Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Rozszerzenie tarczy finansowej 2.0 o nowe branże - uchwała Rady Ministrów
Jak informowaliśmy w BI nr 3 z 20 stycznia 2021 r., Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wsparcia przedsiębiorców działających w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami (...)
str. 4
1.2.
Definiowanie kosztów stałych na potrzeby tarczy finansowej 2.0
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie, m.in. w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 dla małych i średnich (...)
str. 5
2.
Ważne terminy przekazania deklaracji/informacji za 2020 r. przypadające w marcu 2021 r. - w zakresie CIT
Formularze składane za 2020 r. W marcu 2021 r. upływają ważne terminy dla podatników CIT, związane z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, tj. 2020 r. (gdy (...)
str. 6
3.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień Min. Fin. udzielonych naszemu Wydawnictwu
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podmioty gospodarcze mogły uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%) za niektóre (...)
str. 8
4.
Przejęcie zakładu pracy a bieg limitów zatrudnienia - odpowiedź MRPiT na pytanie naszego Wydawnictwa
Zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć limitów zatrudnienia terminowego, o których mowa w art. 25 1 Kodeksu (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza 7.0 - kolejne wsparcie dla najbardziej poszkodowanych branż w związku z COVID-19
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 11
2.
Termin płatności zaliczek PIT pracowników i innych osób za styczeń br. ma zostać przesunięty
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.pl) znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek (...)
str. 15
3.
Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i inne zmiany w ZUS
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało i udostępniło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) projekt z dnia 22 stycznia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o (...)
str. 15
4.
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - od 1 lutego 2021 r.
Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Oznacza to rezygnację z papierowych zgłoszeń (...)
str. 17
5.
Rozliczenie podatku cukrowego za styczeń 2021 r. - do 25 lutego 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły nową opłatę - tzw. "podatek cukrowy". Jest to opłata od napoi z dodatkiem substancji o właściwościach (...)
str. 18
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wypłata zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Wypracowany przez spółkę komandytową/jawną za dany rok obrotowy zysk może zostać przeznaczony m.in. na wypłatę dla wspólników. W artykule tym przedstawiamy, jak w 2021 r. (...)
str. 19
1.1.
Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej
Regulacje kodeksowe • Spółka komandytowa Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki (...)
str. 19
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały 1 stycznia 2021 r. status podatnika CIT. Spółka (...)
str. 21
1.3.
Ewidencja księgowa wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej
Jeśli w ciągu 2020 r. następowały wypłaty zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej/jawnej, to wypłaty takie mogły być ujmowane w księgach rachunkowych ww. spółek zapisem: (...)
str. 23
2.
Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej - wybrane zagadnienia
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze regulują zobowiązania (np. z tytułu dywidendy, pożyczki, wykonanej usługi, itd.) w formie rzeczowej, poprzez przeniesienie własności (...)
str. 24
2.1.
"Zapłata" zobowiązania w formie rzeczowej - skutki w VAT
Odpłatna dostawa towarów W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do kwestii związanych z uregulowaniem zobowiązania w formie niepieniężnej. Rozliczając taką "zapłatę" (...)
str. 24
2.2.
Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej - rozliczenie dla celów CIT/PIT w podmiocie regulującym zobowiązanie
W sytuacji, gdy podatnik reguluje swoje zobowiązanie (np. z tytułu wypłaty zysku, pożyczki, itd.) w formie rzeczowej, to skutki takiej czynności ustala w oparciu o (...)
str. 27
2.3.
Ewidencja księgowa spłaty zobowiązania w formie rzeczowej
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych uregulowania zobowiązania w formie rzeczowej, w postaci przeniesienia (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Wpłata na poczet przyszłych dostaw a opodatkowanie VAT - interpretacja KIS
Przedpłata, zaliczka, zadatek, bądź rata podlegają opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy stanowią część ceny (należności, zapłaty) za mające nastąpić w przyszłości dostawy towarów (skonkretyzowane co (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus" przez nabywcę w 2021 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT (rozliczam podatek miesięcznie). Na początku 2020 r. z kontrahentem, od którego nabywam towary, podpisałem umowę dotyczącą przyznawania rabatów do faktur wystawionych (...)
str. 31
2.2.
Sprzedaż zaewidencjonowana w kasie rejestrującej - ujmowanie oczywistych omyłek, zwrotów i uznanych reklamacji w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność handlową, a sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Zdarzają się sytuacje błędnego zaewidencjonowania sprzedaży w kasie (...)
str. 32
2.3.
Samochód wykorzystywany do celów mieszanych a raty leasingowe - skutki podatkowe
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Będzie on wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i celów prywatnych. Czy mam prawo odliczyć (...)
str. 32
2.4.
Likwidacja dwuosobowej spółki cywilnej a spis z natury
Przez kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą polegającą na naprawie skuterów wodnych (w formie dwuosobowej spółki cywilnej). W sierpniu 2020 r. wspólnik zlikwidował działalność gospodarczą, a (...)
str. 34
2.5.
Prawo do bieżącego odliczania VAT od nakładów inwestycyjnych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o usługi krótkotrwałego zakwaterowania. W tym celu rozpocząłem budowę domków letniskowych. Czy mam prawo na bieżąco odliczać VAT (...)
str. 35
2.6.
Sprzedaż dla rolnika prowadzącego różne rodzaje działalności
Wykonałem usługę na rzecz rolnika ryczałtowego (niebędącego czynnym podatnikiem VAT). Rolnik ten prowadzi dodatkowo inną działalność (nierolniczą), z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT (i (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych - interpretacja KIS
W przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, przychód podatkowy powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Na moment powstania przychodu nie ma wpływu moment otrzymania raportu (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy spółka komandytowa może w 2021 r. wybrać estoński CIT?
Czy spółka komandytowa, po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT, będzie mogła opłacać w 2021 r. tzw. estoński CIT? Spółka komandytowa nie może opłacać w (...)
str. 39
2.2.
Czy koszty usług niematerialnych z lat ubiegłych mogą być rozliczone dla celów CIT w latach następnych?
Spółka z o.o. w 2018 r. poniosła wydatki na usługi niematerialne, nabyte od podmiotów powiązanych, które zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów tylko w części (w (...)
str. 40
2.3.
Wydatki na cele inne niż statutowe w przypadku wystąpienia straty
Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym działalność leczniczą i korzystamy ze zwolnienia z CIT jako jednostka przeznaczająca dochód na cele statutowe w zakresie ochrony zdrowia. Czy w (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dochody osiągnięte z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii a zeznanie podatkowe za 2020 r. - interpretacja KIS
Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce i w 2020 r. osiągnęła dochody z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kompensata należności i zobowiązań a zapisy w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów medycznych, z której rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od kontrahenta otrzymałem dokument o (...)
str. 46
2.2.
Ulga dla młodych w przypadku zatrudnienia w Polsce obywatela Ukrainy
Nasza firma zatrudniła obywateli Ukrainy, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat. Osoby te nie przedstawiły nam certyfikatu rezydencji, ale przebywają na terytorium Polski dłużej niż (...)
str. 47
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Termin płatności ryczałtu za grudzień 2020 r.
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Jaki jest termin płatności ryczałtu za grudzień 2020 r.? Podatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego za każdy miesiąc (lub (...)
str. 50
3.2.
Stawka ryczałtu dla radcy prawnego zatrudniającego aplikanta
Czy w 2021 r. radca prawny, który zatrudnia aplikanta, może stosować w ryczałcie do opodatkowania przychodów stawkę w wysokości 15%? Od 1 stycznia 2021 r. (...)
str. 51
3.3.
Sprzedaż działki budowlanej oraz darowizna środków z tej sprzedaży
W ubiegłym roku sprzedałam niezabudowaną działkę budowlaną, którą otrzymałam w darowiźnie przeszło 10 lat wcześniej. Czy z tytułu tej sprzedaży muszę płacić podatek? Czy aby (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej i wniesionych do spółki jawnej - interpretacja KIS
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej i wniesionych aportem do spółki jawnej stanowi ich wartość początkowa ustalona pierwotnie na potrzeby (...)
str. 53
2.
Ulepszenie środka trwałego całkowicie zamortyzowanego
Jednostka posiada budynek stanowiący środek trwały całkowicie zamortyzowany. Obecnie zostało zakończone jego ulepszenie. Czy naliczając amortyzację według stawki 2,5%, za podstawę należy przyjąć pierwotną wartość (...)
str. 55
3.
Wartość początkowa lokali mieszkalnych zakupionych oraz przystosowanych do wynajmu i następnie zbytych
Spółka z o.o. (podatnik VAT) prowadzi działalność polegającą na nabywaniu mieszkań na rynku wtórnym, ich remoncie, wynajmie, a następnie sprzedaży (jeżeli pojawia się korzystna oferta). (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokości stóp procentowych składek na FP i FS w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 2021 r., pod poz. 190, opublikowana została ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (weszła w życie (...)
str. 58
2.
Składka zdrowotna po przekształceniu spółki komandytowej w jawną
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej, opłaca za siebie z tego tytułu składkę zdrowotną w podwójnej wysokości. W tym roku nastąpi (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wygaśnięcie stosunku pracy w razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność na podstawie wpisu do CEiDG
Pracodawca, który prowadził działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG i zatrudniał jednego pracownika, zmarł w grudniu 2020 r. Nikt ze spadkobierców nie będzie prowadził (...)
str. 60
2.
Wprowadzenie ruchomego rozkładu w podstawowej organizacji czasu pracy
Zatrudniamy pracowników w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Chcielibyśmy wprowadzić im elastyczne godziny rozpoczynania pracy w (...)
str. 62
3.
Jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych pracowników na urlopie wychowawczym?
W ramach zwolnień grupowych wypowiedzieliśmy umowy o pracę kilku pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych. Jak obliczyć przysługujące im z tego tytułu odprawy, jeżeli już od (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilans 2020 - wycena rzeczowych aktywów trwałych
Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na zakup środków trwałych albo elementów niezbędnych do ich budowy. Na (...)
str. 65
1.1.
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Zgodnie z ogólną definicją aktywów wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe (...)
str. 66
1.2.
Wycena bilansowa
Środki trwałe Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, (...)
str. 67
1.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie jako składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika (...)
str. 69
2.
Czy spółka z o.o. powstała w 2020 r. może przyjąć status jednostki małej?
Spółka z o.o. powstała w pierwszej połowie 2020 r. Przyjęty rok obrotowy jest równy z kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2020 r. Czy mając (...)
str. 71
3.
Ewidencja księgowa faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej
Jednostka realizuje sprzedaż towarów dla firm oraz osób fizycznych. Do części wystawionych paragonów dla osób fizycznych wystawiane są faktury, które następnie zostają ujęte w JPK_VAT, (...)
str. 72
4.
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.
Jak przedstawiają się obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej, której rok obrotowy kończy się 31 stycznia 2021 r., a która stała się podatnikiem CIT z dniem 1 (...)
str. 74
5.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Prosimy o przedstawienie obowiązku badania sprawozdań finansowych sporządzonych za 2020 r. (rok obrotowy jest równy kalendarzowemu) w przypadku jednostek, które w pierwszym kwartale następnego roku, (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.