spółki z o.o. powinni uwzględnić zapisy umowy spółki oraz m.in. art. 192 K.s.h. Jak wynika z tego przepisu, kwota przeznaczona do (...)
str. 6
2.
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. opodatkowaną estońskim CIT
Spółka z o.o. opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT, która wypłaca dywidendy wspólnikom (krajowym osobom fizycznym) z zysku wypracowanego za 2023 r., musi (...)
str. 9
2.1.
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Jak już wspomnieliśmy, zagadnienia związane z wypłatą zysku wspólnikom spółki z o.o. określają przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Regulacje te dotyczą zarówno spółek, które dla (...)
str. 9
2.2.
Estoński CIT w spółce przekazującej wypracowany zysk na wypłatę dywidendy
Wypłata dywidendy a estoński CIT w spółce o.o. Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego spółki, które zamiast rozliczania CIT według tzw. modelu "klasycznego" wybiorą (...)
str. 9
2.3.
PIT wspólnika spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT z tytułu otrzymania dywidendy
Zasady poboru PIT od otrzymanej przez wspólnika dywidendy Wspólnik spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT (którym może być wyłącznie osoba fizyczna), otrzymujący wypłatę (dywidendę) z (...)
str. 11
2.4.
Ewidencja księgowa wypłaty dywidendy wspólnikom przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Na ogólnych zasadach, do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok (tu: za 2023 r.), wynik finansowy spółki pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". W (...)
str. 12
3.
Podział wyniku w spółce jawnej osób fizycznych
Spółki jawne mogą z tytułu prowadzonej działalności uzyskiwać przychody lub mogą ponosić straty. W artykule tym odnosimy się głównie do kwestii związanych z uzyskanym przez (...)
str. 14
3.1.
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
W spółkach osobowych prawa handlowego prowadzących księgi rachunkowe, takich jak spółka jawna, podział wyniku finansowego za dany rok może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania (...)
str. 14
3.2.
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Jak wspomnieliśmy, wypracowany przez spółkę jawną w 2023 r. zysk może zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Dokonując podziału tego zysku, należy mieć na uwadze, (...)
str. 15
3.3.
Podatkowe skutki otrzymania zaliczek oraz podziału zysku
Zaliczka na poczet zysku wypłacana w 2023 r. W przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku spółki jawnej (tu: w kwocie: 200.000 zł) u wspólników tej (...)
str. 16
4.
Wypłata zysku spółki komandytowej
Spółki mogą wypracowany w 2023 r. zysk przeznaczyć w całości lub w części na wypłatę wspólnikom. W tym artykule wyjaśniamy, jakie skutki podatkowe dla wspólników (...)
str. 17
4.1.
Podział zysku spółki komandytowej i jego wypłata wspólnikom - podstawa prawna
Regulacje kodeksowe Ustalając zasady wypłaty zysku wspólnikom spółki komandytowej, należy kierować się m.in. regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.). Zgodnie z art. 102 K.s.h., (...)
str. 17
4.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku na rzecz wspólników spółki komandytowej
Spółka komandytowa to podatnik CIT, w związku z czym to ta spółka rozlicza CIT od dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach takiej spółki. Odrębnie (...)
str. 18
4.3.
Ewidencja księgowa wypłaty wspólnikom zysku spółki komandytowej
Wypracowany przez spółkę komandytową zysk (również za 2023 r.) ujmuje się w księgach rachunkowych tej spółki np. na koncie 86 "Wynik finansowy". Natomiast po zatwierdzeniu (...)
str. 20
III.
PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Podział wyniku finansowego - brutto czy netto?
W sprawozdaniu finansowym za 2023 r. spółka z o.o. wykazała zysk. Czy dokonując jego podziału należy brać pod uwagę zysk w kwocie netto, czy brutto? (...)
str. 22
2.
Dywidenda otrzymana przez spółkę będącą małym podatnikiem
Spółka z o.o. posiadająca status małego podatnika w 2024 r. nabyła udziały w innej spółce z o.o. W jaki sposób zaewidencjonować przychód z tytułu dywidendy (...)
str. 23
2.1.
Podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidend
Dochody (przychody) z tytułu otrzymania dywidend, o ile nie korzystają ze zwolnienia od podatku (por. art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP), są opodatkowane podatkiem (...)
str. 24
2.2.
Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach rachunkowych
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przychody uzyskane z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) zalicza się do przychodów finansowych. Co istotne, wartość (...)
str. 24
3.
Wypłata dywidendy w formie rzeczowej a estoński CIT
Spółka z o.o. posiada dwóch wspólników będących osobami fizycznymi i rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2023 r. w formie rzeczowej, w postaci dwóch lokali użytkowych. (...)
str. 25
4.
Podział wyniku finansowego z uwzględnieniem zaliczek prowadzącego działalność gospodarczą
Osoba fizyczna (właściciel) prowadząca działalność gospodarczą pobiera w trakcie roku środki na poczet przyszłych zysków. W jaki sposób należy rozliczać takie wypłaty na koniec roku (...)
str. 28
5.
Podatkowy obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Spółka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, w związku ze stosowaniem dla celów podatkowych rachunkowych zasad rozliczania różnic kursowych. Czy ewentualny brak takiego audytu spowoduje, że (...)
str. 30
6.
Ujęcie funduszu na cele inwestycyjne w ramach podziału zysku za 2023 r. w ewidencji księgowej
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. wykazało zysk. Ponieważ spółka planuje rozszerzenie działalności, w tym inwestycje dotyczące zakupu środków trwałych, postanowiono wykorzystać (...)
str. 31
6.1.
Utworzenie funduszu
Zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu zostały określone w art. 15 ust. 1hb i 1hba ustawy o PDOP. Ponadto Ministerstwo Finansów (MF) wydało w przedmiotowym (...)
str. 32
6.2.
Wydatkowanie środków funduszu na zakupy
Zgodnie z regulacjami podatkowymi, aby wartość środków przekazanych na fundusz inwestycyjny mogła pozostać kosztami podatkowymi, koniecznym jest odpowiednie wydatkowanie środków zdeponowanych na ww. specjalnym rachunku (...)
str. 34
7.1.
Zaliczkowe wypłaty zysku za 2024 r. w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. wykazało zysk i zostało zatwierdzone, a wynik podzielony. Uwzględniając przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2024 r., zarząd (...)
str. 36
7.2.
Wypłata zaliczki na poczet zysku za 2024 r. w księgach rachunkowych spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej (niebędącej podatnikiem CIT) w trakcie 2024 r. otrzymują zaliczki na poczet zysku. Jak należy ujmować takie zdarzenia w księgach rachunkowych spółki? Zaliczki (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.