Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (943) z dnia 10.03.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Mechanizm odwrotnego opodatkowania VAT usług budowlanych - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Usługi budowlane wskazane w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zaniechano poboru PIT od należności mieszkaniowych
W Dzienniku Ustaw z 27 lutego 2017 r., pod poz. 380, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 5
2.
Nowe wzory deklaracji/upoważnień składanych dla celów VAT
Rozporządzenie określające wzór deklaracji VAT-14 dla WNT paliw silnikowych W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2017 r., pod poz. 407, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i (...)
str. 6
3.
Opublikowano rozporządzenia zmieniające dotyczące pełnomocnictw
Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji W Dzienniku Ustaw z 23 lutego 2017 r., pod poz. 333, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (...)
str. 6
4.
Określono wzory deklaracji/dokumentów dotyczące podatku akcyzowego
Rozporządzenie określające wzór deklaracji uproszczonej W Dzienniku Ustaw z 22 lutego 2017 r., pod poz. 323, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dzień Kobiet w firmie - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Z okazji Dnia Kobiet pracodawcy mogą przekazywać swoim pracownicom różnego rodzaju świadczenia, m.in. kwiaty cięte, drobne prezenty, np. czekoladki, itp. W artykule tym odnosimy się (...)
str. 8
1.1.
Przychód z tytułu otrzymanych świadczeń
Przychodami pracownika ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych (...)
str. 8
1.2.
Składki ZUS od otrzymanych świadczeń
Co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią uzyskane przez niego przychody z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Podobnie jest w (...)
str. 9
1.3.
Przekazanie świadczeń z okazji Dnia Kobiet a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup kwiatów/drobnych upominków Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów (i usług) w takim (...)
str. 10
1.4.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na Dzień Kobiet
Zasadniczo kosztem podatkowym mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie zostały wyłączone z (...)
str. 11
1.5.
Ewidencja księgowa zakupu i przekazania świadczeń z okazji Dnia Kobiet
Wydatki na zakup kwiatów czy drobnych upominków, przekazywanych pracownicom z okazji Dnia Kobiet, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki - pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup ww. kwiatów/upominków (...)
str. 12
2.
Zakup domeny internetowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których polscy przedsiębiorcy nabywają od podmiotów zagranicznych domeny internetowe. Czy taki zakup wiąże się z koniecznością wykazania przez (...)
str. 12
2.1.
Rozliczenie zakupu domeny internetowej dla celów VAT
Na gruncie ustawy o VAT, sprzedaż domeny internetowej stanowi świadczenie usług. Jak wynika z art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest zasadniczo miejsce, (...)
str. 13
2.2.
Moment ujęcia wydatku na zakup domeny w kosztach podatkowych
Niewątpliwie wydatki na zakup domeny internetowej wykazują związek (pośredni) z przychodami podatnika. Nie ma więc przeszkód, aby wydatki na zakup takiej domeny zostały zaliczone do (...)
str. 15
2.3.
Ujęcie nabytej domeny w księgach rachunkowych
Dla celów bilansowych wydatki na domenę internetową podlegają zaliczeniu do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Są one ujmowane w kosztach bilansowych - zgodnie z zasadą memoriału (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Dywidenda rzeczowa a VAT - wyrok NSA
Wypłata dywidendy w formie przeniesienia prawa własności nieruchomości jest nieodpłatnym przekazaniem towarów należących do przedsiębiorstwa i podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli są spełnione warunki określone w (...)
str. 18
2.
Utrata zwolnienia podmiotowego z VAT a korekta faktur - interpretacja indywidualna
Jeżeli pomimo utraty zwolnienia podmiotowego z VAT podatnik wystawiał faktury bez kwoty podatku, to zobowiązany jest do wystawienia korekt tych faktur. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby (...)
str. 19
3.
Rozliczanie VAT od zakupów dokonanych od kontrahentów zagranicznych w 2017 r.
Podatnicy, którzy kupują towary lub usługi od kontrahentów zagranicznych, z reguły od takich zakupów muszą wykazać VAT należny. Dotyczy to np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) (...)
str. 21
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę
W wyniku zmian w ustawie o VAT, od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Wykaz usług budowlanych, (...)
str. 24
4.2.
Faktura korygująca sprzedaż "in minus" - zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT
W styczniu br. sprzedaliśmy towar, ale część kontrahent zwrócił w tym samym miesiącu. Wystawiliśmy fakturę korygującą, którą nabywca otrzymał (potwierdził i odesłał do nas) w (...)
str. 25
4.3.
Badania psychologiczne pracowników - nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie stosowania zwolnienia z VAT
Czy jako czynny podatnik VAT mam prawo odliczyć VAT od badań psychologicznych pracowników? W związku z kontrowersjami co do możliwości stosowania zwolnienia z VAT dla (...)
str. 26
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Świadczenie usług na odległość a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.
Czy jako prawnik mam w 2017 r. prawo do zwolnienia z ewidencjonowania świadczonych usług w kasie fiskalnej? W przypadku świadczenia usług prawniczych można stosować zwolnienie (...)
str. 29
5.2.
Wykreślanie podatnika z rejestru VAT w przypadku opóźnień w składaniu deklaracji
Przez niedopatrzenie nie wysłałem deklaracji VAT-7K za dwa ostatnie kwartały 2016 r. Czy urząd skarbowy wykreśli mnie z rejestru VAT? Nadmieniam, że prowadzę opodatkowaną działalność (...)
str. 30
5.3.
Import towarów zamawianych wysyłkowo a zwolnienie z VAT
Zamierzam importować drobny sprzęt AGD z kraju spoza Unii Europejskiej. Towar będę zamawiał u dostawców przez internet i będę go otrzymywał pocztą. Wartość jednej przesyłki (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna
Dochody (przychody) uzyskane za granicą, opodatkowane w kraju ich powstania, łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski dopiero w rozliczeniu (zeznaniu podatkowym) za (...)
str. 31
2.
Kurs waluty obcej właściwy do wyceny przychodu z tytułu usługi budowlanej (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Jaki kurs waluty stosuję do przeliczenia przychodu z tytułu robót budowlanych, gdy faktura została wystawiona 20 lutego 2017 r., a protokół odbioru robót podpisany 13 (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na pakiety medyczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Spółka z o.o. co miesiąc ponosi wydatki (ze środków obrotowych) na pakiety medyczne dla pracowników. Pakiety przekazywane są pracownikom nieodpłatnie. W którym momencie wartość tych (...)
str. 34
3.2.
Opakowania zwrotne a koszty uzyskania przychodów u nabywcy towarów
Nabywamy towary w opakowaniach zwrotnych. Odbierając towary płacimy kaucję, którą dostawca towarów oddaje nam w momencie dokonania przez nas zwrotu ww. opakowań. Czy wartość tej (...)
str. 37
3.3.
Wydatki poniesione w podróży służbowej dokumentowane paragonami a koszty podatkowe pracodawcy
Pracownicy w trakcie podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) ponoszą wydatki m.in. na paliwo, autostrady, parkingi, które dokumentowane są paragonami, niespełniającymi wymogów dowodu księgowego. Na podstawie ww. dowodów, (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Tylko imienne bilety okresowe dokumentują wydatki na dojazdy do pracy - interpretacja indywidualna
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podatnik może przyjąć w wysokości faktycznie poniesionych wydatków tylko wówczas, gdy zostały udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Bilety jednokrotnego przejazdu (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zawarcie ugody a moment korekty przychodów u ryczałtowca
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wykonał usługę na rzecz osoby fizycznej. W związku z brakiem zapłaty złożył pozew do sądu. W trakcie (...)
str. 42
2.2.
Zwrot refundacji i zapłata odsetek oraz kary umownej a przychody i koszty podatkowe
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NFZ apteka została zobowiązana do zwrotu części refundacji (za lata 2014-2016 - z powodu braku dawkowania leku na receptach i (...)
str. 43
2.3.
Koszty poniesione po likwidacji działalności gospodarczej
Z dniem 1 grudnia 2016 r. wyrejestrowałem swoją samodzielną działalność gospodarczą, którą rozliczałem na podstawie PKPiR. Ostatniej sprzedaży towarów w ramach tej działalności dokonałem w (...)
str. 45
2.4.
Wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi w PIT
Osoba fizyczna na początku lutego 2016 r. sprzedała nieruchomość. Pieniądze uzyskane z tej sprzedaży chce przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera (umowa przenosząca własność (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na cele badawczo-rozwojowe w postaci odpisów amortyzacyjnych - interpretacja indywidualna
Za "koszty kwalifikowane" należy uznać odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących (...)
str. 49
2.
Od kiedy można rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych?
W celu budowy hali produkcyjnej, w grudniu 2016 r. spółka z o.o. zakupiła działkę wraz z infrastrukturą w postaci oświetlenia, kanału deszczowego, ogrodzenia oraz wjazdu. (...)
str. 51
3.
Oprogramowanie wykonane przez pracownika w ramach umowy o dzieło jako wnip
Spółka zawarła z własnym pracownikiem umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na wykonanie oprogramowania na kwotę przekraczającą 3.500 zł. Czy wartość takiej umowy, powiększonej (...)
str. 52
4.
Wprowadzenie do ewidencji pojazdu nabytego w roku ubiegłym
W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy dokumenty zakupu samochodu osobowego od firmy z Francji. Umowa kupna datowana jest na 2016 r. Wraz z tą umową otrzymaliśmy (...)
str. 53
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
JPK w pytaniach Czytelników
1.1.
Status przedsiębiorcy w przypadku niskiego zatrudnienia i wysokiej sumy aktywów
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zatrudniała 5 pracowników w 2015 r. i w 2016 r. Roczny obrót wyniósł w obu latach około 1 mln (...)
str. 54
1.2.
Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT
Czy podmiot korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niską wartość sprzedaży jest zobowiązany do przesyłania JPK_VAT? Zgodnie z art. 82 § 1b (...)
str. 55
1.3.
Ujęcie w JPK_VAT zakupów, od których VAT odliczany jest częściowo
Jak należy ujmować w ewidencji VAT (i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT) faktury zakupu z tytułu nabycia towarów/usług, od których przysługuje nam częściowe odliczenie VAT (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. - wyjaśnienie ZUS i wyroki sądów
Jednoosobowa spółka z o.o. nie może być pracodawcą wspólnika będącego równocześnie członkiem zarządu tej spółki (wyjątkiem może być zatrudnienie niepolegające na kierowaniu bądź prowadzeniu spraw (...)
str. 56
2.
Zmiany w sposobie opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS
Już niedługo płatności z tytułu składek ubezpieczeniowych będzie można dokonywać za pomocą jednego przelewu i co więcej - na jeden rachunek bankowy. Tak wynika z (...)
str. 58
3.
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Pracownica po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński wypłacaliśmy więc w wysokości 80% podstawy wymiaru. Po wykorzystaniu (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Z końcem marca 2017 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Otrzymuje on tylko wynagrodzenie w stawce (...)
str. 60
2.
Rekompensowanie dodatkami pracy w godzinach nadliczbowych
Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym na dwie zmiany, zgodnie z rozkładem czasu pracy. Niekiedy pracuje też poza rozkładem. Jak ustalić, czy doszło do przekroczeń (...)
str. 62
3.
Czy osoba wykonująca umowę na zastępstwo ma prawo do 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem?
Na czas choroby jednego z pracowników zatrudniliśmy (na zastępstwo) osobę z zewnątrz, mającą 10-letnie dziecko. Po przepracowaniu 1,5 miesiąca pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
WDT uznane za sprzedaż krajową - ewidencja księgowa
Wskutek braku dokumentów potwierdzających dokonanie WDT musieliśmy uznać ją dla celów VAT za transakcję krajową. Jakich zapisów w związku z tym należy dokonać w księgach (...)
str. 64
2.
Czy kontrola wpływa na okres przechowywania ksiąg rachunkowych?
Czy kontrola przeprowadzana przez organ podatkowy przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a tym samym wpływa na okres przechowywania dokumentów księgowych? Kiedy można zniszczyć dokumenty z 2009 r.? (...)
str. 66
3.
Ewidencja przekazywanych gratisowo towarów klientom
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i dokonuję sprzedaży wysyłkowej. Do sprzedawanego towaru handlowego dodaję z reguły za darmo jakiś gratis (produkt, który kupuję na fakturę). Produkt ten nie (...)
str. 67
4.
Powiązania jednostek poprzez osoby fizyczne a szczególne obowiązki prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Jesteśmy sp. z o.o. Nasi udziałowcy (osoby fizyczne) są również wspólnikami innych spółek (w tym sp. z o.o. i sp. cywilnej), z którymi współpracujemy i (...)
str. 68
5.
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Nasza spółka z o.o. została utworzona w Polsce i wpisana do KRS przez 100% właściciela - niemiecki podmiot (100% udziałów), będący spółką giełdową w Niemczech. (...)
str. 70
6.
Jak zaksięgować koszt nabycia lokalu na licytacji komorniczej zakupionego przez spółdzielnię?
Spółdzielnia mieszkaniowa chce nabyć lokal mieszkalny z tytułem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Lokal jest już w jej zasobach. Lokal jest licytowany przez komornika za (...)
str. 70
7.
Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.
Od 2017 r. ustawa o rachunkowości wprowadziła duże zmiany w rachunkowości stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Prosimy o przedstawienie tych zmian. Czy po zmianach przepisów (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.