Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (595) z dnia 01.01.2024
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - stanowisko MRPiPS
Obowiązujący od 26 kwietnia 2023 r. przepis art. 148 1 § 1 K.p. uprawnia pracownika do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w 2024 r.
Na początku stycznia 2024 r. pracownicy otrzymają wynagrodzenia za grudzień 2023 r. Czy w 2024 r. zajdą jakieś zmiany w rozliczeniach składkowo-podatkowych? W bieżącym roku (...)
str. 7
2.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na FEP w 2024 r.
W styczniu br. pracownik otrzyma premię za IV kwartał 2023 r. W związku z tym, że w październiku 2023 r. wynagrodzenie pracownika podlegające oskładkowaniu przekroczyło (...)
str. 11
3.
Składki ZUS pracownika delegowanego i kierowcy w przewozach międzynarodowych
Pracownik delegowany do pracy za granicę Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, również delegowanych do pracy za granicę podlegających ubezpieczeniom w Polsce, stanowi przychód (...)
str. 12
4.
Obliczanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby na urlopie wychowawczym
Pracownica od ubiegłego roku przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W 2023 r. ustalona podstawa (...)
str. 14
5.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
1) Przedsiębiorca z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tego roku zamierza przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ do (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w razie zaprzestania wypłaty dodatków i podwyższenia wynagrodzenia
Do końca września 2023 r. część pracowników była wynagradzana stawką godzinową. Ponadto otrzymywali oni dodatki za staż pracy, funkcyjny oraz za kierowanie pojazdami, które uwzględnialiśmy (...)
str. 18
2.
Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika w miesiącach wyłączonych z podstawy podwyższy zasiłek?
Pracownik w okresie od 10 stycznia do 20 lutego 2023 r. wykonywał umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą. Odpłatność za jej wykonanie nastąpiła 28 lutego (...)
str. 20
3.
Nagroda okolicznościowa w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
W grudniu 2023 r. wypłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na dzień 31 października 2023 r. nagrodę okolicznościową z okazji rocznicy powstania spółki. Nagroda dla każdego z pracowników (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Uprawnienie płatnika składek do wypłaty świadczeń chorobowych w 2024 r.
W 2024 r. uprawnionym do wypłaty świadczeń chorobowych z ubezpieczeń społecznych (tj. zasiłków chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego) jest pracodawca/zleceniodawca, który na dzień (...)
str. 22
1.2.
Limit dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego w 2024 r.
Zgodnie z art. 92 K.p., pracownikowi za czas niezdolności do pracy powstałej wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do (...)
str. 24
1.3.
Postępowanie pracodawcy, gdy choroba pracownika obejmuje przełom roku 2023/2024
W przypadku gdy nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie 2023 i 2024 r., a w dniu 31 grudnia 2023 r. pracownikowi (...)
str. 25
1.4.
Ustalenie limitu wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu w 2024 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi chorymi członkami rodziny. Jest to świadczenie limitowane (...)
str. 26
IV.
Emerytury i renty
1.
Emerytury pomostowe po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana umowy o pracę w związku z obniżeniem pracownikowi wymiaru czasu pracy
Pracodawca zamierza wprowadzić zmiany polegające na tym, że pracownicy zatrudnieni obecnie na pełny etat pracowaliby 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 6 (...)
str. 29
2.
Rozwiązanie umowy na zastępstwo wraz z powrotem pracownika zastępowanego
Zatrudniamy pracownika na czas nieobecności innego pracownika, który wróci do pracy 22 stycznia 2024 r. Z jaką datą należy wystawić zastępującemu świadectwo pracy? Czy możemy (...)
str. 30
3.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Zamierzamy wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas określony od 1 lutego 2022 r. do 31 maja 2024 r. Czy pracownika obowiązuje miesięczny okres (...)
str. 32
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zlecenie i rekompensowanie godzin nadliczbowych w służbie cywilnej po zmianach od 1 stycznia 2024 r.
Od tego roku zaszły zmiany w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych członków korpusu służby cywilnej. Proszę o ich przybliżenie. Zgodnie z art. 97 ust. 5 (...)
str. 33
2.
Obowiązek zapewnienia pracownikowi odpoczynku tygodniowego
Pracownik jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku w systemie 2-zmianowym (od 6 00 do 14 00 , od 14 00 do 22 (...)
str. 35
3.
Dzień wolny za święto 6 stycznia - Trzech Króli przypadające w 2024 r. w sobotę
W 2024 r. jedno święto, tj. 6 stycznia - Święto Trzech Króli przypada w sobotę. Obniżenie w związku z tym świętem wymiaru czasu pracy o (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczenie wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w 2024 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 (...)
str. 38
2.
Zasady udzielania i rozliczania zaliczki na poczet wynagrodzenia pracownika
W listopadzie 2023 r. pracownik złożył wniosek o zaliczkę w kwocie netto na poczet przyszłego wynagrodzenia, występując jednocześnie o jej rozliczenie w ratach dopiero od (...)
str. 40
3.
Wynagrodzenie pracownika powołanego do zawodowej służby wojskowej
Pracownik został powołany do zawodowej służby wojskowej. Czy należy wypłacić mu wynagrodzenie za miesiąc, w którym ma się stawić do tej służby, jeżeli w tym (...)
str. 42
4.
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2024 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika ustalanego odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W celu jego obliczenia, od liczby dni w danym roku (...)
str. 43
5.1.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Zgodnie z art. 87 1 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym (...)
str. 44
5.2.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy podlega wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 833 § 1 K.p.c.). Świadczenia wypłacane na innej podstawie są objęte (...)
str. 46
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
W informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca wpisuje, że wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych wynosi do 12 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin na tydzień, (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Egzekucja komornicza karty przedpłaconej sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawca co roku przekazuje pracownikom karty przedpłacone sfinansowane z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Funduszu) jako pomoc socjalną, której wartość ustala odpowiednio do ich sytuacji (...)
str. 51
2.
Powiadomienie pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
Zatrudniamy 42 pracowników i tak jak w ubiegłym roku zamierzamy w 2024 r. odstąpić od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wypłaty pracownikom świadczeń urlopowych. (...)
str. 52
3.
Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r.
Jak właściwie należało dokonać korekty odpisu podstawowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w samorządowej jednostce budżetowej, w której planowana przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r. wynosiła (...)
str. 53
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Skierowanie na badania wstępne pracownika będącego wcześniej praktykantem lub stażystą - stanowisko GIP
W UiPP nr 23/2023, str. 55 zamieściliśmy artykuł w sprawie obowiązku skierowania na badania wstępne pracownika, który wcześniej odbywał u tego samego pracodawcy praktykę absolwencką, (...)
str. 55
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Postępowanie podmiotu zatrudniającego w przypadku spóźnionych albo zaległych wpłat do PPK
Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika na początku września 2023 r. Pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostało wypłacone (...)
str. 56
2.
Możliwość obniżenia wysokości wpłaty podstawowej tylko przez uczestnika PPK
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do wysokości nie niższej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie (...)
str. 58
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Zasady przechowywania akt osobowych pracowników
Dla Prenumeratorów GOFIN f Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Kodeks (...)
str. 59
1.
Przechowywanie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
W celu ustalenia okresu przechowywania akt osobowych, które dotyczą stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. należy odwołać się do przepisów przejściowych, zawartych w (...)
str. 60
2.
Zasady przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. 94 pkt 9b K.p., pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach (...)
str. 62
3.
Przechowywanie akt osobowych pracownika zatrudnionego kilkakrotnie po 31 grudnia 2018 r.
Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w razie ponownego zatrudnienia pracownika w okresie biegnącego 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej zawiera art. 94 5 K.p. Zgodnie z jego (...)
str. 63
4.
Konieczność założenia nowych akt osobowych dla pracowników zatrudnionych przed i ponownie po 2019 r.
Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przed 2019 r., a następnie ten sam pracodawca nawiązał z nim stosunek pracy w stanie prawnym obowiązującym od (...)
str. 63
5.
Konsekwencje nieprawidłowego przechowywania przez pracodawcę akt osobowych
W art. 281 § 1 K.p. przewidziano 3 wykroczenia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Są to: nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej (pkt 6), nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedzielę lub święta
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2023 r. pod poz. 2626 opublikowano ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu (...)
str. 65
2.
Dokumentacja zasiłkowa po zmianach
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2023 r. pod poz. 2575 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2023 r. (...)
str. 65
3.
Od 1 stycznia br. wyższa stawka godzinowa wynagrodzenia z umowy zlecenia
W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia z nielicznymi wyjątkami powinna (...)
str. 65
4.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w 2024 r.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej (...)
str. 66
5.
Objęcie ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunów osób pobierających świadczenie wspierające
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami niepodejmującymi zatrudnienia lub innej pracy (...)
str. 67
6.
Maksymalne wysokości limitu wpłat na IKE, IKZE, OIPE oraz składki dodatkowej na PPE w 2024 r.
W 2024 r. limit wpłat na: indywidualne konto emerytalne (IKE) wynosi 23.472 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1348), indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.