Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (1095) z dnia 01.06.2021
Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek nr 18
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1.
Świadczenia na ochronę zdrowia pracowników ponoszone w związku z pandemią COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 pracodawcy, w trosce o zdrowie swoich pracowników, zapewniają im różnego rodzaju świadczenia, np. ponoszą wydatki na testy na COVID-19, (...)
str. 3
1.1.
Otrzymanie od pracodawcy pomocy w zakresie ochrony zdrowia a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód ze stosunku pracy Przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w (...)
str. 3
1.2.
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w kosztach podatkowych
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 5
1.3.
VAT od wydatków na ochronę zdrowia pracowników
Rozliczając dla celów VAT wydatki na ochronę zdrowia pracowników należy mieć na uwadze, że: a) zasadniczo podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług (...)
str. 6
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na ochronę zdrowia pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Mogą one zatem zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy np. na koncie (...)
str. 7
2.1.
Ogólne zasady wypłacania świadczeń urlopowych
Kwestię wypłaty świadczeń urlopowych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746), dalej: (...)
str. 8
2.2.
Przychód pracownika i składki ZUS z tytułu otrzymania świadczenia urlopowego
Otrzymanie świadczenia urlopowego a PIT Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy świadczenie urlopowe, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Przychód ten nie korzysta ze (...)
str. 9
2.3.
Świadczenie urlopowe a koszty podatkowe pracodawcy
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PDOF, nie uważa się (...)
str. 10
2.4.
Wypłacone pracownikom świadczenia urlopowe w ewidencji księgowej pracodawcy
Dla celów bilansowych wypłacane przez pracodawców świadczenia urlopowe kwalifikowane są do kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja wypłaty takich świadczeń może wyglądać następująco: 1. Wartość brutto świadczenia (...)
str. 10
3.1.
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a PIT pracownika
Zasady ogólne W przypadku, gdy pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza się bowiem (...)
str. 11
3.2.
Składki ZUS od prywatnych jazd pracowników służbowym autem
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika generalnie stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W niektórych przypadkach taki przychód nie (...)
str. 13
3.3.
Udostępnienie firmowego samochodu pracownikowi a VAT
Co do zasady, od wydatków na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT. Przyjmuje się bowiem, że (...)
str. 13
4.1.
Otrzymanie upominku przez pracownika a PIT i składki ZUS
Przychód pracownika ze stosunku pracy Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty (...)
str. 13
4.2.
Przekazanie upominków okolicznościowych pracownikom a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do (...)
str. 14
4.3.
Wydatki na zakup upominków okolicznościowych dla pracowników - ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 15
4.4.
Zakup upominków i ich przekazanie pracownikom - w ewidencji księgowej
Wydatki na zakup upominków okolicznościowych dla pracowników, sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup tych upominków może zostać ujęta (...)
str. 16
5.1.
Otrzymanie pakietu medycznego a PIT pracownika
Pakiet medyczny a przychód pracownika W praktyce podmioty gospodarcze w trosce o zdrowie pracowników przekazują im pakiety usług medycznych (nieobowiązkowych), przy czym zakup tych pakietów (...)
str. 17
5.2.
Oskładkowanie pakietów medycznych
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS stanowią uzyskane przez pracownika przychody z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ze względu na to, iż z tytułu otrzymania (...)
str. 19
5.3.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych pracownikom a VAT należny
Jeżeli pracodawca przekazuje pracownikom pakiety medyczne nieodpłatnie, to skutki takiego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Z (...)
str. 19
5.4.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 20
5.5.
Pakiety medyczne w ewidencji księgowej pracodawcy
Wydatki na zakup pakietów medycznych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki - pracodawcy. Operacje związane z zakupem pakietów medycznych oraz (...)
str. 20
6.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie prawa pracy
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika zostało zdefiniowane w art. 103 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pod ww. pojęciem rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie (...)
str. 21
6.2.
Sfinansowanie pracownikowi szkoleń/studiów - PIT i składki ZUS
Rozliczenie otrzymanego świadczenia dla celów PIT Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 23
6.3.
Sfinansowanie pracownikom szkoleń/studiów a VAT
Ustalając, w jaki sposób pracodawca powinien rozliczyć dla celów VAT wydatki na szkolenia, czy studia pracowników, ponoszone w celu podniesienia ich kwalifikacji, potrzebnych do wykonywania (...)
str. 24
6.4.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach podatkowych i księgach rachunkowych pracodawcy
Koszty uzyskania przychodów Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych (...)
str. 25
7.1.
Wydatki na zakup telefonów dla pracowników - rozliczenie VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do (...)
str. 26
7.2.
Nabycie telefonu komórkowego dla pracowników - podatek dochodowy
Wydatki na zakup telefonu a koszty podatkowe Zasadniczo wydatki na zakup telefonów służbowych dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (pracodawcy), wykazują (...)
str. 27
7.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup telefonu komórkowego
Nabyty przez jednostkę telefon komórkowy zazwyczaj spełnia definicję środka trwałego na gruncie ustawy o rachunkowości. Dla celów bilansowych za środki trwałe uważa się bowiem rzeczowe (...)
str. 29
II.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ INNYCH OSÓB
1.1.
Zapewnienie nieodpłatnego transportu/zakwaterowania zleceniobiorców a PIT
Uzyskanie nieodpłatnego świadczenia a PIT Przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń (...)
str. 30
1.2.
Oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń zleceniobiorcy
Podstawę wymiaru składek ZUS zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, jeżeli w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce (...)
str. 32
1.3.
Nieodpłatny nocleg i transport zleceniobiorców a VAT
VAT należny od nieodpłatnych usług Odnosząc się do ewentualnego obowiązku wykazania VAT z tytułu nieodpłatnego zapewnienia zleceniobiorcom noclegu (mieszkania, noclegu w hotelu) czy dowozu do/z (...)
str. 33
1.4.
Wydatki na noclegi i transport zleceniobiorców a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 34
1.5.
Ewidencja księgowa dodatkowych świadczeń dla zleceniobiorców
Wydatki związane z noclegami zleceniobiorców (np. w hotelach, mieszkaniach, itd.), czy też z ich dowozem do pracy (i z powrotem), wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, (...)
str. 35
2.
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu funkcji pełnionej na podstawie powołania
W tym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu spółki z o.o. (niebędącego jej pracownikiem) z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie (...)
str. 35
2.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie
Przychód członka zarządu W przypadku, gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, to uzyskane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie (...)
str. 36
2.2.
Ujęcie wynagrodzenia członka zarządu w kosztach podatkowych spółki
Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 37
2.3.
Wynagrodzenie członka zarządu - ujęcie w księgach rachunkowych spółki
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie powołania obciąża koszty działalności operacyjnej spółki. Wynagrodzenie to ujmowane jest w kosztach bilansowych (zgodnie (...)
str. 39
3.
Szkolenia, kursy i studia członków zarządu
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki na różnego rodzaju świadczenia dla członków zarządu, m.in. związane ze szkoleniami, studiami czy kursami (np. językowymi) tych osób. W tym (...)
str. 39
3.1.
Sfinansowanie członkowi zarządu szkolenia a przychód podatkowy i składki ZUS
Przychód podatkowy członka zarządu Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące m.in. do składu zarządów, kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej (...)
str. 40
3.2.
Wydatki na szkolenia członków zarządu a koszty podatkowe spółki
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 42
3.3.
Szkolenia członków zarządu a VAT
Szkolenia, kursy czy studia (w tym członków zarządu) mogą być zwolnione z VAT. W takim przypadku spółka nie odlicza VAT, gdyż kwota tego podatku po (...)
str. 43
3.4.
Ewidencja księgowa wydatków na szkolenia członków zarządu
Wydatki ponoszone na szkolenia/studia/kursy członków zarządu to koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca zakup ww. usługi może zostać zaksięgowana (zakładając, że występuje tu kwota VAT): (...)
str. 43
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.