Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (949) z dnia 10.05.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nieprawidłowości w JPK_VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
Czynni podatnicy VAT (mali, średni i duzi przedsiębiorcy) przesłali kolejne informacje o prowadzonej ewidencji VAT, tj. JPK_VAT za luty 2017 r. W związku z przeprowadzeniem (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy KSR nr 11 "Środki trwałe" czeka na publikację
Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 3 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". Na dzień oddania tego (...)
str. 4
2.
Opublikowano rozporządzenie dotyczące korzystania z portalu podatkowego
W Dzienniku Ustaw z 20 kwietnia 2017 r., pod poz. 808, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 5
3.
Opublikowano jednolite teksty aktów prawnych
W Dzienniku Ustaw z 25 kwietnia 2017 r., pod poz. 833, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie (...)
str. 5
4.
Projekt dotyczący zmniejszenia składek ZUS dla przedsiębiorców o niskich przychodach
W dniu 5 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej (www.mr.gov.pl) poinformowało, że przygotowało projekt ustawy mający na celu zmniejszenie obciążeń z tytułu (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Transport sprzedanych towarów - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze dokonujące sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów często obciążają ich kosztami transportu. Jak usługę transportową związaną z dostawą towarów rozliczyć dla celów VAT, podatku (...)
str. 6
1.1.
Rozliczenie usługi transportowej dla celów VAT
W przypadku, gdy podatnik (sprzedawca) obciąża nabywcę towaru kosztami transportu, powstają wątpliwości, czy koszty te: stanowią wraz z dostawą towarów jedno świadczenie kompleksowe, w związku (...)
str. 6
1.2.
Przychód podatkowy z tytułu transportu sprzedawanych towarów
W ustawach o podatku dochodowym ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do rozliczania usługi transportowej, świadczonej w związku z dostarczeniem towaru do nabywcy. Należy (...)
str. 9
1.3.
Ujęcie kosztów transportu towarów w księgach rachunkowych sprzedawcy
W sytuacji, gdy jednostka dostarcza towary nabywcom własnym środkiem transportu i cenę za ten transport wkalkulowuje w cenę towarów, to nie wykazuje odrębnie przychodu bilansowego (...)
str. 10
2.
Przekazanie wspólnikowi rzeczowego składnika majątku spółki osobowej - wybrane zagadnienia
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których wspólnicy spółek osobowych przekazują środki trwałe (towary, itd.) do prywatnych majątków wspólników. Jak takie przekazanie rozliczyć dla (...)
str. 11
2.1.
Specyfika spółki osobowej
Spółka jawna jest zaliczana do kategorii spółek osobowych prawa handlowego i prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna może (...)
str. 11
2.2.
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Na gruncie przepisów ustawy o PDOF, podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będącą wspólnikiem w spółce jawnej lub w spółce cywilnej, a nie ta spółka. (...)
str. 12
2.3.
Skutki w VAT związane z przekazaniem składnika majątku wspólnikowi
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 15
2.4.
Ewidencja księgowa przekazania składnika majątku wspólnikowi
Jeśli składnik majątku, przekazany wspólnikowi spółki osobowej, stanowił dotychczas w spółce środek trwały, to przekazanie to wiąże się z koniecznością zaprzestania dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Korygowanie faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych - wyrok NSA
Puste faktury można skorygować pod warunkiem, że ich wystawca zapobiegnie powstaniu uszczupleń w budżecie państwa. (wyrok NSA z 9 marca 2017 r., sygn. akt I (...)
str. 17
2.
Procedura marży stosowana do sprzedaży części samochodowych - wyrok TSUE
Przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym, które nabywa od osoby fizycznej pojazd samochodowy wycofany z eksploatacji, ma prawo uznać części zamienne pochodzące z tego pojazdu i (...)
str. 19
3.
Prowadzenie ewidencji VAT w 2017 r. - wybrane zagadnienia
3.1.
Ogólne zasady prowadzenia ewidencji VAT
Od 1 stycznia br. - zgodnie z nowym brzmieniem art. 109 ust. 3 ustawy o VAT - czynni podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą (...)
str. 21
3.2.
Sposób prowadzenia ewidencji VAT przez biura rachunkowe
W przypadku, gdy podatnik zleca prowadzenie swoich spraw podatkowych biuru rachunkowemu, powstają niejednokrotnie wątpliwości dotyczące prawidłowego prowadzenia ewidencji VAT. W praktyce istnieją bowiem sytuacje, w (...)
str. 22
3.3.
Zbiorcze ujmowanie zakupów w ewidencji VAT
Ustawa o VAT nie wskazuje formy prowadzenia ewidencji VAT, określa jedynie elementy, które powinna ona zawierać. Podatnicy mogą zatem prowadzić ją w dowolnej formie, ale (...)
str. 23
3.4.
Dane służące do identyfikacji nabywcy
W art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca użył sformułowania "dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji". Nie ma wątpliwości, że w przypadku sprzedaży na rzecz (...)
str. 24
3.5.
Ewidencja VAT w formie elektronicznej
W dobie szeroko rozwijającej się informatyzacji i odchodzenia od tradycyjnej (papierowej) formy zapisu danych powstaje pytanie, czy ewidencję VAT można prowadzić w formie elektronicznej. Może (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odwrotne obciążenie usług budowlanych
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2017 r. część usług budowlanych (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o (...)
str. 25
4.2.
Organizacja imprezy okolicznościowej a prawo do odliczenia VAT
Stowarzyszenie organizuje uroczystą galę związaną z realizacją celów statutowych. W gali wezmą udział m.in. przedstawiciele administracji, samorządowcy i zaproszeni goście. Czy od wydatków na organizację (...)
str. 28
4.3.
Prowizja od kontrahenta z UE - sposób opodatkowania VAT
Jesteśmy przedstawicielem dostawcy z Austrii. Otrzymujemy od niego dwa rodzaje prowizji z tytułu współpracy, tj. prowizję od zrealizowanej przez nas dostawy towarów (w jego imieniu (...)
str. 29
4.4.
Termin zwrotu VAT, gdy w deklaracji wykazano tylko VAT należny od otrzymanej zaliczki
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji VAT za kwiecień br. po stronie podatku należnego wykazałem jedynie VAT od zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej dostawy (w (...)
str. 30
4.5.
Organ właściwy w sprawie deklarowania podatku od nabycia paliw silnikowych
Dokonuję osobiście nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych (bez pośrednictwa zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy). Do jakiego urzędu powinienem złożyć deklarację VAT-14 za maj 2017 (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółka z o.o. (wspólnik spółki osobowej) a status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja indywidualna
Ustalając status małego podatnika na potrzeby CIT (w tym w celu zastosowania 15% stawki CIT), należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży uzyskane z (...)
str. 32
2.
Wydatki na spotkania firmowe a koszty pracodawcy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy fakturę za zakup ciasta na poczęstunek dla pracowników z okazji spotkania wielkanocnego spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (pytanie 1090808)? Jeśli (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. użytkuje samochód ciężarowy, w ramach leasingu finansowego (podatkowo i bilansowo). Spółka co miesiąc opłaca raty leasingowe, na (...)
str. 35
3.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Spółka z o.o. wynajęła nieruchomość innemu przedsiębiorcy na czas nieokreślony. Strony w umowie ustaliły, że usługa będzie rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych (obejmujących kwartały roku (...)
str. 37
3.3.
Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji - pożyczka od podmiotu pośrednio powiązanego
Spółka A posiada 24% udziałów w spółce B, natomiast spółka B ma 100% udziałów w spółce C. Wszystkie spółki są spółkami mającymi osobowość prawną. Spółka (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych obejmuje również koszt paliwa - wyrok WSA
Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia. (wyrok (...)
str. 40
2.
Wydatki zaliczane do kosztów podatkowych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego - interpretacja indywidualna
Do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego można zaliczyć cenę jego nabycia, wynikającą z aktu notarialnego oraz koszty związane z nabyciem (notarialne, podatek od (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS wpłacone z rachunku bankowego spółki komandytowej?
Spółka komandytowa podjęła decyzję, że będzie w imieniu komandytariuszy płacić do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną tych osób. Wpłaty tych składek spółka traktuje (...)
str. 42
3.2.
Finansowanie obiadów dla pracowników
Spółka z o.o. planuje zatrudnić kucharkę, która będzie przygotowywała obiady dla wszystkich pracowników. Jak dokonać podziału kosztów na pracowników związanych z zatrudnieniem kucharki i zakupem (...)
str. 45
3.3.
Sprzedaż składnika majątku (gruntu) po likwidacji działalności
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2014 r. kupił grunt na potrzeby tej działalności. Stanowił on środek trwały w firmie. VAT z faktury dokumentującej zakup został (...)
str. 48
3.4.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2017 r.
Spółka komandytowa, której udziałowcami są spółka z o.o. (udział w zysku 10%) i osoba fizyczna (udział w zysku 90%), dokonuje transakcji z osobą fizyczną. Pomiędzy (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie nakładów poniesionych na dzierżawiony grunt - interpretacja indywidualna
Nakłady poniesione na dzierżawiony grunt, takie jak zagęszczenie gruntu czy jego makroniwelacja - jako związane z rozpoczętą inwestycją budowlaną - powinny zwiększać wartość początkową wytworzonych środków (...)
str. 52
2.
Czy wydatek na zakup pojemników na odpady może być jednorazowo rozliczony w koszty?
Firma komunalna, odbierająca odpady od mieszkańców, kupuje pojemniki na odpady o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3.500 zł. Jeżeli podejmie decyzję o zaliczeniu ich do środków trwałych, (...)
str. 53
3.
Koszt tłumaczenia dokumentów a wartość początkowa środka trwałego
Spółka z o.o. (której głównym udziałowcem jest zagraniczna osoba prawna) zakupiła grunt wraz z infrastrukturą. Czy wydatek na tłumaczenie dokumentów (apostil) warunkujący dokonanie zakupu nieruchomości (...)
str. 54
4.
Amortyzacja prac badawczo-rozwojowych
Spółka z o.o. poniosła znaczne koszty związane z prowadzeniem prac rozwojowych. Jednocześnie wystąpiła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) o dofinansowanie projektu. Czy wydatki (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS na nowych zasadach
Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca może zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego oraz swoją rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy w CEIDG. (...)
str. 57
2.
Informacja w drukach ZUS o przyznaniu pracownikowi stopnia niepełnosprawności - wyjaśnienie ZUS
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 4 listopada 2015 r. Zgłosiłam go z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS (...)
str. 58
3.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie powstania ponownej niezdolności do pracy
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 5 dni stycznia i 3 dni lutego 2017 r. Ponownie zachorował w maju 2017 r. Przerwa (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Prowadzimy firmę produkującą beton. Jeden z naszych pojazdów (pompa do betonu) musi co roku przechodzić specjalistyczne badania kontrolne. Zleciliśmy odtransportowanie tego pojazdu na przegląd dwóm (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów
Pracownik cały kwiecień br. przebywał na zwolnieniach chorobowych, ale nie obejmowały one wolnych dla niego weekendów. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną. Za kwiecień br. (...)
str. 62
3.
Ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie
Na podstawie rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. wypłacamy pracownikom ryczałty na jazdy lokalne. Aktualnie chcemy przyznać taki ryczałt osobie zatrudnionej na 3/4 etatu. (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki
W spółce z o.o. A zostały utworzone nowe udziały, które objął dotychczasowy udziałowiec (spółka B). Na pokrycie tych udziałów wniesiono do spółki A akcje spółki (...)
str. 65
2.
Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym
Czy jednostka posiadająca sklepy sprzedaży detalicznej ewidencjonująca towary ilościowo-wartościowo może przeprowadzać ich inwentaryzację raz na 2 lata? Czy można uznać sklep za strzeżone składowisko, czy (...)
str. 67
3.
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej
Zespół szkół (ZSP) został objęty centralizacją VAT. Jak ewidencjonować faktury kosztowe związane z działalnością nieopodatkowaną? Centralizacja rozliczenia VAT w jst Centralizacja rozliczenia VAT w jednostkach (...)
str. 68
4.
Budowa mieszkań przez dewelopera a infrastruktura towarzysząca
Nasza firma jest deweloperem. Budujemy na sprzedaż lokale i budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Koszty związane z budową budynków zwiększają saldo konta "Roboty w (...)
str. 70
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Czy roczne sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Podmioty nieobjęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, np. osoby (...)
str. 72
5.2.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym
Prowadzimy biuro rachunkowe. Kiedy i jakie elementy sprawozdania finansowego w odniesieniu do podatników CIT i PIT należy złożyć do urzędu skarbowego? Podatnicy CIT Nie ma wymogu, aby roczne (...)
str. 73
5.3.
Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Spółka z o.o. otrzymała od innej spółki dywidendę za 2016 r. Ponieważ jej sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone, mamy wątpliwości, czy powinniśmy zaliczyć ją (...)
str. 73
5.4.
Nieściągalność wierzytelności objętej ulgą na złe długi
W jaki sposób zaksięgować należność uznaną za nieściągalną, w tym VAT należny odzyskany wcześniej w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi? Ulga na złe (...)
str. 74
5.5.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności
Ubezpieczyciel wypłacił nam odszkodowanie (90% wartości należności) z tytułu ubezpieczenia należności, której dłużnik nie spłacił w umownym terminie. Czy odszkodowanie takie zwiększy nasze przychody, czy (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.