Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 25 (960) z dnia 01.09.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (960) z dnia 01.09.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztów podróży służbowej pracowników - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa
Czego dotyczył problem? Zasadą jest, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote - na potrzeby podatku dochodowego - według kursu średniego ogłaszanego (...)
str. 4
2.
Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat w sprawie możliwości skrócenia terminu zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zwolnieniach z PIT stypendiów
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2017 r., pod poz. 1530, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Powyższą (...)
str. 6
2.
W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
W Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017 r., pod poz. 800, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
3.
Opublikowano przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2017 r., pod poz. 1543, opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji (...)
str. 7
4.
Kara porządkowa i limit zastawu skarbowego na 2018 r.
Wysokość kary porządkowej W Monitorze Polskim z 11 sierpnia 2017 r., pod poz. 808, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 (...)
str. 7
5.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
W Dzienniku Ustaw z 10 sierpnia 2017 r., pod poz. 1523, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których zgodnie z zawartymi umowami, zleceniodawcy ponoszą określone wydatki na zakup usług na rzecz zleceniobiorców (np. na najem (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie odpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców - skutki w VAT
Ustalając skutki, jakie na gruncie ustawy o VAT wiążą się z zakupem przez zleceniodawcę (we własnym imieniu) usług na rzecz zleceniobiorców, gdy koszt zakupu tych (...)
str. 9
1.2.
Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców na gruncie podatku dochodowego
Rozliczenie u zleceniodawcy W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do sposobu rozliczania zakupu usług we własnym imieniu, ale na (...)
str. 12
1.3.
Zakup usług dla zleceniobiorców i ich odsprzedaż w ewidencji księgowej zleceniodawcy
Również w ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się wprost do sposobu ujęcia w księgach rachunkowych wydatków ponoszonych przez zleceniodawcę (we własnym imieniu) (...)
str. 12
2.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W spółkach często się zdarza, że wspólnicy postanawiają zasilić spółkę finansowo poprzez udzielenie spółce pożyczki. Spółka osobowa prawa handlowego (do jakiej zalicza się m.in. spółka (...)
str. 13
2.1.
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Spółka jawna/komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...)
str. 14
2.2.
Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?
Podmiot udzielający pożyczki jako podatnik VAT Udzielanie pożyczek - jako odpłatne świadczenie usług - podlega generalnie opodatkowaniu VAT. Bez znaczenia jest, czy udzielanie pożyczek zostało (...)
str. 15
2.3.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PCC
Zakres opodatkowania PCC Umowy pożyczki pieniędzy - jako czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o (...)
str. 17
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki od wspólnika
Prowadząc księgi rachunkowe, spółki jawne/komandytowe mają obowiązek wyodrębnić w ewidencji księgowej m.in. te elementy kosztów i przychodów, które wpływają na podstawę opodatkowania u poszczególnych wspólników. (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Przewóz towarów do krajów trzecich nie zawsze z preferencyjną stawką VAT - wyrok TSUE
Nie można korzystać z preferencji w VAT przewidzianych dla przewozu towarów do państw trzecich, jeżeli usługi te nie są świadczone bezpośrednio na rzecz nadawcy lub (...)
str. 19
2.
Zwolnienie z VAT dostawy budynków w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia - opinia rzecznika TSUE
Dostawa nieruchomości, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT. W określonych przypadkach może jednak korzystać ze zwolnienia. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. 43 ust. (...)
str. 21
3.
Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską
Autor interpelacji poselskiej nr 14038 z 5 lipca 2017 r. zwrócił uwagę na opodatkowanie VAT produktów żywnościowych, tj. wielość stawek, niejasne zasady ich stosowania, niejednolitą (...)
str. 22
4.
Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego po centralizacji JST - interpretacja KIS
Po spełnieniu ustawowych warunków podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych pomimo, że jego nabywcą - w (...)
str. 23
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Sprawdzanie statusu kontrahenta a odliczanie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na jaki dzień powinienem ustalić status kontrahenta, od którego nabyłem towar, aby nie narazić się na zarzut niedochowania należytej staranności i (...)
str. 24
5.2.
Faktura zakupu dokumentująca czynności, które nie zostały dokonane - ewidencja VAT i struktury JPK
Otrzymałem od kontrahenta fakturę za usługę, której dla mnie nie wykonał. Faktura została wystawiona omyłkowo, ale nie otrzymałem jeszcze faktury korygującej. Zamierzam nie odliczać VAT (...)
str. 26
5.3.
Usługi montażu i demontażu urządzeń wykonywane na rzecz zagranicznego podmiotu
Polska spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. Jedna z jej jednostek powiązanych (spółka francuska) jest w stanie likwidacji. Jednostka nadrzędna (spółka dominująca w grupie) zleciła (...)
str. 27
5.4.
Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych - dokumentowanie i odliczanie zryczałtowanego zwrotu VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam od rolnika ryczałtowego produkty rolne. Czy wpłacając zaliczkę na poczet dostawy powinienem wystawiać faktury zaliczkowe? Czy przysługuje mi odliczenie zryczałtowanego (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów
Co do zasady, należności nieściągalne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym mogą być jednak m.in. te należności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki
Wspólnicy spółki z o.o. wnieśli w 2017 r. dopłaty do kapitału na bieżącą działalność spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Czy spółka uzyskała z (...)
str. 34
2.2.
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Czy zawarcie przez działające w formie spółki z o.o. komunalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji (KPWiK) umowy konsorcjum (celem przystąpienia do oferty w przetargu na odbiór (...)
str. 35
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wynagrodzenie dla wspólnika za usługi świadczone na rzecz spółki z o.o. w kosztach podatkowych
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (prowadzący dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą) wykonuje na rzecz spółki usługi montażu, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług. Czy (...)
str. 37
3.2.
Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem
Posiadamy niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność z tytułu sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta krajowego, której wartość jest niewielka. Zamierzamy zrezygnować z jej dochodzenia i spisać ją jako (...)
str. 38
3.3.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu
Wynajęliśmy kontrahentowi budynek (środek trwały) na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. W dniu 10 sierpnia br. wystawiliśmy (zgodnie z (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dojazd przedsiębiorcy do kontrahenta a prawo do ujęcia diet w kosztach podatkowych - wyrok WSA
Podróżą służbową przedsiębiorcy będzie każdorazowo wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza miejscowością, w której mieści się stałe miejsce jej wykonywania (siedziba). Diety z (...)
str. 39
2.
Szczegółowa ewidencja prac twórczych a 50% koszty - interpretacja KIS
50% koszty uzyskania przychodów mogą być zastosowane do wynagrodzeń pracowników (twórców), jeżeli konkretne prace lub czynności znajdują odzwierciedlenie w stosownej ewidencji prac twórczych prowadzonej przez (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Umowa najmu - rozliczenie podatkowe u wynajmującego i najemcy
Spółka cywilna najmuje od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lokal użytkowy. Czy osoba ta (opodatkowana w formie ryczałtu, niebędąca podatnikiem VAT) powinna wystawiać spółce rachunki (...)
str. 43
3.2.
Zniesienie współwłasności a podatek dochodowy
Z osobą niespokrewnioną kupiłam nieruchomość (budynek mieszkalny) na współwłasność. Obecnie zamierzam sprzedać udział drugiemu współwłaścicielowi. Czy wystąpi u mnie przychód z odpłatnego zniesienia współwłasności? Jeśli (...)
str. 45
3.3.
Forma opodatkowania po utracie prawa do ryczałtu
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zamierzam poszerzyć zakres świadczonych usług o usługi wymienione w załączniku nr 2 ustawy o ryczałcie, tj. wyłączone z (...)
str. 46
3.4.
Wycena waluty pobranej z rachunku walutowego do kasy walutowej
Na potrzeby prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej posiadam w banku konto walutowe w euro. Prowadzę księgi rachunkowe. Jaki kurs należy zastosować do ustalenia różnic kursowych w (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na odtworzenie pierwotnego stanu placu - interpretacja KIS
Prace mające na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego nawierzchni utwardzonego placu, w wyniku których nie nastąpi wzrost jego wartości użytkowej, to prace remontowe. Poniesione na (...)
str. 48
2.
Nowe zasady jednorazowej amortyzacji - od 12 sierpnia br.
Jesteśmy małym podatnikiem. W najbliższym czasie zamierzamy dokonać zakupu środka trwałego o wartości przekraczającej 100.000 zł. Czy będziemy mogli dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na dotychczasowych (...)
str. 49
3.
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro
Na potrzeby naszej spółki z o.o. zakupiliśmy samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Jakie zasady należy stosować przy jego amortyzacji? Amortyzacji samochodu osobowego (...)
str. 51
4.
Remont środka trwałego a jego amortyzacja
W najbliższym okresie 3-4 miesięcy będziemy przeprowadzali remont kilku maszyn produkcyjnych. W związku z tym nie będą one czasowo wykorzystywane w prowadzonej działalności. Czy taka (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.1.
Podatnik zwolniony z VAT - obowiązki w zakresie JPK
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy mam obowiązek przesyłania JPK_VAT? Czy na żądanie organu podatkowego muszę przekazać JPK_FA (pomimo, że wystawiam rachunki, a nie faktury)? (...)
str. 55
1.2.
Korekta plików JPK_VAT
Od 1 stycznia 2017 r. mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Czy sporządzając korektę deklaracji VAT za okresy wcześniejsze (np. marzec 2016 r.) mam obowiązek przesłać JPK_VAT? (...)
str. 57
2.
Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości
Spółdzielnia Kółek Rolniczych zarejestrowana w KRS jest posiadaczem samoistnym nieruchomości będącej własnością organizacji Kółko Rolnicze. Spółdzielnia w 2015 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Spółka posiada znaczne zaległości w zakresie (...)
str. 58
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi - interpretacja ZUS
Z obciążeń składkowych wyłączone są m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku (...)
str. 59
2.
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
Pracodawca dofinansowuje 90% wartości abonamentu medycznego pracownikom oraz osobom wykonującym umowy zlecenia. Od kwoty dofinansowania opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie (...)
str. 60
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla opiekuna prawnego dziecka
Pracownica została ustanowiona przez sąd opiekunem prawnym 7-letniego dziecka swojej siostry. Obecnie złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 8 dni z tytułu sprawowania osobistej opieki nad (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie niepłatnej nieobecności chorobowej - odpowiedź MRPiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W sierpniu br. zatrudniliśmy pracownika, który po dwóch tygodniach pracy zachorował i był nieobecny w pracy do końca tego miesiąca. Z uwagi na to, że (...)
str. 62
2.
Wyłączenie pewnych okresów z planu urlopów z uwagi na potrzeby pracodawcy - stanowisko GIP
W miesiącach wrzesień-październik nasza firma odnotowuje zwiększoną ilość zamówień, w związku z czym potrzebna jest pełna obsada pracowników. Do tej pory plany urlopowe nie były (...)
str. 64
3.
Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia
Pracownik został zwolniony w drodze wypowiedzenia z dniem 31 maja 2017 r. z powodu redukcji etatów. Od 1 marca do 29 sierpnia br. pobierał zasiłek (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wydatki na powypadkową naprawę samochodu
W wyniku wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległ firmowy samochód ciężarowy. Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie w kwocie netto z faktury wystawionej przez zakład blacharski. VAT z tej faktury (...)
str. 66
2.
Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT
Czy istnieje możliwość oddzielania skutków w VAT od momentu uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów? Chodzi nam przykładowo o przypadek, gdy faktura dokumentująca wykonaną usługę (...)
str. 68
3.
Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego
Spółka prowadzi salony, w których dokonuje sprzedaży detalicznej odzieży. We wszystkich salonach jest przeprowadzana inwentaryzacja towarów raz w roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zdarza (...)
str. 70
4.
Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty
Firma prowadzi uproszczoną ewidencję materiałów, tzn. ich wartość odpisuje bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Następnie, na koniec miesiąca przeprowadza inwentaryzację wykazując niezużyte materiały (...)
str. 71
5.
Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata
W 2015 r. spółka A udzieliła spółce B poręczenia kredytu. Wartość początkowa długu wynosiła 50.000 zł oraz odsetki w kwocie 8.000 zł. W lipcu br. (...)
str. 72
6.
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego
Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi m.in., że w przypadku obligatoryjnych badań, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.