Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przyjęto projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład
Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład. Wcześniej zakończyły się konsultacje jego podatkowej części, o czym poinformowano na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w (...)
str. 4
2.
30 września 2021 r. upływa termin ważny dla firm
2.1.
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego
Generalnie urlop wypoczynkowy powinien być udzielany pracownikowi na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługuje. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, (...)
str. 6
2.2.
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 ustawy (...)
str. 6
2.3.
Złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS przez niektórych płatników
Dnia 30 września 2021 r. upłynie termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS: przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność (...)
str. 7
3.
Deklaracja o niedokonywaniu wpłat do PPK przy ponownym zatrudnieniu - odpowiedź PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak stanowi art. 16 ust. 1 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zakresie fakturowania - projekt ustawy nowelizującej przyjęty przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy planuje się wprowadzenie e-faktur (...)
str. 8
2.
Pakiet SLIM VAT 2 opublikowany
W Dzienniku Ustaw z 6 września 2021 r., pod poz. 1626, opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 9
3.
Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania informacji o zaszczepieniu pracownika - projekt przepisów
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup i odsprzedaż usług na rzecz pracowników - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze nabywają ze środków obrotowych usługi, które następnie odsprzedają swoim pracownikom (np. pakiety medyczne, karnety sportowe, itd.) po cenie (...)
str. 10
1.1.
Rozliczanie zakupu/odsprzedaży usług na rzecz pracowników - dla celów VAT
Rozliczając zakup usługi w celu jej sprzedaży pracownikowi, należy wziąć pod uwagę regulacje zawarte w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W myśl tego (...)
str. 10
1.2.
Przychody oraz koszty z tytułu sprzedaży usług na rzecz pracowników
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do sprzedaży pracownikom nabytych uprzednio usług. Stosuje się tu zatem podobne (...)
str. 13
1.3.
Zakup usługi po cenie niższej niż rynkowa a PIT pracownika i składki ZUS
PIT pracownika W sytuacji, gdy pracodawca sprzedaje pracownikowi usługę po cenie rynkowej, to oczywistym jest, że pracownik nie uzyskuje z tego tytułu żadnej korzyści (przysporzenia (...)
str. 14
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu usługi i jej sprzedaży pracownikowi
Operacje związane z zakupem usług i ich odsprzedażą pracownikom podlegają zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych jednostki (pracodawcy) w podobny sposób, jaki stosuje się przy refakturowaniu usług. (...)
str. 16
2.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. - wybrane zagadnienia
W związku z planowanymi zmianami w zakresie Polskiego Ładu, część spółek cywilnych zamierza przekształcić się w spółki z o.o. W takim przypadku majątek spółki cywilnej (...)
str. 16
2.1.
Regulacje kodeksowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Zasady funkcjonowania spółki cywilnej Kwestie związane z funkcjonowaniem spółki cywilnej reguluje art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika m.in., że przez umowę spółki wspólnicy (...)
str. 17
2.2.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a podatek dochodowy
Przekształcenie a zmiana zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółkę Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego (jest ona transparentna podatkowo), podatnikami są jej wspólnicy. Przychody (...)
str. 19
2.3.
Zmiana formy prawnej a obowiązek wykazania VAT należnego
Dla celów VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. (gdy nie (...)
str. 22
2.4.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki cywilnej Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce. Objaśnienia Ministerstwa Finansów dostępne (...)
str. 23
2.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód parkowany w miejscu zamieszkania podatnika - wyrok NSA
Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem samochodowym, jeżeli ustalone przez niego zasady i sposób jego wykorzystania, potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu, (...)
str. 24
3.
Korekta sprzedaży omyłkowo zaewidencjonowanej w kasie on-line - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny omyłkowo zaewidencjonowane w kasie rejestrującej on-line (podczas nauki obsługi tej kasy). Korektę powinien wykazać w ewidencji (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Wykup wynajmowanego samochodu a termin złożenia VAT-26
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przez 2 miesiące wynajmowałem od kontrahenta używany samochód osobowy do celów mieszanych i odliczałem 50% VAT z tego tytułu. Zamierzam wykupić (...)
str. 27
4.2.
Brak faktury za usługę kupioną od kontrahenta - skutki podatkowe
Spółka akcyjna (czynny podatnik VAT) zleciła kontrahentowi z UE usługę polegającą na reklamowaniu tej spółki za pomocą naklejek z jej logo na samochodzie kontrahenta. Kontrahent (...)
str. 29
4.3.
Usługa wykonana przez podwykonawcę na nieruchomości położonej w innym kraju UE a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonałem usługę budowlaną na nieruchomości położonej w Niemczech, na rzecz kontrahenta niemieckiego. W tym celu skorzystałem jednak z usług podwykonawcy, również (...)
str. 30
4.4.
Zapłata zaliczki a obowiązek zastosowania MPP
Zamierzam kupić towar wymieniony w załączniku nr 15 od ustawy o VAT na kwotę brutto 20.000 zł. Zgodnie z ustaleniami z kontrahentem, otrzymam fakturę zaliczkową (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Korekta kosztów podatkowych w związku ze zwrotem przez ubezpieczyciela zapłaconej kwoty polisy - interpretacja KIS
Korekty kosztów uzyskania przychodu, w związku ze zwrotem kwoty z polisy ubezpieczeniowej, spowodowanym zmianą sum ubezpieczeniowych, dokonuje się na bieżąco, w okresie rozliczeniowym, w którym (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych raty leasingowej
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, przy czym faktury dokumentujące raty leasingowe wystawiane są w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego rata dotyczy. Przykładowo, faktura dokumentująca (...)
str. 35
2.2.
Wydatki na zakup usługi transportowej w kosztach podatkowych
Spółka komandytowa (posiadająca status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.) kupuje towary od kontrahentów krajowych, w związku z czym ponosi również wydatki na zakup (...)
str. 36
2.3.
Działalność budowlana prowadzona poza terytorium kraju
Spółka z o.o. posiada na terytorium Niemiec zagraniczny zakład (oddział), który prowadzi na terenie Niemiec działalność budowlaną za pośrednictwem oddelegowanych z Polski pracowników spółki. Spółka (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.1.
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki
Wynagrodzenie komplementariusza spółki komandytowej (osoby fizycznej) za prowadzenie spraw spółki, wynikające z umowy spółki, otrzymywane przez niego po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT, stanowi (...)
str. 41
1.2.
Świadczenie usług doradczych przez komandytariusza
Przychody z tytułu usług doradczych, świadczonych przez wspólnika spółki z o.o. spółki komandytowej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na rzecz tej spółki, stanowią przychody z (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie przedpłaty - moment powstania przychodu
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PKPiR). Świadczy usługi w zakresie wykonywania i montażu zadaszeń tarasowych. Odbiorcami usług są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące (...)
str. 43
2.2.
Różnice kursowe od własnych środków walutowych u podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. Czy od transakcji dokonywanych za pośrednictwem firmowego rachunku walutowego powinien ustalać różnice kursowe od (...)
str. 45
2.3.
Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki w podatku dochodowym
W latach 2018-2019 zatrudnialiśmy pracownicę, która zaszła w ciążę i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. W lipcu 2021 r. sąd apelacyjny wydał wyrok, w którym (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszty dzierżawy gruntu oraz służebności przesyłu a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS
Do wartości początkowej budowanego środka trwałego należy zaliczać te koszty, które są powiązane z jego wytworzeniem. Katalog wydatków dających się przyporządkować do danego przedsięwzięcia ma (...)
str. 48
2.
Prace wykończeniowe - bieżące koszty czy podwyższenie wartości początkowej?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła lokal mieszkalny (w stanie deweloperskim) wraz z przylegającym do niego gruntem, z zamiarem jego wynajmu. Lokal wymagał wykonania podłóg, (...)
str. 50
3.
Jak podatkowo rozliczyć zakup lokalu użytkowego przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej?
Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej nabyło lokal użytkowy z przeznaczeniem na swoją siedzibę. Zakup lokalu został sfinansowany środkami własnymi pochodzącymi ze składek członkowskich z 2021 r. (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
Dzienniku Ustaw z 3 września 2021 r., pod poz. 1621, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...)
str. 55
1.1.
Więcej osób może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ustawa nowelizująca (w art. 11 ust. 2 ustawy o sus) rozszerzyła krąg osób mogących przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego o osoby współpracujące z przedsiębiorcami korzystającymi (...)
str. 55
1.2.
Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS przez wspólników spółek
Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność - dla celów ubezpieczeniowych w ZUS - uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej (...)
str. 55
1.3.
Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami w ZUS
Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS. (...)
str. 56
1.4.
Naliczanie odsetek za zwłokę
Jak wynika z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach (...)
str. 57
1.5.
Umorzenie należności składkowych w ZUS
Ustawą nowelizująca wprowadzono, od 18 września 2021 r. , zmianę w obszarze umarzania należności z tytułu składek poprzez dodanie przesłanki całkowitej nieściągalności warunkującej umorzenie należności (...)
str. 57
1.6.
Ograniczenie korygowania rozliczeń w ZUS
Zmiana przepisów, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., ograniczy do 5 lat (licząc od dnia wymagalności składki) możliwość składania korekt dokumentów rozliczeniowych (...)
str. 58
1.7.
Inne zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą
Mocą ustawy nowelizującej, ustawodawca dokonał również zmian w zakresie m.in.: jednoznacznego zdefiniowania, jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane (...)
str. 58
2.
Umowa zlecenia z maturzystą w świetle ubezpieczeń społecznych
Chcemy podpisać umowę zlecenia z tegorocznym maturzystą (na okres dwóch miesięcy), który w październiku br. rozpocznie naukę w szkole wyższej. Czy osoba ta będzie objęta (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Badania lekarskie, szkolenia bhp i wymiar urlopu pracownika zatrudnionego po odbyciu stażu
1) Spółka zdecydowała się zatrudnić osobę, która odbywała u niej staż z urzędu pracy. Zatrudnienie ma nastąpić bezpośrednio po zakończeniu stażu, na tym samym stanowisku (...)
str. 60
2.
Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie pracodawca zamierza zwolnić kilku pracowników. Część z nich obowiązują 2-tygodniowe wypowiedzenia, a część dłuższe, jedno- lub trzymiesięczne. W (...)
str. 61
3.
Wypłata świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku oraz odprawy pośmiertnej
1) Zmarł nasz pracownik, zatrudniony jako kierowca (w czasie wykonywania przewozów na terenie Rosji). Po zmarłym pracowniku pozostała żona. Czy mamy jej wypłacić wynagrodzenie należne (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczne terminy sprawozdawcze dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Do końca września 2021 r. jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek zatwierdzić swoje sprawozdania finansowe za 2020 r. Od daty (...)
str. 65
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
W myśl art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia (...)
str. 65
1.2.
Złożenie dokumentów do KRS
Na podstawie art. 69 ust. 1 ww. ustawy, kierownik jednostki (wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz SP ZOZ) składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS): roczne (...)
str. 66
1.3.
Złożenie dokumentów do ogłoszenia w MSiG
Zgodnie art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, niewpisanej do KRS, jest obowiązany złożyć do ogłoszenia w (...)
str. 66
1.4.
Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz (...)
str. 67
2.
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z przekroczeniem w 2020 r. sumy przychodów o równowartości 2.000.000 euro, "przeszła" od 1 stycznia 2021 r. (...)
str. 67
3.
Dywidenda otrzymana przez spółkę z o.o. od innej spółki z o.o.
Jako spółka z o.o. nabyliśmy udziały w innej spółce z o.o., której sprawozdanie finansowe za 2020 r. wykazało zysk. Zgodnie z decyzją wspólników, zysk został (...)
str. 70
3.1.
Podstawa prawna wypłaty zysku
Wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę z o.o. dokonuje się w oparciu o art. 191-197 Kodeksu spółek handlowych. W myśl art. 191 K.s.h., wspólnik ma prawo (...)
str. 71
3.2.
Ewidencja księgowa otrzymania dywidendy
Przychody uzyskane z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) zalicza się do przychodów finansowych (por. art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Potwierdzenie takiej klasyfikacji wraz (...)
str. 72
4.
Łączne sprawozdanie finansowe
Jednostka prowadzona przez osobę fizyczną na koniec roku obrotowego sporządza łączne sprawozdanie finansowe, w związku z tym, że posiada samobilansujący oddział zagraniczny na terenie Niemiec. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.