Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Prace legislacyjne nad Polskim Ładem zakończone
W dniu 29 października 2021 r. Sejm zakończył prace legislacyjne nad Polskim Ładem (ustawa druk sejmowy nr 1532), przyjmując część poprawek zaproponowanych przez Senat (na (...)
str. 4
2.
Komunikaty Min. Fin. ważne dla płatników i podatników PIT
2.1.
Obowiązek wpisania w dokumentach PIT prawidłowego identyfikatora PESEL lub NIP pracowników
Ministerstwo Finansó w w komunikacie zamieszczonym w dniu 20 października 2021 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) przypomniało płatnikom o obowiązku wpisywania w deklaracjach/informacjach PIT (...)
str. 7
2.2.
Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 r.
Ministerstwo Finansów przypomniało podatnikom, że 31 grudnia 2021 r. przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Zatem użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do deklaracji wysłanych przez aplikację, (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
E-faktury - koniec prac legislacyjnych
W dniu 29 października 2021 r. Sejm zakończył prace legislacyjne nad ustawą wprowadzającą e-faktury (druk sejmowy 1547). Na dzień oddania tego numeru BI do druku (...)
str. 9
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
W Dzienniku Ustaw z 29 października 2021 r., pod poz. 1979, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur. (...)
str. 9
3.
Rekompensaty dla przedsiębiorców działających na obszarze objętym stanem wyjątkowym bez PIT/CIT
W Dzienniku Ustaw z 4 października 2021 r., pod poz. 1803, opublikowano ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem (...)
str. 9
4.
Zmiany w CIT w zakresie informacji składanych przez podatników posiadających zakłady (oddziały)
W Dzienniku Ustaw z 25 października 2021 r., pod poz. 1927, opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek (...)
str. 10
5.
Jakie zmiany w świadczeniach chorobowych będą obowiązywały od 2022 r.? - informacja ZUS
ZUS w informacji zamieszczonej na stronie internetowej (www.zus.pl) wskazał, jakie zmiany w zasiłkach chorobowych/macierzyńskich będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r.: "Od nowego roku opóźnienie (...)
str. 11
6.
Kontynuowanie prowadzenia składu podatkowego - zmiany w podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z 22 października 2021 r., pod poz. 1917, opublikowano ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. (...)
str. 12
7.
Ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.
W Monitorze Polskim z 26 października 2021 r., pod poz. 968, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. (...)
str. 13
8.
Zmiany w zakresie zakazu handlu w niedziele i święta
Z dniem 1 lutego 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie mediów przy usłudze najmu - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które wynajmują budynki, lokale, itd., z reguły ponoszą wydatki na media (np. energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, itd.) związane z użytkowaniem tych budynków/lokali. (...)
str. 14
1.1.
Refakturowanie mediów a VAT
W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem refaktury czy refakturowania. Niemniej jednak organy podatkowe akceptują posługiwanie się tym pojęciem (...)
str. 14
1.2.
Rozliczanie dla celów CIT/PIT obciążenia najemców kosztami mediów
Przychód z tytułu refakturowania mediów W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do refakturowania mediów. Z tego względu stosuje się zasadę (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa refakturowanych mediów
Także w ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania wartości mediów, którymi wynajmujący obciąża najemcę (faktycznego użytkownika mediów). Naszym zdaniem, jeżeli (...)
str. 19
2.
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - rozliczenie podatkowe i bilansowe w świetle zmian przepisów o kasach
Celem działania kas zapomogowo-pożyczkowych (dalej: KZP) jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg. Od 11 (...)
str. 20
2.1.
Podstawa prawna funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych
Zmiana podstawy prawnej funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych Do niedawna do kwestii kasy zapomogowo-pożyczkowej odnosił się art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach (...)
str. 20
2.2.
Kasa zapomogowo-pożyczkowa a CIT
Kasy zapomogowo-pożyczkowe, funkcjonujące na podstawie wspomnianego już rozporządzenia w sprawie kas zapomogowo-podatkowych..., nie były uznawane za podatników CIT. Uwzględniając fakt, iż podatnikami CIT są m.in. (...)
str. 24
2.3.
Ewidencja księgowa operacji w kasie zapomogowo-pożyczkowej
W omawianej ustawie o KZP odniesiono się także do zasad rachunkowości jakie powinny stosować KZP (por. art. 49-51 ). Określono wprost, że rachunkowość KZP jest (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Zgoda UE na utrzymanie obecnego progu podmiotowego zwolnienia z VAT
Podmiotowe zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (i w roku (...)
str. 26
2.
Czy system faktur elektronicznych będzie bezpieczny? - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony nowy rodzaj faktur (obok faktur papierowych i elektronicznych), tj. e-faktury posiadające tzw. ustrukturyzowany format. Będą one wystawiane w (...)
str. 26
3.
Rozliczenie faktur korygujących przez sprzedawcę w przypadku zawyżenia stawki VAT - interpretacja KIS
Jeżeli sprzedawca zawyżył stawkę VAT wbrew obowiązującym przepisom, to może rozliczyć faktury korygujące "in minus" w dacie ich wystawienia. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 28
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zakup nieruchomości w celu dalszej sprzedaży a zwolnienie z VAT
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będę nabywał mieszkania/domy od osób prywatnych na rynku wtórnym (upłyną dwa lata od ich pierwszego zasiedlenia) i po (...)
str. 29
4.2.
Opóźnienie w stosowaniu kasy on-line a prawo do ulgi na jej zakup
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) sprzedaje węgiel kamienny. Od stycznia 2021 r. spółka powinna stosować kasę on-line. Wymóg ten został przeoczony i dopiero niedawno (...)
str. 30
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Wykup samochodu z leasingu i jego przekazanie na cele prywatne wspólnika - skutki w VAT
Spółka jawna (czynny podatnik VAT) zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i odliczała z tego tytułu VAT (...)
str. 32
5.2.
Prezenty o małej wartości a ewidencja osób obdarowanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam przekazać kontrahentom prezenty o wartości 50 zł (kubki termiczne, pendrive). Zastanawiam się nad prowadzeniem ewidencji prezentów o małej wartości. Jakie (...)
str. 33
5.3.
Nowy termin składania informacji VAT-26
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W październiku 2021 r. kupiłem samochód osobowy i zapłaciłem całą należną sprzedawcy kwotę. Zamierzam wykorzystywać go wyłącznie do (...)
str. 35
5.4.
Termin na skorzystanie z ulgi na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahent nie zapłacił należnego mi wynagrodzenia za wykonanie usługi (minęło 90 dni od terminu płatności). Czy mam prawo skorzystać z ulgi (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na rzecz pracowników i zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Ponoszone na rzecz pracowników oraz zleceniobiorców wydatki z tytułu diet i innych należności za czas podróży, posiłki regeneracyjne, zakwaterowanie, transport z miejsca zakwaterowania do miejsca (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Traktowanie dla celów CIT brytyjskiego VAT
Jak dla celów CIT traktować brytyjski VAT, tj. analogicznie jak polski VAT i unijny podatek od wartości dodanej, co oznacza, że nie stanowi on kosztu (...)
str. 39
2.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych gwarancji ubezpieczeniowych
Spółka z o.o., w związku ze świadczeniem usług budowlanych, poniosła wydatki na zakup gwarancji ubezpieczeniowych, tj. gwarancji należytego wykonania kontraktu, ważnej w okresie od sierpnia (...)
str. 40
2.3.
Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki
Spółka akcyjna w likwidacji posiada majątek w postaci akcji innej spółki. Po spłacie zobowiązań wobec innych podmiotów spółka posiada jeszcze zobowiązanie wobec akcjonariusza z tytułu (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ustalając wartość leasingowanego auta nie można pominąć opłaty końcowej (wykupu) - interpretacja KIS
Ustalając wartość leasingowanego samochodu osobowego, w celu zastosowania limitu 150.000 zł, ograniczającego ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów opłat leasingowych, podatnik powinien przyjąć całą wartość samochodu, (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne używanie firmowych samochodów przez zleceniobiorców a PIT
Spółka udostępnia nieodpłatnie zleceniobiorcom samochody służbowe, które są przez nich używane zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Czy spółka powinna tym osobom ustalać przychód (...)
str. 48
2.2.
Czy paragony z NIP można ująć zbiorczo w PKPiR?
Czy mogę ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) w jednej pozycji, na podstawie dowodu wewnętrznego, paragony zawierające mój NIP, otrzymane od jednego kontrahenta, (...)
str. 50
2.3.
Nieodpłatne świadczenie przyznane zagranicznemu członkowi zarządu
Spółka z o.o. przyznała członkowi zarządu, będącemu włoskim rezydentem podatkowym, pakiet medyczny. Jest to dla tej osoby jedyne świadczenie. Czy wartość tego świadczenia będzie podlegała (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dochodu zwolnionego z podatku - interpretacja KIS
Nie istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części środków trwałych, w jakiej ich wytworzenie zostało sfinansowane z dochodu zwolnionego od (...)
str. 54
2.
Leasing operacyjny nieruchomości - rozliczenie w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu
Spółka z o.o. zamierza wziąć nieruchomość w leasing operacyjny na okres 5 lat. Czy są jakieś ograniczenia przy podatkowym rozliczaniu takiej umowy? Czy VAT w (...)
str. 56
3.
Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego a jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł
W związku z prowadzoną inwestycją na początku 2021 r. wykorzystaliśmy limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł. W październiku br. wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości 70.000 (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość stóp procentowych składek na FP, FS i FGŚP w 2022 r.
Z zapisów projektu ustawy budżetowej (druk nr 1624) wynika, iż stopy procentowe składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w (...)
str. 60
2.
Planowana kwota rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2022 r.
W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. (druk nr 1624) w art. 24 wskazano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynosić (...)
str. 60
3.
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej - interpretacja ZUS
Nie podlegają składkom ZUS nagrody jubileuszowe, do których pracownik ma prawo nie częściej niż co 5 lat. Ta sama zasada dotyczy nagród jubileuszowych przekazywanych pracownikom (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ewidencjonowanie okresu choroby oraz pracy na dyżurze pracownika w systemie zadaniowym - stanowisko MRiPS
Pracodawca, dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą, jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy. Podstawowym aktem prawnym określającym zakres dokumentacji (...)
str. 62
2.
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2022 r.
Wykonywanie pracy na część etatu wpływa na wymiar czasu pracy, który mają do przepracowania tak zatrudnieni pracownicy. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy takich osób nie (...)
str. 63
3.
Rozliczenie czasu pracy w związku z odwołaniem czasu letniego
1) Zatrudniamy pracowników w podstawowych normach czasu pracy (po 8 godzin na dobę) na III zmiany. W nocy z 30 na 31 października 2021 r., (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja składników majątku, które w danym roku nie podlegają spisowi z natury
Czy znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, które były inwentaryzowane drogą spisu z natury w roku ubiegłym, muszą być obecnie w jakiś sposób inwentaryzowane? (...)
str. 67
2.
Zakup udziałów własnych i ich umorzenie z czystego zysku
Spółka nabyła udziały własne, które następnie zostały umorzone z czystego zysku. Wartość nominalna udziałów była niższa niż cena jaką uzyskali wspólnicy. Kapitał zakładowy spółki został (...)
str. 67
2.1.
Regulacje kodeksowe dotyczące umorzenia
Na gruncie Kodeksu spółek handlowych kwestie związane z umorzeniem udziałów reguluje art. 199 § 1 K.s.h. W myśl tych przepisów, udział może być umorzony jedynie (...)
str. 68
2.2.
Ewidencja nabycia i umorzenia udziałów z czystego zysku
Nabyte przez spółkę z o.o. udziały własne w celu ich umorzenia zalicza się do krótkoterminowych aktywów finansowych i ujmuje w księgach po stronie Wn na (...)
str. 68
2.3.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Skutki w spółce umarzającej udziały W odniesieniu do podatkowej kwalifikacji wydatków poniesionych w związku z przekazaniem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w formie pieniężnej, należy wskazać, (...)
str. 69
3.
Rozliczenie kosztów dotyczących sprzedaży wielokrotnej
Jednostka we własnym zakresie wytwarza oprogramowanie komputerowe. W tym celu zatrudnia informatyków oraz podwykonawców i zleceniobiorców. Oprogramowanie komputerowe tworzone jest w okresie kilku lat i (...)
str. 70
4.
Usługi programisty a koszt wytworzenia produktu
Spółka komandytowa zajmująca się produkcją maszyn nawiązała współpracę z programistą na nabywanie prac programistycznych polegających na pisaniu i wgrywaniu programów do produkowanych maszyn. W przyszłości (...)
str. 73
5.
Rozliczenie skutków ugody z kontrahentem w księgach rachunkowych SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Od 2016 r. inny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) wystawiał na nasz SP ZOZ faktury za wykonane (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.