Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (304) z dnia 10.04.2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (304) z dnia 10.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-6 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Status osoby samotnie wychowującej dziecko a prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.607.2020.3.ES) "(…) Dnia (…) 2020 r. Sąd Okręgowy w S. (…) wydał wyrok, (...)
str. 3
2.
Brak obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy za granicą przez nierezydenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.928.2020.2.MKA) "(…) Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek opodatkowania w Polsce (...)
str. 5
II.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Zakup bezimiennej polisy OC członków organów spółki kapitałowej a PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2186/18 "(…) Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Na (...)
str. 7
2.
Nieodpłatny udział członka samorządu zawodowego w szkoleniu a przychód podatkowy
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r., nr DD3.8201.2.2018) "(…) Interpretacja dotyczy stosowania art. 11 ust. 1 w (...)
str. 10
3.
Czy sfinansowanie pracownikom szczepień przeciwko grypie powoduje powstanie przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.747.2020.1.AKU) "(…) Wnioskodawca zamierza, w związku z panującą epidemią, sfinansować szczepienie pracowników przeciw (...)
str. 12
4.
Zapewnienie przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej pracowników w czasie epidemii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS) "(…) Wnioskodawca jest członkiem grupy kapitałowej zajmującej się dostawą produktów, usług oraz (...)
str. 14
5.
Odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy kolizji drogowej a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.695.2020.1.MR) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Posiada samochód, który wykorzystuje na potrzeby (...)
str. 19
III.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Wydatki na spłatę kredytu hipotecznego a ulga mieszkaniowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.747.2020.2.MK) "(…) W (...) 2015 r. Wnioskodawca nabył jako kawaler mieszkanie (...) (z (...)
str. 21
2.
Wypłata zleceniobiorcom należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.944.2020.1.MKA) "(…) Spółka (sp. z o.o. - przyp. red.) zajmuje się świadczeniem usług (...)
str. 24
3.
Czy zapewnienie pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne stanowi przychód zwolniony od podatku?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.858.2020.2.GG) "(…) Czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku wartość wydawanych pracownikom kart przedpłaconych, (...)
str. 26
IV.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Otrzymanie od najemcy zwrotu wydatków na prace adaptacyjne a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.869.2020.1.MD) "(…) Pan (…) (dalej: "Wnioskodawca") jest komandytariuszem w spółce komandytowej (dalej: "SK"). (...)
str. 29
2.
Koszty podatkowe z tytułu świadczenia przez wspólnika usług na rzecz spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.736.2020.2.AWO) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, będąc wspólnikiem spółki jawnej. Wnioskodawczyni podlega nieograniczonemu (...)
str. 31
3.
Wydatki blogera na zakup odzieży i obuwia a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.624.2020.1.PS ) "(...) Prowadzi Pani działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do centralnej ewidencji (...)
str. 33
4.
Czy wydatek na zakup smartwatcha można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.3.2021.1.KR) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się z podatku dochodowego od (...)
str. 36
5.
Zbycie udziałów w spółce kapitałowej a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.823.2020.1.MG) "(…) Od 1991 r. do 2020 r. Wnioskodawca był jednym ze wspólników (...)
str. 38
V.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Nakłady na nabytą nieruchomość przed jej oddaniem do używania a wartość początkowa środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2020 r., nr 0114-KDWP.4011.90.2020.2.AS1) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. W dniu 8 maja (...)
str. 41
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego nie zawsze możliwy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.704.2020.2.MGR) "(…) Wnioskodawca zakupił kontener morski, który w przeszłości służył do transportowania towarów (...)
str. 44
3.
Rozliczenie wydatków na zakup miejsca parkingowego uznanego za środek trwały
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.843.2020.2.AP) "(…) Wnioskodawca od 1 stycznia 2019 r. (…) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 46
4.
Amortyzacja środków trwałych wycofanych z jednoosobowej działalności gospodarczej i wniesionych do spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.657.2020.2.MJ) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce, podatnikiem podatku (...)
str. 48
VI.
Do artykułu 23a-23l ustawy - opodatkowanie stron umowy leasingu
1.
Zmiana postanowień umowy leasingu oraz ustalenie przychodu finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r., nr DD6.8202.4.2020 ) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów art. 17a pkt (...)
str. 51
VII.
Do artykułu 24 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej za wynagrodzeniem - skutki w PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 12 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 620/20 - orzeczenie prawomocne "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim (...)
str. 55
2.
Ustalenie dochodu z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze dziedziczenia/darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.874.2020.1.IR) "(…) Czy w razie przymusowego umorzenia za wynagrodzeniem akcji SKA odziedziczonych przez (...)
str. 58
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Dochody osiągnięte z pracy za granicą a roczne rozliczenie podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.679.2020.1.RS) "(…) W 2019 r., 2020 r. oraz w latach następnych Wnioskodawca wykonywał/wykonuje/będzie (...)
str. 61
2.
Odliczanie kosztów instalacji fotowoltaicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.744.2020.1.MM) "(…) Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną o niepełnosprawności umiarkowanej. (…) Wnioskodawca ma 68 (...)
str. 64
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku pośrednictwa handlowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.681.2020.2.KR) "(…) Wnioskodawca chciałby wznowić swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałby rozpocząć sprzedaż w (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.