Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (1101) z dnia 01.08.2021
Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Dodatek nr 23
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22
z dnia 01.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATEK VAT
1.
Wyroki TSUE
1.1.
Polskie przepisy dotyczące odliczania VAT od WNT niezgodne z prawem UE
Przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania VAT z tytułu WNT są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. akt C-895/19) (...)
str. 3
1.2.
Dodatkowa sankcja w VAT niezgodna z prawem unijnym
Polskie regulacje prawne nakładające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20% kwoty zaniżenia/zawyżenia VAT są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r., (...)
str. 4
1.3.
Stawka VAT dla sprzedaży dań gotowych
Jeżeli konsument nie zdecyduje się na skorzystanie z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych przez podatnika, wówczas należy uznać, że dostarczaniu żywności lub napojów nie towarzyszy (...)
str. 7
1.4.
Nienależnie wykazany VAT można skorygować także po kontroli podatkowej
Polskie przepisy pozbawiające podatnika - działającego w dobrej wierze - możliwości korekty faktur po wszczęciu kontroli podatkowej, są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z (...)
str. 9
1.5.
Zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa niezgodna z prawem UE - opinia rzecznika TSUE
Polskie przepisy nakładające obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw w terminie 5 dni od ich wprowadzenia na terytorium kraju są niezgodne z prawem (...)
str. 11
2.
Odliczanie 100% VAT zależy od cech konstrukcyjnych pojazdu, a nie od przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego
W przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT jest uzależnione jedynie od (...)
str. 12
3.
Wynajem miejsca parkingowego a prawo do odliczenia VAT
Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT od najmu miejsca parkingowego, jeżeli na miejscu tym nie są parkowane konkretne pojazdy samochodowe, lecz najem wynika (...)
str. 14
4.
SLIM VAT - objaśnienia podatkowe MF dotyczące rozliczania faktur korygujących "in minus"
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wiele zmian w VAT, w tym wprowadzonych w ramach tzw. pakietu "SLIM VAT". W niniejszym artykule prezentujemy wybrane zmiany, (...)
str. 15
5.
Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych a VAT
Jeśli transakcja sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych spełnia wszystkie wymienione przez MF przesłanki (szczegóły w artykule), to należy uznać, że mamy do czynienia ze (...)
str. 18
6.
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku opóźnienia w fiskalizacji
Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy on-line pod warunkiem, że dokona fiskalizacji we właściwym terminie lub wystąpi z wnioskiem o odroczenie tego (...)
str. 19
7.
Podstawa opodatkowania VAT dla nieodpłatnego przekazania towaru
W przypadku nieodpłatnego przekazania wspólnikom towaru (tu: mieszkań) podstawą opodatkowania VAT jest cena, jaką spółka uzyskałaby w dniu ich nieodpłatnego przekazania, a nie koszt wytworzenia. (...)
str. 21
8.
Zwrot używanych towarów a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT
Nie można obniżyć podstawy opodatkowania VAT w przypadku zwrotu używanych towarów. Z uwagi na upływ czasu i stopień zużycia nie są to już bowiem te (...)
str. 23
9.
Możliwość wyłączenia kasy on-line w okresie bezczynności
Co do zasady, kasa rejestrująca on-line powinna być połączona z internetem w czasie godzin pracy (otwarcia firmy), a nie tylko wtedy, gdy dochodzi do transakcji (...)
str. 24
II.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła - korzystna uchwała NSA
Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze mogą być bez ograniczeń zaliczane do źródła przychodów określonego potocznie "najmem prywatnym". (uchwała (...)
str. 26
2.
Ulga mieszkaniowa jest prawem majątkowym, które przechodzi na spadkobierców
Ulga mieszkaniowa stanowi prawo majątkowe. Z ulgi tej może skorzystać spadkobierca, jeśli spełni on ustawowe warunki. (wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt (...)
str. 27
3.
Dodatkowe świadczenia dla oddelegowanych pracowników a PIT
Dodatkowe świadczenia zapewniane nieodpłatnie oddelegowanym pracownikom w postaci zakwaterowania, transportu i kształcenia ich dzieci w miejscu wykonywania przez nich pracy stanowią przychód ze stosunku pracy (...)
str. 29
4.
Sprzedaż nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej a PIT
Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego tą wspólnością, to za moment nabycia ww. nieruchomości - (...)
str. 32
5.
Wpłata ryczałtu po terminie a skuteczny wybór tej formy opodatkowania
Pierwszą w danym roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego dokonaną po terminie, jednak jeszcze w trakcie trwania tego roku (...)
str. 34
6.
Pomoc dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w związku z COVID-19
Sposób rozliczenia w podatku dochodowym (PIT) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej otrzymanego przez przedsiębiorcę w związku z COVID-19 zależy od źródła finansowania otrzymanych środków. (...)
str. 35
7.
Ryczałt na pokrycie kosztów ładowania służbowych samochodów elektrycznych - skutki w podatku dochodowym
Wypłacana pracownikom, określona ryczałtowo kwota na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem w domu służbowych samochodów elektrycznych, wykorzystywanych do celów prywatnych i służbowych, (...)
str. 36
8.
Ustalenie wartości początkowej lokalu w oparciu o wycenę według cen rynkowych
Podatnik jest uprawniony do ustalenia wartości początkowej środka trwałego (lokalu mieszkalnego nabytego pierwotnie do majątku prywatnego) według cen rynkowych, jeżeli w lokalu tym wykonano prace (...)
str. 37
9.
Wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a koszty podatkowe
Wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych (tu: notariusza), poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 39
III.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółka komandytowa w 2021 r. po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały status podatnika CIT, przy czym spółka (...)
str. 41
1.1.
Okres posiadania udziałów na potrzeby zwolnienia z CIT wypłaty zysku/zaliczki na poczet zysku - u komandytariusza
Dwuletni okres nieprzerwanego posiadania udziałów spółki komandytowej przez komandytariusza liczony jest - na potrzeby zwolnienia z CIT wypłaty zysku/zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - (...)
str. 41
1.2.
Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - u komplementariusza
Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej, nie ma możliwości pomniejszenia zryczałtowanego podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza (...)
str. 43
1.3.
Pozostawienie zysku z lat ubiegłych w spółce komandytowej a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Pozostawione w spółce komandytowej przysługujące wspólnikowi należności z tytułu udziału w zyskach za lata ubiegłe, nie stanowią dla tej spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. (interpretacja (...)
str. 44
1.4.
Koszty usług niematerialnych po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT
Po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka ta będzie zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów usługi świadczone przez wspólników na zasadach wskazanych w (...)
str. 45
1.5.
Możliwość ujęcia przez spółkę komandytową w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek
Skoro niepodzielony zysk powstał w spółce komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT (tj. został wypracowany w okresie, gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo), (...)
str. 46
2.
Spółka jawna jako podatnik CIT
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika CIT. Dotyczy to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd (...)
str. 48
2.1.
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej - złożenie informacji o podatnikach CIT/PIT
Regulacje w zakresie składania informacji CIT-15J dotyczą także nowopowstających spółek jawnych oraz spółek jawnych powstałych w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego (np. spółki komandytowej), (...)
str. 48
2.2.
Sposób przekazywania informacji CIT-15J oraz właściwość miejscowa organów podatkowych
Jak już wskazano, informacja CIT-15J jest składana przez spółkę jawną do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego (...)
str. 49
3.
Wydatki na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców a koszty podatkowe - kolejna zmiana stanowiska KIS
Czego dotyczy problem? Kwestia ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców/współpracowników (np. wody, kawy, herbaty, mleka, cukru, soków, owoców, serów, (...)
str. 50
4.
Modyfikacja umów leasingu
4.1.
Interpretacja ogólna Min. Fin. w zakresie zmian umowy leasingu
Tytułowe zagadnienie było przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 lutego 2021 r., nr DD6.8202.4.2020. Modyfikacja postanowień umowy leasingu a uznanie (...)
str. 51
4.2.
Zmiana w harmonogramie spłat leasingu samochodu osobowego będąca skutkiem COVID-19
Jeśli w związku z COVID-19 zmienił się harmonogram spłat - w przypadku umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego zawartej w 2018 r. - skutkujący zmianą wysokości (...)
str. 54
5.
Przekazanie na kapitał rezerwowy zysku przeznaczonego wcześniej na wypłatę dywidendy a CIT
W przypadku zmiany przeznaczenia zysku z wypłaty dywidendy na przekazanie zysku na kapitał rezerwowy nie powstanie dla spółki z o.o. przychód podatkowy z tytułu umorzonego (...)
str. 56
6.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS finansowanych przez pracowników
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części przez nich finansowanej, stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy na zasadach określonych dla wynagrodzeń pracowniczych. Nie ma tu znaczenia (...)
str. 57
7.
Limit 150.000 zł obowiązujący dla opłat leasingowych samochodu osobowego oraz jego wykupu
Limit w wysokości 150.000 zł dotyczy opłat (wstępnej oraz rat kapitałowych) wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Natomiast odrębny limit, w tej samej wysokości, dotyczy odpisów (...)
str. 59
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.