Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 15 (950) z dnia 20.05.2017
Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Dodatek nr 15
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15
z dnia 20.05.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE
1.
Obowiązek rejestracyjny na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb tych transakcji. W tym przypadku nie ma znaczenia z jaką częstotliwością podatnik (...)
str. 3
2.1.
Zasady rozliczania VAT od WNT
Kiedy występuje WNT? Jedną z transakcji wewnątrzwspólnotowych jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), uregulowane w art. 9-12a ustawy o VAT. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie (...)
str. 4
2.2.
Zakup towarów od kontrahentów unijnych w kosztach podatkowych
Wydatki na zakup towarów od kontrahentów unijnych ujmowane są w kosztach podatkowych na tych samych zasadach, co zakupy krajowe. Jeżeli zatem wydatek ma bezpośredni związek z przychodem (...)
str. 9
2.3.
Ujęcie zakupu towarów w ramach WNT w ewidencji księgowej
Również dla celów bilansowych zakup towarów w ramach WNT rozliczany jest podobnie jak zakup krajowy. Ponieważ w tym przypadku kwota wykazana jest na fakturze w walucie obcej, jednostka (...)
str. 11
3.1.
Rozliczenie WDT dla celów VAT
Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) uważa się wywóz towarów z Polski (w wykonaniu czynności opodatkowanych) na terytorium innego państwa członkowskiego. Aby wystąpiło WDT, zarówno dostawca, jak i nabywca (...)
str. 13
3.2.
Przychód z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ustalania przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym, przychód z tytułu takiej dostawy ustala (...)
str. 17
3.3.
Ewidencja księgowa WDT
Dla celów bilansowych dostawę towarów w ramach WDT traktuje się jak "zwykłą" sprzedaż. Ujmuje się ją zatem na koncie 73-0 "Sprzedaż towarów" (w analityce: WDT). Fakturę dokumentującą (...)
str. 18
4.
str. 20
4.1.
Import usług - rozliczenie VAT
O imporcie usług mówimy w przypadku, gdy dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (patrz: art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Aby u nabywcy (podatnika z Polski) wystąpił import (...)
str. 20
4.2.
Rozliczenie podatku dochodowego od importu usług
Zgodnie z zasadą ogólną, wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, jeśli celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto wydatki (...)
str. 23
4.3.
Import usług w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa importu usług przebiega na podobnych zasadach do zakupu usług krajowych. Zatem faktura dokumentująca import usług może podlegać ewidencji zapisem:    ? zarachowanie zobowiązania: (...)
str. 25
5.
str. 25
5.1.
Wycena eksportu na potrzeby VAT
Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, dokonywana przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę (...)
str. 25
5.2.
Ustalenie wartości przychodu z tytułu eksportu wyrażonego w walucie obcej
Na gruncie podatku dochodowego, przychody w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. art. 12 ust. 2 (...)
str. 26
5.3.
Przychód z tytułu eksportu towarów przeliczony na złote dla celów bilansowych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, przeliczając je generalnie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji (...)
str. 28
6.1.
Kiedy można otrzymać zwrot podatku od wartości dodanej?
Podatek od wartości dodanej to - w myśl art. 2 pkt 11 ustawy o VAT - podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem podatku (...)
str. 29
6.2.
Zwrot podatku od wartości dodanej - rozliczenie dla celów podatku dochodowego
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób należy rozliczać podatek od wartości dodanej zapłacony na terenie innego kraju członkowskiego UE oraz jego (...)
str. 30
6.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych
Dla celów bilansowych podatek od wartości dodanej, zapłacony w innym kraju członkowskim UE, może zostać zaliczony do kosztów działalności operacyjnej jednostki lub może zostać ujęty na (...)
str. 32
7.
Informacje podsumowujące
Obowiązek składania informacji podsumowującej dotyczy wyłącznie podatników dokonujących obrotów z podmiotami z innych krajów członkowskich UE. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek złożenia informacji podsumowującej dotyczy podatników, (...)
str. 32
8.
Deklarowanie transakcji opodatkowanych poza Polską
Generalnie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Jeżeli jednak transakcja dokonywana jest z kontrahentem zagranicznym (lub ma miejsce poza terytorium kraju), należy ustalić (...)
str. 33
II.
TRANSAKCJE ZAGRANICZNE W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.1.
Podstawa opodatkowania WNT, gdy na fakturze kontrahent wykazał podatek
Kupiłem towar handlowy od kontrahenta z UE. Transakcja spełnia warunki do uznania jej za WNT. Kontrahent wystawił fakturę, naliczając podatek od wartości dodanej. Czy w tej sytuacji (...)
str. 36
1.2.
Rozliczenie WNT, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podczas podróży służbowej do Niemiec pracownik dokonał zakupu drobnych materiałów reklamowych i przywiózł je do Polski. Zakup był udokumentowany wyłącznie paragonem fiskalnym, (...)
str. 37
1.3.
Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT
Zamierzamy dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sprzętu AGD). Jakie dokumenty będą potwierdzały wywóz towaru z terytorium kraju? W zależności od podmiotu dokonującego wywozu, dowodami potwierdzającymi wywóz towarów będących (...)
str. 39
1.4.
Stawka VAT dla WDT, gdy nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT-UE
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonałem WDT. Posiadam komplet dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towaru przez kontrahenta w innym kraju UE. (...)
str. 41
2.1.
Rozliczenie importu usług, gdy na fakturze nie ma NIP-UE nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji unijnych. Czy nabycie od podatników z UE usługi spedycyjnej oraz usługi mycia cysterny powinienem uznać za import usług? Czy (...)
str. 42
2.2.
Zakup usług pośrednictwa od kontrahenta unijnego
Firma korzystająca ze zwolnienia z VAT (obroty poniżej 200 tys. zł) organizuje wycieczki w Polsce. Turyści rezerwują i opłacają wycieczki poprzez platformę rezerwacyjną (serwis on-line). Na koniec miesiąca niemiecka (...)
str. 43
2.3.
Cło i podatek od importu opłacone przez eksportera
Dokonaliśmy importu towarów z USA na warunkach DDP, czyli za cło i podatek VAT zapłaciła firma amerykańska. Czy możemy odliczyć VAT od tej transakcji oraz czy doliczyć (...)
str. 45
2.4.
Import towarów zamawianych wysyłkowo a zwolnienie z VAT
Zamierzam importować drobny sprzęt AGD z kraju spoza Unii Europejskiej. Towar będę zamawiał u dostawców przez internet i będę go otrzymywał pocztą. Wartość jednej przesyłki nie będzie przekraczała (...)
str. 46
3.
Opodatkowanie VAT usługi transportowej świadczonej dla kontrahenta zagranicznego
Świadczę usługi transportu towarów. Transport przebiega wyłącznie na terytorium UE lub przewóz jest z kraju UE na terytorium kraju trzeciego. Jaką stawkę VAT zastosować do ww. (...)
str. 47
4.
Transakcje łańcuchowe
Jeżeli w transakcji bierze udział kilka podmiotów, ale towar jest przemieszczany tylko raz (od pierwszego sprzedawcy do ostatecznego nabywcy), mamy do czynienia z dostawą łańcuchową. W takim przypadku (...)
str. 48
4.1.
Transakcja trójstronna rozliczana zgodnie z procedurą uproszczoną - wykazanie w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej
Jak wykazywać w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej zakupy/dostawy dokonane w ramach uproszczonej transakcji trójstronnej, jeżeli czasami jesteśmy drugim, a czasem trzecim podmiotem w łańcuchu dostaw? Jeżeli w transakcji trójstronnej bierze (...)
str. 49
4.2.
Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą podmioty z krajów UE
Sprzedałem towar kontrahentowi z Niemiec, a ten z kolei sprzedał ten towar kontrahentowi z Grecji. Towar został przewieziony bezpośrednio z Polski do Grecji. Transport organizował podmiot działający na rzecz ostatecznego (...)
str. 51
4.3.
Opodatkowanie transakcji łańcuchowej, w której uczestniczą kontrahenci spoza UE
Dokonujemy zakupów towarów od kontrahentów z USA, a następnie sprzedajemy je nabywcom z Ukrainy. Towar jest przewożony bezpośrednio z USA na Ukrainę. Jak opodatkować ww. transakcje? W sytuacji przedstawionej w pytaniu (...)
str. 53
5.
Usługa pośrednictwa w odzyskiwaniu zagranicznego VAT a podatek u źródła
Spółka z o.o., dokonująca zakupu paliwa za granicą, zleca zagranicznej firmie (nieposiadającej w Polsce oddziału) odzyskiwanie zagranicznego VAT. Firma zagraniczna za usługę pośrednictwa pobiera wynagrodzenie w formie prowizji. (...)
str. 54
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.