Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (958) z dnia 10.08.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Sprzedaż pojazdu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe nie muszą być zaliczone do środków trwałych firmy. Wydatki związane z ich używaniem są wówczas rozliczane na (...)
str. 4
2.
Sprzedaż nowej elektroniki w procedurze VAT-marża - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało w nim, (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Prawo do jednorazowej amortyzacji nie tylko dla małych i rozpoczynających działalność - zmiana ustaw o PIT i CIT
W Dz. U. z 28 lipca 2017 r., pod poz. 1448, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 6
2.
Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lipca 2017 r. została uchwalona ostateczna wersja ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadza ona zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców, (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wpłaty na poczet przyszłej sprzedaży - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze otrzymują od swoich kontrahentów wpłaty na poczet dostaw towarów/usług. Czy otrzymanie takiej wpłaty wiąże się z koniecznością wykazania z (...)
str. 8
1.1.
Otrzymanie zaliczki a obowiązek wykazania VAT należnego
W przypadku sprzedaży towarów obowiązek podatkowy w VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania ich dostawy. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty (...)
str. 8
1.2.
Czy otrzymując wpłatę na poczet przyszłej sprzedaży należy wykazać przychód podatkowy?
W przypadku sprzedaży towarów, za moment powstania przychodu uważa się generalnie dzień wydania towaru, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Na podstawie (...)
str. 10
1.3.
Ujęcie otrzymanej wpłaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Na gruncie ustawy o rachunkowości, otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów nie powodują powstania przychodu. Jak bowiem wynika z art. 41 ust. 1 pkt (...)
str. 12
2.
Zorganizowanie programu lojalnościowego z nagrodami - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze organizują programy lojalnościowe, w ramach których klienci, dokonujący u nich zakupów towarów, mogą otrzymać nagrody rzeczowe. Organizację takich programów podmioty gospodarcze mogą zlecić firmom, (...)
str. 13
2.1.
Rozliczenie organizacji programu lojalnościowego dla celów VAT
Usługa organizacji programu lojalnościowego, podobnie jak inne odpłatne usługi, to czynność opodatkowana VAT. Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu tej usługi powstaje na zasadach ogólnych, (...)
str. 13
2.2.
Wydatki na nagrody a koszty podatkowe u organizatora
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup nagród, (...)
str. 15
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w ramach usługi organizacji programu lojalnościowego
Przychód ze sprzedaży usługi organizacji programu lojalnościowego (na potrzeby której jednostka nabyła nagrody rzeczowe, zgodnie z zawartą umową) ujmuje się w księgach rachunkowych np. na (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy w 2018 r. stawki VAT zostaną obniżone?
Obecne stawki VAT (23% i 8%) obowiązują od 1 stycznia 2011 r. (wcześniejsze stawki wynosiły 22% i 7%). Z nowelizacji ustawy o VAT, która podwyższyła stawki VAT wynikało, że będą (...)
str. 17
2.
Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), (...)
str. 18
3.
Usługi budowlane a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT - wybrane interpretacje indywidualne
Od 1 stycznia br. znaczna część usług budowlanych (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT) została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Usługi te (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przywrócenie kontrahentowi statusu czynnego podatnika VAT a prawo do odliczenia VAT
W dniu otrzymania faktury zakupu kontrahent nie miał statusu czynnego podatnika VAT. Został wykreślony z rejestru VAT. Poinformowałem go o tym fakcie, wyjaśnił sytuację i (...)
str. 21
4.2.
Usługa na nieruchomości położonej w Polsce dla kontrahenta z innego kraju UE a VAT
Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Wykonuję projekt architektoniczny budynku położonego w Polsce dla kontrahenta z Niemiec. Jakie obowiązki ciążą na (...)
str. 23
4.3.
Nabycie produktów rolnych - dokumentowanie i ujęcie w ewidencji VAT oraz JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam produkty rolne od rolników ryczałtowych. W jaki sposób powinno zostać udokumentowane ich nabycie? Czy zakupy te należy ująć w ewidencji (...)
str. 24
4.4.
Świadczenie usług drogowego transportu pasażerskiego
Polski podatnik VAT świadczy na zlecenie biur podróży (polskich podatników VAT) usługi transportu osób autokarami i busami z Polski do innych krajów UE i z (...)
str. 27
4.5.
Rozliczenie podatków od energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych
Jesteśmy zakładem budżetowym. Na stacji uzdatniania wody założono fotowoltaikę. Będziemy produkować energię, która będzie rozliczana z zakładem energetycznym za okresy miesięczne. Zakład energetyczny będzie przesyłał faktury (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS
Obowiązek poboru podatku u źródła nie wystąpi, gdy płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych zagranicznych przewoźników została dokonana na rzecz pośrednika mającego siedzibę w Polsce, (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura w euro zapłacona przez kontrahenta w złotówkach
Spółka z o.o. wystawiła na rzecz kontrahenta fakturę w walucie obcej (euro). Zgodnie z ustaleniem stron, kontrahent dokonał zapłaty za tę fakturę w złotówkach, przy (...)
str. 33
2.2.
Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza a podatek u źródła
Spółka z o.o. dokonuje wypłat należności na rzecz podmiotów zagranicznych, od których jest generalnie zobowiązana pobrać podatek u źródła. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego (...)
str. 34
2.3.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ujęcie należności nieściągalnej w kosztach podatkowych
Spółka posiada niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność z tytułu sprzedaży towarów (należność ta była zarachowana do przychodów należnych). W tym roku spółka otrzymała postanowienie o umorzeniu postepowania (...)
str. 37
2.4.
Czy zwrot składek na ubezpieczenie AC stanowi przychód podatkowy u leasingodawcy?
Spółka z o.o. udostępnia klientom samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. Ubezpieczenie tych pojazdów jest obowiązkiem klientów, jednak na ich wniosek to spółka ubezpiecza te (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez PIT - wyrok WSA
Zapłata zaległych składek ZUS przez płatnika nie generuje przychodu u zleceniobiorców. Płatnik nie jest więc zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy i sporządzenia informacji (...)
str. 40
2.
Przychody z działalności rolniczej a PDOF - wyjaśnienia MF
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (sip.mf.gov.pl) zamieściło wyjaśnienia dotyczące przychodów z działalności rolniczej (dokument nr 4711/K z 12 lipca 2017 r.). Wyjaśniono (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej i jej wpływ na podatek dochodowy
Wspólnicy spółki jawnej w kwietniu 2017 r. podpisali umowę, na mocy której ustalono nowe proporcje udziałów (po równo). W czerwcu br. został dokonany wpis do (...)
str. 43
3.2.
Polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla pracownika
Firma wykupiła dla pracowników (zatrudnionych na stanowiskach magazynowych, którzy czasem w ramach obowiązków służbowych prowadzą samochody) polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uprawnionymi do otrzymania świadczenia (...)
str. 44
3.3.
Wpłaty na Fundusz Promocji a koszty podatkowe
Zajmuję się skupem bydła od rolników i sprzedażą go do ubojni, która z należności wynikającej z faktury potrąca 0,1% na Fundusz Promocji. Czy kwota ta (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przyjęcie indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji - wyrok NSA
Przyjęcie stawki ustalonej indywidualnie w miejsce stawki określonej w Wykazie stanowi zmianę metody amortyzacji. Taka zmiana nie jest jednak dopuszczalna w trakcie amortyzacji. (wyrok NSA (...)
str. 47
2.
Wycena nieruchomości według metody odtworzeniowej a zmiana wartości początkowej - interpretacja KIS
Nie istnieje możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego poprzez doprowadzenie jego wartości początkowej, na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, do aktualnej wartości rynkowej. Taki sposób (...)
str. 48
3.
Podział zysku w spółce z o.o. uzależniony od amortyzacji prac rozwojowych
Czy fakt amortyzacji prac rozwojowych stanowiących wartości niematerialne i prawne może ograniczać prawo do wypłaty dywidendy w spółce z o.o.? Tak. W przypadku, gdy koszty (...)
str. 49
4.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem przed 1 stycznia 2017 r., gdy powstało agio
W połowie 2016 r. otrzymaliśmy aport w postaci środka trwałego. Ponieważ nie cała jego wartość zwiększyła kapitał zakładowy naszej spółki (tzn. część jako agio została (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło
Niedawno rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej. Zawarłam umowę zlecenia z osobą, która przedłożyła mi oświadczenie, że wykonuje dla innego podmiotu umowę o dzieło i zlecający wykonanie (...)
str. 52
2.
Składka na Fundusz Pracy od wartości premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim
Pracownica w wieku 38 lat od 10 lipca 2017 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Pod koniec sierpnia 2017 r. wypłacimy jej premię za II kwartał (...)
str. 53
3.
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego po utracie pracy przez jednego z rodziców
Pracownica urodziła dziecko. Umowę o pracę miała zawartą tylko do dnia porodu. Czy w tej sytuacji jej mąż, będący naszym pracownikiem, powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego (...)
str. 54
4.
Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
W sierpniu ubiegłego roku, za który wynagrodzenie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego w lipcu br., pracownik przez 2 dni chorował. Jak uzupełnić (...)
str. 55
5.
Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Czy w okresie, na który przedsiębiorcy zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne, może on prowadzić działalność gospodarczą? Nie. Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Pracodawca zatrudnił od 7 sierpnia 2017 r. pracownika na 5/8 etatu. Wykonuje on pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w proporcjonalnie zmniejszonym wymiarze (...)
str. 57
2.
Wymierzanie pracownikom kar porządkowych
1) Pracownik uporczywie nie przestrzega instrukcji obsługi urządzenia, na którym pracuje. Z tego powodu już dwa razy wystąpiły drobne usterki w tym urządzeniu. Czy możemy (...)
str. 59
3.
Wymiar urlopu pracownika po obniżeniu wymiaru etatu
Pracownik zatrudniony od kilku lat na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy uzgodnił z pracodawcą obniżenie etatu. W okresie od 1 stycznia do 16 (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Zgodnie z polityką rachunkowości, spółka sporządza na koniec każdego miesiąca spis towarów handlowych, których wartość po zakupie odnoszona jest bezpośrednio w koszty. Ich wyceny dokonuje (...)
str. 62
2.
Czy wpłaty na PFRON stanowią koszt pracodawcy?
Czy wpłaty na PFRON są kosztem firmy? Jak je księgować w spółce z o.o. zatrudniającej powyżej 25 pracowników (a niezatrudniającej osób niepełnosprawnych)? W księgach rachunkowych (...)
str. 65
3.
Kiedy grupa kapitałowa może odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Spółka "A" ma 98% udziałów w spółce "B" (zależnej). Natomiast spółka "B" ma 90% udziałów w spółce "C" (zależnej). Spółka "A", jako jednostka dominująca, na (...)
str. 68
4.
Modernizacja części wspólnych budynku
Spółka z o.o. jest członkiem wspólnoty zrzeszającej wyłącznie właścicieli lokali użytkowych i działającej na podstawie ustawy o własności lokali. W kwietniu 2017 r. spółka otrzymała (...)
str. 70
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pod koniec czerwca br. zostało zatwierdzone nasze sprawozdanie finansowe. Kilka dni później wykryto błąd dotyczący kosztów ubiegłego roku. Ponieważ jego wartość jest istotna, mamy wątpliwości, (...)
str. 72
5.2.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
W sierpniu br. wypłacimy zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 r. Czy taka wypłata w spółce z o.o. podlega księgowaniu w korespondencji z kontem rozliczenia (...)
str. 73
5.3.
Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Wspólnicy spółki z o.o. nie dokonali zatwierdzenia sprawozdania finansowego w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Czy w związku z tym na spółce ciążą jakieś obowiązki sprawozdawcze? Nasze (...)
str. 74
5.4.
Odpisanie należności przedawnionej w koszty
W naszych księgach figuruje należność objęta w 100% odpisem aktualizującym (niezaliczonym do kosztów uzyskania przychodów), która uległa przedawnieniu. Czy powinniśmy jej wartość zaliczyć do kosztów (...)
str. 75
5.5.
Ewidencja ubezpieczenia firmowego majątku
Zamierzamy ubezpieczyć nieruchomość nabytą na potrzeby prowadzonej działalności. Jak księgować koszty ubezpieczenia, jeżeli dotyczą one dwóch lat obrotowych? Koszt ubezpieczenia jest w naszej ocenie istotny. (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.