Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 13 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Min. Fin. udostępnił instrukcje wypełniania deklaracji dotyczących obrotu zagranicznego z konsumentami
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach pakietu e-commerce. (...)
str. 4
2.
Można uzgadniać zasady opodatkowania VAT w transakcjach transgranicznych - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący projektu Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Pilotaż VAT UE CBR Pilotaż VAT UE CBR to (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy wzór informacji VAT-26
Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2021 r. - podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do (...)
str. 6
2.
E-faktury - uchwalono ustawę nowelizującą
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy (...)
str. 7
3.
Kolejne planowane zmiany w CIT/PIT w ramach Polskiego Ładu
Wielokrotnie na łamach naszego czasopisma pisaliśmy o planowanych zmianach m.in. w CIT/PIT, które przewiduje tzw. Polski Ład. W artykule tym opisujemy kolejne z planowanych zmian. (...)
str. 8
3.1.
PIT-0 dla seniorów, rodzin 4+ oraz ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców
PIT-0 dla seniorów W ramach Polskiego Ładu planuje się m.in. wprowadzenie PIT-0 dla seniorów, tj. osób (podatników) po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety (...)
str. 8
3.2.
Nielegalne zatrudnienie pracowników - skutki w CIT/PIT
Polski Ład zakłada, że pracodawcy będą zaliczać do przychodów podatkowych wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie. Wartość ta ma być ustalana za każdy miesiąc, w którym (...)
str. 9
3.3.
Przekształcenie spółki
Wśród planowanych zmian - w ramach Polskiego Ładu - planuje się znowelizowanie przepisów CIT i PIT w zakresie przekształcenia spółek. Dotyczy to m.in. obowiązków w (...)
str. 9
4.
Towary/usługi medyczne opodatkowane 8% stawką VAT - projektowane zmiany w przepisach
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których (...)
str. 11
5.
Planowane zmiany w podatku akcyzowym od 2022 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt nr UD299 z 6 października 2021 r.). Celem (...)
str. 12
6.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r., pod poz. 1800, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r.
Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz ustawy o rachunkowości określają limity - wyrażone w euro (...)
str. 13
1.1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Status małego podatnika dla celów CIT/PIT Na potrzeby CIT/PIT uznaje się, że małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą (...)
str. 13
1.2.
Limity dla celów VAT
Mały podatnik VAT W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro - przeliczane po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego - dotyczą limitu (...)
str. 15
1.3.
Limit decydujący o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, dotyczy określonych podmiotów ze względu na formę prawną (chodzi tu np. o spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe) albo uzyskanie (...)
str. 16
1.4.
Limity na 2022 r. - ujęcie tabelaryczne
Status/prawo/obowiązek Limity w euro Limity w zł na 2022 r. Status małego podatnika dla celów CIT/PIT 2.000.000 9.188.000 Limit jednorazowej amortyzacji 50.000 230.000 Prawo do (...)
str. 17
2.
Otrzymanie aportu przez spółkę z o.o. - regulacje kodeksowe i ujęcie podatkowe
Wnoszone do spółki z o.o. wkłady mogą mieć postać pieniężną lub niepieniężną (aporty). Przedmiotem aportu może być składnik firmowego majątku, np. nieruchomość (budynek, grunt). Otrzymanie (...)
str. 17
2.1.
Aport do spółki z o.o. - regulacje kodeksowe
Kwestie związane z wniesieniem wkładu do spółki z o.o. reguluje Kodeks spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Z przepisów tam zawartych wynika, że jeżeli wkładem do spółki (...)
str. 17
2.2.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu aportu
Zasadniczo dla celów VAT wniesienie aportu w postaci rzeczowego składnika majątku (np. nieruchomości), w wyniku którego dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, (...)
str. 18
2.3.
Otrzymanie aportu a obowiązek zapłaty PCC
Zasady opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 19
2.4.
Rozliczenie otrzymania aportu dla celów CIT
Otrzymanie aportu a przychód podatkowy Do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, a także kwot i wartości (...)
str. 20
2.5.
Ewidencja księgowa otrzymania aportu
W przypadku, gdy przedmiotem aportu jest nieruchomość stanowiąca środek trwały, to jego wartość początkowa ustalana jest (dla celów bilansowych) w wartości określonej w umowie (statucie) (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Rozliczanie faktur korygujących "in plus" - interpretacja KIS
Podatnik, który wystawił błędnie fakturę korygującą "in minus" powinien rozliczyć "nową" korektę ("in plus") wstecz (tj. w okresie, w którym została rozliczona pierwotna korekta). (interpretacja (...)
str. 23
2.
Zapłata VAT z tytułu zakupu paliwa w ramach WNT - wyrok TSUE
Polskie przepisy nakładające obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw w terminie 5 dni od ich wprowadzenia na terytorium kraju, są niezgodne z prawem (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Obowiązek oznaczania MPP na fakturach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, często na wartość powyżej 15.000 zł brutto. Czy nadal (...)
str. 25
3.2.
WSTO rozliczana w procedurze unijnej OSS
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Siedzibę działalności gospodarczej posiadam w Polsce. Dokonuję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do konsumentów z Niemiec. Zarejestrowałem się do procedury unijnej (...)
str. 26
3.3.
WNT w przypadku braku NIP kontrahenta na fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy transakcję tę powinienem ująć w informacji VAT-UE, jeżeli na fakturze nie wskazano NIP sprzedawcy? Z uwagi (...)
str. 30
3.4.
Ustalenie kwoty nabycia w procedurze marży
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów osobowych (komis). Kupiłem samochód używany na portalu aukcyjnym z innego kraju UE. W momencie (...)
str. 32
3.5.
Sprzedaż samochodu przez podmiot wykonujący czynności statutowe a VAT
Kilka lat temu, na potrzeby działalności statutowej, gmina nabyła samochód osobowy. Ponieważ samochód był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych, od jego zakupu VAT nie zastał odliczony. (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rekompensaty wypłacone w związku z ograniczeniami produkcji spowodowanymi COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Rekompensaty, wypłacone kontrahentom w związku z ograniczeniami produkcji spowodowanymi COVID-19, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Okulary korekcyjne dla menedżera a koszty uzyskania przychodów
Wspólnik spółki z o.o. wykonuje na jej rzecz, na podstawie kontraktu menedżerskiego, projekty, rysunki potrzebne do dalszej produkcji. W związku z pracami wykonywanymi na rzecz (...)
str. 37
2.2.
Wypłata franszyzy redukcyjnej - skutki w CIT
Spółka zawarła umowę ubezpieczenia OC wraz z franszyzą redukcyjną. Podczas pobytu klienta na terenie firmy, jego samochód został uszkodzony (w trakcie koszenia trawnika). Szkoda została (...)
str. 38
2.3.
Koszty pośrednie dotyczące przychodów z działalności gospodarczej i z zysków kapitałowych - rozliczenie CIT
Spółka z o.o. uzyskująca zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i z zysków kapitałowych, ponosi koszty pośrednie dotyczące obu tych źródeł przychodów. W jaki sposób (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż po promocyjnej cenie a przychód u nabywcy - interpretacja KIS
Jeżeli akcja promocyjna, w wyniku której dochodzi do sprzedaży towaru/usługi po preferencyjnej cenie, jest kierowana do szerokiego (choć wybranego) grona odbiorców, po stronie odbiorców przychód (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Szczepienia przeciw grypie sfinansowane pracownikom a PIT
Pracodawca sfinansował swoim pracownikom szczepienia przeciw grypie. Nie jest on zobowiązany żadnymi przepisami do ich zapewnienia (sfinansowania). Czy pracownikom, którzy skorzystają ze szczepienia, pracodawca powinien (...)
str. 43
2.2.
Zwrot kosztów przejazdu członkom rady nadzorczej na posiedzenia rady a PIT
Spółka z o.o. zwraca członkom rady nadzorczej koszty przejazdu prywatnymi samochodami z miejsca ich zamieszkania na posiedzenia rady. Posiedzenia te odbywają się w siedzibie spółki, (...)
str. 44
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Pobór zaliczki na podatek według niższej stawki po przekroczeniu progu podatkowego
We wrześniu 2021 r. dochody pracownika przekroczyły próg podatkowy (85.528 zł). Pobraliśmy więc zaliczkę na podatek za ten miesiąc stosując dwie stawki podatku, tj. 17% (...)
str. 46
3.2.
Umowa o dzieło a limit 50% kosztów uzyskania przychodów
Biuro rachunkowe otrzymało od jednego z klientów (firmy) rachunek do umowy o dzieło, której rezultatem są prace twórcze (w celu ujęcia wynagrodzenia z tej umowy (...)
str. 47
3.3.
Używanie samochodu w firmie na podstawie umowy użyczenia a PIT
Przedsiębiorca w działalności gospodarczej wykorzystuje nieodpłatnie (na podstawie umowy użyczenia) samochód osobowy swojego brata. Czy powstanie u niego z tego tytułu przychód w PIT podlegający (...)
str. 48
3.4.
Ulga dla młodych, gdy zleceniobiorca w miesiącu wypłaty wynagrodzenia kończy 26 lat
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który 21 października 2021 r. ukończy 26 lat. Wynagrodzenie za wrzesień br. zostało mu wypłacone 8 października br. Do wynagrodzenia tego zastosowaliśmy jeszcze (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Inwestycje w obcych środkach trwałych w związku z walką z COVID-19 a jednorazowa amortyzacja - interpretacja KIS
Podatnik nie ma prawa dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wytworzonych inwestycji w obcym środku trwałym. Preferencja taka dotyczy bowiem wyłącznie środków trwałych nabytych, a nie (...)
str. 49
2.
Dotacja na ulepszenie środków trwałych - skutki w amortyzacji
Spółka z o.o. od niemal 20 lat posiada budynek zaliczony do środków trwałych i amortyzowany stawką 2,5%. Budynek został ulepszony w związku z czym podwyższono (...)
str. 50
3.
Prowizja przygotowawcza od niewykorzystanego kredytu inwestycyjnego
Jednostka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny dotyczący zakupu środków trwałych. W związku z tym bank pobrał prowizję przygotowawczą. Kredyt ten nie został jednak wykorzystany na (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego pracownicy z umowy zlecenia
Pracownica w związku z urodzeniem dziecka przebywała na urlopie macierzyńskim. Obecnie korzysta ona z urlopu rodzicielskiego (zasiłek macierzyński wypłaca jej ZUS). W czasie tego urlopu (...)
str. 55
2.
Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - wykazanie w druku ZUS RPA
Pod koniec października 2021 r. wypłacimy pracownikom, wraz z wynagrodzeniem za pracę, dodatkowe wynagrodzenie za wypracowaną w ostatnich trzech miesiącach pracę w godzinach nadliczbowych. Czy (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
Niezależnie od pracowników zatrudnionych w oparciu o kodeksowe normy czasu pracy, niektóre grupy zatrudnionych świadczą pracę w ramach norm czasu pracy określonych w przepisach odrębnych. (...)
str. 57
2.
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
1) Na koniec października 2021 r. złożymy pracownikowi wypowiedzenie warunków pracy i płacy (obniżymy wynagrodzenie zasadnicze i wymiar etatu). Wypowiedzenie zmieniające będzie 2-miesięczne i upłynie (...)
str. 60
3.
Wyrównanie dodatku stażowego - czy przeliczyć wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w nocy?
Pracownik zatrudniony w naszej firmie od 1 stycznia 2021 r. dostarczył świadectwo pracy z wcześniejszych lat, w wyniku czego wzrosła wysokość przysługującego mu dodatku stażowego (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. - wybór audytora
Październik jest miesiącem, w którym jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne za 2021 r. (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze BI ). Jeżeli ich sprawozdanie finansowe (...)
str. 64
1.1.
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (...)
str. 64
1.2.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
O tym, która firma będzie badała sprawozdanie finansowe, decyduje organ zatwierdzający jednostki. Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej (...)
str. 65
1.3.
Podpisanie umowy o badanie
Choć, jak już wskazano, wyboru audytora dokonuje organ zatwierdzający, podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską dokonuje kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać (...)
str. 66
1.4.
Współpraca biegłego rewidenta z badaną jednostką
Należy pamiętać, że na podstawie art. 67 ustawy o rachunkowości, kierownik badanej jednostki jest zobowiązany zapewnić biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg (...)
str. 67
1.5.
Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych
Kwestie związane z sankcjami za niedopełnienie obowiązków w zakresie podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych, zostały określone w art. 79 ustawy o rachunkowości. W myśl (...)
str. 68
2.
Złożenie do KRS niezatwierdzonego sprawozdania finansowego
W związku z niezakończonym badaniem sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2020 r., sprawozdanie to nie zostało zatwierdzone w obowiązującym terminie, tj. do końca września (...)
str. 68
3.
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Spółka otrzymała grant w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową. Ujęliśmy ją na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Od kontrahentów otrzymujemy faktury (...)
str. 70
4.
Niedobory i nadwyżki towarów ujawnione podczas spisu z natury - ujęcie księgowe do czasu ich rozliczenia
W październiku br. rozpoczęliśmy inwentaryzację magazynu towarów. W wyniku spisu ustalono nadwyżki w jednym asortymencie oraz niedobory w drugim. Towary, w których stwierdzono różnice są (...)
str. 71
5.
Ewidencja kosztów przyłączy do budowanego własnego biurowca
Spółka realizuje na własnej działce przedsięwzięcie polegające na budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i dróg wewnętrznych. Na działce będzie budowany budynek biurowy. Na przedmiotowej działce znajdują się (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.