Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (969) z dnia 01.12.2017
Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Dodatek nr 33
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WPROWADZENIE
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku (...)
str. 3
I.
ODLICZANIE VAT PRZEZ PODATNIKÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI OPODATKOWANE I ZWOLNIONE Z VAT
1.
Odliczanie VAT przy działalności mieszanej
Jak już wspomnieliśmy na wstępie, zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Reguła ta wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie (...)
str. 3
2.
Ustalenie wskaźnika proporcji
W myśl art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję, według której odlicza się VAT od zakupów związanych z tzw. działalnością mieszaną, ustala się jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu (...)
str. 4
3.
Proporcjonalne odliczanie VAT w 2017 r.
Generalnie do odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną podatnik powinien w 2017 r. stosować rzeczywisty wskaźnik proporcji z 2016 r. (dla 2017 r. jest to wstępny wskaźnik proporcji). W niektórych (...)
str. 5
4.
Odliczanie VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów mieszanych
Jak już pisaliśmy, zasadniczo podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, natomiast VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania nie podlega odliczeniu. W sytuacji, (...)
str. 6
5.
Roczna korekta VAT naliczonego (za 2017 r.)
W celu ustalenia kwoty korekty VAT za 2017 r. (przy zastosowaniu rzeczywistego wskaźnika proporcji) należy dokonać podziału wydatków, od których w trakcie 2017 r. odliczano VAT, stosując wstępny wskaźnik (...)
str. 7
6.
Wykazanie rocznej korekty w deklaracji VAT
Roczną korektę, ustaloną na zasadach przedstawionych powyżej w pkt 5, podatnik wykonujący czynności mieszane powinien ująć w pierwszej składanej deklaracji VAT w 2018 r. (w deklaracji za styczeń lub I kwartał - (...)
str. 8
7.
Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy
Niepodlegająca odliczeniu kwota VAT naliczonego, ustalona w oparciu o wstępny wskaźnik proporcji, zaliczana jest w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów lub zwiększa wartość początkową środka trwałego/wartości niematerialnej (...)
str. 9
8.
VAT niepodlegający odliczeniu i korekta roczna - ujęcie w księgach rachunkowych
Podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, od wydatków których nie da się przyporządkować wyłącznie do danej kategorii czynności, odliczają VAT stosując tzw. wskaźnik proporcji. (...)
str. 10
II.
VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCI OPODATKOWANYMI I POZOSTAJĄCYMI POZA ZAKRESEM DZIAŁALNOŚCI
1.
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
Jak już parokrotnie podkreślaliśmy w tym opracowaniu, zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Jednak niektórzy podatnicy nabywają towary i usługi wykorzystywane (...)
str. 12
2.
Ustalenie prewspółczynnika
W ustawie o VAT nie wskazano wprost, w jaki sposób ustalić prewspółczynnik. Z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wynika natomiast, że powinien on jak najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika (...)
str. 12
3.
Rozporządzenie w sprawie ustalania tzw. preproporcji
W art. 86 ust. 22 ustawy o VAT upoważniono ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. sposobu określenia proporcji, który w niektórych przypadkach uznany będzie za (...)
str. 13
4.
Korekta VAT dokonywana po zakończeniu roku podatkowego
Zgodnie z art. 90c ust. 1 ustawy o VAT (obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika, (...)
str. 14
III.
CZYNNOŚCI OPODATKOWANE, ZWOLNIONE I NIEOPODATKOWANE VAT W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Rozpoczęcie sprzedaży zwolnionej w trakcie roku podatkowego - roczna korekta VAT
W październiku 2017 r. rozpocząłem wykonywanie sprzedaży zwolnionej z VAT. Do tego momentu dokonywałem wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT. W związku z tym od października 2017 r. odliczam VAT od zakupów, których (...)
str. 14
2.
Czy można przypisać wydatki do czynności mieszanych według powierzchni?
Spółdzielnia mieszkaniowa buduje blok mieszkalny. Większość mieszkań zostanie sprzedana, ale kilka pozostanie w zasobach spółdzielni z przeznaczeniem na wynajem (wynajem będzie zwolniony z VAT). Znany jest wstępny koszt (...)
str. 16
3.
Sprzedaż towaru objętego odwrotnym obciążeniem a proporcja
Wykonujemy czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Przy odliczaniu VAT od wydatków, których nie można przypisać tylko do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, stosujemy wskaźnik proporcji. Czy przy (...)
str. 17
4.
Korekta VAT od niezapłaconych faktur, gdy podatnik odlicza VAT według wskaźnika proporcji
W 2016 r. wykonywałem czynności mieszane i do odliczenia VAT stosowałem wstępny wskaźnik proporcji. Po zakończeniu roku skorygowałem odliczony VAT, uwzględniając rzeczywisty wskaźnik proporcji. Czy w związku z nieuregulowaniem należności (...)
str. 18
5.
Kwota VAT naliczonego, nieodliczona ze względu na niski wskaźnik proporcji a koszty uzyskania przychodów
Osoba fizyczna (opodatkowana na zasadach ogólnych) prowadzi działalność mieszaną, tj. wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Wskaźnik proporcji, ustalony dla celów VAT, nie przekracza 2%. W związku (...)
str. 20
6.
Czynności statutowe i wykonywane w ramach działalności gospodarczej stowarzyszenia
Stowarzyszenie (czynny podatnik VAT) wykonuje nieodpłatne czynności statutowe (są one poza zakresem VAT) i inne czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej (usługi reklamowe opodatkowane stawką 23% i usługi (...)
str. 21
7.
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej
Zespół szkół (ZSP) został objęty centralizacją VAT. Jak ewidencjonować faktury kosztowe związane z działalnością nieopodatkowaną? Centralizacja rozliczenia VAT w JST Centralizacja rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) (...)
str. 22
8.
Czy gmina ma prawo stosować dowolną metodę liczenia prewspółczynnika?
Do odliczania VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i pozostającymi poza zakresem VAT gmina jest obowiązana stosować prewspółczynnik. Czy możemy zastosować odmienną od wskazanych w rozporządzeniu metodę (...)
str. 24
IV.
STOSOWANIE PREWSPÓŁCZYNNIKA I WSKAŹNIKA PROPORCJI W WYJAŚNIENIACH I ORZECZNICTWIE
1.
Stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
W opracowaniu zamieszczamy najważniejsze informacje zawarte w broszurze Ministerstwa Finansów z 17 lutego 2016 r., pt. "Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem (...)
str. 26
2.
Prawo do odliczania VAT, gdy wskaźnik proporcji przekracza 99%
W przypadku, gdy proporcja przekroczy 99%, która po zaokrągleniu do pełnych liczb całkowitych stanowić będzie 100%, podatnik będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów (...)
str. 30
3.
Kiedy udzielanie pożyczek wpływa na wskaźnik proporcji stosowany do odliczania VAT?
Jeżeli udzielanie pożyczek nie ma charakteru sporadycznego (pomocniczego), lecz stanowi profil działalności gospodarczej podatnika, odsetki od pożyczek powinny być uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika proporcji (taki (...)
str. 32
4.
Gmina a prawo do indywidualnego prewspółczynnika
Do odliczenia VAT gmina ma prawo stosować indywidualny prewspółczynnik - adekwatny do specyfiki działalności, a także charakteru i rodzaju wydatku. (wyrok WSA w Rzeszowie z 5 października 2017 r., sygn. (...)
str. 33
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.