Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 14 (608) Z DNIA 10.07.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (605) z dnia 01.06.2024
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (605) z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Odpowiedzi MRPiPS na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Coroczna informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego
Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, który zrezygnował z tworzenia Funduszu i (...)
str. 4
1.2.
Praca zdalna pracownika - rodzica małego dziecka
W UiPP nr 9/2024 , str. 31 zamieściliśmy artykuł dotyczący pracy zdalnej pracowników uprzywilejowanych, w tym wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą
Zleceniobiorca przez cały maj br. wykonywał zlecenie w ramach oddelegowania na terenie Francji. W umowie wynagrodzenie określono w stawce godzinowej. Za maj br. uzyskał wynagrodzenie (...)
str. 6
2.
Składki ZUS kierowcy w przewozach międzynarodowych, z uwzględnieniem interpretacji ZUS
Do kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych stosuje się odpowiednio, w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy (...)
str. 9
3.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy po wyłączeniu z ubezpieczenia społecznego rolników
Z dniem 31 maja 2024 r. rolnik prowadzący równocześnie działalność gospodarczą został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników i objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w (...)
str. 13
4.
Nadpłata składek ZUS po korekcie dokumentów rozliczeniowych
Od połowy stycznia 2024 r. zlecenie wykonuje u nas osoba w wieku 22 lat. Z umowy zlecenia została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)
str. 15
5.
Przedłużenie małego ZUS plus dla przedsiębiorcy korzystającego z tej preferencji w 2023 r.
Z dniem 31 maja 2024 r. przedsiębiorcy upłynął 36-miesięczny okres korzystania z małego ZUS plus. Podobno od 1 czerwca 2024 r. może nadal korzystać z (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zasady, którymi należy kierować się przy wliczaniu danego składnika do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (lub pełnych miesięcy (...)
str. 17
2.
Wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania
Zleceniobiorca od 15 lipca 2023 r. wykonuje umowę zlecenia za wynagrodzeniem określonym w wysokości 5.000 zł za 160 godzin pracy. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpił (...)
str. 19
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownika - ojca dziecka po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego
Pracownik - ojciec dziecka od 20 maja 2024 r. korzysta z części urlopu macierzyńskiego pozostałej po rezygnacji matki dziecka. Czy do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy, gdy opieka nad chorym dzieckiem przypada na czas urlopu wypoczynkowego
Pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy od 6 do 10 maja 2024 r. W dniu 6 maja 2024 r. na PUE ZUS wpłynęło jego zwolnienie lekarskie (...)
str. 22
2.
Wypłata wyrównania zasiłku macierzyńskiego po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia tylko na wniosek pracownicy
Pracownica do 20 października 2023 r. przebywała na urlopie macierzyńskim udzielonym na dziecko urodzone 3 czerwca 2023 r. Za okres tego urlopu wypłaciliśmy jej zasiłek (...)
str. 24
3.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w razie niezdolności do pracy orzeczonej kolejnymi zwolnieniami lekarskimi
Pracownik 27 marca 2024 r. uległ wypadkowi przy pracy (na skutek upadku złamał rękę). Od tego dnia nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim, za okres którego (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ograniczenia w razie ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie terminowej umowy o pracę
Pracownik był zatrudniony (jako stolarz) w spółce z o.o. od 22 kwietnia 2014 r. najpierw na okres próbny (do 21 lipca 2014 r.), następnie na (...)
str. 27
2.
Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy po otrzymaniu od pracownicy zaświadczenia o stanie ciąży
Pracownica otrzymała wypowiedzenie zmieniające. Przed upływem połowy okresu jaki miała na podjęcie decyzji wręczyła pracodawcy zaświadczenie, że jest w ciąży. Jak w takiej sytuacji powinien (...)
str. 29
3.
Dalsze zatrudnianie młodocianego po egzaminie kończącym przygotowanie zawodowe
Uczeń zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w czerwcu br. przystąpi do egzaminu. Czy ta umowa może obowiązywać między nim a (...)
str. 31
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych obejmujące przeliczenie dodatku za pracę w nocy w związku z podwyżką minimalnej płacy
Pracownicy są wynagradzani stawką godzinową i premią regulaminową, która jest zmniejszana o 50% za 1-3 dni nieobecności w pracy z powodu choroby i całkowicie odbierana (...)
str. 32
2.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i termin jego wypłaty
1) Umowa o pracę pełnoetatowego pracownika rozwiąże się 28 czerwca 2024 r. w związku z przejściem na emeryturę. Na jego wynagrodzenie składa się płaca zasadnicza (...)
str. 35
3.
Wynagrodzenie nauczyciela za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i wpływ tej nieobecności na dodatek stażowy
Nauczyciel wykorzystał jeden dzień zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: motywacyjny, za wychowawstwo (zmniejszane proporcjonalnie za okresy (...)
str. 37
4.
Postępowanie pracodawcy w razie braku porozumienia komorników przy zbiegu egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Komornik 29 września 2022 r. zajął wynagrodzenie pracownika na poczet świadczeń niealimentacyjnych. Pracodawca nie dokonywał potrąceń, ponieważ pracownik jest wynagradzany na poziomie minimalnym. Drugi komornik (...)
str. 39
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Wystawienie świadectwa pracy po nakazie sądu pracy
Pracownik nieotrzymujący wynagrodzenia podał pracodawcę do sądu pracy. To spowodowało, że pracodawca nie wystawił mu świadectwa pracy. Pracownik wygrał sprawę w sądzie pracy, który nakazał (...)
str. 40
1.1.
Wyrok uwzględniający treść świadectwa pracy
Z pytania wynika, że sąd nakazał pracodawcy wydanie świadectwa pracy, zatem zakładamy, że wyrok nie określa treści tego dokumentu. Przed 7 września 2019 r. obowiązywały (...)
str. 41
1.2.
Wyrok nakazujący wydanie świadectwa pracy bez określenia jego treści oraz egzekucja wyroku zobowiązującego do wydania tego dokumentu
Jeśli prawomocny wyrok sądu tylko zobowiązuje pracodawcę do wydania świadectwa pracy (bez określenia jego treści), a więc zapadł przed 7 września 2019 r., to w (...)
str. 41
1.3.
Ustalenie prawa do wydania świadectwa pracy
Ostatnia sytuacja określona w art. 97 1 § 2 K.p. dotyczy dwóch przypadków, tj. gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu (...)
str. 43
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego pracownika, który dotychczas prowadził wyłącznie gospodarstwo rolne
Od połowy maja br. zatrudniamy na cały etat pracownika, dla którego jesteśmy pierwszym pracodawcą. Udokumentował on ukończenie szkoły zawodowej oraz od ponad dwudziestu lat prowadzenie (...)
str. 44
2.
Urlop wypoczynkowy po przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu
Umowa o pracę pracownicy zatrudnionej na czas określony uległa przedłużeniu ze względu na stan ciąży do dnia porodu, który ma nastąpić 10 czerwca br. Początkowo (...)
str. 45
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zwolnienie wynagrodzenia zleceniobiorcy z minimalnej stawki godzinowej
Czy umowa zlecenia (o świadczenie usług), w której wynagrodzenie jest ustalone jako "stawka x ilość osób zrekrutowanych przez zleceniobiorcę do wykonania danych czynności dla zleceniodawcy", (...)
str. 47
2.
Rozliczenie zwolnienia od pracy na wykonywanie zadań w obwodowej komisji wyborczej
Dwóch pracowników objętych podstawowym systemem czasu pracy (po 8 godzin od poniedziałku do piątku) było członkami obwodowej komisji w wyborach samorządowych, które odbyły się 7 (...)
str. 48
3.
Czy ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi dotyczy starosty i wicestarosty?
Staroście i wicestaroście, których stosunki pracy zostały rozwiązane w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy te osoby podlegają pod ustawę (...)
str. 50
4.
Zakres działania zapisu o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w dobrowolnie wprowadzonym regulaminie wynagradzania
Pracodawca wprowadził dobrowolnie regulamin wynagradzania od 2016 r. Wtedy nie był zobligowany do jego wdrożenia z uwagi na stan zatrudnienia i nadal nie ma takiego (...)
str. 51
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Środki ochrony indywidualnej w razie wykonywania pracy w narażeniu na hałas
Po dokonaniu pomiarów natężenia hałasu stwierdzono, że jego wartości w środowisku pracy wymagają stosowania przez pracowników ochronników słuchu. Jak poprawnie dobrać je dla pracowników? Ochronniki (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Zaliczka na podatek gdy wpłaty do PPK są przekazywane do instytucji finansowej w terminie wypłat wynagrodzeń
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc 25. dnia danego miesiąca. Od tego wynagrodzenia nalicza wpłaty do PPK, które od razu przekazuje do instytucji finansowej. W (...)
str. 56
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Status regulaminu pracy zdalnej
Regulamin pracy zdalnej jest źródłem prawa w rozumieniu art. 9 K.p. Określa bowiem prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 67 20 § 6 K.p.) (...)
str. 59
2.
Zakres zmiany regulaminu pracy zdalnej
Zmiana regulaminu pracy zdalnej może polegać na modyfikacji, uzupełnieniu lub usunięciu aktualnych postanowień obowiązkowych, które określają: 1) grupę lub grupy pracowników, którzy są objęci pracą (...)
str. 59
3.
Konsultowanie zmian ze stroną związkową lub pracowniczą
Jeżeli u pracodawcy działa strona związkowa, to pracodawca powinien z nią skonsultować przygotowywaną zmianę regulaminu pracy zdalnej. Przyjmuje się przy tym, że zgoda co do (...)
str. 60
4.
Ogłoszenie zmiany regulaminu pracy zdalnej i data jej wejścia w życie
Do zmiany regulaminu pracy zdalnej nie odnoszą się przepisy dotyczące obowiązku jego ogłoszenia i daty wejścia w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania (...)
str. 61
5.
Aktualizacja umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia wskutek zmian w regulaminie pracy zdalnej
Aktualizacja umów o pracę wskutek zmiany w regulaminie pracy zdalnej nie musi mieć formy pisemnej, ponieważ art. 67 19 § 2 zd. 2 K.p. wyłącza (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wysokość podatku dochodowego z działalności za 2024 r., która nie wyłączy rolnika-przedsiębiorcy z ubezpieczeń w KRUS
W Monitorze Polskim z dnia 6 maja 2024 r. pod poz. 337 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 (...)
str. 67
2.
Od 1 czerwca 2024 r. wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wypłacanego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia ( art. 46 ustawy zasiłkowej). (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.