Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (945) z dnia 01.04.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (945) z dnia 01.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Poprawność danych w JPK - komunikat Ministerstwa Finansów
W komunikacie z 22 marca br. (zamieszczonym na stronie internetowej www.mf.gov.pl) Ministerstwo Finansów zwróciło się z prośbą o przekazywanie poprawnych danych w plikach JPK. Przede wszystkim dotyczy to danych składającego (...)
str. 4
2.
Zaostrzenie kar za wystawianie lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), od 1 marca br. zostały wprowadzone surowe kary za podrabianie/przerabianie (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano przepisy dotyczące rocznego rozliczania PIT przez urząd skarbowy
W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2017 r. opublikowano: pod poz. 528 - ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks (...)
str. 5
2.
Nowe wzory PIT-36, PIT-36L i PIT/BR na rok 2017
W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2017 r., pod poz. 536, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz (...)
str. 6
3.
Opublikowano rozporządzenie dotyczące przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2017 r., pod poz. 550, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów (...)
str. 6
4.
Przygotowanie do wdrożenia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów - komunikat MF
Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (m.in. paliw płynnych, substancji zawierających alkohol etylowy, alkoholu całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego). Jak (...)
str. 7
5.
Projektowane zmiany w VAT i w opłacaniu podatków
Prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań m.in. w VAT, obejmujących uproszczenia w rozliczaniu tego podatku oraz służących walce z oszustwami podatkowymi. Omawiamy je w niniejszym artykule. 5.1. (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura korygująca - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ewidencja księgowa u nabywcy
Podmioty gospodarcze otrzymują niekiedy od swoich kontrahentów faktury korygujące, dotyczące zarówno zakupów dokonanych w danym roku, jak i w latach poprzednich. Przyczyny wystawienia faktur korygujących mogą być różne, (...)
str. 11
1.1.
Otrzymanie faktury korygującej a VAT naliczony
W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że w ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rozliczania faktur korygujących na przełomie lat podatkowych. Zatem zarówno (...)
str. 11
1.2.
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną fakturą korygującą
Obecnie (tj. od 1 stycznia 2016 r.) sposób uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów nabywcy faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, jakie spowodowały konieczność wystawienia przez sprzedawcę faktury (...)
str. 12
1.3.
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych nabywcy
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad rozliczania faktur korygujących koszty. Uwzględniając jednak zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów (zawarte w art. 6 ustawy o rachunkowości), a także (...)
str. 15
2.
Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. - wybrane zagadnienia
W praktyce może dochodzić do sytuacji, w której udziały spółki z o.o. są umarzane. W artykule tym odnosimy się do wybranych zagadnień związanych z dobrowolnym umorzeniem części udziałów, któremu towarzyszy (...)
str. 16
2.1.
Podstawa prawna dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z o.o.
Kwestie związane z umarzaniem udziałów spółki z o.o. uregulowane zostały w art. 199 Kodeksu spółek handlowych. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że udział może być umorzony jedynie po wpisie (...)
str. 17
2.2.
Umorzenie udziałów a obowiązek wykazania VAT należnego - w spółce umarzającej
W sytuacji, gdy spółka z o.o. nabyła od swoich udziałowców udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia, to skutki takiego nabycia uzależnione są od tego, czy i w jakiej formie (...)
str. 17
2.3.
Nabycie udziałów własnych a przychód w spółce z o.o.
W sytuacji, gdy spółka nabywa od udziałowca udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym, to po stronie spółki nie powstaje z tego tytułu przychód. Przychód (...)
str. 19
2.4.
Ewidencja księgowa nabycia udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia
Operacje związane z nabyciem od wspólnika udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz z wypłatą wynagrodzenia za ww. udziały mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. nabywającej (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Opodatkowanie VAT usług budowlanych w 2017 r. - broszura Ministerstwa Finansów
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania VAT usług wykonywanych przez podwykonawców budowlanych (dotyczy usług wymienionych w załączniku (...)
str. 21
2.
Wynajem firmowych pojazdów samochodowych pracownikom a pełne odliczenie VAT - wyrok WSA
Wynajmowanie samochodów osobowych pracownikom lub osobom współpracującym na ich cele prywatne na warunkach rynkowych uprawnia do dokonywania pełnego odliczania VAT od wydatków związanych z tymi samochodami. (...)
str. 22
3.
Korygowanie sprzedaży paragonowej - wybrane zagadnienia z zakresu VAT
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zakup pojazdu o szczególnej konstrukcji - jaki wpis w dowodzie rejestracyjnym dla celów VAT?
Kupiłem samochód ciężarowy. Przeprowadziłem dodatkowe badanie techniczne i uzyskałem wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT-1. Czy taki wpis jest prawidłowy, czy też powinna być adnotacja VAT-1a (lub VAT-1b)? (...)
str. 29
4.2.
Wniesienie wkładu do spółki cywilnej a VAT
Wspólnik zamierza wnieść do spółki cywilnej wkład w postaci samochodu osobowego i nieruchomości, które dotychczas wykorzystywał w indywidualnej działalności gospodarczej. Drugi wspólnik wniesie do spółki samochód stanowiący jego (...)
str. 30
4.3.
Rozliczanie VAT od usług wykonywanych w ramach konsorcjum
Jak prawidłowo wystawiać faktury za usługi budowlane w przypadku wykonania usług na rzecz lidera konsorcjum - z właściwą stawką podatku od towarów i usług, czy bez naliczania tego (...)
str. 32
4.4.
Opłata targowa a VAT
Kiedy pobierana jest opłata targowa? Czy powinna być ona ewidencjonowana przez inkasenta w kasie fiskalnej? Zasady poboru opłaty targowej oraz pojęcie targowiska regulują przepisy ustawy o podatkach (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Opłaty poniesione po utracie przedmiotu leasingu a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
Jeśli na skutek zdarzenia losowego przedmiot umowy leasingu zostanie skradziony, wówczas kwota pozostająca do spłaty z tytułu tej umowy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot gotówki i ponowna zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego a koszty podatkowe nabywcy
Spółka wpłaciła zaliczkę na zakup towarów w gotówce w kwocie 1.000 zł. Pozostałą część transakcji (powyżej 15.000 zł) spółka uregulowała przelewem bankowym. Czy jeśli spółka zapłaci ww. 1.000 zł (...)
str. 37
2.2.
Odsetki od pożyczki udzielonej przez firmę powiązaną a koszty podatkowe
Spółka przed 1 stycznia 2015 r. zaciągnęła pożyczkę od jedynego udziałowca. Dnia 14 grudnia 2016 r. spółka spłaciła pożyczkę, a dzień później - należne od niej odsetki. Na (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kurs waluty obcej stosowany do ustalenia, jaka część składek na AC jest kosztem podatkowym
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. kupiła samochód osobowy o wartości przekraczającej równowartość 20.000 euro. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna przyjąć do ustalenia, jaka część (...)
str. 41
3.2.
Zaliczki uproszczone w 2017 r. a 15% stawka CIT
Spółka z o.o. (mały podatnik) opłaca w 2017 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Czy opłacając takie zaliczki spółka może stosować 15% stawkę CIT (rok podatkowy spółki (...)
str. 41
3.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w następnym miesiącu
Wypłacamy pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca. Wynagrodzenia za styczeń 2017 r. wypłaciliśmy 7 lutego br. Z kolei składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłaciliśmy (...)
str. 42
3.4.
Dywidenda wypłacona wspólnikom spółki z o.o. w formie rzeczowej a przychód spółki
Spółka z o.o. osiągnęła za 2016 r. zysk, który zamierza przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla wspólników. Dywidenda ta zostanie wypłacona w formie rzeczowej, poprzez przeniesienie na wspólników własności (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Noclegi dla podróżujących pracowników a PIT - wyrok NSA
Opłacenie przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika mobilnego (handlowca) wykonującego swe obowiązki poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych (...)
str. 44
2.
Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych (udziałów, akcji) w PIT-38
Na wstępie wyjaśnijmy, że ustawa o PDOF, definiując pojęcie papierów wartościowych (w art. 5a pkt 11), odsyła do definicji tego pojęcia zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia jako przychód z działalności gospodarczej
Przychody z działalności gospodarczej (usługi medyczne świadczone przez lekarza) są opodatkowane podatkiem liniowym. W związku z przedmiotem prowadzonej działalności podatnik uczestniczył w 2016 r. w bezpłatnych szkoleniach i konferencjach. Na koniec roku (...)
str. 48
3.2.
Różnice kursowe w PKPiR
Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. W związku z rozliczeniami w euro powstają różnice kursowe (ok. 300 pozycji miesięcznie). (...)
str. 49
3.3.
Sprzedaż nieruchomości a spłacony kredyt hipoteczny
W 2010 r. małżonkowie kupili mieszkanie, które weszło w skład ich wspólnego majątku. Na zakup tej nieruchomości zaciągnęli kredyt hipoteczny. W wyniku rozwodu i podziału majątku w 2013 r. mąż otrzymał na (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólników - interpretacja indywidualna
Nieodpłatne przekazanie składników majątku spółki jawnej do majątków osobistych wspólników, niepowodujące obniżenia ich wkładów w tej spółce, nie rodzi u tych wspólników skutków podatkowych. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 54
2.
Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym
Dokonaliśmy ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym. Czy poniesione nakłady należy rozliczyć poprzez zwiększenie jej dotychczasowej wartości początkowej, czy może jako kolejną, odrębną inwestycję? Ponieważ inwestycja (...)
str. 55
3.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny a metoda degresywna
W ubiegłym roku, jako podmiot rozpoczynający działalność, skorzystaliśmy z prawa do jednorazowej amortyzacji. Ponieważ wartość początkowa środka trwałego przekroczyła dopuszczalną kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, dalszej amortyzacji dokonywać (...)
str. 56
4.
Kiedy trzeba dokonać zmiany przyjętej metody amortyzacji?
W wyniku rocznej weryfikacji amortyzacji wykryto błąd polegający na przyjęciu metody degresywnej do samochodu osobowego. Czy w takim przypadku należy dokonać zmiany przyjętej metody pomimo, iż takiej (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja ZUS o kontroli prowadzonej w firmie
Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń (...)
str. 58
2.
Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu emerytalnego w razie nieopłacenia przez pracodawcę składek ZUS
Pracownik posiada świadectwa pracy dokumentujące 40-letni okres zatrudnienia. Jeden z pracodawców nie opłacał za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne. Czy okres zatrudnienia u tego pracodawcy zostanie przez (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Sposób określenia wynagrodzenia minimalnego w umowie o pracę
1) Zatrudniamy pracowników (na pełny etat), którzy od lat mają minimalne wynagrodzenie za pracę. Co roku aneksujemy umowy o pracę w związku z podwyższeniem tego wynagrodzenia. Czy możemy (...)
str. 62
2.
Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę
Jesteśmy jednostką oświatową wpisaną do rejestru publicznych placówek oświatowych i z tego tytułu otrzymujemy subwencję. Prowadzimy tę jednostkę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Małżonek jest zgłoszony na potrzeby (...)
str. 63
3.
Wypłata wynagrodzenia i odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku
W styczniu 2017 r. zmarł nasz pracownik. Z naszych informacji wynika, że nie zostawił on małżonka i innych krewnych uprawnionych do renty rodzinnej. Czy w takim przypadku należy naliczyć wynagrodzenie (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek małych i jednostek mikro
1.1.
Czy zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu statusu jednostki małej?
Reprezentuję Cech Rzemiosł Różnych, czyli zgodnie ze statutem, dobrowolny związek pracodawców. Prowadzimy działalność statutową, uzupełniając fundusze działalnością gospodarczą (wynajmem pomieszczeń). Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spełniamy kryteria (...)
str. 65
1.2.
Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być uznana za jednostkę mikro, a kiedy za jednostkę małą?
Prowadzę działalność jako osoba fizyczna (suma aktywów około 6 mln zł, przychody ze sprzedaży 7 mln zł, zatrudnienie 7 osób). Według jakich kryteriów powinnam ustalić status jednostki (...)
str. 66
2.
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.
Do końca marca br. zobowiązani byliśmy uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Ponieważ nie sporządziliśmy jeszcze sprawozdania finansowego, mamy wątpliwość, czy powinna ona (...)
str. 68
3.
Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku
W dniu 30 grudnia 2016 r. zakupiliśmy towar u dostawcy unijnego i jednoczenie wystawiliśmy fakturę sprzedaży, kierując transport bezpośrednio do odbiorcy krajowego. Towar dojechał i został rozładowany 2 stycznia 2017 r. (...)
str. 69
4.
Przedsiębiorstwa prowadzone przez małżonków oraz "małżeńska" spółka z o.o. a jednostki powiązane
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze i jednocześnie są wspólnikami w spółce z o.o. Czy w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o., sporządzanym według uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych, skutki transakcji zawartych (...)
str. 72
5.
Skup złomu od ludności
Spółdzielnia prowadząca księgi rachunkowe skupuje od ludności złom metali żelaznych i nieżelaznych. Na udokumentowanie przyjęcia złomu spółdzielnia wystawia formularz przyjęcia odpadów. Czy taki formularz stanowi dowód (...)
str. 73
6.
Ewidencja kosztów w ramach RPO na lata 2014-2020
Jesteśmy spółką z o.o. i obecnie realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w którym to zobowiązaliśmy się (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.