Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (959) z dnia 20.08.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sprzedaż samochodu rozliczanego "kilometrówką" jednak nie jest przychodem z działalności gospodarczej - sprostowanie KIS
W Biuletynie Informacyjnym nr 23 z 10 sierpnia br. podaliśmy wyjaśnienie Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS), będące odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczące skutków w (...)
str. 4
2.
Czy wynajem auta pracownikom wyklucza pełne odliczenie VAT od związanych z nim wydatków? - wyrok NSA
Przekazanie samochodów przedsiębiorstwa do osobistego użytku jego pracowników nie jest działalnością gospodarczą podatnika i dlatego ich udostępnienie (także odpłatne) pracownikom wyklucza pełne odliczenie VAT od (...)
str. 5
3.
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem programów motywacyjnych - informacja Szefa KAS
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono "Informację Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych". Szef Krajowej Administracji (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projektowane zmiany dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (projekt (...)
str. 8
2.
Zaktualizowano KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r., pod poz. 142, opublikowano Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów ogłaszający uchwałę nr 11/2017 (...)
str. 8
3.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Przypomnijmy, iż ustawa z dnia (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zniszczenie składnika majątku w wyniku zdarzenia losowego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których na skutek zdarzeń losowych (np. w wyniku burzy, zalania itd.) środek trwały ulegnie zniszczeniu. Może to mieć (...)
str. 10
1.1.
Zniszczenie środka trwałego i zakup nowego - rozliczenie na gruncie podatku dochodowego
Niezamortyzowana wartość środka trwałego a koszty podatkowe W pierwszej kolejności przypomnijmy, że wydatki na nabycie środków trwałych zasadniczo podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT zniszczenia/zakupu środka trwałego
W przypadku, gdy na skutek zdarzeń losowych (np. burzy) środek trwały ulegnie zniszczeniu, to podatnik nie ma obowiązku korygowania VAT naliczonego, odliczonego przy zakupie tego (...)
str. 14
1.3.
Wyksięgowanie zniszczonego środka trwałego i ewidencja księgowa zakupu nowego
Na gruncie ustawy o rachunkowości, szkody spowodowane zdarzeniami losowymi kwalifikowane są do kosztów pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Z kolei otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie zaliczane jest (...)
str. 15
2.
Ryczałty za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym - w świetle odpowiedzi MF i MRPiPS na pytania naszego Wydawnictwa
Kwestia wypłacania ryczałtów za noclegi kierowcom, wykonującym transport międzynarodowy, jest problemowa. Czy istnieje podstawa prawna do wypłaty takich ryczałtów, a jeśli tak, to czy kierowcy (...)
str. 16
2.1.
Podstawa prawna wypłaty ryczałtów za noclegi kierowców w podróży zagranicznej po wyroku TK
Jednym ze świadczeń z tytułu podróży służbowej kierowcy jest ryczałt za nocleg. W wielu zakładach świadczenie to było wypłacane na podstawie tzw. rozporządzenia delegacyjnego, tj. (...)
str. 16
2.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ryczałtu za nocleg
Zasadą jest, że do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu (...)
str. 17
2.3.
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
Niektóre rodzaje przychodów pracowniczych korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych (społecznych i zdrowotnej) w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...)
str. 18
2.4.
Wydatki na ryczałty za noclegi kierowców w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadniczo wydatki ponoszone przez pracodawców na ryczałty za noclegi pracowników (związane z ich podróżami służbowymi) to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 20
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na ryczałt za nocleg
Wydatki na ryczałty za noclegi kierowców (pracowników) ujmowane są kosztach działalności operacyjnej pracodawcy. Można je zaewidencjonować w księgach rachunkowych np. w następujący sposób: 1. Zaksięgowanie (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności a ulga na złe długi - wyrok NSA
Zwolnienie z długu nie stanowi uregulowania należności w rozumieniu przepisów o tzw. uldze na złe długi. Nie zwalnia ono wierzyciela z obowiązku rozliczenia VAT z (...)
str. 22
2.
Czy podatnik powinien być powiadomiony o wykreśleniu z rejestru VAT? - odpowiedź na interpelację poselską
Wykreślaniem podatników z rejestru VAT zainteresował się autor interpelacji poselskiej z 7 czerwca br., nr 13183, który zapytał, dlaczego nie powiadamia się podatników o wykreśleniu (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przekwalifikowanie zakupionych materiałów na środek trwały a korekta deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, składam deklaracje VAT-7. Dokonałem zakupu materiałów i wykazałem je w deklaracji jako zakup towarów i usług pozostałych. Następnie przekwalifikowałem te materiały (...)
str. 25
3.2.
Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy przysługuje mi zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli klient (rolnik ryczałtowy) dokonuje zapłaty na moje konto (...)
str. 26
3.3.
Sprzedaż towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT - korekta "in plus"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję złom objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Zdarzają się sytuacje, że wystawiam faktury korygujące z tytułu zwiększenia wartości transakcji (korekta "in (...)
str. 28
3.4.
Termin wystawienia faktury dla przedsiębiorcy - VAT i JPK
Jestem czynnym podatnikiem VAT - wykonuję czynności opodatkowane. Całą sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej (także dokonaną na rzecz podatników). W jakim terminie należy wystawiać faktury (...)
str. 30
3.5.
Najem dodatkowych pomieszczeń stanowiących powierzchnię wspólną
W budynkach mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowej znajdują się, oprócz mieszkań i przynależnych do nich piwnic, dodatkowe pomieszczenia wynajmowane mieszkańcom, tj. zabudowane części korytarzy czy (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara zapłacona z winy podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę umowną, zapłaconą przez nią w związku z niewywiązaniem się przez podwykonawcę ze zlecenia, jeśli spółka nie mogła (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników w kosztach pracodawcy
Spółka poniosła wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp. Czy spółka słusznie uważa, że wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 35
2.2.
Czy zawarta umowa to leasing operacyjny?
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy. Umowa została zawarta na czas określony, obejmujący okres 36 miesięcy. Wynika z niej, że (...)
str. 36
2.3.
Wspólnota mieszkaniowa w apartamentowcu a zwolnienie z CIT
Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej utworzonej dla samoistnych właścicieli lokali letniskowych (apartamentowiec nad morzem) są, podobnie jak w innych wspólnotach mieszkaniowych, zwolnione z podatku dochodowego? Zaznaczam, (...)
str. 38
2.4.
Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. - czy wartość usług należy sumować?
Czy dokumentacji cen transferowych podlegają wszystkie transakcje z podmiotem powiązanym, nawet te poniżej progu 50 tys. euro i także w przypadku, gdy wszystkie transakcje powyżej (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Nagrody wydawane w akcjach promocyjnych a zwolnienie z PIT - wyrok WSA
Działanie polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które jest warunkiem otrzymania nagrody, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego. Nie można zatem uznać relacji pomiędzy (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
Spółka zawarła z własnym pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu) kontrakt menedżerski. Czy z obu tytułów płatnik powinien stosować koszty uzyskania (...)
str. 43
2.2.
Prawo do korzystania z programu komputerowego a pobór podatku u źródła
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ponosi opłaty za prawo do korzystania z programu komputerowego od zagranicznej firmy. Przedsiębiorca dokonuje wpłat za poszczególne miesiące, a jeśli (...)
str. 46
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Odsetki od kredytu udzielonego osobie fizycznej - jaki PIT należy złożyć?
Udzieliłem pożyczki osobie fizycznej (nie prowadzę działalności w zakresie udzielania pożyczek). Obecnie otrzymałem odsetki od tej pożyczki. Jak opodatkować te odsetki i w jakim PIT (...)
str. 50
3.2.
Zysk wypłacony w formie rzeczowej w spółce osobowej
Wspólnicy spółki jawnej planują zamiast wypłaty zysku w gotówce przekazać wspólnikom grunt, uprzednio zakupiony w celach inwestycyjnych. Czy wypłata zysku w takiej formie spowoduje powstanie (...)
str. 50
3.3.
Wyposażenie sfinansowane ze środków otrzymanych z urzędu pracy
Ze środków otrzymanych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej kupiłem składniki majątku zaliczane do wyposażenia (m.in. laptopy, drukarkę, wyposażenie biura i inne). Czy wydatki (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości przy najmie prywatnym - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy na moment zakupu nieruchomości, a następnie jej remontu nie istniały przesłanki mówiące o zamiarze komercyjnego jej wykorzystania (wynajmie mieszkań), podatniczka nie mogła (...)
str. 52
2.
Rozliczenie nakładów na utworzenie strony internetowej
Spółka z o.o. zawarła umowę na wykonanie strony internetowej oraz sklepu internetowego (wartość przekraczająca 3.500 zł). Z umowy wynikało, że po dokonaniu zapłaty zostaną przeniesione (...)
str. 53
3.
Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności
Od września br. zamierzamy zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w tym okresie możemy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? Jeżeli tak, to od kiedy wznowić amortyzację? W (...)
str. 55
4.
Niezamortyzowana wartość likwidowanego logo poprzedniego właściciela
Prowadzimy stację paliw. W wyniku zmiany właściciela dotychczasowe logo (neon ścienny), którego wartość (potwierdzona fakturą zakupu) zwiększała wartość początkową budynku stacji, przekazane zostało do likwidacji. (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
FP i FGŚP za pracownika wykonującego pracę przez część miesiąca
Pracownikowi na koniec sierpnia 2017 r. zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę wykonywaną w tym miesiącu tylko przez jego część w kwocie 1.200 zł. Czy od (...)
str. 57
2.
ZUS od umowy zlecenia wykonywanej na rzecz komandytariusza
Z tytułu pozarolniczej działalności prowadzonej jako wspólnik spółki komandytowej podlegam ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Dodatkowo prowadzę własną, odrębną od spółki, działalność gospodarczą. Z (...)
str. 58
3.
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
W połowie sierpnia 2017 r. zakład pracy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Na koniec tego miesiąca osobie tej zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop (...)
str. 60
4.
Roszczenie o wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem może ulec przedawnieniu
Pracownik w styczniu br. był przez 12 dni nieobecny w pracy. Dostarczył on pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15, twierdząc, że (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 31 sierpnia br. rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przysługuje mu jednomiesięczna odprawa emerytalna. Otrzymuje (...)
str. 61
2.
Woda mineralna dla zleceniobiorców w czasie upałów
W okresie letnim pracownikom wydawana jest woda mineralna w ilości 3 półlitrowych butelek dziennie na osobę. Aktualnie chcemy zatrudnić kilkoro zleceniobiorców. Czy im również będzie (...)
str. 63
3.
Potrącenie kosztów uszkodzenia komputera przez nielegalne oprogramowanie
Mimo obowiązującego zakazu pracownik wgrał do obsługiwanego przez siebie komputera program piracki, w wyniku czego nastąpiła awaria wspomnianego sprzętu, wyłączająca go z użytkowania na cały (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie rozchodu zapasów wycenianych według stałych cen ewidencyjnych
Zmierzamy prowadzić sprzedaż towarów. Do wyceny zapasów postanowiliśmy stosować stałe ceny ewidencyjne oparte na cenach sprzedaży netto. Prosimy o podanie przykładu ilustrującego sposób ich rozchodu (...)
str. 65
2.
Rozliczenie rozrachunków na podstawie kompensaty
W celu ograniczenia przepływów pieniężnych zamierzamy stosować z kilkoma naszymi kontrahentami rozliczenia w formie kompensat. W oparciu o jakie przepisy dokonywać kompensat i jak ujmować je w ewidencji księgowej? W praktyce dokonuje się (...)
str. 68
3.
Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim
Jesteśmy fundacją prowadząca działalność gospodarczą, która sporządziła na dzień bilansowy sprawozdanie finansowe. Powstał problem z jego podpisaniem, gdyż prezes zarządu przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. (...)
str. 69
4.
Ewidencja umorzenia zakupionych certyfikatów inwestycyjnych
Spółka z o.o. zakupiła certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: FIZ). Fundusz został zlikwidowany, w wyniku czego dokonał umorzenia certyfikatów. Następnie środki pieniężne uzyskane ze (...)
str. 70
5.
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
Jako spółka z o.o. prowadzimy szkoły prywatne o uprawnieniach szkół publicznych (tj. szkoły podstawowe oraz licea). Działalność edukacyjna jest główną działalnością gospodarczą i jest wspierana (...)
str. 73
6.
Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na mocy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (powiatu), do naszego SP ZOZ (przejmujący) został przyłączony inny (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.