Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (953) z dnia 20.06.2017
Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatek nr 18
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY
1.
Zawarcie umowy o pracę
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy w większości przypadków następuje na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), do koniecznych elementów umowy (...)
str. 3
2.
Rodzaje umowy o pracę
Z art. 25 K.p. (w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego 2016 r.) wynika, że umowa o pracę może być zawarta: na okres próbny,   na czas nieokreślony albo   na (...)
str. 5
2.1.
Umowa na okres próbny
Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 K.p.). (...)
str. 5
2.2.
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowę o pracę na czas nieokreślony może poprzedzić umowa na okres próbny albo na czas określony, lub obydwa rodzaje umów terminowych. UWAGA! Umowa na czas określony (...)
str. 6
2.3.
Umowy na czas określony
Przypomnijmy, iż do 21 lutego 2016 r. strony stosunku pracy mogły zawrzeć ze sobą maksymalnie dwie umowy na czas określony. Trzecia umowa tego typu ulegała przekształceniu (...)
str. 6
3.
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
Przy zawarciu umowy o pracę pracodawca ma każdorazowo obowiązek sporządzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia, tzw. informacji dodatkowej. Dotyczy ona danych, które są istotne dla danego (...)
str. 8
4.
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
Pracownik podejmujący pracę musi posiadać aktualne badania profilaktyczne stwierdzające, że jest zdolny do jej wykonywania. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez takiego orzeczenia (...)
str. 10
5.
Szkolenie z zakresu bhp
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownik nie może bowiem zostać dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli nie posiada dostatecznej znajomości przepisów (...)
str. 10
6.
Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
Pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracownika m.in. z zakresem jego obowiązków i podstawowymi uprawnieniami, a także z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 94 pkt 1 i art. 941 K.p.). Konkretyzacja tego ogólnego obowiązku następuje (...)
str. 11
7.
Informacja o ryzyku zawodowym
Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowanie pracowników o ryzyku, które wiąże się z pracą na ich stanowisku, a także o zasadach (...)
str. 13
8.
Wyposażenie pracownika w środki ochrony oraz w odzież i obuwie robocze
Pracodawca nieodpłatnie dostarcza pracownikowi odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,   ze względu (...)
str. 14
9.
Założenie akt osobowych
Pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić akta osobowe każdemu zatrudnianemu pracownikowi - bez względu na wielkość zatrudnienia w zakładzie pracy (art. 94 pkt 9a K.p.). Akta osobowe składają się (...)
str. 14
10.
Założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
Oprócz akt osobowych pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika ewidencji czasu pracy. Jej celem jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (...)
str. 16
11.
Obowiązki informacyjne pracodawcy
Powiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia W przypadku, gdy świadectwo pracy doręczone pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu takiego pracownika (...)
str. 17
II.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY - PŁATNIKA SKŁADEK ZUS
Podmiot zatrudniający pracownika staje się dla niego płatnikiem składek ubezpieczeniowych w ZUS. Po zatrudnieniu takiej osoby pracodawca ma zatem wiele obowiązków wobec organu rentowego. Zobowiązany jest (...)
str. 19
1.
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę w każdym przypadku powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Z tytułu tego zatrudnienia pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu) oraz (...)
str. 19
2.
Zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (tu: pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny (patrz: ramka). Taki obowiązek nakłada na nią art. 67 ust. 3 (...)
str. 20
3.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
str. 20
4.
Rozliczanie składek ubezpieczeniowych za pracowników
Płatnik składek (pracodawca) po zatrudnieniu pierwszej osoby w firmie (i każdej kolejnej) sporządza za nią do ZUS za ten miesiąc i następne komplet dokumentów rozliczeniowych. W skład takich (...)
str. 21
5.
Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP oraz FEP)
Składki na FP i FGŚP Generalnie za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę pracodawca, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej, opłaca też (z własnych środków) składkę (...)
str. 22
III.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Przepisy prawa podatkowego nakładają na pracodawców (zarówno tych, którzy mają status osoby fizycznej, jak i osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) liczne obowiązki związane (...)
str. 24
1.1.
Ustalenie przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy
Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy w pierwszej kolejności wymaga ustalenia kwoty przychodu uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, za (...)
str. 24
1.2.
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika
Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 2 ustawy o PDOF, podstawą obliczenia zaliczki na podatek jest dochód, za który uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy w rozumieniu (...)
str. 26
1.3.
Wysokość stawki podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy
Zaliczki na podatek dochodowy pracownika, za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą: 1) 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - poczynając od stycznia do tego miesiąca (...)
str. 27
1.4.
Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy i odliczenie składki zdrowotnej
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy Pracodawca jest obowiązany zmniejszyć obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b (...)
str. 28
1.5.
Przykład obliczenia wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi
Przykład 1 Pracodawca zatrudnił pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 czerwca 2017 r. W umowie o pracę określił stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie (...)
str. 29
1.6.
Ograniczenie poboru zaliczki od świadczeń przysługujących za okres dłuższy niż miesiąc
Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za pracownika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują pracownikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje (...)
str. 31
1.7.
Zaliczka na podatek, gdy w danym miesiącu pracownik otrzymał wyłącznie świadczenia w naturze
Zdarza się niekiedy, że pracownik w danym miesiącu nie uzyskał od pracodawcy żadnych dochodów w formie pieniężnej, natomiast otrzymał świadczenie w naturze, które stanowi jego przychód ze stosunku (...)
str. 31
1.8.
Przekazanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i roczna deklaracja PIT-4R
Pobrane z wynagrodzeń pracowników zaliczki na podatek dochodowy pracodawca ma obowiązek przekazywać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano na rachunek urzędu (...)
str. 32
1.9.
Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11
Płatnik (pracodawca) ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 oraz przekazać ją podatnikowi (pracownikowi) oraz do urzędu skarbowego właściwego: według miejsca zamieszkania podatnika - jeżeli podatnik ma (...)
str. 32
1.10.
Obowiązki pracodawcy (jako płatnika) po przejęciu pracowników z innego zakładu
Na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (...)
str. 33
2.
Wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku
Z tytułu terminowego wpłacania podatku (zaliczek na podatek dochodowy) płatnikom przysługuje wynagrodzenie wynoszące 0,3% kwoty podatku (zaliczek na podatek) pobranych przez nich na rzecz budżetu państwa. (...)
str. 34
3.
Karty przychodów pracowników
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (zarówno prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź w formie karty podatkowej) mają (...)
str. 34
4.
Prowadzenie ewidencji zatrudnienia przez podatników opłacających kartę podatkową
Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej (z wyjątkiem prowadzących parkingi), jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników - mają obowiązek prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia, o której (...)
str. 35
5.
Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego
Płatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany od podatnika lub podatek pobrany, a niewpłacony w terminie na rachunek urzędu skarbowego, chyba że podatek nie został pobrany (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.