Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 7 (1194) z dnia 01.03.2024
Używanie firmowych samochodów w 2024 r.
Dodatek nr 10
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7
z dnia 01.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W działalności gospodarczej podatnicy bardzo często wykorzystują różne samochody, tj. osobowe, ciężarowe itd. W publikacji tej przedstawiamy sposób rozliczania dla celów VAT i podatku dochodowego (...)
str. 4
I.
ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY
1.
Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT
W 2024 r. zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe nie uległy zmianie. Są one określone głównie w art. 86a ustawy o VAT. Ogólnie (...)
str. 4
2.
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
Samochody, od wydatków na które przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami), w uproszczeniu można podzielić na dwie grupy: 1) samochody osobowe i (...)
str. 5
2.1.
Samochody osobowe
Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne - o tym, czy (...)
str. 5
2.2.
Pojazdy o szczególnej konstrukcji
A. Samochody z dodatkowym badaniem technicznym Niektóre pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza bowiem ich użycie do celów (...)
str. 11
2.3.
Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu
Podatnicy mogą odliczać także cały VAT od wydatków dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli (...)
str. 15
2.4.
Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody w ujęciu tabelarycznym
Warunki odliczania całego VAT od wydatków na poszczególne pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej przedstawiamy w tabeli. Rodzaj pojazdu Warunki odliczania 100% kwoty (...)
str. 16
3.1.
Leasing operacyjny jako usługa
Obecnie umowa leasingu operacyjnego jest dla celów VAT traktowana jako świadczenie usług. Przypomnijmy, że z wyroku TSUE z 4 października 2017 r. w sprawie C-164/16 (...)
str. 17
3.2.
Prawo do odliczania VAT
W 2024 r. zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, używanym na podstawie umowy leasingu/najmu nie uległy zmianie. Podatnicy mogą zatem odliczać VAT (...)
str. 17
3.3.
Najem samochodu za granicą
W sytuacji, gdy polski podatnik najmuje samochód za granicą (od podmiotu zagranicznego), to należy ustalić, czy najem taki nie wiąże się z obowiązkiem wykazania przez (...)
str. 18
3.4.
Wykup samochodu z leasingu (operacyjnego) do majątku firmowego
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od nabycia (wykupu) samochodu (będącego przedmiotem leasingu), po (...)
str. 19
3.5.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochód zastępczy
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu zastępczego. Podatnicy odliczają zatem VAT naliczony (...)
str. 20
4.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki
Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT (z wyjątkami). Przyjmuje się bowiem, że (...)
str. 21
5.1.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód wykorzystywany w podróży służbowej
W ustawie o VAT nie zawarto przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników. Stosuje (...)
str. 22
5.2.
Wynajem auta pracownikowi
Prawo do odliczenia VAT Kwestia odliczania VAT od wydatków na samochody wynajmowane (odpłatnie) pracownikom w praktyce nie jest unormowana. Istnieją bowiem spory, jak traktować jazdy (...)
str. 22
5.3.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a VAT należny
Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (w (...)
str. 24
6.
Naprawa firmowego samochodu - rozliczenie VAT
Naprawa samochodu w kraju Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę samochodu firmowego w kraju, może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli (...)
str. 24
7.
Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego
Na mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność (...)
str. 26
8.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany celu wykorzystywania pojazdu samochodowego, tj. z wykorzystywania go do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) na wykorzystywanie wyłącznie (...)
str. 28
9.
Samochody używane przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT określane jest potocznie jako "wykonywanie czynności mieszanych" lub "prowadzenie działalności mieszanej". Nie należy tych określeń mylić z "wykorzystywaniem (...)
str. 29
10.
Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - rozliczenie VAT
W ustawie o VAT nie było - i nadal nie ma - regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego). Rozliczając (...)
str. 31
11.1.
Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej a VAT - zmiana stanowiska KIS
Podatnicy wykorzystują niekiedy w prowadzonej działalności gospodarczej samochody stanowiące ich majątek prywatny. Wątpliwości budzi natomiast kwestia opodatkowania sprzedaży takiego samochodu na gruncie ustawy o VAT. (...)
str. 33
11.2.
Samochód parkowany w miejscu zamieszkania podatnika - odliczenie VAT
Pojazdów służbowych, które mogą być parkowane w miejscu zamieszkania pracownika, nie można uznać za wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik nie (...)
str. 35
11.3.
Kwalifikacja czynności ładowania samochodów elektrycznych
Ładowanie samochodów elektrycznych jest dostawą towaru, a nie świadczeniem usługi. (wyrok TSUE z 20 kwietnia 2023 r., w sprawie C-282/22) Stan faktyczny Podatnik zamierzał prowadzić (...)
str. 39
11.4.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a VAT
Sprzedaż samochodu, który po wykupie z leasingu nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 (...)
str. 42
11.5.
Zastosowanie procedury VAT marża do sprzedaży samochodu sprowadzonego z kraju UE
Szczególne zasady opodatkowania marży nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży samochodu nabytego w ramach WNT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2023 (...)
str. 44
11.6.
Sprzedaż samochodu na części a procedura VAT marża - wyrok TSUE
W określonych okolicznościach samochody sprzedawane na części można uznać za towary używane i przy ich sprzedaży zastosować procedurę VAT marża. (wyrok TSUE z 17 maja (...)
str. 46
11.7.
Sprzedaż samochodów wykorzystywanych w niewielkim zakresie do czynności opodatkowanych a zwolnienie z VAT
Zakup samochodów osobowych na cele działalności zwolnionej uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT przy ich sprzedaży, gdyż od zakupu nie przysługiwało prawo do odliczenia (...)
str. 47
II.
ROZLICZANIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Jak wynika z definicji samochodu osobowego, zawartej w art. 4a pkt 9a ustawy o PDOP oraz art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, samochód osobowy (...)
str. 50
2.1.
Wartość początkowa samochodów
W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, do podlegających amortyzacji środków trwałych zalicza się (...)
str. 51
2.2.
Metody amortyzacji samochodów
Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego (tu: samochodu) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji (...)
str. 55
2.3.
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz częściowo do celów prywatnych może stanowić środek trwały
Ministerstwo Finansów w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 31 października 2017 r. wyjaśniło: "(...) w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego (...)
str. 59
2.4.
Limit stosowany od 1 stycznia 2019 r. przy amortyzacji samochodów osobowych
Jak już pisaliśmy, samochody osobowe mogą być amortyzowane według: a) metody liniowej z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej: z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, podwyższonej o współczynnik nie (...)
str. 59
2.5.
Współwłasność samochodu osobowego a limit odpisów amortyzacyjnych
Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku nabycia samochodu osobowego na zasadzie współwłasności przez np. dwóch przedsiębiorców i (...)
str. 60
2.6.
Samochód osobowy wykupiony z leasingu operacyjnego
Amortyzacja pojazdu uznanego za środek trwały Jeśli podatnik ujmie w kosztach podatkowych wartość opłat leasingowych w kwocie 150.000 zł (225.000 zł - w przypadku samochodu (...)
str. 61
2.7.
Sprzedaż samochodu osobowego (środka trwałego) w 2024 r.
Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) ustalany jest w oparciu o zasady ogólne. Przychodem jest zatem cena określona w (...)
str. 63
3.
Opłaty z tytułu leasingu (najmu, dzierżawy) w kosztach uzyskania przychodów
Opłaty leasingowe a koszty podatkowe Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (...)
str. 67
4.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego
Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje (...)
str. 70
5.
Koszty używania samochodu osobowego
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika (...)
str. 72
6.1.
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika
Przychód z tytułu korzystania ze służbowego samochodu W przypadku, gdy pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, to uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych (...)
str. 76
6.2.
Składki ZUS od prywatnych jazd pracowników służbowym samochodem
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika generalnie stanowi przychód ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach taki przychód nie podlega oskładkowaniu, nie dotyczy to jednak (...)
str. 78
7.1.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Przychód wspólnika Wykorzystywanie firmowych samochodów przez wspólników spółki niebędącej osobą prawną, np. spółki jawnej osób fizycznych (dalej: spółki osobowej) do celów prywatnych tych osób powoduje (...)
str. 79
7.2.
Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej
W praktyce zdarza się, że samochody służbowe są wykorzystywane przez członków zarządu spółki kapitałowej, pełniących swoje funkcje na podstawie powołania, w celach prywatnych. O tym, (...)
str. 80
8.
Przychód w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego
W sytuacji, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (tj. generalnie, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT), podatnik może (...)
str. 82
9.
Wydatki związane z samochodami osobowymi - u podatników opodatkowanych estońskim CIT
Przypomnijmy, że podatnicy CIT zamiast opłacania "klasycznego" CIT mogą - po spełnieniu określonych warunków - wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, tj. tzw. estońskim CIT. (...)
str. 83
III.
SAMOCHODY PRYWATNE WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.
Koszty używania prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy
Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku firmowego, (...)
str. 85
2.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki a podatek dochodowy
Wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe. Samochody te mogą być wykorzystywane np. w celu dojazdów (...)
str. 85
3.
Użyczenie prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółce z o.o.
Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników, na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kwestie związane z taką (...)
str. 88
3.1.
Wykorzystywanie samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia a CIT
Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego używania prywatnego samochodu wspólnika W tzw. klasycznym CIT do przychodów zalicza się m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także (...)
str. 88
3.2.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.
Dla celów bilansowych nieodpłatne korzystanie - na podstawie umowy użyczenia - z samochodu osobowego wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu w spółce z o.o. (odmiennie niż (...)
str. 91
4.
Wykorzystywanie prywatnych samochodów w podróżach służbowych pracowników
Normą jest, że podmioty gospodarcze wysyłają swoich pracowników w podróż służbową krajową lub zagraniczną, przy czym w podróżach tych wykorzystywane są niekiedy prywatne samochody osobowe (...)
str. 92
4.1.
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 92
4.2.
Zwrot pracownikowi wydatków związanych z używaniem prywatnych samochodów w podróży służbowej - PIT i ZUS
Zwolnienie z PIT należności z tytułu podróży służbowych Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości (...)
str. 93
4.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków z związanych z podróżami służbowymi pracowników
Zasadniczo wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wykazują związek (z reguły pośredni) z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami. (...)
str. 95
5.1.
Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych
Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (...)
str. 97
5.2.
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych a przychód pracownika
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PDOF, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów (...)
str. 98
5.3.
Jazdy lokalne pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy (...)
str. 99
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.