Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
REDAKCJA UBEZPIECZEŃ INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Wymiar czasu pracy w marcu 2024 r. | 29.02.2024
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym marzec 2024 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Jest już projekt rozporządzenia określający obowiązujące od 1 kwietnia br. stopy procentowe składki wypadkowej | 23.02.2024
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki (...)  »
Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli | 22.02.2024
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2024 r. pod poz. 234 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Znane są już wysokości odpisów na ZFŚS w 2024 r. | 16.02.2024
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego ustala (...)  »
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby na urlopie wychowawczym - stanowisko ZUS | 13.02.2024
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlega osoba korzystająca z urlopu wychowawczego niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Tak stanowi art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy (...)  »
Znany jest już wskaźnik waloryzacji emerytur i rent | 09.02.2024
W dniu dzisiejszym GUS opublikował wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, który jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Jak stanowi art. (...)  »
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy | 05.02.2024
W dniu 2 lutego 2024 r. ZUS ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w lutym 2024 r. | 01.02.2024
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w lutym 2024 r. | 30.01.2024
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym luty 2024 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Niedziela handlowa 28 stycznia br. | 23.01.2024
W niedzielę przypadającą 28 stycznia br. nie obowiązuje zakaz pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - art. 7 ust. 1 pkt 3 (...)  »
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2024 r. | 22.01.2024
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 22 stycznia 2024 r. opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, (...)  »
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. | 22.01.2024
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)  »
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli | 22.01.2024
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków (...)  »
Wypłata zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy - propozycja zmian | 11.01.2024
Rada Ministrów w dniu 9 stycznia br. przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego (...)  »
Propozycja wprowadzenia "wakacji" od składek ZUS dla przedsiębiorców | 11.01.2024
W dniu 9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym została przyjęta m.in. informacja o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop (...)  »
Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundacja składek ZUS/KRUS - informacja PFRON | 05.01.2024
PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl opublikował informację w sprawie wpływu na dofinansowanie od wynagrodzeń lub refundację składek ZUS lub KRUS przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności lub (...)  »
ZUS rozpoczął przekazywanie na PUE ZUS informacji o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2023 r. | 05.01.2024
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Od 5 stycznia ZUS rozpoczyna przekazywanie do ponad 3,3 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich (...)  »
Limit odliczenia w 2024 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym | 04.01.2024
Miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym ustala na zasadach określonych w art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej. Ma on prawo: (...)  »
Informacja PFRON w sprawie refundacji składek ZUS | 03.01.2024
PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl opublikował informację w sprawie obowiązku złożenia wraz z pierwszym składanym w 2024 r. wnioskiem lub korektą wniosku Wn-U-G formularza INF-O-PdM (...)  »
Obowiązek przekazania informacji do PFR przez podmioty prowadzące PPE | 29.12.2023
Na stronie internetowej Serwisu MojePPK (https://www.mojeppk.pl/) została opublikowana informacja w sprawie obowiązku poinformowania przez pracodawców Polski Fundusz Rozwoju o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony | 28.12.2023
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i (...)  »
Zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, która sprawuje opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające - informacja ZUS | 22.12.2023
W dniu 21 grudnia 2023 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl opublikował informację dotyczącą zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, która sprawuje opiekę nad osobą pobierającą świadczenie (...)  »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2024 | 20.12.2023
W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Przewidziano w nim m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników sfery budżetowej, finansowanie procedury (...)  »
Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r. | 20.12.2023
Szanowni Państwo, Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz w ciągu roku obliczają odpis na podstawie planowanej średniej liczby osób zatrudnionych. W końcu (...)  »
Limity wpłat na IKZE w 2024 r. | 13.12.2023
W roku kalendarzowym kwota wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (dalej IKZE) nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (...)  »
Wysokość wpłat do pracowniczego planu emerytalnego w 2024 r. | 13.12.2023
Uczestnik pracowniczego programu emerytalnego może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. Jej wysokość określa w deklaracji. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika (...)  »
Wysokość wpłat na IKE w 2024 r. | 13.12.2023
W danym roku kalendarzowym kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na (...)  »
Limit wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w 2024 r. | 13.12.2023
Wpłaty dokonywane na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (...)  »
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2024 r. | 11.12.2023
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. | 07.12.2023
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)  »
Limit nadgodzin w ciągu roku kalendarzowego | 06.12.2023
Zgodnie z art. 151 § 3 K.p., liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin (...)  »
Niewykorzystane zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat nie przechodzi na rok następny | 05.12.2023
Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo w ciągu roku kalendarzowego do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo (...)  »
Niedziele handlowe w grudniu br. | 04.12.2023
W Wigilię Bożego Narodzenia przypadającą w tym roku w niedzielę obowiązuje zakaz pracy w handlu. Natomiast dwie niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia będą niedzielami handlowymi. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w grudniu 2023 r. | 04.12.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy w grudniu 2023 r. | 29.11.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2023 r. wynosi 152 godziny, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń - informacja Ministerstwa Cyfryzacji | 27.11.2023
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/cyfryzacja poinformowało, że zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych z 10 na 30 grudnia (...)  »
Wypłata wyrównania świadczenia chorobowego wraz z odsetkami po zmianie stanowiska ZUS w sprawie wliczania do podstawy ich wymiaru wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz | 23.11.2023
Pracownik, któremu przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego płatnik zasiłku (odpowiednio pracodawca lub ZUS) nie uwzględnił wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą lub (...)  »
Propozycja włączenia artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń | 22.11.2023
W dniu 21 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o artystach zawodowych, który przewiduje włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z (...)  »
Wigilia w tym roku z zakazem handlu - projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta | 15.11.2023
W dniu 14 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. (...)  »
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe | 07.11.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. pod poz. 2367 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (...)  »
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS i opodatkowania o wirtualne diety kierowców międzynarodowych - odpowiedź MI na pytanie naszego Wydawnictwa | 06.11.2023
Zgodnie z art. 26g pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w listopadzie 2023 r. | 02.11.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wniosek o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru dopiero po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia - stanowisko ZUS będące odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa | 31.10.2023
Ubezpieczonej - matce dziecka, która nie później niż 21 dni po porodzie, złożyła pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu (...)  »
Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków w okresie zimowym | 31.10.2023
W okresie zimowym, za który w myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych (...)  »
Wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r. | 30.10.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2023 r. wynosi 160 godzin, zgodnie z wyliczeniem: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. (...)  »
Dzień 2 listopada br. dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej | 26.10.2023
Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 524 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (Mon. (...)  »
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej | 24.10.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, (...)  »
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 r. | 19.10.2023
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)  »
Korekty dokumentów rozliczeniowych - informacja ZUS | 19.10.2023
ZUS w dniu 19 października br. na stronie internetowej www.zus.pl opublikował informację w sprawie terminów dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych. Poniżej cytujemy treść tej informacji: "Od (...)  »
Informacja NFZ dotycząca ubezpieczenia dla studentów | 04.10.2023
NFZ na stronie internetowej opublikował informację w sprawie ubezpieczenia dla studentów. Poniżej cytujemy jej fragmenty: "(...) Będąc studentem możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeśli (...)  »
Limit wpłat na ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny | 03.10.2023
Z dniem 26 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843), która (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej w październiku 2023 r. | 02.10.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. | 02.10.2023
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)  »
Wymiar czasu pracy w październiku 2023 r. | 28.09.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym październik 2023 r. wynosi 176 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Oskładkowanie i opodatkowanie jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli - informacja MEiN | 28.09.2023
Do 14 października 2023 r. nauczyciele otrzymają nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł, o czym pisaliśmy w (...)  »
Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną | 22.09.2023
Szanowni Państwo, z dniem 7 kwietnia 2023 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy i wyższe odprawy dla zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji | 21.09.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania (...)  »
Centralna Informacja Emerytalna - nowy system o oszczędnościach emerytalnych | 21.09.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2023 r. pod poz. 1941 została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej. (...)  »
Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac | 19.09.2023
Szanowni Państwo! W UiPP nr 18/2023, str. 49 pisaliśmy na temat nowych wykazów prac wzbronionych młodocianym obowiązujących od 30 września br. W artykule tym równocześnie (...)  »
Minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa w 2024 r. | 15.09.2023
W dniu wczorajszym na stronie Rady Ministrów została opublikowana informacja w sprawie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych w (...)  »
Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny | 13.09.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września 2023 r. pod poz. 1843 ogłoszono ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. (...)  »
Ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS | 07.09.2023
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...)  »
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - stanowisko GIP | 06.09.2023
Szanowni Państwo, w UiPP nr 18/2023, które otrzymacie 10 września 2023 r. zamieściliśmy najnowsze stanowisko MRiPS w sprawie wysokości świadczenia urlopowego w 2023 r., informując (...)  »
Od kiedy stosować nowe zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa | 04.09.2023
Szanowni Państwo W dniu 1 września br. zamieściliśmy w zakładce "Redakcja informuje" zmienione stanowisko ZUS w sprawie uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z (...)  »
ZUS zmienił zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy | 01.09.2023
Szanowni Państwo W dniu 24 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl został opublikowany "Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach (...)  »
Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym | 01.09.2023
Z dniem 30 września 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym... (Dz. (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej we wrześniu 2023 r. | 01.09.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Wymiar czasu pracy we wrześniu 2023 r. | 31.08.2023
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień 2023 r. wynosi 168 godzin, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. (...)  »
Zmiany w emeryturach pomostowych - informacja ZUS | 25.08.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1667 została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Do 31 sierpnia br. wypłata świadczenia urlopowego dla nauczyciela - stanowisko MEN w sprawie ustalenia jego wysokości w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu podstawowego i koniecznością wypłaty wyrównań | 23.08.2023
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w (...)  »
Obowiązek zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego | 23.08.2023
W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667 została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz (...)  »
Zmiany w Karcie Nauczyciela | 23.08.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1672 została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – (...)  »
Wyższa 14. emerytura | 23.08.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1673 i 1674 zostały opublikowane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. (...)  »
Najbliższa niedziela jest niedzielą handlową | 22.08.2023
Niedziela przypadająca 27 sierpnia br. będzie niedzielą handlową. Przypominamy, że zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w (...)  »
Nagroda specjalna dla nauczycieli | 11.08.2023
Nauczyciele, którzy będą w stosunku pracy w placówce oświatowej (publicznej i niepublicznej, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych) w dniu 20 września (...)  »
Ustawy o zmianie ustawy okołobudżetowej już obowiązuje | 11.08.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2023 r. pod poz. 1586 została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Wejście w życie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym | 07.08.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 sierpnia 2023 r. pod poz. 1523 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie (...)  »
Podwyższenie - od 1 lipca br. - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 07.08.2023
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok (...)  »
Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia - informacja ZUS | 04.08.2023
ZUS w dniu 4 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl zamieścił informację w sprawie zmian w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia. Czytamy w niej, że: (...)  »
Zmiana prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wpływu na składki ZUS | 02.08.2023
Oczekująca na podpis Prezydenta ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 zakłada m.in. zmianę brzmienia art. 24 ustawy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.