Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (1107) z dnia 01.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2020 r. - ujęcie tabelaryczne
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, do końca września 2021 r. jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek zatwierdzić swoje (...)
str. 4
2.
Sprzedaż w systemie TAX FREE - obowiązek rejestracji na PUESC do końca 2021 r.
Podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej - ustalanego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) mają prawo do otrzymania (...)
str. 5
3.
Informacja Min. Fin. w sprawie uwag otrzymanych w trakcie prekonsultacji zmian w obszarze cen transferowych
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w ramach Polskiego Ładu planowana jest m.in. zmiana przepisów CIT/PIT dotyczących cen transferowych. Planuje się m.in. wydłużenie terminu na (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Polski Ład - planowane zmiany w VAT
W ramach programu Polski Ład planowane jest wprowadzenie szeregu zmian w przepisach, m.in. w VAT. Generalnie mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia (...)
str. 7
1.1.
Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika
Obecnie podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Dla rozliczeń między tymi podmiotami stosuje się wymogi tak jak dla podmiotów kompletnie od siebie (...)
str. 7
1.2.
Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
W ramach Polskiego Ładu zaproponowano obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami z obecnych 15.000 zł do 8.000 zł oraz wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych w (...)
str. 7
1.3.
Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
W projekcie ustawy nowelizującej (tzw. Polski Ład) zaproponowano wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania VAT wykonywanych przez niego usług finansowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy (...)
str. 8
1.4.
Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)
Projekt nowelizacji ustawy o VAT (Polski Ład) przewiduje zmiany w zakresie WIS, związane z planowanym wprowadzeniem do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa porozumienia podatkowego (dalej: porozumienie (...)
str. 9
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 września 2021 r., pod poz. 1690, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego (...)
str. 9
3.
Wyższe sankcje za błędy w ewidencjach odpadowych
W dniu 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakwaterowanie pracowników/zleceniobiorców - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z pracownikami i zleceniobiorcami. Niekiedy osobom zamiejscowym (w tym pochodzącym z innych krajów) nieodpłatnie zapewniają wynajęte w tym (...)
str. 10
1.1.
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT i składki ZUS
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w (...)
str. 11
1.2.
Wydatki na noclegi dla pracowników i zleceniobiorców w kosztach
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 14
1.3.
Najem mieszkania dla pracowników i zleceniobiorców a VAT
W sytuacji, gdy pracodawca wynajmuje lokale mieszkalne dla pracowników/zleceniobiorców, to należy mieć na uwadze, że zwolniono z VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń dla pracowników/zleceniobiorców
Wydatki poniesione na noclegi dla pracowników/zleceniobiorców obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki i mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki zapisem (pomijamy VAT): - Wn konto (...)
str. 15
2.
Korekta WDT - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży towarów na rzecz podmiotów zagranicznych - w ramach WDT - sprzedaż taką niekiedy korygują, np. w związku ze zwrotem towaru (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie korekty WDT dla celów VAT
WDT w świetle przepisów ustawy o VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to - w uproszczeniu - wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju (...)
str. 16
2.2.
Korekta przychodu w związku ze zwrotem towaru sprzedanego w ramach WDT
Moment korekty przychodu podatkowego Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych (...)
str. 18
2.3.
Ujęcie faktury korygującej WDT w księgach rachunkowych
Moment korekty przychodów bilansowych W ustawie o rachunkowości nie zawarto szczególnych regulacji, które wskazywałyby, w którym momencie jednostki powinny korygować przychody podatkowe, np. w związku (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowe zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" w świetle interpretacji Dyrektora KIS
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" zarówno przez sprzedawców, jak i przez nabywców. Podatnicy nadal mają wiele wątpliwości (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż towarów przez internet - zwolnienie z VAT i z kasy rejestrującej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Sprzedaży dokonuję na rzecz osób prywatnych, na terytorium kraju (prowadzę sklep z nową odzieżą). Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT oraz (...)
str. 25
2.2.
Korygowanie transakcji udokumentowanej paragonem uznanym za fakturę uproszczoną
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedałem towar o wartości brutto 400 zł na rzecz czynnego podatnika VAT. Transakcję udokumentowałem paragonem z NIP nabywcy. Uznałem, że ten (...)
str. 27
2.3.
Sprzedaż na rzecz konsumentów unijnych dokonana przez podatnika zwolnionego z VAT
Jestem zwolniony z VAT ze względu na obroty. Otworzyłem sklep internetowy i zamierzam dokonywać sprzedaży towarów także dla konsumentów (osób fizycznych) z innych krajów UE (...)
str. 28
2.4.
Dokumentowanie dopłat do wynagrodzeń pracowników w związku z COVID-19
Spółka zewnętrzna obsługuje szpital (zatrudnia salowe). W jaki sposób powinna ona udokumentować dodatki dla pracowników niemedycznych z tytułu COVD-19 otrzymywane od szpitala w ramach dotacji (...)
str. 31
3.
Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi - interpretacja ogólna Min. Fin.
Zwolnienie z VAT przysługuje dla usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które mają siedzibę w Polsce. Nie ma ono natomiast zastosowania do funduszy mających siedzibę za granicą. (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczanie CIT przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r. - interpretacja KIS
Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., może być uznawana dla celów CIT za małego podatnika, jeśli wartość jej (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wartość ubezpieczenia na potrzeby ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego
Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje samochód osobowy, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód ten będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Wartość samochodu, wynikająca z (...)
str. 35
2.2.
Zwrot do urzędu pracy części dofinansowania otrzymanego do wynagrodzeń pracowników - skutki w CIT
Spółka komandytowa uzyskała w 2020 r. z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek ZUS, na podstawie art. 15zzb specustawy. Dofinansowanie (...)
str. 37
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wniesienie przez wspólnika dopłat na pokrycie straty bilansowej a przychód podatkowy spółki
Podjęto uchwałę o pokryciu straty bilansowej spółki z o.o. za poprzedni rok obrotowy. Strata ta ma być pokryta w drodze dopłaty dokonanej przez jedynego wspólnika (...)
str. 39
3.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu za najem nieruchomości od wspólnika
Spółka z o.o. podpisała z jednym ze wspólników umowę najmu nieruchomości; nieruchomość ta będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czynsz za najem został określony (...)
str. 39
3.3.
Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej a przychód podatkowy
Spółka z o.o. posiadała niezapłacone zobowiązanie wobec kontrahenta z tytułu wykonanej przez niego usługi. Ze względu na brak środków pieniężnych strony umówiły się, że spółka (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wpłaty z umowy deweloperskiej uprawniały do ulgi mieszkaniowej w stanie prawnym do końca 2018 r. - interpretacja ogólna MF
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. prawo do zwolnienia z PIT w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej nie było uwarunkowane obowiązkiem definitywnego nabycia własności (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalnie
W okresie jesienno-zimowym część pracowników będzie wykonywała pracę zdalnie w miejscach ich zamieszkania. Czy pracownikom, którym stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodów, w okresie świadczenia pracy (...)
str. 43
2.2.
Posiłki wydawane pracownikom - podatek dochodowy i składki ZUS
Spółka zakupuje dla pracowników magazynu posiłki (w celu podniesienia ich wydajności). Jest to decyzja pracodawcy. Nie wynika to z przepisów BHP ani nie ma na (...)
str. 44
2.3.
Rozwiązanie spółki cywilnej i przekazanie rzeczowych składników wspólnego majątku tylko jednemu ze wspólników
Po śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej, zarządcą sukcesyjnym w tej spółce została żona zmarłego. Osoba ta po kilku miesiącach zmarła. Ponieważ jeden ze spadkobierców (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odszkodowanie wypłacone w związku ze szkodą w środku trwałym - interpretacja KIS
Jeżeli odszkodowanie, otrzymane z tytułu ubezpieczenia majątkowego za szkody dotyczące środka trwałego, nie zostanie wykorzystane w ustawowo określonym terminie na remont tego środka trwałego albo (...)
str. 50
2.
Koszty delegacji a wartość początkowa maszyny
Pracownik spółki z o.o. pojechał służbowym samochodem osobowym na odbiór techniczny nabywanej maszyny (środka trwałego). Czy koszty delegacji (diety, nocleg, paliwo, przejazd autostradą) zwiększą wartość (...)
str. 51
3.
Kolejne ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym
W marcu 2021 r. dokonaliśmy ulepszenia urządzenia specjalistycznego (stanowiącego środek trwały) za kwotę 7.000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że wartość nakładów była niższa od (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wzrost w 2022 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to wyższe składki ZUS
W 2022 r. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3.010 zł (Dz. U. z 2021 r. poz. (...)
str. 54
2.
Zmiany w ubezpieczeniach i składkach ZUS - ciąg dalszy
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), dalej: ustawa nowelizująca, (...)
str. 55
2.1.
Modyfikacja pojęcia "rodzaj działalności według PKD"
Od 18 września 2021 r. zmieniła się treść art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków (...)
str. 55
2.2.
Wprowadzenie przepisu jednoznacznie definiującego jakie zdarzenia są uznawane za wypadek przy pracy
Od 18 września 2018 r. zmieniło się brzmienie art. 3 ust. 2 ustawy wypadkowej. Od tego dnia usunięte zostały wątpliwości interpretacyjne, które powstawały na tle (...)
str. 55
2.3.
Brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Od 18 września 2021 r. w art. 27 ustawy wypadkowej dodano m.in. ust. 2, który jednoznacznie rozstrzyga o braku możliwości sukcesji wysokości stopy procentowej składki (...)
str. 56
2.4.
Posiadanie profilu informacyjnego w ZUS
Od 1 stycznia 2023 r. ustawa nowelizująca dodając do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47b wprowadzi dla wszystkich płatników obowiązek założenia profilu informacyjnego w (...)
str. 56
2.5.
Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
Jednym z istotnych elementów ochrony ubezpieczeniowej osób migrujących są regulacje dotyczące ustalania właściwego ustawodawstwa, w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dokumentem potwierdzającym zastosowanie (...)
str. 57
3.
Składki ZUS zatrudnionego młodocianego
Zawarłem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą młodocianą. Zgłosiłem ją do ubezpieczeń w ZUS. Czy z uwagi na niską kwotę wynagrodzenia przysługującego (...)
str. 57
4.
Zasiłek chorobowy przy pracy zdalnej w czasie kwarantanny - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. W związku ze stycznością z innym pracownikiem, u którego wykryto koronawirusa, został on poddany obowiązkowej (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
Pracownicy mogą być zatrudnieni na pełny etat, a także na jego część. Jednak niezależnie od wielkości etatu wykonują pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym (...)
str. 61
2.
Rozliczanie pracy pozarozkładowej przypadającej między dobami pracowniczymi
Pracownik jest zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy, od poniedziałku do piątku po 8 godzin (od godz. 8.00 do godz. 16.00). Ze względu na szczególne (...)
str. 63
3.
Odpowiedzialność pracownika za niedobór w powierzonej mu kasie
Podczas kontroli kasy zakładowej okazało się, że brak w niej pewnej kwoty. Czy możemy potrącić ją z najbliższej wypłaty osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kasy, czy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Terminy sprawozdawcze nie zawsze można przesunąć
Jaki jest termin sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.? Czy spółka z (...)
str. 66
2.
Sposób archiwizacji wyciągów bankowych
Wyciągi bankowe generujemy elektronicznie. Czy z uwagi na dużą ilość ich stron musimy je drukować i przechowywać w formie papierowej, czy wystarczy, że będą one (...)
str. 67
3.
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. otrzymaliśmy rabat dotyczący towaru sprzedanego w 2020 r. W jaki sposób ująć taką obniżkę ceny w księgach rachunkowych? (...)
str. 69
4.
Roboty budowlane wykonane, ale nie w pełni zafakturowane
Jesteśmy firmą budowlaną. Zapis w umowie zawartej ze zleceniodawcą określa, że każda budowa może być zafakturowana tylko do 90% zaawansowania, a pozostałe 10% można zafakturować (...)
str. 71
5.
Ewidencja umorzenia pożyczki w spółdzielni mieszkaniowej
Spółdzielni mieszkaniowej umorzono część pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Umorzoną część tej pożyczki spółdzielnia zamierza przeznaczyć na przedsięwzięcie proekologiczne (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.