Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (596) z dnia 10.01.2024
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (596) z dnia 10.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus w 2024 r.
1) Przedsiębiorca od trzech lat opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu. Czy od 1 stycznia 2024 r. może nadal opłacać składki (...)
str. 4
2.
Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika młodocianego
Od września 2023 r. zatrudniamy pracownika młodocianego w drugim roku nauki. Dotychczas nie opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy postępujemy prawidłowo? Nadmieniamy, że (...)
str. 9
3.
Od 1 stycznia 2024 r. wyższa kwota, do której nie nalicza się odsetek za zwłokę
Za listopad 2023 r. składki ZUS przez pomyłkę opłaciliśmy w zaniżonej wysokości. W styczniu 2024 r. wraz z zapłatą składek za grudzień 2023 r. dopłacimy (...)
str. 11
4.
Do 31 stycznia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2023 r.
Do 31 stycznia 2024 r., płatnicy składek, którzy spełniają łącznie poniższe warunki przekazują do ZUS informację ZUS IWA za 2023 r. Obowiązek ten dotyczy płatnika (...)
str. 12
5.
Limit odliczenia w 2024 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym
W jakiej wysokości przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może odliczyć od dochodu składkę zdrowotną w 2024 r.? Miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opodatkowany (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tak jak zasiłków z ubezpieczeń społecznych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w (...)
str. 16
2.
Roczna nagroda uznaniowa w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracodawca w listopadzie 2023 r. po raz pierwszy ustalił prawo do nagrody rocznej, którą wypłacił 8 grudnia 2023 r. Regulamin wynagradzania zawiera tylko zapis, (...)
str. 18
3.
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (...)
str. 20
4.
Wpływ zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i innych absencji na wysokość świadczenia chorobowego
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną w październiku 2023 r. przez 7 dni przebywał na urlopie ojcowskim i przez 1 dzień korzystał ze zwolnienia od pracy (...)
str. 22
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego w przypadku pobytu jednego z rodziców w szpitalu
Pracownica wraz z mężem (zatrudnionym w innym podmiocie) wychowują dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat, uczęszczające w dni powszednie do przedszkola (otwartego od (...)
str. 23
2.
Przejęcie przez pracodawcę - płatnika zasiłków w 2024 r. wypłaty świadczenia chorobowego po zmianie jego rodzaju
W 2024 r. zakład pracy jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Dotychczas zasiłki dla pracowników wypłacał ZUS. Jeden z pracowników do 10 stycznia 2024 r. (...)
str. 25
3.
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. We wrześniu 2023 r. urodziło mu się dziecko i w lutym br. zamierza skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
IV.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Planowanie pracy pracownikowi niepełnoetatowemu oraz określenie wielkości jego etatu w umowie o pracę
1) Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w ramach 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego i pracuje we wtorki oraz w czwartki po 8 godzin na dobę, a (...)
str. 28
2.
Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających pomiędzy dobami pracowniczymi
Zatrudniamy magazyniera w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (od 7 00 do 15 00 i od 15 00 do 23 00 (...)
str. 30
3.
Rekompensowanie czasu szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy
Na polecenie pracodawcy pracownik zatrudniony na cały etat ma uczestniczyć w szkoleniu, które obejmie dzień świąteczny. Czy za kilka godzin szkolenia w tym dniu trzeba (...)
str. 31
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Pracownik, który od czerwca 2023 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, rozwiązał stosunek pracy w listopadzie 2023 r. Na jego wynagrodzenie, wypłacane 10. (...)
str. 33
2.
Dwa terminy wypłat wynagrodzeń kierowcy w przewozach międzynarodowych
Jak należy interpretować pojęcie kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dla (...)
str. 34
3.
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w razie skorzystania z jednego dnia urlopu opiekuńczego
Pracownik-członek korpusu służby cywilnej, zatrudniony od 1 listopada 2023 r., w grudniu 2023 r. korzystał z jednego dnia urlopu opiekuńczego. Czy nabywa on prawo do (...)
str. 36
4.
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej z powodu spóźnionego udokumentowania stażu pracy
We wrześniu 2022 r. nauczyciel szkoły publicznej otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W dniu 31 października 2023 r. przedłożył świadectwo pracy dokumentujące dodatkowy (...)
str. 37
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca dokumentów związanych z jego zatrudnieniem
Czy pracodawca może wymagać od zatrudnianego cudzoziemca (np. obywatela Ukrainy) złożenia oświadczenia, że przekazywane mu dokumenty o charakterze indywidualnym (np. informacja o warunkach zatrudnienia czy (...)
str. 39
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po powrocie pracownicy do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownica w połowie stycznia 2020 r. urodziła dziecko (przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim). W związku z tym korzystała kolejno z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, (...)
str. 43
2.
Wykorzystywanie urlopu wychowawczego na każde dziecko
Pracownica w odstępie dwóch lat urodziła dwoje dzieci (pełnosprawne). Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym na starsze dziecko (złożyła w tej sprawie trzy wnioski, z (...)
str. 45
3.
Termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Pracownik 23 października 2023 r. złożył do sądu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. W jakim terminie powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu (...)
str. 47
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika
Pracodawca prywatny zwraca pracownikom m.in. koszty przejazdów w podróżach służbowych ich samochodami (w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki 1,15 zł). Pracownik woli otrzymać (...)
str. 48
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Weryfikacja terminowości uprawnień wydanych pracownikom na czas określony
Kto w zakładzie pracy powinien weryfikować terminowości uprawnień pracowników (np. energetycznych, do obsługi maszyn i urządzeń) wydanych na czas określony? Czy może to być pracownik (...)
str. 49
2.
Sankcja za brak ważnych badań okresowych pracownika
Czy PIP może nałożyć na pracodawcę karę pieniężną, jeśli pracownik "zdalny" nie odnowił okresowych badań lekarskich? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Pracodawca jest obowiązany (...)
str. 50
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do 30 września 2024 r.
Przypominamy, że na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Weryfikacja uprawnienia pracodawcy do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE
Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go tą ustawą, wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (...)
str. 53
F.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia studenta na urlopie dziekańskim oraz po ukończeniu studiów licencjackich
1) W zakładzie pracy umowę zlecenia wykonuje osoba w wieku 23 lat, która jest studentem. W związku z tym nie zgłosiliśmy jej do ubezpieczeń społecznych (...)
str. 54
2.
Ustalenie wynagrodzenia chorobowego z krótszego okresu zatrudnienia
Pracownik chorował na początku stycznia 2024 r. Do podstawy wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego powinniśmy przyjąć wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających styczeń 2024 r. (...)
str. 55
3.
Miejsce przechowywania wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę
Pracownik zatrudniony na czas określony od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. zawnioskował o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony. (...)
str. 56
4.
Udzielanie pracownikowi nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego
Pracownik - ojciec dziecka zamierza skorzystać z nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni. Jakie dokumenty powinien przedłożyć? Pracownicy - rodzice dziecka mają prawo (...)
str. 57
5.
Uzasadnianie wniosku o zwolnienie od pracy z tytułu działania siły wyższej
We wniosku o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej pracownik napisał: "proszę o udzielenie mi zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)
str. 57
6.
Wyjaśnienia wątpliwości związanych z ustalaniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
W miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu urlopowego pracownik przeszedł z pełnego na 1/2 etatu, zachowując dotychczasową stawkę godzinową. Czy w tej sytuacji przeliczyć podstawę ekwiwalentu? (...)
str. 58
XI.
Bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe po zmianach
Z dniem 17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 59
1.
Pojęcie stanowiska pracy przy monitorze ekranowym
Rozporządzenie definiuje pojęcie stanowiska pracy jako przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem (...)
str. 59
2.
Wymagania dla stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone (...)
str. 60
3.
Ocena warunków pracy na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie: organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, (...)
str. 64
4.
Organizacja pracy z monitorem ekranowym
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych (...)
str. 64
5.
Okulary lub szkła kontaktowe dla pracujących przy monitorze ekranowym
W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań (...)
str. 64
6.
Informowanie pracowników pracujących przy monitorach ekranowych o zagrożeniach
Zgodnie z przepisami omawianego rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach (...)
str. 66
7.
Praca przy monitorze ekranowym pracownicy w ciąży
Stosownie do postanowień art. 176 § 1 K.p., kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla (...)
str. 67
8.
Konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z organizacją pracy przy monitorze ekranowym
Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów bhp dotyczących organizacji pracy przy monitorze ekranowym, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny. Zgodnie z art. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.