Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 36 (971) z dnia 20.12.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim Czytelnikom Biuletynu Informacyjnego za okazane nam zaufanie, partnerstwo i współpracę w 2017 r. Tak jak dotychczas, w nadchodzącym 2018 r. (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie PIT
1.1.
Firma w mieszkaniu a wydatki na czynsz i media
W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości dotyczące ujmowania w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej części wydatków (media, czynsz) w związku z wykorzystaniem własnego mieszkania (lokalu) na cele firmy. Pojawiła się (...)
str. 5
1.2.
Zaliczka na PIT pobrana przez płatnika w zaniżonej wysokości
Zakłady pracy są obowiązane - jako płatnicy - obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy m.in. od wypłacanych wynagrodzeń. Może się zdarzyć, że zakład (...)
str. 6
2.
Obowiązki mikroprzedsiębiorcy w zakresie JPK od 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. Natomiast obowiązek w zakresie pozostałych struktur JPK (np. JPK_PKPIR, JPK_FA) będzie dotyczył tej grupy przedsiębiorców od (...)
str. 6
3.
NSA w uchwale wyjaśnił, jak liczyć pięcioletni termin przedawnienia straty podatkowej
W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w CIT/PIT od 2018 r. - wybrane zagadnienia
W artykule tym omawiamy kolejne zmiany w zakresie CIT/PIT obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 9
2.
Mniej zwolnień ze stosowania kas fiskalnych w 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku (...)
str. 15
3.
Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji dla podatników PIT
3.1. Nowe wzory zeznań PIT na 2017 r. W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2017 r., pod poz. 2219, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r., w sprawie wzorów (...)
str. 16
4.
Wyższe stawki karty podatkowej w 2018 roku
W Monitorze Polskim z 30 listopada 2017 r., pod poz. 1111, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać (...)
str. 16
5.
Opublikowano zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2017 r., pod poz. 2201, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Mocą tej ustawy (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż bonów podarunkowych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania marketingowe w celu pozyskania nowych klientów. Jednym z takich działań jest sprzedaż bonów podarunkowych. W niniejszym artykule odnosimy się do skutków sprzedaży (...)
str. 17
1.1.
Rozliczenie sprzedaży bonów podarunkowych na gruncie ustawy o VAT
Bony podarunkowe - na okaziciela lub imienne, uprawniające do zakupu dowolnych usług lub towarów - nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie (...)
str. 17
1.2.
Sprzedaż bonów podarunkowych a przychód podatkowy
W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do sposobu rozliczenia sprzedaży bonów podarunkowych, uprawniających klientów do zakupu dowolnych towarów lub usług (...)
str. 19
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży bonów podarunkowych
Ustawa o rachunkowości nie reguluje w sposób szczególny kwestii ustalania przychodu ze sprzedaży bonów podarunkowych, uprawniających do nabycia dowolnych towarów/usług danej jednostki. Sprzedaż taką można w naszej opinii (...)
str. 20
2.
Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - rozliczenie VAT i podatku dochodowego
Osoba fizyczna przed rozpoczęciem działalności gospodarczej może ponosić różnego rodzaju wydatki na tę działalność, np. na wyrobienie pieczątek, wizytówek, na reklamę, najem lokalu czy zakup (...)
str. 21
2.1.
Rozliczenie VAT od wydatków poniesionych przed dokonaniem rejestracji na potrzeby VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją na potrzeby VAT Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Związek (...)
str. 21
2.2.
Rozliczenie wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności - skutki w PIT
W ustawie o PDOF nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na prowadzenie działalności gospodarczej jeszcze przed jej rozpoczęciem. Nie zastrzeżono, że (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Od 2018 r. deklaracje VAT trzeba będzie składać w formie elektronicznej
Od 1 stycznia 2017 r. deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-13, VAT-9M, VAT-14) należy generalnie składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wynika z art. 99 ust. 11b ustawy (...)
str. 25
2.
TSUE rozstrzygnie o prawie do odliczania VAT od noclegów i usług gastronomicznych - postanowienie NSA
NSA skierował pytanie prejudycjalne do TSUE o rozstrzygnięcie, czy przysługuje prawo do odliczania VAT od wydatków na noclegi i usługi gastronomiczne nabywane w celu ich odsprzedaży. (postanowienie NSA (...)
str. 26
3.
Obowiązek podatkowy dla świadczeń o charakterze ciągłym - w świetle wyroków NSA
Uregulowania ustawowe Generalnie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Przepisy co do zasady nie określają, kiedy usługę należy uznać za dokonaną. Wyjątkiem (...)
str. 27
4.
Obowiązek podpisywania faktur VAT RR
Faktura jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w (...)
str. 30
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nie otrzymałem od kontrahenta zapłaty za sprzedane towary. Jakie są warunki skorzystania z ulgi na złe długi? Czy ulgę tę należy wykazać (...)
str. 31
5.2.
Czynności nieopodatkowane występujące w ramach działalności gospodarczej a stosowanie prewspółczynnika
Jestem czynnym podatnikiem VAT - wykonuję czynności opodatkowane. Zdarza się, że otrzymuję wpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw - wpłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT. Czy (...)
str. 33
5.3.
Stawka VAT dla usługi montażu instalacji solarnych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi montażu instalacji solarnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Instalacja solarna montowana jest na dachu jednorodzinnego budynku mieszkalnego, (...)
str. 34
5.4.
Usługi fryzjerskie - stawka VAT
Nasz klient (czynny podatnik VAT) wykonuje stylizacje fryzur do różnego rodzaju sesji zdjęciowych w różnych miejscach i za te usługi wystawia faktury ze stawką 8%. Czy słusznie? (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na PIT pracowników a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Zryczałtowane wynagrodzenie od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników, potrącone z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek, stanowi u płatnika przychód podlegający opodatkowaniu, gdy (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na usługi doradcze i reklamowe świadczone w ramach podatkowej grupy kapitałowej - zmiany w 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli, itd., ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, w ramach (...)
str. 39
2.2.
Utracona kaucja a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zapłaciła kaucję za urządzenie do naliczania opłat drogowych - viaBox. Urządzenie to uległo uszkodzeniu, w związku z czym przy jego zwrocie spółka nie otrzymała ww. (...)
str. 40
2.3.
Jak liczyć limity dotyczące dokumentacji cen transferowych?
Jak należy rozumieć przychody/koszty wpływające na ustalenie obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych? Czy należy uwzględniać przychody/koszty bilansowe, bez względu na to, czy stanowią przychody/koszty podatkowe? Jak (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dotacja ze środków unijnych wyższa od wydatków na realizację projektu bez PIT - interpretacja KIS
Środki finansowe, otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w związku z realizacją projektu, są zwolnione z podatku dochodowego, nawet jeżeli przekraczają one wydatki rzeczywiście poniesione przez podatnika. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jakie przychody uwzględniać w limicie małego podatnika?
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Uzyskuje on przychody ze sprzedaży towarów i usług, które wpisuje w kol. 7 PKPiR. Ponadto uzyskuje inne przychody, np. z tytułu różnic (...)
str. 44
2.2.
Faktura w walucie obcej otrzymana od krajowego kontrahenta - zasady przeliczania dla celów PIT i VAT
Osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa usługi transportowe od polskiego kontrahenta. Faktura wystawiana jest w walucie obcej (euro). Zapłata także następuje w euro. Po jakim kursie należy przeliczyć (...)
str. 45
2.3.
Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę osobową a PIT
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała na tę działalność pożyczkę od spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem. W spółce komandytowej otrzymane odsetki księgowane są do przychodów finansowych. (...)
str. 47
2.4.
Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu a źródło przychodu
Podatnik uzyskuje przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak najemca przedterminowo rozwiązał umowę najmu. W związku z tym (zgodnie z umową) zapłacił (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku użytkowego - interpretacja organu podatkowego
Nie jest możliwe ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku użytkowego, jeżeli przed ulepszeniem nie spełniał on definicji środka trwałego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 49
2.
Konsekwencje wejścia w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej KŚT
Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych (KŚT 2010 na KŚT 2016) należy dokonać specjalnych zapisów w księgach rachunkowych i ewidencji środków trwałych? Co zrobić ze "starymi" (...)
str. 51
3.
Środki trwałe o wartości 10.000 zł kupione w grudniu, a oddane do używania w kolejnym roku
W grudniu br. nabędziemy kilka środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500 zł, ale nie wyższej niż 10.000 zł. Czy będzie można je zamortyzować jednorazowo w styczniu 2018 r.? W 2017 r. wykorzystaliśmy już (...)
str. 52
4.
Neon reklamowy umieszczony na ścianie budynku - środek trwały czy ulepszenie?
Z początkiem przyszłego roku zamierzamy zainstalować na ścianie naszego biurowca neon reklamujący prowadzoną przez nas działalność. Czy wydatek taki powinien zostać potraktowany jako ulepszenie budynku, czy (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja dla płatników składek o numerze rachunku składkowego
Do końca 2017 r. płatnicy dokonują płatności składek ubezpieczeniowych na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz (...)
str. 54
2.
Współpraca z przedsiębiorcą na zleceniu - w świetle odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
1) Z tytułu jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie (jako przedsiębiorcę) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS (w tym składkę na FP). Od przyszłego miesiąca (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i świadczeń pochodnych w 2018 r.
Większość naszych pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej. Nie przysługują im dodatkowe składniki wynagrodzenia, z wyjątkiem dodatku za nadgodziny i za pracę w nocy. Ile będą wynosiły te dodatki (...)
str. 58
2.
Zatrudnianie cudzoziemców w okresie przejściowym w 2018 r.
Do końca bieżącego roku planujemy zatrudnić na sezon zimowy kilkunastu obywateli Ukrainy. Okres zatrudnienia przypadałby na pierwsze trzy miesiące 2018 r., w którym wejdą w życie przepisy wprowadzające (...)
str. 60
3.
Prawo do urlopu dodatkowego po przyznaniu renty
Pracownikowi została przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres dwóch lat. Czy przysługuje mu z tego tytułu urlop dodatkowy? Nie. Renta z tytułu częściowej niezdolności (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obowiązki informacyjne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych - zgłoszenie do 31 grudnia 2017 r. W 2018 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy m.in. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych (...)
str. 63
2.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald
Jesteśmy spółką z o.o. Dostaliśmy od firmy, od której kupujemy towary, potwierdzenie salda należności na dzień 27.10.2017 r. Ustawa o rachunkowości w art. 26 mówi o inwentaryzacji na ostatni dzień roku (...)
str. 65
3.
Otrzymanie skonta w związku z wcześniejszą zapłatą należności
Rozpoczęliśmy współpracę z dostawcą, który wcześniejszą płatność za zakupione towary premiuje kilkuprocentowym skontem. Przyznaną zniżkę potwierdza wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca. Jak księgować takie nabycia w księgach (...)
str. 66
4.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych są inaczej traktowane dla celów podatkowych i bilansowych. Jak należy je księgować, aby można było z zapisów na kontach ustalić koszty bilansowe i podatkowe? Wynagrodzenia (...)
str. 68
5.
Zawieszenie działalności a obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Spółka zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej od 7 stycznia 2017 r. Czy powinna sporządzać sprawozdanie finansowe za 2017 r. i przekazywać je do KRS i US (pytanie 1132776)? Jednostka, która (...)
str. 70
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Należności dochodzone na drodze sądowej - ewidencja i prezentacja
Nasz odbiorca poinformował nas, że nie zamierza zapłacić naszej należności z tytułu wykonanej usługi. W związku z tym zamierzamy dochodzić swoich racji na drodze postępowania sądowego. Wiemy, że (...)
str. 72
6.2.
Ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela i dłużnika
Ponieważ nasz wierzyciel nie zapłacił nam znacznej kwoty należności, również my nie byliśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań. W związku z tym stosujemy instytucję ulgi na złe długi (...)
str. 73
6.3.
Koszty magazynowania a koszty wytworzenia produktu
Zamierzamy rozpocząć działalność produkcyjną. Wyroby będą magazynowane w wynajętych halach. Czy koszt wynajmu powierzchni magazynowych powinien zwiększać koszt bieżącego okresu, czy też podlegać rozliczeniu na produkty? (...)
str. 73
6.4.
Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty VAT
Zamierzamy sprzedać budynek magazynowy, który wybudowaliśmy we własnym zakresie. W okresie budowy odliczaliśmy VAT naliczony, zaś przy sprzedaży zamierzamy skorzystać ze zwolnienia z VAT. Ponieważ dokonamy korekty (...)
str. 74
6.5.
Niewypełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego a pokrycie straty
Sprawozdanie finansowe naszej spółki za rok ubiegły, pomimo ustawowego obowiązku, nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Ponieważ w omawianym okresie spółka poniosła stratę, sprawozdanie zostało (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.