Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 27 (962) z dnia 20.09.2017
Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Dodatek nr 25
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27
z dnia 20.09.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Bezpłatny dowóz pracowników do pracy
Pracodawcy niekiedy zapewniają swoim pracownikom bezpłatny dowóz do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania), często najętym w tym celu środkiem transportu. Czy pracownik uzyskuje z tego tytułu (...)
str. 3
1.1.
Zapewnienie bezpłatnego dowozu a przychód pracownika
Bezpłatny dowóz do pracy zorganizowany przez pracodawcę a zwolnienie z podatku Zasadniczo, gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy bezpłatne świadczenie, to powstaje u niego przychód ze stosunku pracy. Tak (...)
str. 3
1.2.
Dowóz pracowników do pracy a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (zob. (...)
str. 4
1.3.
Rozliczenie bezpłatnych dowozów pracowniczych dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów, a także odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, uważa (...)
str. 5
1.4.
Wydatki na najem środka transportu do przewozu pracowników
Wydatki na wynajęcie środka transportu (autobusu/busa), w celu dowozu pracowników do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania), nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 (...)
str. 6
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na transport pracowników
Wydatki na najem autokaru/busa, w celu dowożenia nim pracowników do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania, stanowią koszty działalności operacyjnej jednostki. Fakturę dokumentującą taki wydatek pracodawca może (...)
str. 7
2.
Pakiety medyczne przekazywane pracownikom
Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują swoim pracownikom pakiety dodatkowych usług medycznych (nieobowiązkowych), finansując ich zakup ze środków obrotowych w całości lub w części (pozostałą część pokrywa sam pracownik). (...)
str. 8
2.1.
Przekazanie pakietów medycznych pracownikom na gruncie VAT
Pakiety medyczne przekazywane nieodpłatnie Opodatkowaniu VAT podlega generalnie m.in. odpłatne świadczenie usług. Za odpłatne świadczenie usług, skutkujące obowiązkiem wykazania VAT należnego, uznaje się również nieodpłatne (...)
str. 8
2.2.
Pakiety dodatkowych usług medycznych dla pracowników a podatek dochodowy i składki ZUS
Nieodpłatne przekazanie pakietów dodatkowych usług medycznych dla pracowników Przychód pracownika z tytułu otrzymania pakietu medycznego Otrzymane nieodpłatnie pakiety medyczne, do przekazania których nie zobowiązują pracodawcy przepisy (...)
str. 9
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu i przekazania pakietów medycznych
Zakup pakietów medycznych i przekazanie ich nieodpłatnie pracownikom może zostać zaksięgowane np. w następujący sposób: 1. Faktura za zakup pakietów medycznych:       - Wn konto (...)
str. 12
3.
Noclegi pracowników sfinansowane przez pracodawcę
Obecnie jest normą, że pracodawcy ponoszą wydatki na noclegi dla pracowników, w związku z powierzonymi im zadaniami służbowymi. Noclegi te mogą być zapewniane pracownikom oddelegowanym, mobilnym lub (...)
str. 12
3.1.
Nocleg pracownika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 13
3.2.
Wydatki na noclegi pracowników a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na noclegi dla pracowników nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. Podlegają one zatem (...)
str. 16
3.3.
Ujęcie kosztu noclegów w księgach rachunkowych pracodawcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości wydatki na noclegi dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy, zarówno w sytuacji, gdy dotyczą one pracowników mobilnych, jak i oddelegowanych czy odbywających (...)
str. 17
4.
Dofinansowanie do wakacji pracownika (i jego rodziny)
W okresie letnim pracownicy otrzymują dofinansowanie do wypoczynku swojego, a także członków ich rodzin. Dofinansowanie to może być pokryte ze środków ZFŚS lub też ze środków obrotowych (...)
str. 17
4.1.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku a przychód pracownika
Zasadą jest, że gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy świadczenie, to uzyskuje on przychód ze stosunku pracy. Dotyczy to także dofinansowania do letniego wypoczynku zarówno samego (...)
str. 17
4.2.
Oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika
Zasadniczo przychody pracownika ze stosunku pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Niekiedy jednak mogą być one wyłączone z oskładkowania. Jak wynika z § 2 (...)
str. 21
4.3.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
VAT należny Działalność socjalna wykonywana przez pracodawcę, jako administratora ZFŚS, nie podlega opodatkowaniu VAT. Jak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 marca (...)
str. 21
4.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pracodawcy dofinansowania do wczasów pracowników
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracowników (członków jego rodziny) uzależniona jest od tego, z jakiego źródła pochodzi to dofinansowanie, tj. ze środków ZFŚS, czy ze środków (...)
str. 22
5.
Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników
Pracodawcy mogą być zobowiązani do przekazywania swoim pracownikom napojów lub posiłków profilaktycznych. Poniżej przedstawiamy podstawę prawną przekazania pracownikom tych świadczeń, ich rozliczanie na gruncie podatkowym (...)
str. 23
5.1.
Podstawa prawna przekazania pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych
Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić, oprócz wody, inne (...)
str. 23
5.2.
Otrzymanie posiłków/napojów profilaktycznych a przychód pracownika
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło (...)
str. 24
5.3.
Składki ZUS od wartości posiłków/napojów profilaktycznych
Jeśli pracodawca przekaże pracownikom posiłki/napoje profilaktyczne zgodnie z przepisami bhp, to wartość tych świadczeń nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek ZUS. Podobnie będzie w przypadku, gdy pracodawca (...)
str. 25
5.4.
Przekazanie pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na posiłki/napoje profilaktyczne W sytuacji, gdy pracodawca, w ramach ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp, nabywa posiłki/napoje profilaktyczne czy produkty (...)
str. 26
5.5.
Wydatki na posiłki/napoje profilaktyczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wydatki na posiłki/napoje profilaktyczne dla pracowników to, jak wspomnieliśmy, wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu nałożonych na niego obowiązków z zakresu bhp. Wydatki te niewątpliwie wiążą się (...)
str. 27
5.6.
Ewidencja księgowa nabycia posiłków profilaktycznych i przekazania ich pracownikom
Wydatki na zakup posiłków i napojów profilaktycznych dla pracowników zalicza się do świadczeń na rzecz pracowników. Wydatki te można ująć np. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne (...)
str. 27
6.
Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników
Pracodawcy mogą wypłacać swoim pracownikom różnego rodzaju ekwiwalenty, np. ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, za pranie odzieży roboczej, za wykorzystywanie narzędzi należących (...)
str. 28
6.1.
Podstawa prawna wypłaty ekwiwalentów
Używanie własnej odzieży roboczej i obuwia W pierwszej kolejności przypomnijmy, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie (...)
str. 28
6.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu
Otrzymując od pracodawcy ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej (czy obuwia roboczego), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także ekwiwalent za używanie własnych narzędzi do celów (...)
str. 29
6.3.
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi, co do zasady, przychód uzyskiwany przez nich z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (zob. art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 (...)
str. 32
6.4.
Ujęcie ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej (obuwia roboczego), za pranie (...)
str. 32
7.
Spotkania (imprezy) świąteczne/podsumowujące rok
Okres świąteczny i koniec roku kalendarzowego to nie tylko okazja do wręczenia pracownikom różnego rodzaju świadczeń rzeczowych czy pieniężnych. Z tej okazji pracodawcy organizują również spotkania (imprezy), (...)
str. 33
7.1.
Udział w spotkaniu świątecznym a przychód pracownika
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane tylko te świadczenia, które: zostały spełnione za (...)
str. 34
7.2.
Czy z tytułu udziału pracownika w imprezie firmowej należy odprowadzić składki ZUS?
Zasadą jest, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią uzyskane przez niego przychody z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Podobnie jest w przypadku składki na (...)
str. 35
7.3.
Impreza świąteczna sfinansowana ze środków obrotowych a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 35
7.4.
Spotkania firmowe a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 38
7.5.
Wydatki na spotkanie firmowe a ewidencja księgowa
Wydatki poniesione przez pracodawcę na organizację spotkania świątecznego (podsumowującego rok, itp.) odnoszone są w ciężar działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca te wydatki może zostać ujęta w księgach (...)
str. 38
7.6.
Możliwość finansowania spotkań (imprez) firmowych środkami ZFŚS
Zazwyczaj imprezy firmowe są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Czy imprezy takie mogą być sfinansowane również ze środków ZFŚS? Kwestia ta wzbudza wątpliwości. Wynika to (...)
str. 39
6.5.
Ewidencja księgowa ekwiwalentów pieniężnych
Ekwiwalenty pieniężne, które pracodawca wypłaca pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy: za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie odzieży roboczej, za używanie własnych narzędzi, materiałów (...)
str. 33
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.