Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy dotyczące składania formularzy PIT/CIT przypadające na początku 2021 r.
Formularze PIT Płatnicy PIT z początkiem 2021 r. są zobowiązani do sporządzenia za 2020 r. informacji i deklaracji podatkowych, tj.: PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, PIT-4R, (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia i komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Min. Fin.
Od 1 stycznia 2021 r. zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie VAT, a większość z nich - w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie zmiany (...)
str. 6
2.2.
Zeznanie podatkowe za 2020 r. z ulgą abolicyjną w pełnej wysokości
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PDOF. Przypomnijmy, (...)
str. 7
2.3.
Pracodawcy nadal mogą wpisywać w informacji PIT-11 cudzoziemców ciąg cyfr, jako identyfikator podatkowy
W Biuletynie Informacyjnym nr 1 z 1.01.2021 r. zamieściliśmy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów (dalej: MF) dotyczące podawania prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) pracowników w formularzach (...)
str. 8
3.
Tarcza finansowa dla firm
3.1.
Uruchomiono tarczę finansową PFR 2.0
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (pfrsa.pl) zamieszczono informację o możliwości składania wniosków (od 15 stycznia 2021 r.) o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR (...)
str. 9
3.2.
Przedłużono termin na przekazanie dokumentów dotyczących reprezentowania w zawarciu umowy o subwencję z PFR
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm, byli zobowiązani dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające, że (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane dalsze wsparcie dla uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek COVID-19
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono informację o przyjęciu rozporządzenia w sprawie kolejnego wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Z (...)
str. 11
2.
Opublikowano wzór informacji składanej przez spółki jawne w celu uniknięcia uzyskania statusu podatnika CIT
W Dzienniku Ustaw z 14 stycznia 2021 r., pod poz. 87 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. (...)
str. 13
3.
Od 1 stycznia 2021 r. dla celów podatkowych stosuje się PKWiU 2015 r.
Od 1 lipca 2020 r. dla celów VAT - co do zasady - towary klasyfikuje się według unijnej Nomenklatury scalonej (CN), a usługi - według (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy
W Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20 stycznia 2021 r. przedstawiliśmy sposób rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę. W tym artykule przedstawiamy natomiast, jak faktury korygujące (...)
str. 14
1.1.
Rozliczanie faktur korygujących przez nabywcę dla celów VAT
Sposób rozliczenia przez nabywcę otrzymanej faktury korygującej, uzależniony jest od tego, czy jest to korekta zmniejszająca kwotę VAT naliczonego (korekta "in minus"), czy zwiększająca (korekta (...)
str. 14
1.2.
Faktury korygujące a koszty podatkowe nabywcy
Zasady rozliczania w 2021 r. przez nabywcę faktur korygujących - dla celów podatku dochodowego - są analogiczne, jak w roku poprzednim, ustawodawca nie wprowadził bowiem (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa faktury korygującej - u nabywcy
Dla celów bilansowych, faktury korygujące powinny być zasadniczo uwzględniane w kosztach w tym samym okresie, w którym ujęto koszt, którego korekta dotyczy (w przypadku korekty (...)
str. 19
2.
Umowy o dzieło w 2021 r. w ujęciu kompleksowym
W praktyce dość częstą formą wykonania określonego rodzaju świadczenia o jednorazowym, "dokonanym" charakterze, jest umowa o dzieło. Strony takiej umowy dość chętnie ją zawierają z (...)
str. 20
2.1.
Regulacje kodeksowe
Regulacje dotyczące umowy o dzieło zostały zapisane w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a (...)
str. 20
2.2.
Umowa o dzieło a obowiązki wobec ZUS
Samodzielna umowa o dzieło Osoba wykonująca samodzielną umowę o dzieło (wykonawca) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zlecający wykonanie (...)
str. 21
2.3.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło a podatek dochodowy
Wynagrodzenie z umowy o dzieło (uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej) zalicza (...)
str. 22
2.4.
Wynagrodzenie z umowy o dzieło - ujęcie księgowe
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło są ujmowane w księgach rachunkowych na podobnych zasadach, jak wynagrodzenia pracownicze. Takie wynagrodzenia, co do zasady, obciążają koszty działalności (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż na rzecz członka rodziny a oznaczenie w JPK_VAT - w świetle wyjaśnienia Min. Fin.
W nowym JPK_VAT niektóre transakcje oznacza się w sposób szczególny. Jedno z nich - "TP" - stosuje się w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a (...)
str. 26
2.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a limit zwolnienia podmiotowego z VAT - wyrok NSA
Sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT (200.000 zł) nawet wówczas, gdy jest ona opodatkowana w Polsce. (wyrok (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Usługi budowlane mogą być rozliczane kwartalnie - zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r.
Świadczę usługi budowlane. Dotychczas rozliczałem VAT miesięcznie. Chciałbym jednak rozliczać VAT kwartalnie. Czy jest to możliwe? Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący usługi budowlane (...)
str. 29
3.2.
Zasady zamieszczania adnotacji na fakturze o MPP
Do niedawna obowiązywała zasada, że oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności" można stosować także w przypadku, gdy zastosowanie MPP jest dobrowolne. Czy ta zasada nadal (...)
str. 30
3.3.
Oznaczenia w JPK_VAT, gdy podatnik ma trudności z klasyfikacją towaru
Sprzedaję różne części samochodowe. Niekiedy mam wątpliwości, czy faktury dokumentujące ich sprzedaż należy oznaczać kodem GTU_07. Czy mogę przyjąć zasadę, że wszystkie faktury będę oznaczać (...)
str. 33
3.4.
Wynajem samochodów a oznaczenia w JPK_VAT
Zajmujemy się wynajmem aut osobowych i ciężarowych (bez kierowcy). Czy faktury za wynajem należy oznaczać w JPK_VAT kodem GTU_13? Nie. Usługi wynajmu samochodów bez kierowcy (...)
str. 34
3.5.
Zakup dodatkowej gwarancji od kontrahenta zagranicznego - rozliczenie VAT
Kupiłem od sprzedawcy zagranicznego dodatkową gwarancję na nabyty sprzęt na okres dwóch lat. Gwarancję opłaciłem w całości w trzecim miesiącu jej obowiązywania. Kiedy powstał obowiązek (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Opłaty leasingowe a koszty finansowania dłużnego - interpretacja KIS
Część odsetkowa raty leasingowej to koszt finansowania dłużnego również w przypadku leasingu podatkowo operacyjnego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży
Spółka z o.o. w styczniu 2021 r. nabyła towar od kontrahenta krajowego. Faktura dokumentująca tę transakcję została wystawiona w walucie obcej, przy czym kwota VAT (...)
str. 38
2.2.
Zysk spółki komandytowej z 2020 r. wypłacony wspólnikowi w 2021 r. - skutki w CIT
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej. Jak dla celów CIT rozliczyć uzyskany przez spółkę komandytową za 2020 r. zysk, wypłacony wspólnikowi - spółce z (...)
str. 40
2.3.
Koszty połączenia spółek kapitałowych
Dwie spółki z o.o. mają zostać połączone. W związku z tym zostały podjęte kroki, których następstwem jest ponoszenie kosztów dotyczących połączenia, w tym m.in. na (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybór formy opodatkowania dochodów/przychodów w 2021 r.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania dochodów (przychodów), tj.: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową. Dalej (...)
str. 44
2.
Ekwiwalent za zużycie internetu i energii elektrycznej w czasie pracy zdalnej a PIT - interpretacja KIS
Otrzymane przez pracowników pracujących zdalnie, w związku z COVID-19, świadczenia pieniężne tytułem zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, nie (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zakup dodatkowej gwarancji na laptopa - ujęcie w PKPiR
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem laptopa za kwotę 2.700 zł netto. Wykupiłem też dodatkową gwarancję na ww. sprzęt za 510 zł. Gwarancja została wykazana (...)
str. 48
3.2.
Dotacja przedmiotowa na zakup produktów a koszty i przychody podatkowe
Firma gastronomiczna prowadzi bary mleczne. Otrzymuje dotacje na produkty żywnościowe, które są zwolnione z podatku dochodowego. Czy wartość towarów, na które otrzymuje ww. dotacje, podlega (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Otrzymany od najemcy zwrot wydatków poniesionych na prace adaptacyjne - wyjaśnienie KIS
Jeżeli wydatki na prace adaptacyjne zwiększają wartość początkową wynajmowanego środka trwałego, to ich zwrot dokonany przez najemcę powoduje konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części (...)
str. 51
2.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do wysokości 100.000 zł na przełomie lat podatkowych - wybrane problemy
Czy od 2021 r., w związku z wprowadzonymi zmianami przepisów podatkowych, firmy korzystające ze zwolnień w podatku dochodowym nadal mogą korzystać z prawa do jednorazowego (...)
str. 52
3.
Reklasyfikacja środków trwałych oraz zmiana sposobu ustalania stawek amortyzacyjnych
Spółka z o.o. posiada kilka środków trwałych nieprawidłowo sklasyfikowanych w ramach KŚT (zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych). W wyniku wprowadzonych zmian w reklasyfikacji, (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy w 2021 r.
Najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. m.in. dla przedsiębiorcy wynosi 4.242,38 zł, a wyliczona od tej podstawy kwota składki zdrowotnej (...)
str. 55
2.
Wypłatę premii rocznej za 2020 r. należy dodatkowo wykazać w ZUS RPA
Na koniec stycznia 2021 r. wypłaciliśmy zatrudnionym w firmie pracownikom, wraz z wynagrodzeniem za styczeń br., nagrodę roczną za 2020 r. Czy rozliczenie wypłaconej premii (...)
str. 57
3.
Brak opłaconej składki chorobowej za zleceniobiorcę
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowego) i zdrowotnego w ZUS. Przez nieuwagę za listopad i grudzień 2020 r. (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypłata bonów ze środków ZFŚS w równej wysokości
1) Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego przekazujemy pracownikom m.in. bony. Czy jest prawidłowe przyznanie ich pracownikom w równej wysokości? Nie. Pracodawca przy przyznawaniu (...)
str. 59
2.
Nabycie prawa do ekwiwalentu za krótki okres zatrudnienia
Od 21 grudnia 2020 r. zatrudniliśmy na pełny etat pracownika. W dniu 5 stycznia 2021 r. stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości i nie (...)
str. 61
3.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Pracownik wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W świadectwie pracy zostało wskazane, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę na (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja oraz ewidencja zdarzeń w okresie COVID-19 - w wyjaśnieniach Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przedstawia zagadnienia pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, a także sporządzaniu sprawozdań finansowych. W najnowszych wyjaśnieniach zgrupowanych (...)
str. 64
1.1.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów
Metoda weryfikacji środków trwałych w okresie braku obowiązku inwentaryzacji drogą spisu z natury Na pytanie, czy w roku, w którym nie przypada termin inwentaryzacji środków (...)
str. 65
1.2.
Ryczałt na działalność otrzymany w 2020 r. a wykonanie usług w 2021 r.
W zakładce "Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19", zawierającej zbiór konsultacji dotyczących zagadnień występujących w jednostkach w okresie pandemii MF przedstawiło "pytanie i odpowiedź nr 17", (...)
str. 66
2.
Bilans 2020 - wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Nieuregulowane rozrachunki (figurujące w księgach rachunkowych w postaci należności i zobowiązań) wyrażone w walucie obcej dla celów prezentacji w bilansie muszą zostać wycenione przy zastosowaniu (...)
str. 67
2.1.
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia (...)
str. 67
2.2.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Rozliczenie różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny bilansowej może następować: a) wynikowo - poprzez zwiększenie odpowiednio przychodów lub kosztów finansowych (art. 30 ust. 4 ustawy (...)
str. 67
3.
Ewidencja wykorzystania ZFRON w ramach tarczy antykryzysowej
W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajduje się przepis, zgodnie z którym można przeznaczyć do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji (...)
str. 70
4.
Roczne sprawozdanie finansowe w okresie likwidacji - dane porównawcze
Jakie dane porównawcze należy wykazać w bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. zakładając, że jednostka z dniem 1 (...)
str. 71
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników - prezentacja i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym
W 2020 r. w ramach programów pomocowych otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Jak takie środki wykazać (...)
str. 73
5.2.
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Czy w sytuacji, gdy spółka akcyjna podjęła na koniec 2020 r. decyzję o przekształceniu w pierwszej połowie 2021 r. w spółkę z o.o., musi poddać (...)
str. 74
5.3.
Zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. w jakich (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.