Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa i inne wyjaśnienia
1.1.
Korekta JPK_VAT a złożenie czynnego żalu
Za niedopełnienie określonych obowiązków podatkowych podatnik może ponieść karę określoną w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 4
1.2.
Preferencje w CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), co do zasady, uzyskały status podatnika CIT. Spółka komandytowa mogła jednak (...)
str. 6
1.3.
Obowiązki informacyjne w zakresie CIT spółek jawnych rozpoczynających działalność
Spółka jawna jako podatnik CIT Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne (...)
str. 7
1.4.
Podatkowe skutki Brexitu
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Aspekty celne umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) (...)
str. 8
1.5.
E-Urząd Skarbowy - od 1 lutego 2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) poinformowano, że uruchamiany jest serwis e-Urząd Skarbowy. W ten sposób będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez (...)
str. 9
2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w związku z COVID-19 - nowe stanowisko organów podatkowych
Czego dotyczy problem? Niektórzy przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogli uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) dofinansowanie (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Łatwiej uzyskać wsparcie z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zatrudnienie bezrobotnego
W Dzienniku Ustaw z 20 stycznia 2021 r., pod poz. 131, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające (...)
str. 12
2.
Kolejne zmiany w przepisach związane z COVID-19
Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 13
3.
Nowa wersja struktury JPK dla ewidencji przychodów
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało o opublikowaniu skorygowanej wersji JPK_EWP(2) wraz z broszurą informacyjną. Struktura ta dotyczy jednolitego pliku kontrolnego (...)
str. 15
4.
Opublikowano wzór informacji CIT-ISN/PIT-ISN składanej przez spółkę nieruchomościową
Od 1 stycznia 2021 r. do obu ustaw o podatku dochodowym "wprowadzono" nowy podmiot, tj. tzw. spółkę nieruchomościową. Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw (...)
str. 15
5.
Prosta spółka akcyjna i elektronizacja postępowania przed KRS przesunięte na 1 lipca 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 stycznia 2021 r., pod poz. 187, opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania (...)
str. 16
6.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 1 lutego 2021 r., pod poz. 217, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Najem prywatny w 2021 r. - regulacje kodeksowe i podatkowe
W praktyce często dochodzi do oddania do używania składników majątku prywatnego w ramach umowy najmu. Przedmiotem takiej umowy nierzadko są nieruchomości. W ramach umowy najmu (...)
str. 17
1.1.
Umowa najmu - regulacje kodeksowe
Zagadnienia ogólne związane z najmem zostały uregulowane w art. 659-679 Kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas (...)
str. 17
1.2.
Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego w 2021 r.
Przychody z najmu prywatnego, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą w 2021 r. mogą podlegać opodatkowaniu (tak jak dotychczas): według skali podatkowej albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. (...)
str. 18
1.3.
Rozliczanie przychodów z prywatnego najmu przez małżonków
Zasadą jest, że przychody (dochody) z najmu prywatnych nieruchomości, będących składnikami majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską, powinny być rozliczane po połowie. W takiej sytuacji (...)
str. 22
1.4.
Najem prywatny a VAT
Zwolnienie podmiotowe z VAT Dla celów VAT wynajmowanie nieruchomości w ramach najmu prywatnego uznawane jest za prowadzenie działalności gospodarczej, a wynajmującego - za podatnika VAT. (...)
str. 23
2.
Kursy walut obcych stosowane do celów podatkowych i bilansowych - w 2021 r.
Podmioty gospodarcze, które wystawiają faktury w walucie obcej (z tytułu sprzedaży towaru lub usługi) lub które otrzymują takie faktury, muszą je odpowiednio wycenić dla celów (...)
str. 24
2.1.
Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej - dla celów podatku dochodowego
W 2021 r. nie zmieniły się zasady wyceny transakcji (sprzedaży/zakupu) dla celów podatku dochodowego. Stosuje się zatem te same regulacje, jak w latach poprzednich. Wycena (...)
str. 24
2.2.
Rozliczenie sprzedaży/zakupu w walucie obcej dla celów VAT
Wycena sprzedaży na rzecz kontrahenta krajowego Jeżeli zgodnie z ustaleniami stron sprzedawca wystawi na rzecz kontrahenta krajowego fakturę w walucie obcej (wykazując w niej podstawę (...)
str. 27
2.3.
Wycena transakcji dla celów bilansowych
Dla celów bilansowych, operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, generalnie po średnim kursie NBP z dnia (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Ujęcie w JPK_VAT sprzedaży na rzecz osób prywatnych - interpretacja KIS
Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarejestrowana w kasie fiskalnej musi być ujęta w części ewidencyjnej JPK_VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego (...)
str. 30
2.
Opodatkowanie VAT kontraktów drogowych - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono objaśnienia podatkowe Ministra Finansów (dalej: MF) dotyczące sposobu opodatkowania VAT usług wykonywanych w ramach szeroko pojmowanych kontraktów drogowych, (...)
str. 32
2.1.
Kompleksowość usług
Powołując się na orzecznictwo TSUE, MF podkreślił, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak (...)
str. 32
2.2.
Rodzaje kontraktów drogowych
W objaśnieniach wskazano, że celem kontraktów drogowych dotyczących utrzymania dróg jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogi oraz sprawności wszystkich jej elementów. Prace utrzymaniowe polegają na (...)
str. 33
2.3.
Stawka VAT
W objaśnieniach podkreślono, że zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych usługi świadczone przy kontraktach kompleksowego utrzymania dróg - gdy świadczona jest jedna kompleksowa usługa (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności - błędne wskazanie kwoty VAT w komunikacie przelewu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2020 r. dokonałem zapłaty na rzecz kontrahenta z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W komunikacie przelewu wskazałem prawidłową wartość brutto (...)
str. 35
3.2.
Wydawanie paragonów w formie elektronicznej
Podatnik sprzedaje towary przez internet. Sprzedaż ewidencjonuje on za pomocą kasy rejestrującej on-line. Czy podatnik może wysyłać klientom paragony w formie elektronicznej (w formacie PDF), (...)
str. 36
3.3.
Wynajem powierzchni pod reklamę a oznaczenie GTU
Spółdzielnia (czynny podatnik VAT) wynajmuje kontrahentom powierzchnię ścian budynków pod reklamę. Usługa ta określana jest na fakturze jako "najem powierzchni elewacyjnej na reklamę". Czy wystawiona (...)
str. 37
3.4.
Sprzedaż karnetów na usługi sportowe a VAT
Sprzedajemy karnety na basen, siłownię, kręgielnię oraz doładowania do karty rabatowej na ww. usługi. Czy w nowym JPK_VAT taką sprzedaż należy potraktować jak sprzedaż bonów (...)
str. 38
3.5.
Zasady opodatkowania i dokumentowania dotacji
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Zajmuje się m.in. świadczeniem usług transportowych polegających na dowozie dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji usługi a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Kara umowna, zapłacona z tytułu opóźnienia w realizacji usługi (w kwocie wynikającej z ugody) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia przyczyna, (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. posiada status małego podatnika dla celów CIT; jej rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i trwa od 1 czerwca 2020 r. do (...)
str. 43
2.2.
Zakup gwarancji na sprzęt IT od kontrahenta z UE
Spółka z o.o. zakupiła od kontrahenta z Wielkiej Brytanii (osoby prawnej) usługę dodatkowej, 2-letniej gwarancji na sprzęt komputerowy. Czy usługa podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła? (...)
str. 44
2.3.
Ujmowanie otrzymanych dotacji w informacji CIT-8/O
Jednostka korzysta ze zwolnienia z CIT w odniesieniu do dochodów przeznaczonych na cele statutowe w zakresie ochrony zdrowia. Otrzymuje ona dotacje i dopłaty na zakup/wytworzenie (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki blogera na zakup odzieży i obuwia a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki na zakup odzieży i obuwia prezentowanego wyłącznie na blogu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić firmowe koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że odzież (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki ZUS od wynagrodzeń na przełomie lat a koszty podatkowe
Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłaciliśmy - zgodnie z regulaminem wynagrodzeń - w dniu 8 stycznia 2021 r. Składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłaciliśmy 5 (...)
str. 49
2.2.
Przejście z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany w 2021 r.
Wspólnie z mężem prowadzimy działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Świadczymy usługi budowlane. Spółka jest podatnikiem VAT, a z podatku dochodowego do końca 2020 r. (...)
str. 50
2.3.
Forma opodatkowania po otrzymaniu decyzji odmownej o zastosowaniu karty podatkowej
Złożyłam wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jaką formę opodatkowania będę musiała zastosować w sytuacji, jeśli naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną? Naczelnik (...)
str. 51
2.4.
Limit dochodów osoby niepełnosprawnej za 2020 r. w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Jaki jest limit dochodów osoby niepełnosprawnej za 2020 r. warunkujący możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę? Ulga rehabilitacyjna jest (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Limit 150.000 zł obowiązujący dla opłat leasingowych samochodu osobowego oraz jego wykupu - interpretacja KIS
Limit w wysokości 150.000 zł dotyczy opłat (wstępnej oraz rat kapitałowych) wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Natomiast odrębny limit, w tej samej wysokości, dotyczy odpisów (...)
str. 53
2.
Zasady amortyzacji w spółce jawnej i komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Czy wraz ze zmianą statusu podatnika spółki jawnej/komandytowej możliwa jest ponowna wycena środków trwałych i zmiana metody ich amortyzacji? Spółka jawna bądź spółka komandytowa, pomimo (...)
str. 54
3.
Amortyzacja degresywna w kolejnym roku podatkowym
W 2020 r. rozpoczęliśmy amortyzację maszyny produkcyjnej, stosując metodę degresywną. Czy w kolejnym roku możemy kontynuować odpisy amortyzacyjne w tych samych miesięcznych kwotach, co w (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja roczna za 2020 r. - termin przekazania do dnia 1 marca 2021 r.
Płatnik składek (np. pracodawca) jest zobowiązany przekazać ubezpieczonym informację roczną o wysokości m.in. naliczonych za nich składek ubezpieczeniowych za poprzedni rok kalendarzowy. Dokonuje tego na (...)
str. 56
2.
Składka na FEP za kierowcę samochodu ciężarowego
Zamierzam zatrudnić na podstawie umowy o pracę (na cały etat) osobę, na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego z uprawnieniami ADR. W ramach obowiązków planujemy zlecić mu (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wysokości wynagrodzenia i urlopu w razie zmiany etatu w trakcie miesiąca
1) Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu. Od 18 lutego 2021 r. przejdzie na cały etat. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, która również ulegnie podwyższeniu. Aktualnie (...)
str. 60
2.
Wykonywanie badań wstępnych i okresowych oraz szkoleń bhp w okresie epidemii
Do końca listopada 2020 r. zatrudnialiśmy pracownika na stanowisku administracyjnym. Obecnie znowu chcemy zatrudnić tego pracownika na takim samym stanowisku. W jego przypadku przerwa między (...)
str. 62
3.
Obowiązki pracodawcy wobec rodziny zmarłego pracownika
Uzyskaliśmy informację, że zmarł pracownik objęty izolacją domową z powodu COVID-19. Jakie są nasze obowiązki wobec jego rodziny w świetle specustawy? Przepisy specustawy nie wprowadzają (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilans 2020 - wycena, prezentacja i ujawnienia dotyczące zapasów
Na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się stosownej wyceny składników zapasów (w tym m.in.: materiałów, towarów czy wyrobów). Co do zasady, ich wartość nie może (...)
str. 65
1.1.
Bilansowe pojęcie zapasów
Ustawa o rachunkowości bezpośrednio nie definiuje pojęcia zapasów. Ze wzoru bilansu (sporządzanego według załącznika nr 1 - pozycja B.I.) wynika, że zapasy stanowią jeden z (...)
str. 65
1.2.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Zasady wyceny Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych, wycenia się na dzień bilansowy, co do zasady, według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od (...)
str. 66
1.3.
Prezentacja zapasów w bilansie
Prezentacja zapasów, w jednostce sporządzającej bilans według załącznika nr 1 ww. ustawy, następuje w pozycji B "Aktywa obrotowe" I. "Zapasy" z dalszym podziałem na: Materiały, (...)
str. 68
2.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Spółka komandytowa ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień uzyskania statusu podatnika CIT. Co w związku z tym oznacza podatkowe zamknięcie ksiąg rachunkowych (...)
str. 69
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od sprzedaży detalicznej
Począwszy od stycznia br. jako jednostka handlowa będziemy zobowiązani do rozliczania podatku od sprzedaży detalicznej. Czy należy ujmować go w księgach rachunkowych podobnie jak podatek (...)
str. 71
4.
Otrzymanie oraz umorzenie subwencji finansowej z PFR
W 2020 r. jako jednostka produkcyjno-usługowa otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR. Jak ująć skutki takiej pomocy oraz jej częściowe umorzenie w księgach rachunkowych i zaprezentować (...)
str. 73
4.1.
Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opracowaniu pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19" - rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości (udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl), (...)
str. 74
4.2.
Prezentacja subwencji w sprawozdaniu finansowym
Wartość zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (w części nieumorzonej) prezentuje się w kwocie wymagającej zapłaty, w pasywach bilansu, w zależności od załącznika według którego jest (...)
str. 74
4.3.
Ujawnienia subwencji w informacjach dodatkowych
Oprócz prezentacji, należy dokonać stosownych ujawnień w przedmiotowym zakresie. Jeżeli informacja o otrzymaniu subwencji z PFR mogłaby w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej (...)
str. 75
5.
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - ujęcie księgowe
Podpisaliśmy umowę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Jak księgować jego wykorzystanie i jak wykazać go w bilansie? W księgach rachunkowych ujęcie kredytu odnawialnego następuje poprzez (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.