Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (947) z dnia 20.04.2017
Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Dodatek nr 13
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12
z dnia 20.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI DLA CELÓW VAT - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi. Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, pod pojęciem faktury (...)
str. 3
1.1.
Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
Generalnie obowiązek wystawiania faktur dotyczy zazwyczaj podatników VAT czynnych w celu udokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Obecnie jednak każdy podatnik (także zwolniony (...)
str. 3
1.2.
Zakres czynności dokumentowanych fakturą
W myśl art. 106a ust. 1 ustawy o VAT, przepisy dotyczące m.in. zasad wystawiania faktur stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których (...)
str. 3
1.3.
Elementy, jakie powinna zawierać faktura
Wykaz danych, które powinna zawierać faktura określa art. 106e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura powinna zawierać m.in.: 1) datę wystawienia; 2) kolejny (...)
str. 4
1.4.
Terminy wystawiania faktur
Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym - jak (...)
str. 5
1.5.
Faktury uproszczone
Faktury uproszczone można wystawiać w sytuacji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w (...)
str. 7
1.6.
Duplikaty faktur
Regulacje dotyczące wystawiania duplikatów faktur określone zostały w art. 106l ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, (...)
str. 8
1.7.
E-faktury
Jak wynika z definicji ustawowej, fakturami są dokumenty w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierające dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. (...)
str. 8
2.
Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania
Co do zasady, faktura powinna zawierać elementy wskazane w art. 106e ustawy o VAT, m.in. takie jak datę wystawienia, kolejny numer, dane nabywcy i dostawcy (...)
str. 9
2.1.
Metoda kasowa
Mali podatnicy (patrz: definicja zawarta w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT) mogą wybrać kasową metodę rozliczania VAT. Polega ona na odprowadzaniu VAT (powstaniu (...)
str. 9
2.2.
Odwrotne obciążenie
Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na rozliczaniu VAT przez nabywcę, a nie przez dostawcę i stosowany jest w przypadku: 1) dostawy towarów wymienionych w załączniku nr (...)
str. 10
2.3.
Faktura VAT RR
Jedna ze szczególnych procedur rozliczania VAT dotyczy rolników ryczałtowych. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub (...)
str. 11
2.4.
Procedura marży
Wśród szczególnych procedur rozliczania VAT można wymienić m.in. procedurę marży stosowaną w przypadku: wykonywania usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich. Szczegółowe uregulowania (...)
str. 11
3.
Zasady wystawiania faktur przez nabywcę - samofakturowanie
Co do zasady, faktury wystawiają sprzedawcy towarów/usług. Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawianie faktur także ich nabywcom (tzw. samofakturowanie). Poniżej omawiamy zasady, a także wskazujemy (...)
str. 11
3.1.
Podmiot uprawniony do samofakturowania transakcji
Zgodnie z art. 106d ust. 1 (w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, wśród podmiotów uprawnionych do samofakturowania transakcji ustawodawca (...)
str. 12
3.2.
Transakcje objęte samofakturowaniem
Ustawodawca wskazał katalog transakcji, które mogą być dokumentowane na zasadzie samofakturowania. Należą do nich: sprzedaż, czyli odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, (...)
str. 12
3.3.
Umowa o samofakturowanie
Warunkiem, jaki musi być spełniony - aby możliwe było wystawianie faktur przez nabywcę - jest zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na (...)
str. 13
3.4.
Dane na fakturze wystawionej w ramach samofakturowania
Pewne wątpliwości po stronie nabywców dokonujących samofakturowania budzi kwestia numeracji faktur oraz stosowanie obcojęzycznych oznaczeń. Numeracja faktur Na temat tego, czy podatnik dokonujący samofakturowania powinien (...)
str. 15
4.
str. 15
4.1.
Otrzymanie faktury korygującej - rozliczenie VAT u nabywcy
Podmioty gospodarcze otrzymują niekiedy od swoich kontrahentów faktury korygujące. Przyczyny wystawienia faktur korygujących mogą być różne, tj. mogą być skutkiem np. otrzymania rabatu, zwrotu towaru (...)
str. 15
4.2.
Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę na gruncie VAT
W 2017 r. zasady korygowania sprzedaży (na gruncie VAT) oraz wystawiania faktur korygujących nie uległy zmianie. Zatem obecnie nadal podstawę opodatkowania obniża się generalnie o (...)
str. 17
4.3.
Zbiorcze faktury korygujące w świetle VAT
Elementy zbiorczej faktury korygującej Generalnie zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla "zwykłej" korekty, czyli (art. 106j ust. 2 ustawy o VAT): wyrazy (...)
str. 19
4.4.
Noty korygujące
Co do zasady, faktura zawierająca błędy powinna być skorygowana przez sprzedawcę (poprzez wystawienie faktury korygującej). Jak wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, (...)
str. 21
4.5.
Korygowanie sprzedaży paragonowej
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 23
5.1.
Konsekwencje wystawienia lub otrzymania faktury dla celów VAT
Termin wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT Generalnie obowiązek podatkowy w VAT nie jest uzależniony od daty wystawienia faktury (powstaje on bowiem z reguły (...)
str. 27
5.2.
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Przychód u sprzedawcy towaru/usługi Zazwyczaj dokumentem, na podstawie którego sprzedawca wykazuje przychód z tytułu dostawy towarów/wykonania usługi, jest faktura. Z reguły samo wystawienie faktury nie (...)
str. 30
5.3.
Faktura jako dowód księgowy
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Są to m.in. dowody zewnętrzne obce. Elementy, jakie powinny zawierać takie dowody, określone (...)
str. 33
6.
Przedwczesne wystawienie faktury - skutki w VAT
Co do zasady, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (wykonano usługę) lub otrzymano całość (...)
str. 34
6.1.
Faktura wystawiona przedwcześnie jako "pusta" faktura
W przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. (...)
str. 34
6.2.
Skorygowanie faktury wystawionej przedwcześnie
Organy podatkowe uznają generalnie, że faktura wystawiona przedwcześnie jest nieprawidłowa i należy ją skorygować (jeżeli nie jest ona anulowana - kiedy anulowanie faktury jest możliwe (...)
str. 35
6.3.
Odliczenie VAT z faktury wystawionej przedwcześnie - skutki u nabywcy
Przedwczesne wystawienie faktury przez sprzedawcę nie powinno pozbawić nabywcy prawa do odliczenia VAT wykazanego w tej fakturze. Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt otrzymania faktury (...)
str. 36
II.
DOKUMENTOWANIE OBROTU W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW - WYBRANE PROBLEMY
1.
Wymogi formalne dotyczące wystawianych faktur
1.1.
Czy na fakturze trzeba podawać datę dostawy/otrzymania zaliczki?
Czy na fakturze wystawianej przed dostawą towaru muszę podać datę dostawy, skoro data ta nie jest jeszcze ostatecznie znana? Czy jeżeli tej daty nie podam, (...)
str. 37
1.2.
Jaki adres podawać na fakturach - głównego miejsca prowadzenia działalności, czy adres dostawy towaru?
Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT) prowadzi trzy sklepy w tej samej branży. Czy na fakturach zakupu powinien znajdować się adres sklepu, do którego dostarczany jest (...)
str. 38
1.3.
Skrócona nazwa firmy na fakturze
Czy na fakturze można stosować skrót w nazwie firmy (typu FHU, PPHU)? Czy stosowanie takich skrótów może zostać zakwestionowane? Stosowanie na fakturach skrótu w nazwie (...)
str. 40
1.4.
Paragon fiskalny jako faktura uproszczona
Czy paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną? Czy na paragonie tym (z tytułu zakupu towaru w Polsce) mogę odręcznie wpisać swój NIP, jeżeli (...)
str. 41
2.
Czy w 2017 r. można wystawiać faktury wewnętrzne?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję nabycia towarów od kontrahentów z UE. Czy obecnie można wystawiać faktury wewnętrzne w celu rozliczenia VAT z tytułu WNT? Tak. (...)
str. 44
3.
Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT
Jak powinien dokumentować świadczenie usług podatnik zwolniony z VAT podmiotowo lub przedmiotowo? Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT - zarówno podmiotowego, jak i przedmiotowego - (...)
str. 45
3.1.
Ogólne zasady wystawiania faktur
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży (bez podatku) nie przekroczyła (...)
str. 45
3.2.
Czy podatnik zwolniony z VAT wystawia fakturę, czy rachunek?
Na temat dokumentowania sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2014 r., nr (...)
str. 46
3.3.
Elementy faktury wystawionej dla kontrahenta krajowego
Jeżeli podatnik zwolniony z VAT sprzedaż dokumentuje fakturą, powinien przestrzegać regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania (...)
str. 46
3.4.
Elementy faktury wystawionej dla kontrahenta z innego kraju UE
Z kolei, jeżeli podatnik zwolniony z VAT świadczy usługę na rzecz podmiotu z innego kraju UE - opodatkowaną w kraju jej nabywcy - to naszym (...)
str. 47
4.
Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany - skutki w VAT
Kontrahent świadczy dla nas usługi, z tytułu których wystawia faktury. Okazało się, że w trakcie roku wykreślił działalność z CEiDG na miesiąc i ponownie ją (...)
str. 47
5.
Wystawienie faktury, gdy na poczet transakcji otrzymano zaliczkę
Dokonujemy zapłaty zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Kontrahent wystawia faktury zaliczkowe z tytułu otrzymania zaliczek, a co jakiś czas wystawia faktury rozliczeniowe dla dokonanych dostaw (...)
str. 49
6.
Dokumentowanie eksportu towarów
Jaki dokument należy przedstawić do odprawy celnej, jeżeli zaliczka pokrywa całą należność z tytułu przyszłego eksportu towaru? Nadmieniamy, że towar zostanie wywieziony w ramach kilku (...)
str. 50
7.
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury
Faktura została podpisana przez naszego pracownika, który nie dostarczył jej do biura od grudnia 2016 r. (faktura zaginęła). W marcu br. otrzymałem jej duplikat. Kiedy (...)
str. 51
8.
Elektroniczna forma przechowywania faktur zakupu i sprzedaży
Posiadam dużą ilość faktur zakupu i sprzedaży, i w związku z tym mam kłopot z ich przechowywaniem. Słyszałem o możliwości skanowania faktur i przechowywania wyłącznie (...)
str. 52
9.
Czy można anulować fakturę wysłaną kontrahentowi drogą elektroniczną?
Wystawiłem fakturę zaliczkową przed wpłatą zaliczki - na jej podstawie kontrahent miał dokonać zapłaty za przyszłą dostawę. Fakturę tę wysłałem kontrahentowi drogą elektroniczną. Kontrahent jednak (...)
str. 52
10.
Rozliczanie faktur korygujących
10.1.
Rozliczenie faktury korygującej "in minus"
Deklarację VAT-7 za luty 2017 r. złożyłem 21 marca 2017 r. Następnie w dniu 25 marca 2017 r. otrzymałem potwierdzenie odbioru faktury korygującej, wystawionej w (...)
str. 53
10.2.
Faktura korygująca wystawiona do dostawy rozliczanej w ramach odwrotnego obciążenia - kiedy skorygować VAT?
W lutym 2017 r. dokonaliśmy zakupu materiałów objętych odwrotnym obciążeniem i otrzymaliśmy fakturę. W tym samym miesiącu zwróciliśmy jednak część materiałów i kontrahent wystawił fakturę (...)
str. 54
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.