Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sprawozdania finansowe za 2020 r. należy sporządzić do 31 marca 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację przypominającą o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 (...)
str. 4
2.
31 marca 2021 r. upływa termin złożenia IFT-2R za 2020 r. - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację w zakresie IFT-2R (tj. informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 4
3.
Projekt objaśnień podatkowych w zakresie domniemania i należytej staranności na potrzeby cen transferowych
Od 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani również podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji (...)
str. 5
4.
Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców nie zawsze najwyższą stawką - korzystny wyrok TK
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19 (Dz. U. poz. 401) orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 (...)
str. 5
5.
Wliczanie dodatku stażowego za okres choroby do podstawy trzynastki - stanowisko MRPiT
Dodatek stażowy, zwany również dodatkiem za długoletnią pracę lub za wysługę lat, jest jednym z podstawowych składników płacowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Szczegółowe (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
str. 8
1.1.
Dłuższy termin na złożenie CIT-8 za 2020 r. oraz informacji/oświadczenia w zakresie cen transferowych
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie terminów, określonych do wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie CIT. Zmiany te wynikają (...)
str. 8
1.2.
Nowe wzory formularzy CIT - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 5 marca 2021 r., pod poz. 409 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. (...)
str. 10
2.
Nowa ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji prawa do wypoczynku
Aktualnie roszczenie o płatny urlop wypoczynkowy przysługuje wyłącznie osobom fizycznym świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie ma prawa do (...)
str. 11
3.
Zmiany we wzorach deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
W Dzienniku Ustaw z 8 marca 2021 r., pod poz. 420, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie w 2021 r. dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową oraz jej wspólników - wybrane zagadnienia
W 2021 r. spółki komandytowe uzyskały/uzyskają status podatnika CIT. W artykule odniesiono się do wybranych kwestii związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych przez takie spółki komandytowe (...)
str. 12
1.1.
Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej w 2021 r. - dla celów CIT
Przychody i koszty spółki komandytowej a CIT Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami (odpowiednio CIT lub PIT) byli natomiast ich wspólnicy. Przychody (...)
str. 12
1.2.
Rozliczenie wspólników spółki komandytowej dla celów CIT
W przypadku spółki komandytowej, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest (...)
str. 14
1.3.
Spółka komandytowa jako podatnik VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 19
1.4.
Ewidencja księgowa w spółce komandytowej będącej podatnikiem CIT
Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT, prowadzi księgi rachunkowe na podobnych zasadach, jak dotychczas. Co jednak ważne, po uzyskaniu przez nią ww. statusu podatnika (...)
str. 19
2.
Nagrody rzeczowe w ramach sprzedaży premiowej - podatki i ewidencja księgowa w podmiocie otrzymującym nagrodę
Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze stosują różnego rodzaju działania, w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty, a w konsekwencji zwiększenia poziomu sprzedaży. Jednym z działań (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej dla celów CIT/PIT
Przychód z tytułu otrzymanej nagrody - u podatników PIT W sytuacji, gdy nagrodę w ramach sprzedaży premiowej otrzymuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) i (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów VAT
Dla podmiotu gospodarczego otrzymującego nagrodę rzeczową od kontrahenta - w ramach sprzedaży premiowej - jest to zdarzenie neutralne dla celów VAT. Nie ma on prawa (...)
str. 23
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymania nagrody w ramach sprzedaży premiowej
W sytuacji, gdy jednostka otrzyma nagrodę w ramach sprzedaży premiowej musi ustalić, czy nagroda ta spełnia definicję aktywów określoną w art. 3 ust. 1 pkt (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Odroczenie terminu spłaty zobowiązania a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę - wyrok NSA
Odroczenie terminu płatności jest zwolnioną z VAT usługą finansową, odrębną od sprzedaży towarów/usług. Sprzedawca kredytuje nabywcę jako dłużnika - jest to tzw. kredyt kupiecki. Jeżeli (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wystawianie zbiorczych faktur korygujących
Dealer samochodów (czynny podatnik VAT) sprzedaje samochody firmom leasingowym i świadczy dla nich usługi serwisowe tych samochodów. Dealer udziela tym kontrahentom rabatu dotyczącego samochodów sprzedanych (...)
str. 27
2.2.
Prezenty o małej wartości - od 1 stycznia 2021 r. większy limit
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przekazuję w formie prezentów materiały biurowe z logo mojej firmy. Ceny jednostkowe tych materiałów przekraczają 10 zł (wynoszą 12-18 zł). Czy (...)
str. 29
2.3.
Refakturowanie usług noclegowych - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę wyłącznie usługi opodatkowane VAT. W celu wykonania usług zawieram umowy zlecenia ze zleceniobiorcami z kraju i Ukrainy. Zgodnie z umowami (...)
str. 30
2.4.
Wycofanie budynku z działalności - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2002 r. na potrzeby działalności gospodarczej kupiłem budynek wraz z gruntem i przeprowadziłem jego remont. Odliczyłem VAT z tytułu zakupu (...)
str. 32
2.5.
Opodatkowanie VAT zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów
Jestem czynnym podatnikiem VAT (sprzedaję obuwie). Współpracuję z kontrahentami spoza UE. Zdarza się, że otrzymuję zaliczki na poczet eksportu towarów. Czy mam prawo stosować stawkę (...)
str. 33
2.6.
Zakup towaru od kontrahenta unijnego w ramach transakcji łańcuchowej
Podatnik z Polski (C) kupił towar od kontrahenta niemieckiego (B), który z kolei kupił ten towar od niemieckiego producenta (A) z jego zakładu w Belgii (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru - interpretacja KIS
Przychód podatkowy z tytułu sprzedaży towaru powstaje z chwilą, w której przejdą na kupującego ciężary i korzyści związane ze zbywanym towarem, jak również ryzyko jego (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wsparcie uzyskane w związku z COVID-19 a rozliczenie roczne CIT-8
Spółka z o.o., w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, uzyskała w 2020 r. mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, która została umorzona. Umorzenie to nie stanowiło (...)
str. 38
2.2.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy - w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. wypracowała za 2018 r. zysk netto, który przekazała, zgodnie ze stosowną uchwałą podjętą w 2019 r., na podwyższenie kapitału zapasowego. Podobnie został (...)
str. 39
2.3.
Świadectwa efektywności energetycznej - kiedy ich zakup można zaliczyć do kosztów podatkowych
Spółka musi się rozliczyć ze świadectw efektywności energetycznej za rok 2020, w ciągu trzech lat, tj. do 2023 r. Dla celów ich rozliczenia przed URE (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udzielanie korepetycji grupowych a opodatkowanie kartą podatkową - odpowiedź MF na interpelację poselską
Podatnicy udzielający korepetycji grupowych nie mogą wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Korepetycje grupowe, jako skierowane do większej grupy uczniów, nie mieszczą się bowiem w (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Refundacja z urzędu pracy na doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego w części pokrywającej VAT a przychód podatkowy
Otrzymałem z urzędu pracy refundację stanowiącą zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy. Za przyznane środki zakupiłem narzędzia i meble, które stanowią wyposażenie. W urzędzie pracy złożyłem (...)
str. 46
2.2.
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym dwóch odrębnych działalności prowadzonych przez małżonków
Żona od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym w zakresie świadczenia usług fotograficznych. W bieżącym roku mąż chciałby rozpocząć własną działalność, która byłaby (...)
str. 47
2.3.
Wsparcie kapitału obrotowego otrzymane z ARiMR
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. przyznała przedsiębiorcy dofinansowanie związane z realizacją operacji wsparcia kapitału obrotowego pod nazwą "Premia dla zakładu przetwórstwa rybnego (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Podatkowe ujęcie kosztów remontu rozliczanych w czasie dla celów bilansowych - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące remontu środka trwałego pomimo rozliczania ich dla celów bilansowych w czasie. (interpretacja indywidualna Dyrektor (...)
str. 50
2.
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
W lutym br. spółka otrzymała decyzję o obniżeniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2020 r. Czy o wartość obniżki powinna zmniejszyć koszty (...)
str. 51
3.
Parking oraz ogrodzenie wydzierżawionego placu obsługującego jeden budynek
Na potrzeby jednostki wydzierżawiliśmy grunt, na którym wykonaliśmy parking oraz ogrodzenie. Oba obiekty powstały w celu obsługi firmowego budynku. Czy nakłady poniesione w związku z (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki na FP i FS od dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia - stanowisko MRPiT
W lutym 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Na początku marca br. osobie tej wypłaciliśmy dodatkowe wynagrodzenie roczne (należne za okres pozostawania w (...)
str. 55
2.
Pełne umorzenie składek możliwe, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach - informacja ZUS
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w informacji z dnia 3 marca 2021 r. przypomniał o tym, że w wyjątkowych sytuacjach może umorzyć składki. (...)
str. 57
3.
Ubezpieczenia w ZUS małoletniej osoby wykonującej umowę zlecenia - interpretacja ZUS
Z obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS wyłączeni są nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, ale także dzieci do (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Analiza ryzyka związanego z COVID-19 w zakładach, w których zagrożenie zarażeniem nie wynika z procesów pracy
Jesteśmy firmą, w której zdecydowana większość stanowisk pracy ma charakter administracyjno-biurowy (biuro projektowe). Na żadnym ze stanowisk nie ma warunków szkodliwych. Ostatnią ocenę ryzyka zawodowego (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie przy zmianie czasu z zimowego na letni
W firmie dyspozytorzy świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy, po 8 godzin na dobę, na III zmiany, przez 7 dni w tygodniu. Obowiązuje ich (...)
str. 61
3.
Jak rozliczyć podróż służbową samochodem prywatnym bez zgody pracodawcy?
Pracownik odbył podróż służbową samochodem prywatnym, tłumacząc się, że spóźnił się na pociąg. Jak rozliczyć taką delegację? Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zmiana przez pracodawcę (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilans 2020 - wybór wersji rocznego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 64
1.1.
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Dobór elementów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego uzależniony jest od typu jednostki, jej statusu w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. czy mamy do czynienia (...)
str. 64
1.2.
Termin podjęcia decyzji o wyborze uproszczeń
Choć ustawa o rachunkowości nie precyzuje terminu podjęcia decyzji o zakresie stosowanych uproszczeń w sprawozdawczości, z praktycznego punktu widzenia należy uznać, że decyzja taka musi (...)
str. 68
2.
Maseczki otrzymane w drodze darowizny w 2020 r. - rozliczenie na dzień bilansowy
Jednostka w 2020 r. otrzymała w drodze darowizny znaczną ilość maseczek medycznych o dużej wartości. Wydawane są one na potrzeby pracowników oraz kontrahentów. Część maseczek (...)
str. 68
3.
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Proszę o informację, czy koszt opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego można ująć w pozostałych kosztach finansowych w rachunku zysków i strat (metoda porównawcza). Jeśli (...)
str. 70
4.
Uwzględnianie dotacji z PARP na kapitał obrotowy w CIT-8 i w nocie podatkowej
W jakich pozycjach CIT 8 za 2020 r. oraz w nocie podatkowej spółka z o.o. powinna wykazać otrzymaną z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotację (...)
str. 72
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r.
Czy rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r. można dokonywać bieżąco, tj. w księgach rachunkowych roku, w którym różnice takie zostają wyjaśnione, czy w księgach roku, (...)
str. 74
5.2.
Zaliczki na poczet nabycia środka trwałego - prezentacja w bilansie
W grudniu 2020 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet nabycia środka trwałego. Następnie (w tym samym miesiącu) otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, z której odliczyliśmy VAT naliczony. Wartość (...)
str. 74
5.3.
Opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 r.
Naliczyliśmy opłatę środowiskową za 2020 r. Czy koszt tej opłaty powinien obciążyć wynik roku 2020 czy 2021? Zapłaty dokonujemy w 2021 r. W przedmiotowej kwestii (...)
str. 75
5.4.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS
Czy przychody powstałe w wyniku decyzji wydanej w 2021 r. w sprawie zwolnienia z ZUS wynagrodzeń za 2020 r. powinny być wykazane w 2020 r. (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.