Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 2 (596) z dnia 10.01.2024
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.
Dodatek nr 2
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2
z dnia 10.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY
(publikacja: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) Preambuła (uchylona)
str. 3
DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba zatrudniona (...)
str. 3
DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na (...)
str. 8
DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1 . (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania (...)
str. 38
DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania (...)
str. 45
DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej (...)
str. 55
DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w (...)
str. 57
DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § (...)
str. 69
DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 175 1 . (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka (...)
str. 75
DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 (...)
str. 89
DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na (...)
str. 94
DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez (...)
str. 112
DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § (...)
str. 121
DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną (...)
str. 124
DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń
Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...)
str. 126
DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)
(zawierający art. 295 1 i art. 295 2 - uchylony)
str. 127
DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe
Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej* ) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego (...)
str. 127
II.
KOMENTARZ REDAKCJI
1.
Nominalny czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 § 1-2 K.p., przy czym dla zatrudnionych w (...)
str. 131
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 (...)
str. 132
3.
Wynagrodzenie przestojowe, wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie, które nie może być niższe (...)
str. 133
4.
Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, z tytułu naruszenia przepisów prawa oraz mobbingu
Odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie przysługuje: osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18 3d K.p.), pracownikowi, o (...)
str. 133
5.
Odprawa tzw. ekonomiczna
Pracodawcy objęci przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy... (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 (...)
str. 134
6.
Dodatek za pracę w nocy
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151 (...)
str. 134
7.
Kwota wolna od potrąceń
Zgodnie z art. 87 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych (...)
str. 134
8.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za okresy choroby, opieki i macierzyństwa
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikom z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie (...)
str. 138
9.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika 50+
Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a pracownikowi, który ukończył 50. rok życia - do 14 dni w ciągu (...)
str. 139
10.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2024 r.
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 (...)
str. 140
11.
Realizacja zamiaru dalszego zatrudniania po okresie próby
Umowa na okres próbny jest zawierana na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r. przepisem art. 25 § (...)
str. 141
12.
Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy
Zgodnie z art. 25 § 2 1 K.p., strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas (...)
str. 142
13.
Umowa na zastępstwo w razie wcześniejszego rozwiązania umowy przez zastępowanego
Umowa na zastępstwo jest zwykłą umową na czas określony wyłączoną spod obowiązywania limitów 3/33 (ilościowego, tj. 3 umów, i czasowego, czyli 33 miesięcy), co wynika (...)
str. 142
14.1.
Zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy
Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawca informuje pracownika, w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy, o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami jej wykonywania (art. 29 (...)
str. 143
14.2.
Instytucja zabezpieczenia społecznego i ochrona z nią związana zapewniana przez pracodawcę
Zgodnie z art. 29 § 3 pkt 2 K.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 30 dni od (...)
str. 143
15.
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla oddelegowanego do pracy za granicę lub wysłanego w zagraniczną podróż służbową
Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od (...)
str. 144
16.
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia sprzed 26 kwietnia 2023 r.
Na podstawie art. 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika o warunkach zatrudnienia, w zakresie co najmniej wymienionym w tym przepisie. Od 26 kwietnia 2023 (...)
str. 145
17.
Hybrydowa praca zdalna
Według art. 67 18 K.p., pracownik może pracować zdalnie częściowo, co potocznie określa się pracą hybrydową. Sposób wykonywania pracy hybrydowej może być ustalony w porozumieniu (...)
str. 146
18.
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z pracą zdalną
W dniu 26 października 2023 r. Główny Inspektorat Pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu wyjaśnienia związane z pracą zdalną zawarte w stanowisku z 17 października 2023 r. (...)
str. 147
19.
Sposób wykorzystywania tzw. przerwy śniadaniowej
Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje przerwa w pracy w wymiarze co najmniej 15 minut. Jeżeli dobowy wymiar czasu (...)
str. 148
20.
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 148 1 K.p., na mocy którego pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)
str. 149
21.
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... wprowadziła zmiany m.in. do art. 281 § 1 K.p., rozszerzając od 26 (...)
str. 150
22.
Potrącenia na poczet egzekucji administracyjnej po śmierci pracownika
Nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.), dokonana ustawą (...)
str. 151
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.