Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 7:42 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Transakcje przekraczające 15.000 zł - rozliczenie podatkowe
Dodatek nr 15
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13
z dnia 01.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH - REGULACJE PRAWNE
Nabywcy towarów i usług mogą dokonywać zapłaty za zakupione towary/usługi w różny sposób, np. gotówką, przelewem (za pośrednictwem rachunku płatniczego) czy kartą płatniczą. Niekiedy jednak (...)
str. 3
II.
OGRANICZENIA W ZALICZANIU WYDATKÓW DO KOSZTÓW PODATKOWYCH
Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (tj. (...)
str. 3
1.
Definicja pojęcia "transakcja" na potrzeby ujęcia wydatku w kosztach podatkowych
Jak wskazano, przepisy o podatku dochodowym wskazują negatywne konsekwencje w CIT/PIT w przypadku zapłaty za transakcję przekraczającą 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) w sposób (...)
str. 4
1.1.
Umowy na czas określony
W przypadku zawarcia umowy na czas określony, gdy strony mogą określić jej wartość (np. mnożąc miesięczną kwotę do zapłaty przez liczbę miesięcy obowiązywania), "wartością transakcji" (...)
str. 4
1.2.
Umowy na czas nieokreślony
W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, aby ustalić "wartość transakcji" i obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, konieczne jest uwzględnienie wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego (...)
str. 5
1.3.
Umowy ramowe i o stałej współpracy
Odnośnie umów ramowych/o stałej współpracy, definiowanie pojęcia "jednorazowej wartości transakcji" ulegało modyfikacjom. Ostatnio z reguły przyjmuje się, że należy tu stosować takie same zasady, jak (...)
str. 5
2.
Przelew na rachunek spoza białej listy - skutki w CIT/PIT
Jak już wskazano, negatywne skutki dla celów podatku dochodowego (w postaci niemożliwości uwzględnienia kosztu w rachunku podatkowym) rodzi także zapłata na rachunek spoza tzw. białej (...)
str. 6
3.
Zapłata z pominięciem MPP
Jak już wspomniano, podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych także kosztów, które - zgodnie z przepisami o VAT - powinny być zapłacone w ramach (...)
str. 8
III.
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W VAT
1.
Limit 15.000 zł a mechanizm podzielonej płatności
Dla celów VAT limit 15.000 zł ma znaczenie na potrzeby stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Tu jednak jest mowa o wartości faktury, a nie (...)
str. 9
2.
Zbiorcza zapłata w ramach MPP
W ramach jednej płatności dokonywanej w ramach MPP można zapłacić za kilka faktur wystawionych przez jednego dostawcę lub usługodawcę, ale muszą być spełnione pewne warunki. (...)
str. 10
3.
Limit 15.000 zł - jak ustalić?
Dla celów VAT limit 15.000 zł (którego przekroczenie może zobowiązywać do zastosowania MPP) odnosi się do "należności ogółem udokumentowanej fakturą". Chodzi tu więc o kwotę (...)
str. 10
4.
Kompensata a MPP
Obecnie z przepisów wprost wynika, że jeżeli strony postanowią o kompensacie wzajemnych wierzytelności (i tym samym nie zastosują MPP), nie muszą się obawiać nałożenia sankcji (...)
str. 11
5.
Zapłata kartą płatniczą, gdy wartość faktury przekracza 15.000 zł
Jeżeli podatnik nabywa towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota faktury przekracza 15.000 zł, to nie może on takiej transakcji (...)
str. 11
6.
Komunikat przelewu
Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania (...)
str. 11
7.
Sankcje w VAT w związku z naruszeniem przepisów o MPP
Sankcja dla sprzedawcy Jak wskazano, w przypadku, gdy ma zastosowanie obowiązkowy MPP, faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Brak umieszczenia na wystawianej fakturze tego (...)
str. 12
8.
Zapłata w ramach MPP - ewidencja księgowa
• U nabywcy towarów/usług (u wpłacającego) Dokonywanie zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności może zostać ujęte w księgach rachunkowych wpłacającego, np. w następujący sposób: a) (...)
str. 13
IV.
TRANSAKCJE PRZEKRACZAJĄCE 15.000 ZŁ - W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Zwrot wpłaconej kwoty i ponowna płatność w MPP a koszty uzyskania przychodów
Kontrahent wystawił fakturę na kwotę 35.000 zł za zakup sprzętu komputerowego, którą powinnam zapłacić z zastosowaniem MPP. Dokonując przelewu za tę fakturę, nie zastosowałam jednak (...)
str. 14
2.
Płatność za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rzecz rolnika ryczałtowego
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje zakupu towarów od rolników ryczałtowych. Rolnicy prowadzą wyłącznie działalność wytwórczą w rolnictwie (w zakresie chowu (...)
str. 15
3.
Zapłata powyżej 15.000 zł za samochód nabyty od osoby prywatnej dokonana w gotówce a koszty podatkowe
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za kwotę 35.000 zł. Zamierzamy samochód ten sprzedać przed upływem roku od jego (...)
str. 17
4.
Zapłata gotówką za usługę a limit 15.000 zł w przypadku umowy zawartej na czas określony
Spółka z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług na 12 miesięcy (umowa zawierana jest co roku). Zapłata za usługę wynosi 800 zł brutto miesięcznie. Czy (...)
str. 18
5.
Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach mechanizmu podzielonej płatności a koszty podatkowe
Spółka z o.o. nabyła towary od kontrahenta krajowego (czynnego podatnika VAT); wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka dokonała zapłaty za ww. towary w ramach obowiązkowego (...)
str. 19
6.
Do którego urzędu skarbowego złożyć zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy dla celów CIT/PIT?
Spółka zawarła transakcję (zakup towarów) z kontrahentem krajowym, o wartości przekraczającej 15.000 zł, dokonując zapłaty na rachunek spoza białej listy. Aby zaliczyć dokonane zakupy do (...)
str. 20
7.
Czy wydatek opłacony gotówką na rachunek bankowy kontrahenta może być ujęty w kosztach podatkowych nabywcy?
Spółka z o.o., prowadząca działalność handlową, nabyła towary od kontrahenta krajowego (przedsiębiorcy); wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka zamierza zapłacić za ww. towary w ten (...)
str. 20
8.
Zapłata za najem lokalu na rachunek spoza białej listy a koszty podatkowe
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (PKPiR). Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokal biurowy, za który płacę miesięczny czynsz w wysokości 1.000 zł. Umowa najmu (...)
str. 21
9.
Czy trzeba składać kolejne zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy dla celów CIT/PIT?
Spółka nabywa usługi od kontrahenta krajowego, będącego czynnym podatnikiem VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka płaci za fakturę, jednakże dokonuje tego na rachunek kontrahenta (...)
str. 22
10.
Dane kontrahenta na białej liście a koszty podatkowe
Spółka kupiła towary od kontrahenta krajowego (czynnego podatnika VAT). Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Rachunek, na który spółka dokonała zapłaty przelewem (za ww. zakup), znajdował (...)
str. 23
11.
Wydatki opłacone gotówką zaliczane do kosztów podatkowych w przypadku braku umowy
Spółka dokonuje zakupu towarów od jednego kontrahenta na kwotę przekraczającą w ciągu roku 15.000 zł. Pojedyncze faktury nie przekraczają 1.000 zł brutto i są często (...)
str. 24
12.
Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem komputery. Otrzymałem fakturę zakupu na kwotę brutto 17.000 zł. (...)
str. 25
13.
Dobrowolne zamieszczanie adnotacji na fakturze o MPP
Do niedawna obowiązywała zasada, że oznaczenie na fakturze "mechanizm podzielonej płatności" można stosować także w przypadku, gdy zastosowanie MPP jest dobrowolne. Czy ta zasada nadal (...)
str. 27
14.
Faktura korygująca w związku ze zwrotem zakupionych towarów a oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż różnych towarów (w tym wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Wartość (...)
str. 27
15.
Transakcje kompleksowe o znacznej wartości a MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi naprawy samochodów. W tym celu nabywam części samochodowe (wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Czy na (...)
str. 28
16.
Zakup od kontrahenta zagranicznego z pominięciem MPP a sankcje w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towary od zagranicznego kontrahenta, który jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce (zakup miał miejsce w Polsce). Zakupiłem od niego (...)
str. 29
17.
Czy obowiązek zamieszczania na fakturach wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zależy od wartości umowy?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy faktura powinna zawierać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", jeżeli kwota (...)
str. 31
18.
Obligatoryjny MPP, gdy należność za towar określono w walucie obcej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję telefony komórkowe i konsole do gier wideo. Czy dokonując płatności na rzecz polskiego kontrahenta, od którego kupiłem ten towar, muszę (...)
str. 31
19.
Faktury oznaczone wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się handlem towarami wskazanymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przyjąłem zasadę, że wszystkie faktury oznaczam wyrazami "mechanizm (...)
str. 32
20.
Zapłata poza białą listą a odpowiedzialność solidarna w VAT
Czynny podatnik VAT kupił towary (inne niż wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) za kwotę 25.000 zł. Nie stosuje on MPP. Czy (...)
str. 34
21.
Mechanizm podzielonej płatności - błędne wskazanie kwoty VAT w komunikacie przelewu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zapłaty na rzecz kontrahenta z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W komunikacie przelewu wskazałem prawidłową wartość brutto z faktury, ale pomyliłem (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.