Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 31 (966) z dnia 01.11.2017
Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31
z dnia 01.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1.
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne, (...)
str. 3
1.2.
Wierzytelności objęte odpisem aktualizacyjnym
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o PDOP oraz art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem (...)
str. 4
1.3.
Udokumentowanie nieściągalności jednej wierzytelności a ujęcie w kosztach podatkowych innych wierzytelności od tego samego dłużnika
Nieściągalność każdej wierzytelności należy udokumentować odrębnie, aby ich wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli zatem wierzyciel posiada postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na (...)
str. 5
1.4.
Należność nieściągalna w kosztach podatkowych - w kwocie netto czy brutto?
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć należności (zarachowane uprzednio do przychodów należnych) w kwocie netto. (wyrok WSA w Gdańsku z 10 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 345/17 - (...)
str. 7
2.
Należności nieściągalne a ulga na złe długi wynikająca z przepisów o VAT
Mianem "ulga na złe długi" określono prawo wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania i VAT należnego po spełnieniu określonych w ustawie o VAT warunków. Z kolei po stronie dłużnika występuje (...)
str. 8
2.1.
Warunki skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi
Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela uzależnione zostało od spełnienia następujących warunków: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług zostały dokonane na rzecz czynnego podatnika (...)
str. 9
2.2.
Uregulowanie należności - obowiązki wierzyciela
Zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty zwanej "ulgą na złe długi", należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek (...)
str. 10
2.3.
Ulga na złe długi - prawo czy obowiązek sprzedawcy?
Jak wynika z art. 89a ustawy o VAT, zasadniczo podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, (...)
str. 12
2.4.
Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności
Zwolnienie z długu nie stanowi uregulowania należności w rozumieniu przepisów o tzw. uldze na złe długi. Nie zwalnia ono wierzyciela z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu transakcji dokonanej na rzecz (...)
str. 13
2.5.
Czy ulga na złe długi jest zgodna z dyrektywą unijną?
Polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi są zgodne z prawem unijnym, gdyż państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu warunków pomniejszania podstawy opodatkowania. (wyrok NSA z 17 lutego (...)
str. 15
3.
Sprzedaż wierzytelności własnej
W praktyce nie należy do rzadkości, że podmiot gospodarczy posiada wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, których dłużnik z różnych względów nie uregulował. W takiej sytuacji niekiedy podejmuje (...)
str. 17
3.1.
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności na gruncie podatku dochodowego
Dla celów podatku dochodowego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zarachowana jako przychód (...)
str. 17
3.2.
Czy sprzedaż własnej wierzytelności skutkuje obowiązkiem wykazania VAT należnego?
Na gruncie VAT opodatkowaniu podlega generalnie odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprzedaż własnej wierzytelności nie stanowi ani dostawy towarów, ani (...)
str. 20
3.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Sprzedaż wierzytelności własnej może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki (wierzyciela zbywającego wierzytelność) np. w następujący sposób: 1. Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności:       - (...)
str. 21
4.1.
Wierzytelności umorzone a koszty podatkowe
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o PDOP (art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PDOF), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio (...)
str. 22
4.2.
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym a przychód podatkowy
Umorzenie należności przez wierzyciela objętej wcześniej odpisem aktualizującym zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów powoduje konieczność wykazania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy o PDOP (odpowiednio (...)
str. 23
4.3.
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych rozwiązanie odpisu aktualizującego następuje poprzez jego zmniejszenie - zapisem odwrotnym do jego utworzenia - w korespondencji z wyksięgowaniem należności, której on dotyczył. Przypomnijmy, że w księgach (...)
str. 24
II.
NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Należności niezapłacone przez kontrahenta od kilku lat
Spółka z o.o. posiada niezapłacone należności sprzed sześciu lat, z tytułu sprzedaży towarów. Ze względu na niską wartość tych należności spółka ich nie dochodziła, prowadziła jedynie windykację (...)
str. 25
2.
Przedawnienie należności po zaliczeniu jej wartości do kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiadała należność z tytułu sprzedaży towarów, którą odpisała jako nieściągalną. Nieściągalność tej należności została odpowiednio udokumentowana, w związku z czym wartość tej należności spółka zaliczyła do (...)
str. 26
3.
Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem
Posiadamy niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność z tytułu sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta krajowego, której wartość jest niewielka. Zamierzamy zrezygnować z jej dochodzenia i spisać ją jako nieściągalną. Czy jeśli (...)
str. 27
4.
Należność od dłużnika, wobec którego sąd ogłosił upadłość
Sąd rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika spółki. Czy w tej sytuacji należność od tego dłużnika może zostać uznana za nieściągalną, w związku z czym spółka może jej (...)
str. 28
5.
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem wydanym przez zagraniczny organ egzekucyjny
Spółka z o.o. posiada nieuregulowaną należność od kontrahenta zagranicznego. Czy nieściągalność tej należności może zostać udokumentowana postanowieniem o bezskutecznej egzekucji, wydanym przez organ zagraniczny, w celu ujęcia jej (...)
str. 29
6.
Czy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?
Jako jednostka zajmująca się sprzedażą wysyłkową (sprzedaż ratalna) posiadamy wiele niezapłaconych należności. Sprzedaż realizujemy głównie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w ramach aktualizacji wielkości (...)
str. 31
7.
Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W roku ubiegłym wykonałem dla kontrahenta usługę, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zapłaty. Obecnie (...)
str. 32
8.
Nieściągalność wierzytelności objętej ulgą na złe długi w ewidencji księgowej
W jaki sposób zaksięgować należność uznaną za nieściągalną, w tym VAT należny odzyskany wcześniej w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi? Ulga na złe długi polega na uprawnieniu (...)
str. 33
III.
WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Wierzytelności nieodpisanej jako nieściągalna nie można zaliczyć do kosztów podatkowych
Wierzytelność nieściągalna nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (także przez korektę zeznania podatkowego), jeżeli nie zostanie ona odpisana jako nieściągalna, tj. nie zostanie (...)
str. 34
2.
Wydruk informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości a koszty
Jeżeli podatnik posiada wydruk informacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że w stosunku do niewypłacalnego dłużnika został oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, (...)
str. 36
3.
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego
Postanowienie komornika o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, z którego jednoznacznie nie wynika, że podstawą nieściągalności wierzytelności jest brak majątku dłużnika, nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności. (interpretacja (...)
str. 37
4.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności
Wierzytelności (należności) nieściągalne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany odpowiedni zapis (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.