Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 14 (608) Z DNIA 10.07.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 14 (608) z dnia 10.07.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych w danym miesiącu w różnych terminach
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. Pracownikowi zatrudnionemu do 30 czerwca 2024 r. wypłaciliśmy 10 czerwca br. wynagrodzenie za maj br., (...)
str. 4
2.
Korekta składek ZUS w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego
W grudniu 2023 r. wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, a powinien za ten okres otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Przyjęliśmy wówczas, że obowiązuje go limit (...)
str. 6
3.
Rozliczenie składki zdrowotnej w razie zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony
Od 1 sierpnia 2024 r. na czas nieokreślony zawieszam na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej). Dotychczas z (...)
str. 7
4.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej w związku z podwyższeniem płacy minimalnej
1) Emeryt prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu której opłaca tylko składkę zdrowotną. Czy od 1 lipca br. może (...)
str. 9
5.
Przekazanie pracownikom upominków w świetle wyjaśnień MF i ich wpływ na składki ZUS
Zgodnie z aktualnymi interpretacjami Dyrektora KIS prezenty, upominki przekazywane pracownikom i ich dzieciom z okazji np. świąt, Dnia Dziecka czy okoliczności takich jak narodziny dziecka, (...)
str. 10
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS przystępującego do spółki komandytowej komandytariusza
Nawiązując do artykułu opublikowanego w UiPP nr 13/2024, str. 17 dotyczącego opłacania składek ZUS przez wspólników spółki komandytowej, proszę o wyjaśnienie, w którym momencie powstaną (...)
str. 11
2.
Ustalenie obowiązku ubezpieczeń w razie zbiegu tytułów z umowy o pracę z działalnością lub ze zleceniem
1) Przedsiębiorca jest równocześnie osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym płacy minimalnej. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc pracodawca dokonuje 5. dnia (...)
str. 13
3.
Wyrejestrowanie dziecka pracownika, które ukończyło szkołę ponadpodstawową z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny
1) Dzieci niektórych naszych pracowników w tym roku ukończyły liceum ogólnokształcące i od października br. rozpoczną studia. Czy wyrejestrować je z ubezpieczenia zdrowotnego jako członków (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatki specjalne za wykonywanie różnych czynności przyznane na określony czas w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik otrzymuje dodatki specjalne. Pierwszy został przyznany od 1 stycznia do 31 marca 2024 r., a kolejny za wykonywanie innych czynności od 1 kwietnia do (...)
str. 16
2.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy
Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi za kilka dni lipca 2024 r. należy wliczyć m.in. wynagrodzenie za czerwiec 2024 r., w którym pracownik przez (...)
str. 18
3.
Czy miesięczna kwota dofinansowania dojazdów do pracy zwiększy podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?
Zarząd spółki podjął decyzję o dofinansowaniu pracownikom dojazdów do pracy własnym środkiem transportu lub komunikacją publiczną (z wyłączeniem osób mających do dyspozycji samochód służbowy). Miesięczną (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłki chorobowy i macierzyński po rozwiązaniu jednej z umów o pracę
1) Pracownica jest zatrudniona u dwóch pracodawców na podstawie umów o pracę na 1/2 i 3/4 etatu. Pierwsza z nich została zawarta na zastępstwo do (...)
str. 21
2.
Postępowanie pracodawcy, który omyłkowo zaniżył wysokość zasiłku chorobowego
W zakładzie pracy wypłacane są premie miesięczne w wysokości 700 zł. Od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z regulaminem premiowania nie przysługują one wyłącznie za (...)
str. 23
3.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Pracownik (w wieku 50+) w okresie od 1 kwietnia do 26 czerwca 2024 r. przebywał na urlopie bezpłatnym, w czasie którego wyjechał do pracy sezonowej (...)
str. 25
4.
Przerwa wakacyjna w placówce oświatowej nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego
Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie godzin przepracowanych ponad nominał, gdy zatrudnienie ustało w trakcie okresu rozliczeniowego
Pracownik objęty trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym, w jego połowie rozwiązał umowę o pracę. Wskutek obowiązującego go rozkładu czasu pracy przepracował do dnia ustania zatrudnienia o 4 (...)
str. 27
2.
Naruszenie odpoczynku dobowego oraz rekompensata za nadgodziny dobowe
Pracownik w tygodniu przypadającym od 1 do 5 lipca br. pracował na trzeciej zmianie (od 23 00 do 7 00 ). Z uwagi na nieobecność (...)
str. 28
3.
Maksymalny limit pracy w godzinach nadliczbowych dla kierowców
W regulaminie pracy mamy ogólny zapis, że pracownicy mogą maksymalnie przepracować w danym roku kalendarzowym 384 nadgodziny. Czy dotyczy to także kierowców, a jeśli nie, (...)
str. 29
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wyrównanie wynagrodzenia do płacy minimalnej w systemie czterobrygadowym
Pracownik świadczy pracę w systemie czterobrygadowym w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Na jego wynagrodzenie składa się: stawka godzinowa 20,50 zł oraz dodatek zmianowy w wysokości 3 (...)
str. 31
2.
Obliczenie wysokości ekwiwalentu urlopowego przy krótkim zatrudnieniu i absencji chorobowej
Pracownik był zatrudniony od 22 marca do 25 maja 2024 r., przy czym od 4 kwietnia do dnia rozwiązania umowy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak (...)
str. 34
3.
Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
Pracodawca, u którego obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy wypłaca wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: stażowy i funkcyjny. Czy można przyjąć, że pracodawca będzie wypłacał wszystkie składniki wynagrodzenia (...)
str. 36
4.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych obejmujące przeliczenie dodatku za pracę w nocy w związku z podwyżką minimalnej płacy - raz jeszcze
W UiPP nr 11/2024, str. 32 pisaliśmy na temat ustalania wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych obejmującego przeliczenie dodatku za pracę w nocy w związku z (...)
str. 37
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wnioski składane na piśmie w razie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Zamierzamy przejść na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Czy wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia (...)
str. 39
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Podział na części wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika
Pracownik chciałby wykorzystać urlop wypoczynkowy w kilku częściach, ale zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem żadna z tych części nie będzie trwać co najmniej 14 (...)
str. 40
2.
Wycofanie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego przed jego rozpoczęciem
Pracownica 26 lutego 2024 r. urodziła dziecko. Zaraz po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni (...)
str. 41
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Definicja dochodu na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Kryterium przyznania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dochód brutto na członka rodziny. Czy to pojęcie oznacza przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów (...)
str. 43
2.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej po jego rezygnacji z pełnionej funkcji
Członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. otrzymują kwartalne wynagrodzenie, wypłacane w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału. Czy złożenie rezygnacji przez członka rady nadzorczej może (...)
str. 45
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Orzeczenie lekarskie kierowcy zawodowego
Czy zatrudniając kierowcę posiadającego ważne orzeczenie lekarskie należy skierować go na badania wstępne? Jaki wpływ na ważność takiego orzeczenia ma fakt, że wykonał on badania (...)
str. 46
2.
Zapewnienie pracownikom napojów w okresie letnim
Czy w ramach obowiązku zapewnienia pracownikom napojów w okresie letnim wystarczy, że pracodawca zapewni dystrybutory z wodą źródlaną? Tak, przy czym istotnym jest, aby wszyscy (...)
str. 48
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Termin przystąpienia do PPK nowo zatrudnionego pracownika oraz przekazania pierwszej wpłaty do PPK
1) W dniu 18 kwietnia 2024 r. zatrudniliśmy pracownicę (w wieku 33 lat). Do tej pory nie złożyła ona deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat (...)
str. 49
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej w trakcie wakacji
1) Pod koniec czerwca br. zawarliśmy z tegorocznym maturzystą umowę zlecenia na okres od 1 lipca do 31 sierpnia br. Osoba ta poinformowała nas, że (...)
str. 51
2.
Abonament medyczny a podstawa wymiaru składek ZUS
Firma planuje zaoferować pracownikom możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej. Świadczenie to w znacznej części będzie finansowane przez pracodawcę ze środków obrotowych, a symbolicznie przez (...)
str. 52
3.
Nagroda za osiągnięcie wyniku finansowego w poprzednim roku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracodawca w styczniu 2024 r. wypłacił po raz pierwszy pracownikom nagrodę za osiągnięcie wyniku finansowego w 2023 r., która ma charakter motywujący i zachęcający do (...)
str. 53
4.
Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia
Pracodawca z powodu przejściowych problemów finansowych nie wypłacił pracownikom wynagrodzeń za maj 2024 r. Jeden z pracowników chorował przez kilka dni czerwca 2024 r. Czy (...)
str. 54
5.
Ustalenie okresu zasiłkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
1) Pracownica bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Czy należy otworzyć nowy (...)
str. 54
6.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Pracownik jest zatrudniony na czas określony od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Do kiedy obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia? Nadmieniamy, że (...)
str. 55
7.
Przerwa od pracy w systemie równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu mienia
1) W jakim wymiarze przysługuje przerwa w pracy pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym przy pilnowaniu mienia, jeżeli jego dniówka wynosi 24 godziny? W dniu, w (...)
str. 56
8.
Zwiększenie wymiaru czasu pracy przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia
Zatrudniamy pracownika w wymiarze 7/8 etatu za wynagrodzeniem 4.300 zł. Czy w przypadku zwiększenia etatu do pełnego, powinniśmy także proporcjonalnie zwiększyć pracownikowi wynagrodzenie do kwoty (...)
str. 56
9.
Odpowiedzialność pracodawcy w razie niestosowania przez pracownika środków ochrony indywidualnej
Pracownik nie stosował środków ochrony indywidualnej wymaganych na danym stanowisku, w wyniku czego uległ wypadkowi przy pracy. Czy w takim przypadku jego przełożony może ponosić (...)
str. 57
10.
Obowiązek powiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy na czas określony
Zamierzamy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, z którym wiąże nas umowa na czas określony. Czy jesteśmy zobowiązani do zawiadomienia o tym fakcie działającą w zakładzie organizację związkową? (...)
str. 58
1.
Przesyłka przekazywana w formie e-Doręczenia
E-Doręczenie jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszyscy przedsiębiorcy, zarejestrowani w KRS albo CEIDG, będą musieli posiadać adres do e-Doręczeń. Zwracamy uwagę! (...)
str. 58
2.
Harmonogram wprowadzenia obowiązku korzystania z e-Doręczeń
Zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorców oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego, obowiązek rozpoczęcia korzystania z e-Doręczeń został rozłożony w czasie. Ważne jest, (...)
str. 59
3.
Wniosek o adres do e-Doręczeń
Usługę e-Doręczeń mogą świadczyć tylko określone podmioty: Poczta Polska S.A. jako dostawca publiczny oraz komercyjni dostawcy niepubliczni, wpisani do rejestru prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Przedsiębiorca (...)
str. 61
4.
Skutki aktywacji adresu do e-Doręczeń
Po aktywacji adresu, zostanie on niezwłocznie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Jest to rejestr publiczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji. Jeżeli dany (...)
str. 63
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
"Wakacje składkowe" dla przedsiębiorcy w bieżącym roku tylko w grudniu
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 czerwca 2024 r. pod poz. 863 opublikowana została ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 64
2.
Od 25 września br. będzie obowiązywała ustawa o ochronie sygnalistów
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2024 r. pod poz. 928 została opublikowana ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów . (...)
str. 64
3.
Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców "wcześniaków"
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z 5 czerwca 2024 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 64
4.
Emerytura nauczycielska od 1 września 2024 r. - informacja ZUS
ZUS w dniu 25 czerwca 2024 r. na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił komunikat na temat obowiązujących od 1 września 2024 r. przepisów regulujących emerytury nauczycielskie. (...)
str. 65
5.
Od 1 lipca 2024 r. wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G trzeba złożyć nowy formularz INF-O-PdM - informacja PFRON
W dniu 28 czerwca 2024 r. PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, że od 1 lipca 2024 r. będzie wypłacać refundację składek ZUS na podstawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.