Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (941) z dnia 20.02.2017
Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Dodatek nr 7
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6
z dnia 20.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W działalności gospodarczej podatnicy bardzo często wykorzystują różne samochody - tj. osobowe, ciężarowe, itd. W tym dodatku kompleksowo opisujemy, jak rozliczać VAT od wydatków na (...)
str. 4
I.
ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY
1.
Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT
Zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe określone są głównie w art. 86a ustawy o VAT. Ogólnie mówiąc - od wydatków na pojazdy samochodowe (...)
str. 4
2.
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
Samochody, od wydatków na które przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami), w uproszczeniu można podzielić na dwie grupy: 1) samochody osobowe i (...)
str. 5
2.1.
Samochody osobowe
Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne - o tym, czy pojazd (...)
str. 6
2.2.
Pojazdy o szczególnej konstrukcji
A) Samochody z dodatkowym badaniem technicznym Niektóre pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza bowiem ich użycie do celów (...)
str. 11
2.3.
Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu
Podatnicy mogą odliczać także cały VAT od wydatków dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli (...)
str. 17
3.
Rozliczanie VAT przez podatników użytkujących samochody na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.
Co do zasady, od wydatków na samochody użytkowane przez podatnika na podstawie umowy najmu, leasingu, itp. stosuje się te same zasady odliczania VAT, co opisane (...)
str. 19
4.
Odliczanie VAT od wydatków na samochody - ujęcie tabelaryczne
Podsumowanie powyższych rozważań przedstawiamy w formie tabel. Obrazują one procentowe określenie wysokości przysługującego odliczenia VAT od ponoszonych wydatków na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (...)
str. 20
5.
Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego
Na mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność (...)
str. 21
6.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu
Nowelizacja ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 kwietnia 2014 r., wprowadziła nowe zasady odliczania VAT od samochodów, wprowadziła też tzw. "system korekt" (patrz: (...)
str. 24
7.
Rozliczanie VAT od wydatków na samochody przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT określane jest potocznie jako "wykonywanie czynności mieszanych" lub "prowadzenie działalności mieszanej". Nie należy tych określeń mylić z "wykorzystywaniem (...)
str. 28
8.
Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów
8.1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód, który pracownik lub przedsiębiorca wykorzystuje na dojazdy do pracy
Obecnie obowiązuje zasada, że od wydatków na pojazdy samochodowe (w tym - na samochód osobowy) można odliczać 50% kwoty podatku wykazanej w fakturze. Tylko w (...)
str. 32
8.2.
Brak kontroli nad sposobem wykorzystywania samochodu może pozbawić prawa do odliczania całego VAT od poniesionych wydatków
Podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie do celów firmowych i od wydatków na ten samochód odlicza cały VAT, powinien m.in. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz (...)
str. 34
8.3.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów a prawo do odliczania VAT
Nie da się uniknąć prywatnego użytku auta (uznanego przez przedsiębiorcę za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej), w sytuacji, gdy drugie auto (przeznaczone do celów mieszanych) (...)
str. 35
8.4.
Nieodpłatne wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych jako czynność opodatkowana VAT
Jeżeli od zakupu (leasingu) samochodu podatnikowi przysługiwało (przysługuje) ograniczone prawo do odliczenia VAT, generalnie nieodpłatne wykorzystywanie tego pojazdu do celów prywatnych przez podatnika (jego pracowników, (...)
str. 36
8.5.
Sprzedaż samochodu lub zmiana numeru rejestracyjnego a złożenie aktualizacji informacji VAT-26
Co do zasady, od wydatków na samochody osobowe i inne pojazdy podatnicy mogą odliczać 100% kwoty VAT, jeżeli pojazdy te służą wyłącznie celom firmowym. Rzeczywisty (...)
str. 37
8.6.
Sposób prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu przy jazdach lokalnych
Z ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej dla celów VAT powinna wynikać dokładna trasa przejazdu samochodem. Nie ma natomiast znaczenia, czy przy kilku przejazdach lokalnych (tj. w (...)
str. 39
8.7.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód zastępczy
Jeżeli samochód zastępczy jest przeznaczony wyłącznie do oddania go w odpłatne używanie, a podatnik trudni się tego typu działalnością, od wydatków na ten pojazd podatnik (...)
str. 40
8.8.
Drobne pomyłki w ewidencji przebiegu pojazdu
Drobne błędy w ewidencji przebiegu pojazdu (np. błędny opis trasy przejazdu, czy błędna liczba przejechanych kilometrów), które zostały poprawione w tym samym dniu, w którym (...)
str. 41
8.9.
Odpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu firmowego
Udostępnienie pracownikowi (lub innym osobom) pojazdu firmowego za wynagrodzeniem jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług (analogicznie jak usługa wynajmu). Jest to zatem czynność opodatkowana VAT (...)
str. 42
8.10.
Odliczanie VAT od czynszu najmu (rat leasingowych) w ramach korzystania z tzw. praw nabytych
Zgodnie z zasadą ogólną, od wydatków na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony można odliczać 50% kwoty VAT. Ograniczenie to dotyczy także wydatków (...)
str. 45
8.11.
Zakup paliwa wyłącznie do celów prywatnych nie uprawnia do odliczenia VAT
Co do zasady, podatnicy mogą odliczać 50% VAT od wydatków na pojazdy samochodowe, które są wykorzystywane do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych). Jeżeli jednak (...)
str. 47
8.12.
Przepisy ograniczające prawo do odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe zgodnie z decyzją Rady UE
Polska prawidłowo wdrożyła decyzję Rady Unii Europejskiej dotyczącą rozliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe. W okresie przejściowym (do 30 czerwca 2015 r.) ustawodawca krajowy (...)
str. 47
8.13.
Odliczanie VAT od wydatków na garaż, w którym parkowany jest samochód wykorzystywany do celów mieszanych
Generalnie od wydatków na pojazdy samochodowe wykorzystywane do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych) można odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. Katalog wydatków, do (...)
str. 48
8.14.
Przekwalifikowanie samochodu - towaru handlowego w środek trwały a korekta odliczonego VAT od zakupu tego pojazdu
Jeżeli od samochodu kupionego w celu odsprzedaży przed 1 kwietnia 2014 r. odliczono cały VAT, to zmiana jego przeznaczenia i przekazanie do wykorzystywania w bieżącej (...)
str. 49
8.15.
Zmiany konstrukcyjne w samochodzie - skutki w VAT
Jeżeli samochód ciężarowy kupiony przed 1 kwietnia 2014 r. przerobiono na osobowy po 31 marca 2014 r., dokonanie tych przeróbek nie skutkuje koniecznością korygowania VAT (...)
str. 50
8.16.
Przeznaczenie części eksploatacyjnych (towarów handlowych) do naprawy samochodów firmowych
Jeżeli podatnik kupił materiały eksploatacyjne do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając te materiały do naprawy samochodów firmowych (...)
str. 51
8.17.
Samochody demonstracyjne i inne pojazdy przeznaczone do odsprzedaży a prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
Generalnie podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na pojazdy samochodowe, pod warunkiem m.in. prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Takiej ewidencji nie trzeba jednak prowadzić m.in. (...)
str. 53
II.
ROZLICZENIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Jak wynika z definicji samochodu osobowego, zawartej w art. 4a pkt 9a ustawy o PDOP oraz art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, samochód osobowy (...)
str. 55
2.
Nabycie samochodów (środków trwałych) i ich amortyzacja
2.1.
Wartość początkowa samochodów
W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, do podlegających amortyzacji środków trwałych zalicza się (...)
str. 56
2.2.
Metody amortyzacji samochodów
Amortyzacja podatkowa Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego (tu: samochodu) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony (...)
str. 61
2.3.
Wartość początkowa samochodu osobowego przekraczająca równowartość 20.000 euro
Z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF wynika, iż nie stanowią kosztów (...)
str. 66
2.4.
Amortyzacja samochodu używanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych
Gdy samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to nie ma wątpliwości, że może on zostać zaliczony do podlegających amortyzacji środków trwałych (...)
str. 67
2.5.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Dla celów podatku dochodowego wartość początkową środka trwałego (tu: samochodu) wykupionego z leasingu operacyjnego stanowi zasadniczo kwota jego wykupu (powiększona o ewentualne wydatki związane z (...)
str. 68
2.6.
Amortyzacja samochodu w okresie zawieszenia działalności
Amortyzacji podatkowej nie podlegają m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów (...)
str. 69
3.
Wydatki związane z używaniem samochodu należącego do podmiotu gospodarczego
Do wydatków związanych z eksploatacją firmowych samochodów należą zazwyczaj wydatki na ubezpieczenie pojazdu, jego naprawy, czy też wydatki na zakup paliwa, olejów, itd. Z reguły (...)
str. 70
4.
Samochód używany na podstawie umowy leasingu
4.1.
Pierwsza opłata leasingowa w leasingu operacyjnym
W przypadku leasingu, który dla celów podatkowych kwalifikowany jest jako leasing operacyjny, pierwsza (wstępna) opłata leasingowa podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy) na (...)
str. 73
4.2.
Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro a koszty uzyskania przychodów
Gdy samochód osobowy jest używany w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, to nie mają do niego zastosowania regulacje zawarte w art. 16 ust. 1 (...)
str. 75
4.3.
Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową
Z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF wynika, że nie uważa (...)
str. 76
4.4.
Samochód w leasingu operacyjnym używany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych
W sytuacji, gdy samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu operacyjnego, jest użytkowany nie tylko do celów służbowych, ale także prywatnych podatnika, jego pracowników i innych osób, (...)
str. 78
4.5.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Ustawa o rachunkowości nie określa w sposób szczególny zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego. Stosuje się tu zatem ogólne (...)
str. 79
4.6.
Samochód w leasingu zwrotnym
Gdy podatnik (przyszły leasingobiorca) kupuje składnik majątku (np. samochód), a następnie odsprzedaje go firmie leasingowej po to, aby wziąć go w leasing, to taką transakcję (...)
str. 81
5.
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu (...)
str. 82
III.
WYKORZYSTYWANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SAMOCHODÓW NIESTANOWIĄCYCH MAJĄTKU FIRMOWEGO
1.
Podróż służbowa pracownika
Pojęcie podróży służbowej wyjaśnia art. 775 Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się (...)
str. 87
1.1.
Świadczenia wypłacane pracownikom - opodatkowanie i oskładkowanie
W przypadku jednostek budżetowych oraz pracodawców spoza budżetu, którzy nie określili zasad wypłacania świadczeń delegacyjnych w przepisach zakładowych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo bezpośrednio (...)
str. 87
1.2.
Koszty pracodawcy
Wydatki ponoszone w związku z podróżami służbowymi pracowników generalnie wykazują związek z przychodami pracodawcy, tj. ich celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła (...)
str. 88
2.
Paragon za przejazd autostradą prywatnym samochodem pracownika
Zasadniczo wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Otrzymując zatem zwrot opłat za przejazdy autostradą (...)
str. 89
3.1.
Zwrot kosztów paliwa dokonywany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej
Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej zgodnie z regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., to zwrot (...)
str. 91
3.2.
Zwrot kosztów paliwa dokonywany na innych zasadach niż określono w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej
Pracodawca spoza sfery budżetowej może ustalić wysokość oraz warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w (...)
str. 91
4.
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowych pracownika
Dla celów bilansowych ujmowanie w kosztach wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników nie jest ograniczone limitem "kilometrówki". Wydatki te mogą być odnoszone w całości na (...)
str. 93
5.
Samochód przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej a ewidencja przebiegu pojazdu
Przepisy podatkowe zobowiązują do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, odrębnie na potrzeby ustawy o VAT oraz odrębnie ustawy o PDOF. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa (...)
str. 94
6.
Wydatki związane z używaniem w działalności prywatnego samochodu wspólnika spółki jawnej
Koszty uzyskania przychodów W związku z używaniem prywatnego samochodu wspólnika na potrzeby spółki jawnej mogą być ponoszone np. wydatki na zakup części zamiennych, paliwa, olejów (...)
str. 96
7.1.
Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (...)
str. 99
7.2.
Przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Kwota wypłacona pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. (...)
str. 100
7.3.
Składki ZUS
Podstawę wymiaru składek ZUS pracownika, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach (...)
str. 100
7.4.
Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o PDOP (art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy o PDOF), (...)
str. 101
1.
Przychód pracownika
Co do zasady, każde świadczenie, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym go z nim stosunkiem pracy, stanowi dla tego pracownika przychód ze (...)
str. 101
2.
Składki ZUS
W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz na ubezpieczenie zdrowotne) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany (...)
str. 104
3.
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Gdy pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych, a pracownik płaci mu za to określoną sumę pieniędzy, to niewątpliwie pracodawca uzyskuje przysporzenie majątkowe, a (...)
str. 104
4.
VAT należny a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztem uzyskania przychodów może być taki wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto, (...)
str. 106
5.
Ewidencja księgowa
Dla celów bilansowych przychód z tytułu odpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych z reguły wiąże się z działalnością operacyjną pracodawcy w sposób pośredni. (...)
str. 106
V.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW
1.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Od 1 stycznia 2015 r., na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego (...)
str. 109
2.
Samochód służbowy parkowany przed domem pracownika a jego przychód
W świetle aktualnych wyjaśnień organów podatkowych, przejazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania pracownika (w którym wyznaczono miejsce parkowania samochodu służbowego) do miejsca wykonywania pracy i (...)
str. 109
3.
Przychód pracownika nie powstaje wskutek braku ewidencji przebiegu pojazdu
Aby powstała konieczność wykazywania przychodu z tytułu używania samochodów, pracownicy powinni mieć możliwość wykorzystywania samochodu do celów prywatnych. Jeżeli takiej możliwości nie mają, nie może (...)
str. 111
4.
Skutki w podatku dochodowym rezygnacji z prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu osobowego dla celów VAT
Wprowadzenie regulacji w zakresie odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami spowodowało wiele wątpliwości, jak zmiany te wpłyną na podatek dochodowy. Wątpliwości wzbudziło m.in. to, (...)
str. 112
5.
Nieodliczony VAT od wydatków na samochody osobowe stanowiące towary handlowe - ujęcie w PKPiR
Co do zasady, nieodliczony VAT od wydatków na pojazdy samochodowe może być kosztem podatkowym, o ile wydatek jest związany z działalnością gospodarczą, czyli został poniesiony (...)
str. 114
6.
Zwrot zleceniobiorcom kosztów używania prywatnych samochodów
W umowie zlecenia można zawrzeć postanowienia o zwrocie zleceniobiorcy należności za korzystanie przez niego z prywatnego samochodu osobowego przy jej wykonywaniu. Wówczas, podobnie jak wynagrodzenie (...)
str. 115
7.
Moment dokonania jednorazowego odpisu, gdy samochód nabyto w grudniu 2016 r., a przerejestrowano w styczniu 2017 r.
Moment przerejestrowania sprawnego i zdatnego do użytku pojazdu, posiadającego aktualne tablice rejestracyjne, nie wpływa na możliwość jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia jego (...)
str. 116
8.
Samochód służbowy spółki z o.o. udostępniany odpłatnie członkom zarządu niebędącym pracownikami
Wprowadzone w 2015 r. przepisy określające wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych mają zastosowanie wyłącznie do pracowników. (...)
str. 117
9.
Samochód osobowy nabyty na współwłasność i wprowadzony do działalności gospodarczej jednego z małżonków
Samochód nabyty na współwłasność przez jednego z małżonków może zostać wprowadzony do działalności gospodarczej współmałżonka w wartości początkowej odpowiadającej udziałowi posiadanemu przez małżonków w jego (...)
str. 118
10.
Wydatki na abonament za monitoring satelitarny leasingowanych samochodów ciężarowych
Wydatki na abonament za monitoring satelitarny GPS mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów także wtedy, gdy monitoring dotyczy samochodu używanego w ramach umowy leasingu. (...)
str. 119
11.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w kwestii amortyzacji i wydatków na samochody osobowe z 50% odliczeniem VAT
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 27 czerwca 2014 r. na pytanie naszego Wydawnictwa udzieliło następujących wyjaśnień: "(?) uprzejmie informujemy, że na gruncie ustawy PIT obowiązuje (...)
str. 121
12.
Samochód osobowy nabyty na potrzeby firmowe, sporadycznie wykorzystywany prywatnie - interpretacja organu podatkowego
Samochód osobowy uznany w firmie za środek trwały, pomimo sporadycznego wykorzystywania go do celów prywatnych, podlega amortyzacji na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem limitu 20.000 euro. (...)
str. 121
13.
Pojazdy leasingowane oraz stanowiące środki trwałe - interpretacja organu podatkowego
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość raty leasingu operacyjnego pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT oraz wydatki eksploatacyjne dotyczące pojazdów w takiej części, w (...)
str. 123
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.