Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
REDAKCJA UBEZPIECZEŃ INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Prezydent podpisał ustawę budżetową | 03.02.2023
W dniu 2 lutego br. Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. Powołany akt prawny w art. 26-28 określa (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w lutym 2023 r. | 03.02.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w lutym 2023 r. | 01.02.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym luty 2023 r. wynosi 160 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godzin. (...)  »
Ustawa wprowadzająca do Kodeksu pracy m.in. kontrolę trzeźwości pracowników oraz pracę zdalną podpisana przez Prezydenta | 31.01.2023
W dniu 27 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, (...)  »
Wyższe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością | 26.01.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 stycznia 2023 r. pod poz. 173 opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji (...)  »
Ogłoszono przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2022 r. dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej | 20.01.2023
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 stycznia 2023 r. wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (...)  »
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. | 20.01.2023
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)  »
Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej i terminy przekazania ewentualnych korekt - informacja ZUS | 17.01.2023
W dniu 13 stycznia br. ZUS na stronie internetowej (www.zus.pl) opublikował informację m.in. w sprawie dokumentów rozliczeniowych za 2022 r. niezbędnych do obliczenia składki zdrowotnej. (...)  »
Informacja o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2022 r. | 10.01.2023
ZUS rozpoczął wysyłanie do płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za 2022 r. Informacja ta zostanie zamieszczona na profilach płatników składek na (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w styczniu 2023 r. | 04.01.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Limit wynagrodzenia uprawniającego uczestnika PPK do obniżenia wpłaty podstawowej | 04.01.2023
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Może być ona niższa i wynosić nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, gdy wynagrodzenie osiągane przez uczestnika (...)  »
Od 17 stycznia 2023 r. wyższe kwoty ryczałtu i kilometrówki za używanie prywatnego pojazdu | 03.01.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 stycznia 2023 r. pod poz. 5 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wymiar czasu pracy w styczniu 2023 r. | 03.01.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń 2023 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty | 03.01.2023
ZUS w dniu 29 grudnia 2022 r. opublikował na stronie internetowej www.zus.pl informację w sprawie elektronicznej wersji legitymacji emeryta i rencisty. Czytamy w niej, że: (...)  »
Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR | 03.01.2023
Wraz z pierwszym składanym w 2023 r. wnioskiem lub korektą wniosku Wn-U-G należy złożyć formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR. Przy określeniu, który wniosek jest pierwszy w (...)  »
Limit odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę opodatkowanego podatkiem liniowym w 2023 r. | 03.01.2023
W Monitorze Polskim z dnia 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238 ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości (...)  »
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy | 03.01.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2750 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. | 30.12.2022
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)  »
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop | 21.12.2022
Wartość współczynnika urlopowego w 2023 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających (...)  »
Ile w 2023 r. wyniesie maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? | 20.12.2022
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na (...)  »
Będą wyższe dofinansowania dla pracodawców ze środków PFRON | 07.12.2022
W dniu 6 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w (...)  »
Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych - informacja ZUS | 06.12.2022
ZUS na stronie internetowej (www.zus.pl) opublikował informację w sprawie skrócenia okresu przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych. Poniżej cytujemy jej treść: "Od tego roku obowiązują nowe terminy, (...)  »
Niedziela handlowe w grudniu br. | 05.12.2022
W grudniu zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem nie (...)  »
Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany do Kodeksu pracy w zakresie m.in. pracy zdalnej | 02.12.2022
W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do Kodeksu pracy regulacje (...)  »
Od 1 grudnia br. obowiązują wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń | 01.12.2022
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w grudniu 2022 r. | 01.12.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Ograniczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia | 01.12.2022
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta ustalana jest miesięcznie, (...)  »
Wymiar czasu pracy w grudniu 2022 r. | 30.11.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2022 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do naliczania wpłat na PFRON | 29.11.2022
Pracodawcy obowiązani do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON ustalają ich wysokość w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W III (...)  »
Od 1 grudnia br. zmiana wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych | 28.11.2022
Od 1 grudnia br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem stanowiska ZUS | 23.11.2022
W UiPP nr 17/2022, str. 9 i nr 19/2022, str. 11 przedstawiliśmy dwa różne sposoby ustalania miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego (...)  »
Sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych - stanowisko ZUS | 10.11.2022
W UiPP nr 17/2022, str. 9 i nr 19/2022, str. 11 przedstawiliśmy dwa różne sposoby ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w listopadzie 2022 r. | 02.11.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w listopadzie 2022 r. | 31.10.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2022 r. wynosi 160 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r. | 28.10.2022
Zgodnie z obwieszczeniem MRiPS z dnia 13 października 2022 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi (...)  »
Odwołanie czasu letniego z 29 na 30 października br. | 28.10.2022
W niedzielę 30 października 2022 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 300 na godzinę 200 nastąpi odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego (§ 3 ustawy z (...)  »
Ile wyniesie w 2023 r. maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? | 28.10.2022
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na (...)  »
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. | 20.10.2022
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w październiku 2022 r. | 03.10.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w październiku 2022 r. | 30.09.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym październik 2022 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Można już ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze | 30.09.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 września 2022 r. pod poz. 2014 została opublikowana ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. | 30.09.2022
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)  »
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. | 14.09.2022
Rada Ministrów w dniu 13 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W (...)  »
Od 1 września 2022 r. nowy wniosek Wn-U-G - informacja PFRON | 02.09.2022
PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl opublikował informację w sprawie nowego wniosku Wn-U-G. Czytamy w niej, że: "Informujemy, że od 1 września 2022 r. obowiązuje nowy (...)  »
Nowe rozwiązania w placówkach oświatowych | 01.09.2022
W UiPP nr 17/2022, str. 64 zamieściliśmy artykuł, w którym omówiliśmy część zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej we wrześniu 2022 r. | 31.08.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy we wrześniu 2022 r. | 31.08.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień 2022 r. wynosi 176 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Od 1 września br. obowiązują niższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń | 31.08.2022
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »
Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli | 31.08.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2022 r. pod poz. 1798 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające (...)  »
Od 1 września br. zmiana wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych | 29.08.2022
Od 1 września br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do naliczania wpłat na PFRON | 29.08.2022
Pracodawcy obowiązani do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON ustalają ich wysokość w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W II (...)  »
Niedziela handlowa 28 sierpnia br. | 25.08.2022
W najbliższą niedzielę, tj. 28 sierpnia br. nie obowiązuje zakaz pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - art. 7 ust. 1 pkt (...)  »
Od 1 września 2022 r. zmiany w Karcie Nauczyciela | 12.08.2022
W dniu 10 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (...)  »
Niezakończone prace nad ustawą zmieniającą Kodeks pracy m.in. w zakresie urlopów rodzicielskich | 02.08.2022
Z dniem 1 sierpnia 2022 r. miała wejść w życie ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia (...)  »
Informacja ZUS dotycząca zmiany opisu kodu tytułu ubezpieczenia osób powołanych do pełnienia funkcji | 02.08.2022
ZUS w dniu 1 sierpnia 2022 r. zamieścił informację (na stronie internetowej www.zus.pl) w sprawie zmiany opisu kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się cyframi 22 50. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w sierpniu 2022 r. | 01.08.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w sierpniu 2022 r. | 29.07.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2022 r. wynosi 176 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS | 27.07.2022
ZUS poinformował, że na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS (IOSKU). W informacjach tych został wykazany stan środków, które (...)  »
Odliczenie składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy wymiaru tej składki - informacja ZUS | 22.07.2022
ZUS na stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 21 lipca br. opublikował informację w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy. Poniżej cytujemy jej treść: "(...) 1. (...)  »
Status wniosku o wydanie EKUZ można sprawdzić online | 20.07.2022
Od 1 lipca br. status realizacji wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można sprawdzić online. Składając wniosek za pośrednictwem IKP lub ePUAP, w (...)  »
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r. | 20.07.2022
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)  »
Od 28 lipca br. - wyższa wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej | 14.07.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2022 r. pod poz. 1481 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. (...)  »
Od 12 lipca 2022 r. wyższa kwota wpłaty dokonywanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy | 12.07.2022
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2022 r. pod poz. 1346 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. (...)  »
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne - informacja NFZ | 01.07.2022
Na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl) została opublikowana informacja w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne. Czytamy w (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w lipcu 2022 r. | 01.07.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy | 01.07.2022
Do 8 lipca br. ZUS przyjmuje wnioski w konkursie na projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Dofinansowanie może pokryć do 80% szacowanej wartości projektu i wynieść od (...)  »
Wymiar czasu pracy w lipcu 2022 r. | 30.06.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym lipiec 2022 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Od 1 lipca br. - podwyżki w ochronie zdrowia | 30.06.2022
W dniu 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego (...)  »
Chrońmy zdrowie podczas upałów! - informacja PIP | 23.06.2022
Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy przypomina, że: "(...) Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach (...)  »
Już wkrótce kwota wolna od potrąceń nie będzie ulegała podwyższeniu ze względu na działania związane z COVID-19 | 21.06.2022
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową (...)  »
Propozycja wzrostu płacy minimalnej w 2023 r. w dwóch etapach - od 1 stycznia 2023 r. oraz od 1 lipca 2023 r. | 08.06.2022
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 czerwca br. przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2023 (...)  »
Od 4 czerwca br. zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych | 03.06.2022
Generalnie z dniem 4 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w czerwcu 2022 r. | 01.06.2022
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do naliczania wpłat na PFRON | 01.06.2022
Pracodawcy obowiązani do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON ustalają ich wysokość w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W I (...)  »
Od 1 czerwca br. obowiązują wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń | 01.06.2022
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »
Badania okresowe, szkolenia wstępne, praca zdalna w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego - informacja GIP | 31.05.2022
Od 16 maja 2022 r. na obszarze Polski odwołano stan epidemii oraz z tym samym dniem ogłoszono – do odwołania – stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana (...)  »
Wymiar czasu pracy w czerwcu 2022 r. | 31.05.2022
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym czerwiec 2022 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy - informacja MRiPS | 25.05.2022
Rada Ministrów 24 maja 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany do Kodeksu pracy. Jak czytamy (...)  »
Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej – informacja ZUS | 25.05.2022
ZUS w informacji opublikowanej na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierz, który po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się (...)  »
Od 1 czerwca br. zmiana wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych | 25.05.2022
Od 1 czerwca br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.