Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 31 (966) z dnia 01.11.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (966) z dnia 01.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty MF
1.1.
Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która jest wynikiem konsultacji podatkowych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF) z przedsiębiorcami na temat ulepszenia (...)
str. 4
1.2.
Nieprawidłowe rozliczanie VAT od towarów sprzedawanych w zestawach
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów". Do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) docierają (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Odwrotne obciążenie VAT, gdy sprzedawca stosuje metodę kasową
Przypomnijmy, że mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma zastosowanie do towarów i usług wymienionych odpowiednio w załączniku nr 11 i 14 do ustawy o VAT, na warunkach wskazanych w tej ustawie. Polega (...)
str. 6
2.2.
PIT cudzoziemca przebywającego w Polsce powyżej 183 dni
Wydawnictwo nasze wystąpiło z pytaniem do Ministerstwa Finansów (dalej: MF), jakie podatkowe zasady obowiązują w kwestii rozliczenia wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego w Polsce na umowę zlecenia, który nie przedstawia (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane uproszczenia dla przedsiębiorców - VAT, podatki dochodowe i rachunkowość
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września (...)
str. 8
2.
Rada UE o zmianach podatkowych
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) przyjęła dyrektywę ws. zasad rozstrzygania sporów podatkowych między państwami członkowskimi. KE przedstawiła propozycje legislacyjne, które mają ułatwić walkę z wyłudzaniem podatku (...)
str. 10
3.
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.
W Monitorze Polskim z 16 października 2017 r., pod poz. 941, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. W obwieszczeniu (...)
str. 11
4.
Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadził Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
W Dzienniku Ustaw z 16 października 2017 r., pod poz. 1919, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Zgodnie (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup usługi transportowej - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze często korzystają z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Jak zakup takiej usługi rozliczyć na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz jak ująć (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie zakupu usługi transportowej dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT naliczony od zakupu usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 (...)
str. 12
1.2.
Usługa transportowa a koszty uzyskania przychodów
Podatnik, który nabywa usługę transportową ustala, czy wartość tej usługi może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o zasady ogólne. Z uwagi na to, iż usługa transportowa (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa nabytej usługi transportowej
Fakturę dokumentującą nabycie usługi transportowej można ująć w księgach rachunkowych np. zapisem:    a) wartość netto faktury:       - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu"; (...)
str. 14
2.
Import towarów - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy towary od kontrahentów z krajów spoza Unii Europejskiej, tj. dokonują importu towarów. Taki import wiąże się z koniecznością zapłaty do urzędu celnego kwoty (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie VAT od importu towarów
Rozliczenie VAT należnego Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Natomiast podmiotem zobowiązanym do (...)
str. 16
2.2.
Rozliczenie importu towarów na gruncie podatku dochodowego
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, określony wydatek może być kosztem uzyskania przychodów, o ile łącznie zachodzą następujące przesłanki: został poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodu lub (...)
str. 18
2.3.
Import towaru w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa należności celnych naliczanych w związku z importem towarów może przebiegać następująco:    1) VAT należny od importu stanowiący jednocześnie kwotę VAT         (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Czynności wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich a VAT - interpretacja ogólna MF
W zależności od okoliczności faktycznych czynności menedżera mogą być uznane za wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub nie. Od warunków wykonywania czynności zależy więc, czy menedżera można (...)
str. 20
2.
Sposób ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - interpretacja KIS
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz osoby fizycznej z innego kraju UE nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 23
3.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Rejestracja podatników VAT - weryfikacja zgłoszenia VAT-R
Autora interpelacji poselskiej nr 14966 zainteresowała kwestia czasu rejestracji podatnika VAT. Zwrócił on uwagę na fakt, że w poprzednim stanie prawnym, rolą naczelnika urzędu skarbowego było jedynie (...)
str. 25
3.2.
VAT od opłat reprograficznych
W interpelacji poselskiej nr 14426 poruszono kwestię opodatkowania VAT opłat reprograficznych. Autor tej interpelacji podniósł m.in., że Minister Finansów nie zmienił dotąd interpretacji indywidualnych, z których wynika, że (...)
str. 27
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sprzedaż usług gastronomicznych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT obowiązanym do składania JPK_VAT. Świadczę usługi gastronomiczne. Czy w rejestrze sprzedaży i w konsekwencji w JPK_VAT muszę uwzględniać faktury wystawione do paragonów, skoro nabywcy i tak (...)
str. 27
4.2.
Obowiązek korekty VAT przez dłużnika, gdy transakcja objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia
Nabywam usługi budowlane, w przypadku których spełnione są wszystkie ustawowe warunki do objęcia ich mechanizmem odwrotnego obciążenia. Czy nieuregulowanie należności wobec kontrahenta spowoduje konieczność korekty odliczonego (...)
str. 28
4.3.
Wykonawstwo zastępcze - udokumentowanie, odliczenie VAT
Jestem generalnym wykonawcą robót budowlanych. Podwykonawca wystawił fakturę na całą wartość usługi budowlanej. Jednocześnie zgodził się pokryć koszty związane z usunięciem usterek (ustalonych w dniu odbioru prac). (...)
str. 29
4.4.
Sprzedaż punktu handlowego - rozliczenie VAT i PIT
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży punktu handlowego, na który składają się budynki, plac, waga samochodowa i stacja paliw? Jakie skutki w PIT wywoła takie zdarzenie (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie dotacji wolnej od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym CIT - interpretacja KIS
Cała kwota otrzymanej dotacji (wolnej od podatku dochodowego) powinna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym CIT-8 i załączniku CIT-8/O za rok, w którym otrzymano dotację. Dotacja stanowi bowiem przychód (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kilka zakupów w danym dniu opłaconych gotówką a CIT/PIT
Spółka z o.o. dokonuje zakupu materiałów w hurtowni, z którą nie zawarła żadnej umowy ramowej. Zdarza się, że spółka w danym dniu dokonuje kilku zakupów w ww. hurtowni; każda pojedyncza (...)
str. 35
2.2.
Opłaty za przestoje/niepełne wykorzystanie transportu a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o., korzystająca z usługi cementowni, została obciążona opłatami za przestoje oraz za niepełne wykorzystanie transportu. Czy opłaty te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 36
2.3.
Ceny transferowe - obowiązek dokumentacji umowy wspólnego przedsięwzięcia
Jak należy interpretować przepisy dotyczące dokumentowania umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz umowy spółki niebędącej podatnikiem? Czy obowiązek sporządzenia tej dokumentacji dotyczy wszystkich podmiotów powiązanych, będących uczestnikami (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Samochód firmowy wykorzystywany przez menedżera a PIT - interpretacja KIS
Jeżeli samochód firmowy będzie wykorzystywany przez członka zarządu w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, to przejazdy członka zarządu z miejsca zamieszkania/garażowania do miejsca (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą odbyła zagraniczną podróż służbową do kontrahenta. Kontrahent opłacił hotel i wyżywienie. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie można wpisać (...)
str. 42
2.2.
Wynagrodzenie dla wspólnika za powtarzające się świadczenie niepieniężne - źródło przychodu
Wspólnik spółki z o.o., zgodnie z postanowieniami umowy, został zobowiązany do świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (do prowadzenia księgowości spółki). Otrzymuje za to wynagrodzenie. Czy spółka w związku (...)
str. 44
2.3.
Zaniechane inwestycje a koszty podatkowe
Osoba fizyczna w związku z zamiarem rozszerzenia działalności gospodarczej poniosła nakłady (głównie na dokumentację techniczną) na przystosowanie części obcego budynku do użytkowania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (...)
str. 45
2.4.
Odbiór robót budowlanych etapami a remanent końcowy
Osoba fizyczna, rozliczająca się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowie obiektów budowlanych. Prowadzona obecnie inwestycja zostanie zakończona w 2018 r. Budowa (...)
str. 46
2.5.
Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce
Świadczę usługi stolarskie we Francji dla osób prywatnych (meble wykonuję w Polsce, a następnie montuję u klienta za granicą). W związku z tym zarejestrowałem we Francji działalność gospodarczą i tam również (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS
Jeżeli zwrot dofinansowania do nabycia lub wytworzenia środka trwałego następuje z przyczyn niezależnych od podatnika, korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać (...)
str. 50
2.
Sprawa amortyzacji pojazdów wykorzystywanych częściowo do celów prywatnych nadal wątpliwa
Czy sporadyczne wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych uniemożliwia jego wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i amortyzację? Naszym zdaniem, samochód osobowy wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej, (...)
str. 51
3.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego w 100%
Zamierzamy ulepszyć maszynę, która została już w 100% zamortyzowana. Czy w takim przypadku powinniśmy ustalić nową wartość początkową, czy podwyższyć starą? Czy odpisy amortyzacyjne naliczać tylko od (...)
str. 52
4.
Rozliczenie likwidacji środka trwałego dokonanej przez obcy podmiot
Spółka zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej posiada środek trwały (przyłącze ciepłownicze), który nie będzie wykorzystywany. Nowy właściciel działki, na której znajduje się przyłącze poinformował, (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Rozliczenie wynagrodzenia z dzieła wypłaconego wykonawcy po zawarciu umowy o pracę
We wrześniu 2017 r. zawarłam umowę o dzieło z osobą, która nigdzie nie była zatrudniona. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła wypłaciłam jej dopiero w październiku 2017 r. Od 1 października br. (...)
str. 56
2.
Zgłaszanie w ZUS umów zlecenia zawieranych w krótkich odstępach czasu
Mamy podpisaną umowę zlecenia z inspektorem nadzoru. Z racji jej wykonywania zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS na druku ZUS ZUA. Po zakończeniu pierwszej umowy (...)
str. 57
3.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po powrocie z urlopu wychowawczego
Do końca września 2017 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym (20 m-cy). W trakcie tego urlopu, od 1 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana w regulaminie wynagradzania i wszyscy pracownicy otrzymali (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Warunki zatrudnienia w ramach umowy absolwenckiej
1) Planujemy zawrzeć z absolwentem płatną umowę o praktykę absolwencką. Czy jest to dopuszczalne, jeżeli już wcześniej ten absolwent zrealizował dla nas pewne zadanie na podstawie umowy (...)
str. 60
2.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Z jednym z pracowników chcemy rozwiązać umowę o pracę, zwalniając go jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Czy musimy na to uzyskać jego zgodę oraz co z wynagrodzeniem za (...)
str. 61
3.
Zaświadczenie lekarskie o ciąży a praca przy komputerze
Pracownica świadcząca pracę przy komputerze przedłożyła zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży. Czy na podstawie takiego dokumentu osobę tę musimy przenieść na inne stanowisko oraz (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja środków trwałych za 2017 r. - kiedy i jak należy jej dokonać
Co do zasady, inwentaryzację środków trwałych należy przeprowadzić na koniec każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości ustala jednak przypadki, gdy pomimo braku jej corocznego przeprowadzenia drogą (...)
str. 64
2.
Sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w ewidencji bilansowej
Dokumenty księgowe są w jednostce podpisywane na odwrocie dokumentu przez kierownika jednostki. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu programu finansowo-księgowego. Po zakończeniu danego miesiąca są drukowane (...)
str. 67
3.
Ewidencja przyjęcia do magazynu pozostałości poprodukcyjnych
Prowadzimy działalność produkcyjną pod konkretne zlecenia. Podczas procesu wytwarzania produktów powstają pozostałości, które mają postać materiałów nadających się do wykorzystania w kolejnych zleceniach. Jak należy ewidencjonować (...)
str. 70
4.
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (księgi rachunkowe) jest jednocześnie udziałowcem w sp. z o.o., z którą to spółką dokonuje transakcji handlowych. Czy podmioty te są powiązane z punktu widzenia (...)
str. 71
5.
Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Otrzymaliśmy od naszego organu założycielskiego aktem notarialnym nieruchomość (budynek przychodni) do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony. Przedmiotowy (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.