Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (952) z dnia 10.06.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania kosztu delegacji zagranicznych?
Obecnie powszechną praktyką jest wysyłanie pracowników w zagraniczną podróż służbową, co wiąże się z ponoszeniem kosztów takiej podróży w walucie obcej. Wydatki ponoszone w walucie (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy
W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2017 r., pod poz. 1044, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. (...)
str. 5
2.
Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne
Z dniem 1 czerwca br. - ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 6
3.
Zmiany w podatku akcyzowym - komunikat MF
W dniu 27 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) umieszczono komunikat (...)
str. 7
4.
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości "Środki trwałe" - opublikowany
W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r., pod poz. 105, opublikowano uchwałę nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 3 (...)
str. 7
5.
Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy z dnia 9 maja br. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Projekt ten (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochody zastępcze wykorzystywane w firmie - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
W praktyce nierzadko podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody zastępcze, gdy ich własne pojazdy lub pojazdy używane w ramach umowy najmu lub (...)
str. 8
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochód zastępczy
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu zastępczego. Podatnicy odliczają zatem VAT naliczony (...)
str. 8
1.2.
Samochód zastępczy a podatek dochodowy
Korzystanie z samochodów zastępczych a przychód z nieodpłatnych świadczeń W praktyce podatnicy mogą korzystać z samochodów zastępczych bez konieczności uiszczenia na rzecz użyczającego tego samochodu (...)
str. 9
1.3.
Wydatki na samochód zastępczy w ewidencji księgowej
Faktura dokumentująca opłatę za najem samochodu zastępczego może być ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem: a) wartość netto faktury + niepodlegająca odliczeniu kwota VAT (...)
str. 12
2.
Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników - prawo pracy, podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy mogą być zobowiązani do przekazywania swoim pracownikom napojów lub posiłków profilaktycznych. W artykule tym przedstawiamy podstawę prawną przekazania pracownikom tych świadczeń, ich rozliczanie na (...)
str. 12
2.1.
Podstawa prawna przekazania pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych
Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić, oprócz (...)
str. 12
2.2.
Otrzymanie posiłków/napojów profilaktycznych a przychód pracownika
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 14
2.3.
Oskładkowanie posiłków/napojów profilaktycznych
Jeśli pracodawca przekaże pracownikom posiłki/napoje profilaktyczne zgodnie z przepisami bhp, to wartość tych świadczeń nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek ZUS. Podobnie będzie w przypadku, (...)
str. 15
2.4.
Przekazanie pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na posiłki/napoje profilaktyczne W sytuacji, gdy pracodawca, w ramach ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp, nabywa posiłki/napoje (...)
str. 15
2.5.
Wydatki na posiłki/napoje profilaktyczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wydatki na posiłki/napoje profilaktyczne dla pracowników to, jak wspomnieliśmy, wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu nałożonych na niego obowiązków z zakresu bhp. Wydatki te niewątpliwie (...)
str. 16
2.6.
Ewidencja księgowa nabycia posiłków profilaktycznych i przekazania ich pracownikom
Wydatki na zakup posiłków i napojów profilaktycznych dla pracowników zalicza się do świadczeń na rzecz pracowników. Wydatki te można ująć np. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe a VAT - wyrok TSUE
Zgodnie z art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej, szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub (...)
str. 17
2.
Inwestycja w obcym środku trwałym a okres korekty VAT - wyrok NSA
Inwestycja w obcym środku trwałym (budynku/lokalu), polegająca na jego adaptacji, stanowi odrębny od tego budynku/lokalu środek trwały. Korekta odliczonego VAT - odnoszącego się do takiego (...)
str. 19
3.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych
Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przewidziany dla niektórych usług budowlanych stał się przedmiotem interpelacji poselskiej z 31 marca br., nr 11619. Autora tej interpelacji zainteresowała m.in. (...)
str. 20
3.2.
Zielone szkoły - czy od otrzymanych wpłat gmina musi rozliczyć VAT?
Przedstawiciele jednostek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego mają wątpliwości dotyczące opodatkowania VAT kwot przekazywanych przez nie do faktycznego organizatora zielonych szkół, a wpłaconych do jednostek oświatowych przez (...)
str. 21
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Usługi na nieruchomości a obowiązki rejestracyjne w zakresie VAT
Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy świadcząc usługi budowlane na nieruchomości położonej na terytorium Francji muszę zarejestrować się jako podatnik VAT-UE? Zgodnie z art. (...)
str. 22
4.2.
Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej przy zawieszeniu działalności gospodarczej
Sprzedaż ewidencjonowałem za pomocą kasy fiskalnej przez 2 lata, a później na 2 lata zawiesiłem działalność i już jej nie wznowiłem, tylko zlikwidowałem. Czy będę (...)
str. 23
4.3.
Import towarów - wykazanie w ewidencji VAT i JPK
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję importu towarów (nowej odzieży). Nie korzystam z uproszczonej procedury celnej. W jaki sposób powinienem ująć poświadczone zgłoszenie celne w rejestrze (...)
str. 25
4.4.
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
Kupiłam wraz z mężem nieruchomość (jako wspólność majątkową). Oboje prowadzimy odrębne działalności gospodarcze i jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie w mojej działalności (...)
str. 27
4.5.
Sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym a stawka VAT
Jestem deweloperem. Zamierzam rozpocząć sprzedaż mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania i podziemna hala garażowa znajdują się w obrębie tego samego budynku. Jaką stawkę VAT (...)
str. 28
4.6.
Działalność rolnicza a limit zwolnienia z VAT
Prowadzę działalność handlową (sklep) i działalność rolniczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT - nie korzystam ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych. Czy ustalając prawo (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kradzież środków pieniężnych a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna
Warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w środkach pieniężnych, spowodowanej kradzieżą, jest m.in. dochowanie należytej staranności przez podatnika, a także stwierdzenie definitywności tej straty przez organ (...)
str. 30
2.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnik, którego przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości nie przekroczyły w 2016 r. równowartości 2 mln euro, nie musi sporządzać dokumentacji podatkowej za (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapłata gotówką za towar a koszty uzyskania przychodów
Spółka w ciągu miesiąca nabywa towary u tego samego kontrahenta, za które płaci gotówką. Wartość poszczególnych zakupów nie przekracza 15.000 zł, ale miesięcznie lub za (...)
str. 34
3.2.
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Wydatki w walucie obcej poniesione w trakcie zagranicznej podróży służbowej pracownika (udokumentowane fakturami/rachunkami) zostały przez niego opłacone z bieżącego rachunku (złotówkowego) spółki, firmową kartą płatniczą. (...)
str. 37
3.3.
Odsetki od lokat bankowych a zwolnienie od podatku dochodowego wspólnoty mieszkaniowej
Wspólnota mieszkaniowa uzyskuje dochody m.in. z lokat bankowych, w postaci odsetek. Czy dochód z tych odsetek korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeśli zostanie przeznaczony (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż nieruchomości i wykup mieszkania ze spółdzielni a ulga mieszkaniowa - wyrok NSA
Uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki, przeznaczone następnie przez członka spółdzielni mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię w związku z przekształceniem mieszkania lokatorskiego w odrębną (...)
str. 40
2.
Czy paragon za taksówkę można zaksięgować w PKPiR? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy nadal paragon za taksówkę nie jest prawidłowym dokumentem dla celów udokumentowania wydatków w PKPiR (pytanie 1096563)? Tak. Nadal w tej kwestii przepisy nie uległy (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zbiorcza faktura przekraczająca 15.000 zł a koszty podatkowe
Pracownicy firmy kupują paliwo do samochodów, płacąc gotówką. Na te zakupy otrzymują z firmy zaliczki. Udokumentowaniem tych zakupów są paragony fiskalne, na podstawie których sprzedawca (...)
str. 42
3.2.
Użyczenie lokalu pracownikowi - czy u pracodawcy powstaje przychód?
Podatnik użycza lokal mieszkalny pracownikowi. Pracownik jedynie ponosi koszty usług komunalnych (energia, woda). Świadczenie nieodpłatne (w wysokości 100 zł) doliczamy do wynagrodzenia pracownika celem naliczenia (...)
str. 43
3.3.
Wypłata zysku przez spółkę cywilną z kapitału zapasowego
Spółka cywilna posiada kapitał zapasowy utworzony z odpisów z zysku za lata ubiegłe. Czy może wykorzystać ten kapitał na wypłatę dla wspólników? Czy wypłata taka (...)
str. 44
3.4.
Świadczenie wypłacone przez firmę studentowi przyjętemu na praktykę a pobór zaliczki na podatek dochodowy
Nasza firma zamierza przyjąć studentów na jednomiesięczne praktyki. Za okres praktyk odbywanych na produkcji chcemy każdemu z nich wypłacić pewną kwotę pieniężną. Czy przy wypłacie (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa pojazdu przerobionego po zakupie na pojazd specjalny - interpretacja indywidualna
Wartość początkową pojazdu, przekazanego po nabyciu do przeróbki na pojazd specjalistyczny, należy ustalić jako sumę ceny nabycia netto wynikającej z faktury powiększonej o wartość VAT (...)
str. 48
2.
Wyposażenie magazynu wynajmowanego poza granicami kraju
Zamierzamy rozszerzyć naszą działalność na rynku unijnym. W tym celu będziemy najmować powierzchnię magazynową dla potrzeb przechowywania naszych wyrobów. Czy wydatki dotyczące zakupu wyposażenia tego (...)
str. 49
3.
Remont obcego środka trwałego
Na potrzeby działalności gospodarczej najmujemy budynek magazynowy. Zamierzamy dokonać remontu jego dachu. Jak rozliczyć takie wydatki - czy będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, (...)
str. 50
4.
Amortyzacja maszyny zamontowanej na dodatkowej konstrukcji
Spółka wybudowała farmę wiatrową. W skład pojedynczego zestawu wchodzi turbina (zespół wiatrowo-elektryczny) oraz wieża wraz z fundamentem. Czy prawidłowa jest oddzielna amortyzacja turbiny oraz budowli (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Wybrane uchwały NSA
1.1.
Zaliczanie nadwyżki VAT na poczet innych podatków
Na temat regulowania jednego podatku innym pisaliśmy m.in. w BI nr 3 z br. Przypomnijmy, że organy podatkowe stoją generalnie na stanowisku, że podatnik może (...)
str. 53
1.2.
Podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, (...)
str. 53
2.
Czy na żądanie organu istnieje obowiązek przekazywania ewidencji VAT pomimo przesłania pliku JPK_VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Czy w związku z tym muszę - na żądanie organu podatkowego - przedkładać ewidencję VAT w (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od pracowniczych świadczeń na Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka zakupiliśmy i następnie przekazaliśmy dla dzieci pracowników w wieku przedszkolnym paczki, a dzieciom w wieku szkolnym karnety na basen. Czy wartość świadczeń przekazanych pracownikom z tego tytułu (...)
str. 56
2.
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Za pewną grupę pracowników pracodawcy nie opłacają (przez określony czas) składek na FP i FGŚP. Prawo takie przysługuje im m.in. za zatrudnione osoby bezrobotne w (...)
str. 57
3.
Zasiłek opiekuńczy za dni opieki sprawowanej nad chorą żoną przez zleceniobiorcę
Zleceniobiorca podlegający od kilku dni ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 8 dni z tytułu sprawowania osobistej opieki nad (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana zasad zatrudniania pracowników tymczasowych
1) Nasza firma korzysta z pracy pracowników tymczasowych. Czasami zdarzało się, że ten sam pracownik tymczasowy był do nas wysyłany przez różne agencje pracy tymczasowej. Maksymalne (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie ustalone jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podstawie urlopowej
W umowie o pracę członka zarządu naszej spółki wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest jako dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. (...)
str. 62
3.
Potrącenie kosztu naprawy maszyny celowo uszkodzonej przez pracownika
Z pracownikiem, który celowo uszkodził obsługiwaną przez siebie maszynę, została rozwiązana umowa o pracę w trybie bez wypowiedzenia. Czy z przysługującego tej osobie wynagrodzenia oraz (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
1.1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Jak wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później (...)
str. 66
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup i bezpośrednia sprzedaż towaru z pominięciem magazynu
W celu uproszczenia i przyspieszenia dostaw będziemy realizować transakcje z pominięciem naszego magazynu, dostarczając zakupiony towar bezpośrednio do odbiorcy ostatecznego. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa (...)
str. 68
2.2.
Zapłata zaliczki na poczet nabycia materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Zapłaciliśmy 100% zaliczkę na poczet nabycia materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Otrzymaliśmy fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie". Czy sami powinniśmy wykazać VAT należny i naliczony? (...)
str. 70
2.3.
Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki z o.o.
Zamierzamy podwyższyć kapitał zakładowy naszej spółki z o.o., przeznaczając na ten cel kapitał zapasowy utworzony m.in. z agio. Jak przebiegają księgowania w przypadku takiego podwyższenia? (...)
str. 72
2.4.
Kiedy można zastosować metodę łączenia udziałów?
Nasza firma (A) jest spółką z o.o., której właścicielem w 100% jest gmina. Od dnia 04.04.2017 r. będziemy połączeni z inną spółką, także w 100% (...)
str. 73
2.5.
Zakup gruntu przez dewelopera w ujęciu księgowym
Spółka deweloperska zakupiła grunt, który zaksięgowała jako towar handlowy. Czy wartość faktury za pośrednictwo w zakupie gruntu powinna zwiększyć wartość towaru? Czy może należy fakturę (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.