Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (965) z dnia 20.10.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limity na 2018 r.
W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości określono limity, których wysokość uzależniona jest od średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku. Dotyczy (...)
str. 4
1.1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limit na 2018 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych W 2018 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy, którzy w 2017 r.: uzyskali przychody z działalności, prowadzonej (...)
str. 4
1.2.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego podatnika rozumie się podatnika VAT: 1) u którego (...)
str. 5
1.3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy (...)
str. 6
2.
JPK, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania - na żądanie organu podatkowego - całości lub części tych ksiąg oraz dowodów (...)
str. 6
3.
Szybszy zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców, którzy dobrowolnie prześlą JPK_VAT - komunikat MF
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Przypominamy, że duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przewidywane zmiany w ustawie o PDOF i w ryczałcie od najmu prywatnego
Rada Ministrów 3 października 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku (...)
str. 8
2.
Wykaz podatników VAT czynnych - szersze informacje o podatniku, skutki w innych ustawach
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września br. Projekt (...)
str. 9
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań
W Dzienniku Ustaw z 29 września 2017 r., pod poz. 1802, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, (...)
str. 11
4.
Zaniechano poboru podatku od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia SP ZOZ
W Dzienniku Ustaw z 3 października 2017 r., pod poz. 1828, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek (...)
str. 12
5.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o podatku rolnym
W Dzienniku Ustaw z 10 października 2017 r., pod poz. 1892, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym. Tekst (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nienależyte wykonanie usługi - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce dochodzi do sytuacji, w których podmioty gospodarcze w związku z nienależytym wykonaniem umowy są obciążane karami umownymi. W artykule tym odnosimy się do sytuacji, w której wadliwość wykonanej usługi (...)
str. 12
1.1.
Możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia pracownika
Strony umowy cywilnoprawnej mogą zastrzec w tej umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Kara (...)
str. 13
1.2.
Podatkowe rozliczenie kary i otrzymanie jej zwrotu od pracownika
Kary a koszty uzyskania przychodów Skutki poniesienia kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy należy rozpatrywać przez pryzmat art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa otrzymanej kary i zwrot jej wartości przez pracownika
Na gruncie ustawy o rachunkowości, nałożona na jednostkę kara z tytułu nienależytego wykonania usługi, jako związana z działalnością jednostki w sposób pośredni, zaliczana jest do kosztów pozostałej działalności operacyjnej (...)
str. 16
2.
Sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu - podatki i ewidencja księgowa
Mogą mieć miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze sprzedają swoje towary za pośrednictwem komisu. Jak taką sprzedaż rozliczyć na gruncie VAT oraz podatku dochodowego oraz jak (...)
str. 16
2.1.
Umowa komisu - uregulowania prawne
W przypadku komisu towar przyjęty przez komisanta pozostaje własnością komitenta, aż do momentu sprzedaży osobie trzeciej (ostatecznemu nabywcy). Kwestie związane z umową komisu uregulowane zostały w art. 765-773 Kodeksu (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie sprzedaży komisowej - u komitenta
Rozliczenie dla celów VAT Dla celów VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką dostawę uważa się m.in. wydanie towarów na (...)
str. 17
2.3.
Rozliczenie sprzedaży komisowej - u komisanta
Skutki w VAT Jak wspomnieliśmy, wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej stanowi u tego komisanta - na gruncie ustawy o VAT - dostawę towarów, a nie świadczenie usług. Obowiązek (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a obliczanie okresu jej używania - wyrok NSA
Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, m.in. w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (...)
str. 23
2.
Ustalanie prawa do zastosowania procedury TAX FREE - interpelacja poselska
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 13912 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) odniósł się m.in. do kwestii każdorazowej oceny przez sprzedawcę charakteru realizowanej transakcji (w tym w zakresie (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli a zwolnienie podmiotowe z VAT
Prowadzę biuro rachunkowe. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Rozważam udział w kontroli prowadzonej wobec klienta przez urząd skarbowy, który polegałby na udzielaniu wyjaśnień, przedkładaniu niezbędnych dokumentów oraz (...)
str. 26
3.2.
Odliczanie VAT od zakupu towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W lipcu br. kupiłem towar objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Dostawa towaru miała miejsce w lipcu, ale fakturę z tego tytułu (...)
str. 28
3.3.
Transport związany ze świadczoną usługą - stawka VAT
Spółka świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych. Usługa ta obejmuje odbiór nieczystości i ich transport. Czy powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%? Czy do transportu należy (...)
str. 30
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Nabycie nieruchomości przez małżonków - prawo do odliczenia VAT
Wspólnie z żoną nabyłem nieruchomość opodatkowaną VAT (na fakturze jako dane nabywcy widnieją dane osobowe moje i żony). Posiadam wraz z żoną wspólność majątkową. Prowadzimy odrębne działalności gospodarcze (...)
str. 32
4.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy niektóre należności są niezapłacone
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy będzie mi przysługiwał zwrot VAT w terminie 25 dni, skoro w ewidencji VAT ująłem kwotę podatku naliczonego z faktur, które dokumentują niezapłacone przeze (...)
str. 33
4.3.
Sprzedaż w systemie VAT-marża samochodu nabytego od kontrahenta z UE
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupiłem samochód, wpisałem go do ewidencji środków trwałych i użytkowałem dla potrzeb działalności. Czy mam prawo opodatkować w systemie VAT-marża sprzedaż ww. (...)
str. 34
4.4.
Akcja promocyjna - opodatkowanie prezentów
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę sklep z ubraniami dziecięcymi. Zamierzam rozpocząć akcję promocyjną i do każdego zakupionego ubranka dodawać nieodpłatnie maskotkę dla dziecka. Maskotki kupię w cenie 7-9 zł (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Forma sporządzenia podpisu na potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - interpretacja KIS
Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zostać opatrzona podpisem własnoręcznym albo uznawanym przez prawo za równoważny z nim, czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Elektryczny samochód osobowy używany na podstawie umowy najmu a limit kilometrówki
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje elektryczny samochód osobowy, w ramach zawartej umowy najmu. Czy wydatki związane z używaniem takiego samochodu podlegają zaliczeniu do kosztów (...)
str. 37
2.2.
Wywóz produktów na targi zagraniczne a koszty podatkowe
Spółka z o.o. weźmie udział w kilkudniowych targach w kraju spoza UE (tj. w Kazachstanie). Na targach tych będzie prezentowała swoje produkty. Może się zdarzyć, że produkty te spółka (...)
str. 39
2.3.
Wydatki sfinansowane z funduszu reintegracyjnego spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna z zysku osiągniętego za 2016 rok utworzyła fundusz specjalny-reintegracyjny. Czy poniesione w 2017 r. wydatki sfinansowane z tego funduszu będą kosztem podatkowym dla spółdzielni? O tym, czy poniesione (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Strata z najmu prywatnego nie może być rozliczona z dochodami z najmu w ramach działalności - interpretacja KIS
Strata powstała z tytułu najmu prywatnego nie może być rozliczona z dochodami uzyskanymi z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, gdyż są (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata świadczenia urlopowego - PIT i składki ZUS
Czy pracodawca (zatrudniający 43 pracowników na pełne etaty), który tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może jednocześnie wypłacać świadczenie urlopowe do wysokości odpisu podstawowego? Jakie skutki (...)
str. 44
2.2.
Zagraniczna podróż służbowa połączona z prywatnym pobytem
Członek zarządu spółki z o.o., pełniący obowiązki na podstawie powołania, zamierza połączyć zagraniczny wyjazd służbowy z wyjazdem prywatnym (3 dni spotkań służbowych, a potem 4 dni pobyt prywatny). (...)
str. 45
2.3.
Obowiązki podatnika po utracie prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie ma wykonać usługę wymienioną w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, w związku z którą utraci prawo do ryczałtu. (...)
str. 48
2.4.
Tytuły wypłat zobowiązujące do sporządzania PIT-R
Stowarzyszenie wypłaca członkom zarządu okręgu diety (kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF). Ponadto dla członków zarządu koła wypłaca diety kwalifikowane do przychodów (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na nasadzenia zastępcze w związku z prowadzoną inwestycją - interpretacja KIS
Wydatki związane z nasadzeniami zastępczymi nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego (budynku mieszkalnego wielorodzinnego), ponieważ nie mieszczą się w katalogu wydatków stanowiących koszt jego wytworzenia. Wydatki takie (...)
str. 51
2.
Zakup wyposażenia bhp a wartość początkowa budynku
W najbliższym czasie zakończymy budowę naszego biurowca i oddamy go do używania. Czy na wartość początkową budynku składają się wydatki na zakup sprzętu gaśniczego oraz oznaczenie drogi (...)
str. 52
3.
Opłata za udzielenie gwarancji spłaty kredytu przez zagraniczny podmiot
Zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny. Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja udzielona przez zagraniczny podmiot. Czy koszt opłaty gwarancyjnej należy rozliczyć na zwiększenie kosztu wytworzenia, czy też odnieść bezpośrednio (...)
str. 54
4.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego
Posiadamy samochód osobowy w leasingu operacyjnym, który dla celów bilansowych stanowi leasing finansowy. W związku z tym podlega on bilansowej amortyzacji. Jak ustalić wartość początkową środka trwałego dla (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876) wskazuje w art. 26, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynosić 4.443 zł. Jeśli na (...)
str. 57
2.
Ustna informacja pracownika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Pracownik poinformował nas ustnie o tym, że w przyszłym miesiącu jego przychody przekroczą roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy taka informacja jest wystarczająca do zaprzestania (...)
str. 60
3.
Podwyższenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego do kwoty najniższej po zmianie etatu
Pracownik do końca września 2017 r. był zatrudniony na 1/2 etatu za wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 1.200 zł. Od 1 października 2017 r. podwyższono mu wymiar czasu pracy (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Zatrudniamy pracownicę, która od 1 października 2017 r. na mocy przepisów wprowadzających nowy wiek emerytalny została objęta ochroną przedemerytalną. Jest zatrudniona na czas nieokreślony i na pełny (...)
str. 63
2.
Nieodebranie przesyłki pocztowej z dyscyplinarką a rozwiązanie umowy o pracę
Z uwagi na to, że jeden z przedstawicieli handlowych, mimo odpowiedniego zakazu w umowie, oferował równocześnie produkty konkurencji, wystosowaliśmy do niego pismo rozwiązujące umowę o pracę w trybie bez wypowiedzenia, (...)
str. 64
3.
Nałożenie się ostatniego dnia terminu na dzień wolny od pracy
Ukaraliśmy pracownika karą nagany. Ostatni dzień, kiedy mógł wnieść sprzeciw od tej kary, minął w sobotę (14 października br.). Pracownik wniósł sprzeciw w poniedziałek następnego tygodnia i twierdzi, (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czynności poprzedzające rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych
W okresie listopad-grudzień br. zamierzamy dokonać inwentaryzacji magazynu materiałów i towarów objętych ewidencją wartościową. Czy inwentaryzacja może być przeprowadzona w podanym terminie i jakie czynności powinny poprzedzać prace spisowe? (...)
str. 67
1.1.
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii technicznych związanych z przeprowadzeniem prac inwentaryzacyjnych. Ustala jedynie terminy, w których prace takie należy wykonać. W odniesieniu do inwentaryzacji materiałów i towarów składowanych w magazynach (...)
str. 67
1.2.
Wskazówki zawarte w Stanowisku w sprawie inwentaryzacji
Wskazówki, jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację i w jaki sposób zorganizować prace spisowe, można odnaleźć w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów (...)
str. 68
2.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. - ewidencja księgowa faktury zaliczkowej
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego. Następnie zapłaciliśmy zaliczkę na poczet wykonania tej usługi. Jak ująć ją w księgach rachunkowych? Czy koszty badania sprawozdania muszą obciążać koszty (...)
str. 69
3.
Zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów
Za pośrednictwem konta 64 rozliczamy opłatę za ochronę naszego patentu (pierwotnie księgowaną Wn konto 64, Ma konto rozrachunkowe). Obecnie postanowiliśmy skrócić okres ochrony, w konsekwencji czego (...)
str. 70
4.
Pobór opłaty za parking oraz ewidencja wynagrodzenia za zarządzanie parkingiem
Spółka z o.o. zawarła z jednostką samorządu terytorialnego (gminą) umowę na obsługę parkingu. Zgodnie z tą umową, sprzedaż na rzecz osób fizycznych ma być ewidencjonowana przy użyciu kasy (...)
str. 71
5.
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przejęcie SP ZOZ przez inny SP ZOZ ma nastąpić na określony dzień, tzn. nie został wyznaczony termin na zamknięcie przejmowanego (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.